luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt)

25 7 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:40

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Trong văn học đại, tiểu thuyết thể loại đóng vai trò chủ lực Cùng với cơng đổi toàn diện đất nước, văn học Việt Nam có bước chuyển đổi sâu sắc, đặc biệt tiểu thuyết Từ sau 1986, đổi trở thành nhu cầu thiết nhà văn, công chúng thân văn học Cơng đổi cho phép nhà văn phát huy sáng tạo, vận dụng nhiều bút pháp, thủ pháp nghệ thuật khác nhau, đào sâu vào thể tâm hồn người, mở rộng biên độ thực nhận thức, phản ánh Cuộc sống người tiểu thuyết thể đa dạng nội dung, phong phú hình thức nghệ thuật Để tiếp cận, khám phá thực phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ thời đại, nhà văn vận dụng sáng tạo nhiều thủ pháp nghệ thuật có từ trước, du nhập từ nước trào lộng, huyền ảo, kỹ thuật dòng ý thức, phân tâm học, kỹ thuật phân mảnh lắp ghép, kỹ thuật độc thoại nội tâm, nghệ thuật đồng hiện, liên văn Tiểu thuyết đương đại, tình hình đó, kết tinh giá trị thẩm mỹ 1.2 Khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết khuynh hướng nghệ thuật có từ đầu kỷ XX, đặc biệt giai đoạn 1930 – 1945, với xuất phát triển vững vàng chủ nghĩa thực Các tác gia lớn Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao đóng góp cho lịch sử văn học dân tộc nhiều tác phẩm có giá trị Với bút pháp giọng điệu chủ đạo trào lộng – trào phúng – giễu nhại, nhiều tiểu thuyết thực 1930 – 1945 góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo tiểu thuyết Việt Nam đại trước 1945 đẩy thể loại bước thêm bước phát triển Từ sau 1945, khuynh hướng lắng xuống đứt gãy thời gian dài chi phối chiến tranh, phương pháp thực xã hội chủ nghĩa Từ sau 1975, từ sau 1986, khuynh hướng trào lộng tiểu thuyết tái sinh ngày phát triển mạnh mẽ với tác Tơ Hồi, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Vũ Bão, Đỗ Minh Tuấn, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương, Đặng Thân, Thuận, v.v Tiểu thuyết thực – trào lộng phát triển mạnh điều kiện đời sống xã hội dân chủ, tác phẩm giả thuyết hàm chứa ý nghĩa sâu sắc sống Cùng với nguồn cảm hứng khác, cảm hứng hài có vai trò tạo nên phong phú, đa dạng cho tiểu thuyết Sự trở lại tiếng cười dấu hiệu lạc quan, tạo nhiều bè, nhiều giọng điệu nghệ thuật nhiều giá trị tiểu thuyết 1.3 Việc nghiên cứu khuynh hướng khác tiểu thuyết khơng báo, cơng trình, luận văn, luận án tìm hiểu từ nhiều góc độ Tiến trình đổi văn học nước ta nói chung, tiểu thuyết nói riêng diễn ngót ba thập kỷ với nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cần nhìn nhận, lý giải, đánh giá cách thỏa đáng có hệ thống Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình thật chuyên sâu nghiên cứu tiểu thuyết thực – trào lộng với chủ đích xem khuynh hướng, thời gian gần đây, nhiều tiểu thuyết đời mà chưa có thêm khảo sát Thực đề tài này, xác định sâu tìm hiểu, nghiên cứu nhằm góp tiếng nói khẳng định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại Khuynh hướng biểu cụ thể đời sống dân chủ văn học, góp phần tạo nên đa dạng tiểu thuyết nhiều phương diện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Như tên đề tài xác định, đối tượng nghiên cứu luận án – 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án bao quát tiểu thuyết Việt Nam đương đại (từ sau 1986) để tìm hiểu khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết trước 1986, đặc biệt tiểu thuyết trào lộng giai đoạn 1930 – 1945 xem tiền đề đối tượng để đối sánh) Theo yêu cầu đề tài, luận án tập trung sâu khảo sát 30 tiểu thuyết đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng, chứa nhiều yếu tố trào lộng tác giả: Tơ Hồi, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Phạm Thị Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Bắc Sơn, Vũ Bão, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Thuận, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Khắc Trường, Chu Lai, Võ Văn Trực, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Việt Hà, Trịnh Thanh Phong, Nguyễn Đình Tú, Đặng Thân, Nguyễn Một, Lê Minh Quốc, Trần Nhương, v.v 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nhằm xác định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại với nét riêng nhận thức, phản ánh thực thi pháp thể loại; góp phần vào việc nghiên cứu tiểu thuyết nước nhà trước yêu cầu xu đổi hội nhập 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.2.1 Trên sở bao quát tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tổng quan vấn đề nghiên cứu xác lập sở lý thuyết đề tài 3.2.2 Nhận diện khuynh hướng thực – trào lộng bối cảnh đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại 3.2.3 Đi sâu khảo sát, phân tích người giới thực tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng 3.2.4 Đi sâu khảo sát, phân tích đặc điểm thi pháp thể loại tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Phƣơng pháp nghiên cứu Chọn đề tài – , tác giả luận án vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, chủ yếu sử dụng số phương pháp sau: 4.1 Phư ng ph p iên ng nh: Phương pháp giúp cho việc huy động tri thức số ngành khác văn hóa học, triết học, tâm lý học, ngôn ngữ học, nhằm tham chiếu, soi tỏ vấn đề đề cập luận án 4.2 Phư ng ph p thống ê – miêu t : Phương pháp vận dụng thao tác thống kê – miêu tả, tìm tần số xuất có ý nghĩa dự báo tính quy luật yếu tố thể qua tác phẩm, giúp nhận định có sở khoa học 4.3 Phư ng ph p ph n tích – t ng hợp: Phương pháp vào phân tích tác phẩm, vấn đề, sở đó, tổng hợp theo định hướng luận án 4.4 Phư ng ph p ch s : Phương pháp giúp cho việc nhìn nhận, xác định tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tái diễn nét bối cảnh lịch sử – văn hóa – xã hội có ảnh hưởng đến khuynh hướng tiểu thuyết 4 4.5 Phư ng ph p so s nh – oại h nh: Phương pháp dùng để đối chiếu, so sánh tác phẩm vấn đề văn học khác loại hình nhằm ch nét tương đồng khác biệt tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết viết theo khuynh hướng khác 4.6 Phư ng ph p c u tr c – hệ thống: Phương pháp dùng để xâu chuỗi, hệ thống vấn đề nghiên cứu tính thống ch nh thể Đóng góp luận án Luận án cơng trình tìm hiểu, nghiên cứu tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực - trào lộng với nhìn tập trung, hệ thống Luận án nỗ lực bao quát xác định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tổng quan vấn đề nghiên cứu xác lập sở lý thuyết cho việc nghiên cứu vấn đề Luận án tạo dựng phác thảo tranh tiểu thuyết Việt Nam đương đại, sở khu biệt nhận diện diện mạo, vị thế, đường hướng vận động tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Luận án cơng trình sâu khảo sát người, giới thực ch ra, làm rõ đặc điểm bật thi pháp thể loại tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu vận dụng vào việc dạy học học đường thể loại tiểu thuyết, có khuynh hướng thực – trào lộng Cấu trúc luận án Ngoài , T k ả , nội dung luận án triển khai thành chương: Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu sở lý thuyết đề tài Chương Khuynh hướng thực – trào lộng bối cảnh đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương Con người giới thực tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Chương Thi pháp thể loại tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng 5 Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các huynh hướng vận động, ph t triển tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại ch tr nh nghiên cứu Tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1975, đặc biệt từ 1986 đến phát triển mạnh mẽ, ngày phong phú đa dạng Thể loại văn học không ngừng đổi mới, cách tân phương diện chức năng, nội dung thi pháp thể loại Nhìn cách khái quát, hội thảo, trao đổi, tọa đàm khẳng định tiểu thuyết Việt Nam tạo cao trào từ cuối năm tám mươi, đầu năm chín mươi kỷ trước Dư luận chung khẳng định tiểu thuyết đương đại ngày phát triển mạnh mẽ, giàu chất văn xi, mang tính hướng nội, có nhiều cách tân, sáng tạo nhận thức thể sống Nhiều cách nhận diện thể diện mạo tiểu thuyết Việt Nam đương đại, nhiên, ch có tính chất tương đối, thường tác phẩm tìm thấy giao thoa, chuyển hóa khuynh hướng khác Sự phân chia khuynh hướng nhằm nhận diện toàn diện mạo tiểu thuyết Việt Nam đương đại vấn đề khơng thể dừng lại, tiểu thuyết thể loại chưa hoàn thành, tiếp diễn Căn vào nội dung tư tưởng thi pháp thể loại, tác giả luận án nhận diện tiểu thuyết Việt Nam đương đại vận động, phát triển theo khuynh hướng trội như: khuynh hướng thực – trào lộng, khuynh hướng thực – huyền ảo, khuynh hướng thực – tâm lý, khuynh hướng thực – sinh, khuynh hướng thực – lịch sử 1.1.2 n đ t m hiểu, nghiên cứu huynh hướng th c – tr o ộng tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại Tiếng cười xuất tiểu thuyết với tần số ngày cao sau thời gian dài “ngủ đông” cho thấy vai trò quan trọng vấn đề dân chủ đời sống xã hội Hầu hết, nhà nghiên cứu nhận thấy xuất trở lại tiếng cười hàng loạt tiểu thuyết xuất từ sau 1986 khuynh hướng chủ đạo Nhiều hội thảo, báo cơng trình nghiên cứu đề cập sâu rộng đến yếu tố trào lộng, cảm hứng trào lộng, bút pháp trào lộng tiểu thuyết đương đại Đây tư liệu quý, sở để chúng tơi lần khẳng định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại Khuynh hướng tiểu thuyết có đổi liệt, tỏ ưu trội việc nhận thức xử lý chất liệu thực, tất thích ứng với yêu cầu thể loại 1.2 Cơ sở lý thuyết đề tài 1.2.1 Lý thuy t v mối iên hệ văn học v th c, văn học ph n nh th c Trong lịch sử nghiên cứu văn học, có nhiều lý thuyết khẳng định văn học nhận thức, phản ánh thực Bản chất thực bao hàm khả năng, thiếu tính khả thực chưa phải thực văn học Mệnh đề “văn học phản ánh thực” hiểu cách giản đơn “sao chép” kiện thời đại, tôn trọng nguyên mẫu, miêu tả người thật việc thật, phản ánh mâu thuẫn chất xã hội Tuy nhiên, có sở lý luận, mệnh đề xác lập cách tổng quát mối liên hệ văn học với thực, khó có cách biểu đạt khác khái quát Về phương diện lý luận phản ánh, thực thể tác phẩm tư tưởng tình cảm nhà văn thuộc tính văn học Về phương diện lý luận nghệ thuật, thực phản ánh tác phẩm trình nhận thức sáng tạo nghệ thuật nhà văn Bản chất chức văn học nhận thức thực, vấn đề xử lý chất liệu thực nhà văn 1.2.2 Lý thuy t v tr o ộng, tr o ph ng v c c oại h nh, thể oại văn học tr o ộng, trào phúng Trào phúng tiếng cười phê phán, châm biếm, đả kích tượng chứa dựng mâu thuẫn đấu tranh giai cấp, chống tiêu cực, chống xấu, ác Trào lộng tiếng cười chứa dựng mâu thuẫn mang tính tồn dân, cười vào đối tượng, mang màu sắc khôi hài, hài hước, giễu nhại Tiếng cười tiểu thuyết Việt Nam đương đại nghiêng hài hước, giễu cợt, giễu nhại gắn với phẩm chất thẩm mỹ bối cảnh lịch sử – văn hóa – xã hội nên thường gọi tiếng cười trào lộng Trong luận án, đề cập đến tiếng cười trào lộng mang tư tưởng xã hội, có ý nghĩa phổ quát, thể nhận thức định đời sống người với ý nghĩa xã hội – thẩm mỹ Yếu tố trào lộng, cảm hứng trào lộng, bút pháp trào lộng phương diện chủ đạo tạo nên nên khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chúng nhận thấy tiếng cười trào lộng có kế thừa cách tân từ tiếng cười trào phúng văn học truyền thống, phương thức sáng tác phổ biến tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tiểu kết Từ sau 1975, đặc biệt từ 1986, xu chung văn học Việt Nam đương đại, tiểu thuyết thể loại phát triển mạnh mẽ phát triển theo nhiều khuynh hướng tư tưởng nghệ thuật khác Vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam đương đại khuynh hướng vận động, phát triển giới nghiên cứu sáng tác đặc biệt quan tâm Việc phân loại khuynh hướng tiểu thuyết vấn đề phức tạp Có nhiều cách phân loại khác tùy thuộc góc nhìn, tiêu chí dụng ý người nghiên cứu Từ góc nhìn tiêu chí bút pháp nghệ thuật, thấy, thực – trào lộng khuynh hướng trội tiểu thuyết Việt Nam đương đại Các khuynh hướng vận động, phát triển tiểu thuyết Việt Nam đương đại tiến trình nghiên cứu có bề dày phải ghi nhận Riêng vấn đề cảm hứng trào lộng, bút pháp trào lộng, yếu tố trào lộng tiểu thuyết có số cơng trình viết bàn đến Đấy tiền tố quan trọng giúp tác giả luận án sở quan sát, bao quát tiểu thuyết Việt Nam đương đại) khẳng định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến Vấn đề cần phải làm sáng tỏ khảo sát, phân tích, luận giải có sở khoa học sở thực tiễn Về lý thuyết mối liên hệ văn học thực, văn học nhận thức, phản ánh thực, lý thuyết trào lộng, trào phúng loại hình, thể loại văn học trào lộng, trào phúng có nhiều cơng trình, viết chuyên sâu luận bàn Những ý kiến xác đáng, tin cậy mang tính “lập thuyết” sở giúp tác giả luận án hệ thống hóa, xác lập sở lý thuyết cho nhằm triển khai thực thi đề tài 8 Chƣơng HUYNH HƢ NG HI N TH C - TRÀO L NG TRONG I C NH ĐỔI M I TIỂU THUYẾT VI T NAM ĐƢƠNG Đ I 2.1 Tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại ối c nh đổi m i văn học 2.1.1 C sở xã hội – thẩm mỹ s đ i tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại Từ sau 1986, tiểu thuyết khúc xạ rõ diện mạo đời sống tinh thần, biến đổi xã hội giới tâm hồn người Từ sau đổi mới, tiểu thuyết có bước tiến đột phá tư nghệ thuật thể loại, quan niệm nghệ thuật người, nghệ thuật trần thuật, gia tăng chất văn xuôi chuyên chở nhiều thông điệp cảnh t nh người Hướng đến chân – thiện – mỹ, nhìn chân – thiện – mỹ mối liên hệ gắn bó, thống chí nhiều đồng nhất) nét bật, quán xuyến truyền thống thẫm mỹ người Việt văn học Việt Truyền thống thẩm mỹ văn học trào phúng, trào lộng dân tộc khát vọng hướng đẹp mang tinh thần người thời đại, đối tượng văn học tiến trình đổi tinh thần dân chủ sở thẩm mỹ để tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng phát triển mạnh mẽ 2.1.2 ức tranh chung tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại Từ 1975 đến 1985 chặng đường khép lại giai đoạn văn học phôi thai giai đoạn văn học Trong mười năm này, tiểu thuyết vận động theo qn tính tư sử thi, đề tài chiến tranh giữ vai trò chủ yếu, chưa tạo nên chuyển đổi sâu rộng tâm khởi động cho đổi mới, cách tân sâu sắc chặng Từ sau 1986, tiểu thuyết Việt Nam có bước đổi tư tưởng, quan điểm tư nghệ thuật thể loại chủ thể sáng tạo Đội ngũ nhà văn viết tiểu thuyết ngày nhiều, số lượng tác phẩm ngày gia tăng, phong phú nội dung đa dạng hình thức bao hàm mảng sáng tác cộng đồng người Việt hải ngoại) Sự góp mặt nhà văn hải ngoại làm giàu có thêm đời sống thể loại, làm cho diện mạo tiểu thuyết Việt Nam đương đại thêm đa dạng, phong phú, sống người tiểu thuyết trở nên giàu sắc điệu mang nhiều giá trị thẩm mỹ - xã hội Đổi mở ngả đường cho tiểu thuyết, mặt kế thừa phát huy ưu việt tiểu thuyết truyền thống, mặt khác tiếp thu vận dụng linh hoạt, sáng tạo kĩ thuật tiểu thuyết đại giới tinh thần dân tộc 2.2 Nhận diện khuynh hƣ ng th c – trào l ng tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại 2.2.1 Những ti n đ cho s xu t c c huynh hướng tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại T tính chất mở trạng thái vận động, khơng đứng yên tự thân thể loại tiểu thuyết tiền đề khiến cho tiểu thuyết hình thành nhiều khuynh hướng khác T ứ , trình đổi quan niệm nhà văn diễn tinh thần dân chủ, cá tính sáng tạo nhà văn thể việc họ có quyền viết mà họ muốn viết theo nhiều khuynh hướng nghệ thuật khác T ứ b , tiểu thuyết đương đại chuyển từ tư nghệ thuật mang tính sử thi sang tư nghệ thuật mang tính sự, đời tư Những vấn đề mang tính dự báo, dự cảm, hướng tới khơi mở vun đắp giá trị nhân người sống 2.2.2 Giới thuy t v ti ng cư i tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại Tiếng cười văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng, dĩ nhiên tạo từ hài Cái hài xuất phổ biến tất loại hình nghệ thuật đương đại, bao hàm ý nghĩa xã hội gắn liền với khẳng định lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp phê phán mang tính tích cực Đặc trưng thể loại tiểu thuyết tính tự giễu nhại, tinh thần tiểu thuyết yếu tố trào tiếu Tiếng cười tiểu thuyết Việt Nam đương đại thể cách nhìn, thái độ nhà văn thực sống người, mang ý nghĩa phổ quát, thể chiều sâu nhận thức xã hội – thẩm mỹ giá trị, thái độ vị người sống 2.2.3 Một c i nh n h i qu t v ti ng cư i tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại vi t theo huynh hướng th c – tr o ộng Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng đề cập đến tầng v a sống, nhận thấy sai lầm quan 10 niệm giản đơn người, phản ánh lạc hậu cung cách làm ăn lề lối quản lý kinh tế, xã hội, nhếch nhác, lề thói cổ hủ, người tha hóa Hiện thực đời sống xã hội từ sau đổi nguồn nguyên liệu quý cho tiếng cười tiểu thuyết phát triển, có để cười Tiếng cười tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng phản ứng thể thái độ nhà văn trước xã hội với diễn đời sống sinh động nhìn cận cảnh 2.3 Phạm vi nhận thức ph n ánh tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c – trào l ng 2.3.1 Phạm vi nhận thức, ph n nh tiểu thuy t th c – trào phúng truy n thống Tiếng cười tiểu thuyết thực 1930 – 1945) có khả khái quát phương thức tư tổng hợp bút thực, nhiều tác phẩm đạt đến đ nh cao nghệ thuật, tranh thực đời sống từ nông thôn đến thành thị khắc họa chân thực, sâu sắc, đậm nét Quá trình vận động, phát triển tiểu thuyết thực – trào phúng phản ánh sâu sắc quy luật vận động chung văn học dân tộc Số ỏ cô đúc tất vấn đề thời nóng bỏng, giới nhân vật đại diện cho nhiều loại người, tranh hoành tráng với hàng loạt tình tiết, tình hài hước hí họa độc đáo, sinh động 2.3.2 mở rộng phạm vi nhận thức, ph n nh tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại vi t theo huynh hướng th c – tr o ộng Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng có nhìn thực khác trước, sâu sắc thú vị phần ẩn khuất, miền tâm linh, ẩn ức tâm lý với số phận người đầy tính bi hài (khám phá vấn đề gai góc, vùng cấm, kiêng kị trước cải cách ruộng đất, tính dục, ngộ nhận, bệnh cuồng tín, tệ quan liêu tham nhũng, tha hóa nhân cách…) tạo nên “vùng thẩm mĩ” khuynh hướng tiểu thuyết Sự mở rộng phạm vi nhận thức, phản ánh tiểu thuyết gắn với đổi quan niệm nghệ thuật người với phức tạp bí ẩn 11 2.3.3 Đư ng hướng vận động v diện mạo huynh hướng tiểu thuy t th c – tr o ộng iệt Nam đư ng đại Từ sau 1975, tiểu thuyết có dấu hiệu đổi mới, chưa hình thành phát triển thành khuynh hướng xuất yếu tố trào lộng nhiều tiểu thuyết Từ sau 1986, tiểu thuyết phát triển mạnh, phát triển theo hướng tiếp cận sát với thực đời sống Đường hướng vận động phát triển khuynh hướng thực – trào lộng diễn bối cảnh nên diện mạo trở nên độc đáo, sắc nét Tiểu thuyết thực – trào lộng có đường hướng vận động ngày rõ nét phát triển ngày mạnh mẽ, trở thành khuynh hướng nghệ thuật trội tiểu thuyết Việt Nam đương đại Từ sau đổi mới, tranh tiểu thuyết Việt Nam bao hàm nước hải ngoại) sản phẩm nghệ thuật nhiều hệ cầm bút viết theo nhiều khuynh hướng khác Số lượng nhà văn trọng lấy tiếng cười làm phương thức chủ đạo để nhận thức, khám phá thực ngày gia tăng Về chất lượng, tiểu thuyết thể loại tạo nên tượng dư chấn văn đàn đương đại, có góp mặt khơng nhỏ khuynh hướng thực – trào lộng Tiểu kết Những nỗ lực cách tân, đổi mới, lạ hóa đòi hỏi sống văn học nghệ thuật Sự đa dạng cách thức xử lý chất liệu thực nhà văn tạo nên phong phú khuynh hướng sáng tác, đó, thực – trào lộng khuynh hướng tiểu thuyết tạo nhiều giá trị Bằng tiếng cười trào lộng, nhiều nhà văn mạnh dạn thể mặt trái thực đời sống thời đổi mới, sâu khám phá chất bên người, khơi gợi hạn chế mà lúc người đủ t nh táo lĩnh để nhận thấy Đường hướng vận động diện mạo tiểu thuyết tạo niềm tin cho người đọc giá trị xã hội – thẩm mỹ sâu rộng tiếng cười Với ưu riêng mình, tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng có khả nhận thức, phản ánh thực đầy đủ sâu sắc nhất, đưa người đọc đứng tầng bậc cao để có nhìn khái quát sống hôm 12 Chƣơng CON NGƢỜI VÀ THẾ GI I HI N TƢỢNG ĐỜI S NG TRONG TIỂU THUYẾT VI T NAM ĐƢƠNG Đ I VIẾT THEO HUYNH HƢ NG HI N TH C - TRÀO L NG 3.1 Con ngƣ i tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c - trào l ng 3.1.1 Nh n chung v ngư i tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại vi t theo huynh hướng th c - tr o ộng Từ sau đổi mới, hành trình nhận thức tơi kiếm tìm thể người khám phá tiểu thuyết thực – trào lộng Con người tiểu thuyết hơm khỏi kiếp “manơcanh” trước tự làm tìm kiếm mình, tự soi tỏ tự khám phá ngã, tâm linh Tiểu thuyết khơng hạ thấp nhân phẩm người, mà thử thách trình đổi đặt vấn đề nghiêm túc khơng có lối tư phù hợp với phát triển thời đại Cơ chế thị trường đưa đến lối sống cạnh tranh vơ phủ, lối sống chụp giật thực dụng, lấy đồng tiền làm thước đo giá trị Những vấn đề tiểu thuyết thực – trào lộng thể rõ nét qua nhiều tác phẩm Tấn bi hài kịch việc kiếm tiền thủ đoạn, bất chấp luật pháp đạo lý mù quáng, tiếp tay cho xấu hoành hành, đồng lõa với tội ác 3.1.2 C c dạng th i ngư i v đặc điểm C ổ bả ă , dụ vọ tiểu thuyết xuất mâu thuẫn ý thức, hành vi lối sống người Bằng nghệ thuật trần thuật đa điểm nhìn, tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể đa dạng phức tạp người, dung nạp chuyển hóa lẫn cao với thấp hèn, thiện với ác, bi với hài C “â ” í , ễ ặ tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể với tọa độ ứng xử chiều kích khác đời sống (lợi dụng tâm linh để trục lợi dùng phép thuật, ngoại cảm, lễ bái…) cách cuồng tín Cơ 13 chế thị trường biến thiên nhiên, thần thánh, hoa thơm bướm đẹp, phong tục, tập quán thành hàng hóa tất quy đổi tiền, người có chức to niềm tin vào “tâm linh” lớn, cần cù lễ tế cúng bái, có kẻ cướp trước hành lên chùa thành tâm xin Phật phù hộ… C ề , tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể sâu sắc, làm bật lên tiếng cười trào lộng đa âm sắc Nó có tác dụng mở rộng khái niệm thực, cách để nhà văn đối thoại với sống hơm Con ó , á hồi sinh trở lại xuất ngày nhiều tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Nhà văn đặt trạng thái đối diện với sống khám phá từ nhiều chiều kích khác Việc phản ánh người tha hóa, trác táng thể quan niệm đa chiều người sống hôm Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng nhìn người khơng trùng khít với lịch sử bình diện xã hội Nhà văn đặt trạng thái đối diện với sống khám phá từ nhiều chiều kích khác Việc phản ánh người tha hóa, trác táng thể quan niệm đa chiều người tiểu thuyết viết theo khuynh hướng 3.2 Thế gi i tƣợng đ i sống tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c – trào l ng 3.2.1 Cái nhìn khái quát v th giới tượng tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại vi t theo huynh hướng th c – tr o ộng Thế giới tượng tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể đa dạng phức tạp sống từ sau đổi Trong tiểu thuyết, nhiều giá trị người trước thay hệ giá trị mới, từ đó, sản sinh người khác trước tiểu thuyết thể phương diện Thế giới tượng đời sống tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng xuất hệ giá trị nhân với người vốn có đời thường, trần tục, khơng hồn hảo, khát vọng kiếm tìm thể số phận cá nhân cõi nhân sinh…) 14 3.2.2 Một số tượng n i bật ti ng cư i tiểu thuy t iệt Nam đư ng đại vi t theo huynh hướng th c – tr o ộng H ợ ố bị , k ỡ ủ ề , ề ề tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể trò lố bịch, kệch cỡm, tạo tiếng cười đa âm sắc Nhà văn lột tả mảng màu tối, tượng nhức nhối đời sống thể nhìn sắc nét có tính đột phá khuynh hướng tiểu thuyết Nhiều tác phẩm đề cập đến tượng tha hóa nhân cách, đạo đức cán đảng viên nắm giữ trọng trách máy công quyền Các ngành nghề khác có để cười: y tế, giáo dục, công an, … H ợ ợ dụ vă ó â , ê í dị khơng thể thoát khỏi tiếng cười nhạo báng, phê phán tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Hiện tượng xuất với lối sống hội, thực dụng, tha hóa người Nhà văn dùng tiếng cười trào lộng làm phương tiện để công phá vào tượng thông điệp cảnh t nh không đổi triệt để người lợi dụng để vụ lợi hãm hại người khác H ợ á ị k ọ , vă ó , vă ọ chất liệu mới, sống động để tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng khám phá, thể Có thể thấy, tượng nhà văn khám phá từ nhiều góc độ để làm bật lên tiếng cười trào lộng đa sắc thái Khi thể hiện tượng này, nhà tiểu thuyết hướng người đọc suy ngẫm thực trạng háo danh, thực dụng, dục vọng, quyền lực người đời sống hôm H ợ ổ ủ bả ă ụ tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể rõ nét qua yếu tố tính dục Trong nhiều tác phẩm, tượng vừa đậm chất “Liêu trai”, vừa mang tính hình ly k chữa bệnh phép thuật tình dục; vợ chồng làm tình với bờ đê đêm mưa; nhìn trộm thân thể phụ nữ; đơi trai gái làm tình gốc bưởi thiêng; dục vọng thấp hèn mà loạn luân; lấy chỗ linh thiêng để làm nơi thỏa mãn lạc thú Nhà văn trào 15 lộng cách lợi dụng triết lý truyền thống để biện minh cho lối sống phóng đãng giới trẻ, tình u trở thành xa x vơ nghĩa, đến với tình yêu ch để thỏa mãn khát thèm tình dục với giới ngổn ngang, trần trụi, khắc khoải, hàm ẩn triết lý nhân sinh Cơ chế thị trường làm cho khơng người biến kì diệu, thiêng liêng tình yêu thành hàng hóa, hội để vụ lợi, thỏa mãn dục tính, làm xói mòn giá trị đạo đức, đạo lý Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể hiện tượng loạn nhục thể tiếng cười chế giễu, nhạo báng người có lối sống khác thường, nghịch dị, sống hơm 3.2.2.5 H ợ b ủ ọ , dò Hiện tượng bành trướng tư tưởng họ hàng, dòng tộc tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng đem đến cho người đọc nhận thức sống nông thơn hơm Khơng tác phẩm khám phá xung đột gay gắt, chồng chéo dòng họ với đủ cảnh bon chen, thủ đoạn để tranh giành chỗ ngồi, chỗ đứng dù nhỏ nhoi nhất; có xúi bẩy, kích động, ném đá giấu tay; cười xả lả chạm cốc bụng thầm rủa mày chết cho đỡ vướng mắt tao Nhiều tác phẩm thể phần tử tiêu cực, bảo thủ, liên kết nắm giữ quyền lực máy công quyền Những người không từ bất k thủ đoạn để chiếm đoạt quyền lợi, thao túng quyền lực đưa người dòng họ vào máy nhà nước Chất liệu tác phẩm ngồn ngộn chất sống, ta bắt gặp vùng miền đất nước với cảnh vật người ngun sơ ngồi đời Hiện tượng bành trướng tư tưởng họ hàng, dòng tộc tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể nhìn đa chiều, đa tầng đời sống người nông thôn năm đầu đổi Tiếng cười trào lộng đa âm sắc thể khơng tiểu thuyết viết theo khuynh hướng với nghệ thuật trần thuật đa điểm nhìn, cách nhận thức xử lý chất liệu thực khác nông thôn sâu sắc, không trùng lắp Bức tranh nơng thơn Việt Nam từ sau đổi mới, thế, trở nên ngổn ngang, chân thực, sống động với đường nét phức điệu, gam màu sáng, tối phối kết với tác phẩm 16 Tiểu kết Từ sau 1986, tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể rõ nét tranh đời sống xã hội diễn đầy biến động phức tạp Nhà tiểu thuyết nhận thức phản ánh sống qua trạng thái tinh thần người hành trình tìm ý nghĩa đích thực sống tiếng cười đa âm sắc với nhiều giá trị thẩm mỹ Tiếng cười làm cho người ta ý thức rõ đời sống, khơng phải hòa giải với đời sống mà để từ tâm cải thiện Khi chọn giọng điệu trào lộng, hài hước, giễu nhại nhà tiểu thuyết có điều kiện lựa việc chọn điểm nhìn trần thuật, cách nhận thức xử lý chất liệu thực Với ưu thể loại quy mơ, có khả lớn việc phản ánh thực, tiểu thuyết mở rộng phạm vi nhận thức, thể sống Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng dường không bỏ sót đối tượng hàm chứa mâu thuẫn hài từ người tượng đời sống lịch sử – văn hóa – xã hội Con người hơm khơng ch có nỗi đau ẩn giấu, biến đổi khó lường, mà bất khả tri, khó phân định Ngun nhân khơng ch tác động chi phối hồn cảnh sống mà biến đổi mầm móng ý thức cá nhân người Đây yếu tố làm cho tiếng cười tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng phong phú có giọng điệu đa thanh, đa âm sắc mang ý nghĩa xã hội – thẩm mỹ 17 Chƣơng THI PH P THỂ LO I CỦA TIỂU THUYẾT VI T NAM ĐƢƠNG Đ I VIẾT THEO HUYNH HƢ NG HI N TH C - TRÀO L NG 4.1 Nh ng n t thi pháp thể loại tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c – trào l ng 4.1.1 Mở rộng h công ph ti ng cư i, dùng ti ng cư i phư ng thức chủ đạo để nhận thức đ i sống Trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng, tiếng cười trở thành phương tiện chủ đạo để phản ánh thực Nhà văn “dám hướng tiếng cười nhạo báng, “đưa ma”, làm “trúc nhào thần tượng” nhiều đối tượng, nhiều vùng khác Nhiều tác phẩm đạt đến quái kiệt việc thể mặt trái, góc khuất sống hôm nay, làm bật lên tiếng cười trào lộng từ cao trào Có nhà văn đem khuyết điểm để tự giễu với bạn đọc, giễu cảnh đời trớ trêu, giễu người háo danh, hội, có thân Nhiều tiểu thuyết sử dụng chất giễu nhại đại phối kết với chất trào tiếu dân gian, tạo nên va đập giới văn hóa với giới lố bịch Tiểu thuyết thực – trào lộng dĩ nhiên phải lấy tiếng cười làm phương tiện chủ đạo để nhận thức phản ánh thực, đem trị biểu cảm ý nghĩa xã hội – thẩm mỹ 4.1.2 Gia tăng ch t văn xuôi d hợm, qu i đ n Tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng có nhiều đổi hình thái giọng điệu trần thuật Sự gia tăng chất văn xuôi dị hợm, quái đản nhằm sử dụng tiếng cười làm phương tiện phản ánh chủ đạo bước tiến đột phá tiến trình đổi thể loại Chất văn xuôi tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thể qua việc mô tả hành vi, lời ăn tiếng nói tạo hài Nhân vật đặt mâu thuẫn tạo tiếng cười trào lộng, người đọc liên tưởng để liên kết chúng lại đoán định ý nghĩa xã hội – thẩm mỹ Trong tác phẩm, tư tưởng tình cảm, nhận thức xúc cảm ln vận động với vận động mâu thuẫn tạo hài Sự gia tăng chất văn xuôi dị hợm, quái đản tiểu thuyết dấu hiệu phát triển loại cảm giác người trước sống 18 4.1.3 S pha trộn thể oại nhằm tạo ti ng cư i tr o ộng Tiểu thuyết thể loại có khả lưu giữ hình ảnh lịch sử dung nạp nhiều thể loại văn học nghệ thuật khác vào Nhiều nhà văn sử dụng kỹ thuật điện ảnh để tạo nên cấu trúc với thủ pháp lắp ghép, đồng hiện, phối cảnh, hấp dẫn người xem trực giác Nhà tiểu thuyết viết ý đến nhịp điệu văn xi, có ý nghĩa quan trọng việc tổ chức tác phẩm Sự hỗn dung thể loại làm cho tác phẩm có cấu trúc đa tuyến linh hoạt, làm cho hình tượng đạt tới khái quát cao cấu trúc hợp lý Nhiều tác phẩm vận dụng nhiều loại nghệ thuật khác chuyện tiếu lâm dân gian, thơ dân gian, âm nhạc, thư, báo mang tính thơng tấn, thời sự… hình thức chuyển kênh nhằm đa dạng hóa phương thức trần thuật, mở lối cho tiểu thuyết nhiều phương diện, có dung nạp nhiều thể loại văn học nghệ thuật khác vào 4.2 M t số kiểu nhân vật thủ pháp ây d ng nhân vật tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c – trào l ng 4.2.1 Một số iểu nh n vật n i bật â v p ả ỉ , tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng tạo tiếng cười tự ý thức thân mình, giúp người nhận với thái độ t nh táo Tiếng cười phản t nh, tự trào biểu lộ tự nhận thức cao, hướng đến thói tật người, khích lệ tinh thần vươn lên có ý thức đấu tranh sống Kiểu nhân vật thể tiếng nói đa thanh, nhân vật tự ý thức tình trạng bi hài đời mình, bộc lộ day dứt, trăn trở, mâu thuẫn sống â v k k â , p dị, “b ” tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng cách nhà văn nhận thức, cắt nghĩa người mối quan hệ với sống cá nhân, kiểu người Kiểu nhân vật chất liệu có tính thể văn tự sự, hệ thống có quan hệ nội thống với cấu trúc tự tác phẩm Nó thể quan niệm nhà văn chất thể loại, hình thức trào lộng độc đáo tiểu thuyết 19 â v ị dị, ố bị , k ỡ xu hướng khơng nhà văn đương đại Kiểu nhân vật phát triển mạnh mẽ tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng góp thêm âm sắc cho tiếng cười giễu nhại, trào lộng, xây dựng trái với thông thường, tiếp cận đối tượng cự ly gần, khám phá sâu sắc thể người vấn đề thiết sống hôm â v , â ý bấ xuất ngày sắc nét tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Đây kiểu hình tượng nghệ thuật đặc biệt, tồn nhiều người nhân vật thực thể phức tạp với hồi ức, dằn vặt, ám ảnh ẩn ức Ở đó, người đọc cảm nhận khát vọng thầm kín vùng ký ức khơng thể ngi ngoai giãi bày 4.2.2 Một số thủ ph p x y d ng nh n vật Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng có nhiều đổi mới, cách tân so với tiểu thuyết truyền thống T , thủ pháp phân tích xã hội tâm lý nhân vật quan hệ người với với hồn cảnh để tạo tiếng cười T ứ , sử dụng thủ pháp lắp ghép montage), xâu chuỗi mảnh phân thân tâm trạng nhân vật lại với tác phẩm nhằm tạo tiếng cười đa âm sắc T ứ b , xây dựng nhân vật theo thủ pháp đối nghịch tương phản: nhà văn chủ ý khai thác huyễn với thực, đẹp với xấu, bi với hài, thực với biếm họa T ứ , sử dụng thủ pháp dịch chuyển phạm vi tồn nhân vật từ đời sống xã hội vào đời sống tâm lý – tâm linh với hồi ức, dằn vặt, ám ảnh, khắc khoải 4.3 Các dạng thái tiếng cƣ i nghệ thuật trào l ng tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại viết theo khuynh hƣ ng th c – trào l ng 4.3.1 C c dạng th i ti ng cư i tr o ộng T ỉ , bá , b ố ợ tập trung hướng vào đối tượng rởm đội lốt thật, ngu dốt đội lốt thông minh, vô dụng đội lốt danh giá Trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng, tiếng cười hấp dẫn người đọc nghệ 20 thuật nói m a giọng văn giễu nhại độc đáo,đem lại nhiều ý nghĩa cho thể loại tiếng cười T ờ, â b , p ê p , ố tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng tập trung hướng vào đối tượng hài “đại diện”, biểu trưng cho tiêu cực, xấu, ác Cơ chế xin cho ma lực đồng tiền làm tha hóa khơng cán đảng viên vấn đề nhức nhối xã hội ngày T , ã , d ề tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo thực – trào lộng chủ yếu để gây cười, gợi mở thơng điệp mang tính dự báo Văn học khơng thể bưng bít giấu trái lẽ nghịch đời, cần phải mổ xẻ chữa trị Tiếng cười umua, thư giãn, tạo dựng niềm tin liều thuốc để người tự chữa trị “căn bệnh tinh thần” 4.3.2 Nghệ thuật tr o ộng xâ d ì ố phương diện nghệ thuật trội tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Tình tạo hài thủ pháp nghệ thuật thiết kế theo lối lạ hóa, mơi trường để nhân vật xuất hoạt động, qua phát triển chủ đề, tính cách số phận nhân vật Đây yếu tố tạo nên phẩm chất nghệ thuật tiểu thuyết trào lộng Hạt nhân mâu thuẫn nghịch lý, phản logic, trái với quy luật thông thường Nhà văn đặt nhân vật mâu thuẫn đó, nhằm thúc đẩy phát triển câu chuyện biến thành xung đột hài hước làm bật tiếng cười Sử dụ ủ p áp thủ pháp đắc địa tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng, hướng thể nghiệm nhiều bút văn xuôi đương đại Việt Nam thuộc nhiều hệ Cuộc sống thời kinh tế thị trường nguồn chất liệu dồi dào, phong phú để nhà văn giễu nhại, trào lộng Qua việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật nhại giễu nhại, tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thể sinh động sâu sắc người hôm với năng, háo danh, tha hóa 21 ừv ọ , ễ tiểu thuyết cụ thể hóa qua lời ăn tiếng nói nhân vật, ngữ điệu văn xuôi thủ pháp nghệ thuật tạo hài Nó thể chất phức tạp tiếng cười tiểu thuyết ba đặc tính tính tồn dân, tính phổ qt tính nhị Trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng, ngôn từ giọng điệu trào lộng, giễu nhại phương diện nghệ thuật, thể lập trường xã hội, thái độ, thị hiếu thẩm mĩ, có vai trò việc tạo phong cách nhà văn truyền cảm cho người đọc Tiểu kết Cơ chế thị trường có nhiều tác động đến lối sống nhân cách người, tạo bất cập, phi lý nghịch dị đời sống Tiếng cười trào lộng phương tiện hữu hiệu để nhà văn khám phá thể đời sống lấy đồng tiền, quyền lực làm thước đo tầng bậc giá trị, đạo đức, lương tâm nhân phẩm người bị xem nhẹ Để chuyển tải vấn đề thiết sống, tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng dùng tiếng cười làm phương tiện phản ánh, gia tăng chất văn xuôi thu nạp nhiều thể loại văn học nghệ thuật khác vào Các nhà văn vận dụng nhiều thủ pháp việc xây dựng nhân vật, tạo nhiều kiểu nhân vật nhân vật tự ý thức, tự trào; nhân vật khiếm khuyết nhân cách; nhân vật nghịch dị; nhân vật tâm lý, tâm linh… Cuộc sống phức tạp tiếng cười tiểu thuyết phong phú: tiếng cười m a mai, nhạo báng, hạ bệ đối tượng; tiếng cười, châm biếm, phê phán, tố cáo; tiếng cười umua, thư giãn, tạo dựng niềm tin Nó vừa tách bạch gắn với đối tượng lại vừa đan quyện, xuyên thấm vào tạo nên giọng điệu linh hoạt chuyển tải hiệu thái độ nhà văn đối tượng Về nghệ thuật trào lộng, nhiều nhà văn thành công việc xây dựng tình tạo hài, thủ pháp nhại giễu nhại, ngôn từ giọng điệu trào lộng Mỗi tác phẩm nhìn độc đáo người sống, đó, tiếng cười trào lộng mang nhiều dạng thái khác hàm ẩn nhiều giá trị xã hội – thẫm mỹ sâu sắc, rộng lớn 22 ẾT LU N Tiểu thuyết Việt Nam đương đại hành trình vận động, diễn tiến theo hướng đổi hội nhập với tiểu thuyết đương đại giới Việc nghiên cứu, đánh giá thể loại công việc nhiều khó khăn, phức tạp Sự tồn nhiều ý kiến, nhận định, đánh giá khác tiểu thuyết điều đương nhiên Trong năm qua, có khơng hội thảo khoa học, thảo luận, trao đổi, tranh luận tiểu thuyết tổ chức rộng khắp nước, mang lại nhiều kết đáng ghi nhận Tiểu thuyết Việt Nam đương đại trở thành đối tượng giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, đượng đơng đảo cơng chúng đón nhận Đành khơng phải khơng có băn khoăn, nghi ngờ nó, thành tựu mà đạt phủ nhận Tiểu thuyết thể loại chứng tỏ khả ưu trội nhận thức khám phá thực đời sống So với trở trước, tiểu thuyết đương đại tiếp cận từ nhiều chiều, nhiều hướng khác Từ sau 1975, đặc biệt từ sau 1986 đến nay, nằm xu chung văn học nước nhà phát triển bối cảnh đổi hội nhập: có ảnh hưởng, tác động sâu rộng văn học đại giới; văn học tiếp tục trình đại hóa cấp độ mới, chặng đường mới…), tiểu thuyết Việt Nam có thay đổi, phát triển mang tính chất bước ngoặt, so với tiểu thuyết chặng đường trước 1945 – 1975) Từ góc nhìn thấy tiểu thuyết hình thành, phát triển theo nhiều khuynh hướng khác Từ góc nhìn thi pháp thể loại v i hạt nhân út pháp/ lối viết hồn tồn có sở để khẳng định có m t khuynh hƣ ng th c – trào l ng tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại Sự diện khuynh hướng ngày rõ vai trò, vị ngày khẳng định Hiện thực đời sống đương đại đầy “chất văn xuôi” với biết hỗn tạp, xô bồ, mâu thuẫn… dường khơng ch giới, góc khuất, vùng cấm khả chiếm lĩnh tiểu thuyết, tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Có thể thấy từ diện khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại? T khối lượng tác giả, tác 23 phẩm, với sắc nét diện mạo đường hướng vận động điều khơng thể khơng thấy T ứ , nội dung nhận thức/ phản ánh tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng thật phong phú đa dạng Hiện thực người tiểu thuyết không ch loại thực, người khách thể đời sống xã hội khúc xạ vào trang sách mà thực “tiềm năng”, tiềm ẩn dự báo trước T ứ ba, lấy trào lộng/ trào phúng làm phương thức chủ đạo nhận thức phản ánh thực, tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng tạo thành công lớn, thu hút đông đảo công chúng bạn đọc Văn học, đặc biệt tiểu thuyết có nhiều đường, nhiều cách thức để chiếm lĩnh thực đời sống Con đường mà khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại ch đường ấy, đường, mặt, có nhiều ưu thế, triển vọng, mặt khác đầy thách thức Trên tinh thần đổi dân chủ, nhà văn có quyền thể quan niệm riêng mình, đề xuất giá trị giải phóng tiểu thuyết khỏi tư sử thi Trong tiểu thuyết thực – trào lộng, thực có ch thức khuyến cáo, dự báo hoàn tồn có sở Cơ chế thị trường dễ làm người có lối sống thực dụng, tha hóa Tiểu thuyết viết theo khuynh hướng thực – trào lộng hướng người đọc thật mặt trái sống, hoài nghi chuẩn mực vốn coi bất khả xâm phạm, hướng tiếng cười vào đối tượng hài Khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại có khả thu nạp nhiều thể loại, loại hình nghệ thuật khác nhằm gia tăng tiếng nói đối thoại cách thức tiếp cận sống, sử dụng trào lộng, giễu nhại làm phương tiện chủ đạo chiếm lĩnh tượng đời sống Tính phức tạp nghệ thuật tự sự, đa dạng hoá giọng điệu trần thuật, gia tăng chất văn xuôi, vận dụng thủ pháp nghệ thuật biểu phong phú cách thức xử lý chất liệu thực tiểu thuyết thực – trào lộng Nhà tiểu thuyết ngày xa lánh vai trò thuyết giảng lý tưởng, họ diện chủ thể tự sáng tạo giới vận hành theo quy luật tự thân Do đó, tiểu thuyết có sức hấp dẫn, kích thích khám phá, trải nghiệm 24 trí tưởng tượng người, đòi hỏi người đọc phải t nh táo để nhận thức sáng tạo với nhà văn Tiếng cười tiểu thuyết thực – trào lộng vừa có tác dụng lật tẩy vênh lệch, nhố nhăng, dị hợm vừa khơi gợi tồn tại, hạn chế mà lúc người đủ t nh táo lĩnh để thấu suốt Tiểu thuyết thực – trào lộng ln có cảnh t nh mạnh mẽ có niềm tin khơng vơi cạn vào người Điều giúp nhà văn có tự tin cần thiết cầm bút, thế, khuynh hướng có đóng góp trội vào tiến trình phát triển tiểu thuyết Việt Nam từ sau đổi Thực tiễn cho thấy, tiểu thuyết thực – trào lộng từ sau 1986 chiếm ưu trội thu hút đông đảo công chúng bạn đọc Thực đề tài này, xác định góp thêm tiếng nói khẳng định có khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết Việt Nam đương đại Thiết nghĩ, hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng Kết nghiên cứu ch cách nhìn, hướng đi, cách tiếp cận Tác giả luận án mong muốn có thêm nhiều nghiên cứu mới, thiết thực khuynh hướng tiểu thuyết sở đối sánh với khuynh hướng khác tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại 25 ... hướng thực – trào lộng bối cảnh đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương Con người giới thực tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Chương Thi pháp thể loại tiểu thuyết. .. giả luận án nhận diện tiểu thuyết Việt Nam đương đại vận động, phát triển theo khuynh hướng trội như: khuynh hướng thực – trào lộng, khuynh hướng thực – huyền ảo, khuynh hướng thực – tâm lý, khuynh. .. cứu luận án – 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án bao quát tiểu thuyết Việt Nam đương đại (từ sau 1986) để tìm hiểu khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết trước 1986, đặc biệt tiểu thuyết trào lộng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt) , luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay