Xây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất Việt (Đồ án tốt nghiệp)

54 11 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:37

Xây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất ViệtXây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất Việt B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - ISO 9001 - 2008 ÁN T T NGHI P NGÀNH CƠNG NGH THƠNG TIN H I PHỊNG 2013 I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG WEBSITE CHO CÔNG TY TRUY N THƠNG T VI T H I PHỊNG - 2013 I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG WEBSITE CHO CÔNG TY TRUY N THÔNG T VI T Sinh viên th c hi n: Nguy n Thanh Tùng : Mã s sinh viên: 1351010037 H I PHÒNG - 2013 B GIÁO D C V T O C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p - T - H nh phúc I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV: 1351010037 L p: Ngành: Công ngh thông tin CT1301 tài:Xây d ng website cho công ty truy n thô t Vi t NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p a N i dung N m rõ ki n th c mơn phân tích thi t k h th ng thông tin N m rõ nghi p v áp d c lý thuy t vào toán th c t Qu ng bá th g hi u công ty c ph n truy n thông Tinh Hoa t Vi t chân dung NS T V ng Có kh Server p trình b ng ngơn ng PHP h qu n tr CSDL mySQL t, th nghi m Nghiêm túc th c hi n nhi m v n ng d n b Các yêu c u c n gi i quy t Lý thuy t N n c a mơn phân tích thi t k h th ng thông tin áp d ng vào toán Xây d d li u, b n thi t k website c a h th ng Th c nghi c website b ng ngơn ng l p trình PHP v i h qu n tr d li u mySQL Sever án t t nghi p Ngành công ngh thông tin CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: H Th H c hàm, h c v : Ti i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: Kh o sát tốn th c t , phân tích xây d ng ch ch c CSDL h qu n tr CSDL mySQL Server website c a h th ng b ng ngơn ng l p trình PHP ng d n th hai: H H c hàm, h c v N ng d tài t t nghi Yêu c u ph i hoàn thành n nhi m v n nhi m v Sinh viên Cán b Nguy n Thanh Tùng ng d TS H Th H HI NG n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 NG D N Trang án t t nghi p Tinh th Ngành công ngh thông tin c tài t t nghi p: ng c tài t t nghi p (so v i n i dung yêu c nhi m v tài t t nghi p) m c a cán b ng d n: m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký, ghi rõ h tên) Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang án t t nghi p Ngành công ngh thông tin PH N NH A CÁN B CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P thuy tài t t nghi p (v m th c t ) lý lu n, m c a cán b ph n bi n ( m ghi b ng s ch ) Cán b ch m ph n bi n (Ký, ghi rõ h tên) Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang án t t nghi p Ngành công ngh thông tin M CL C 11 L IC LÝ THUY T .12 1.1 Phân tích thi t k h th ng c u trúc 12 1.1.1 Khái ni m v h th ng thông tin .12 1.1.2 Phân lo i h th ng thông tin 13 1.2 Gi i thi u v world wide web .15 1.3 Khái ni ng 15 1.3.1 .15 1.3.2 ng .15 1.4 Mơ hình Client Server 16 1.4.1 1.4.2 Server 16 Mơ hình Web Client Server 16 1.5 MySQL 17 1.6 Tìm hi u v PHP 18 1.6.1 Các ngơn ng l p trình web 18 1.6.2 Gi i thi u v PHP .19 1.6.3 L ch s phát tri n c a PHP 20 1.6.4 Lý b n ch n PHP 20 2: MƠ T BÀI TỐN 22 2.1 Gi i thi 2.2 Yêu c 2.3 Phát bi u toán 23 2.4 Phân tích tốn 23 2.4.1 2.4.2 tài 22 t 22 ng s d ng 23 Ho 2.4.3 ng c a t ng 24 ti n trình nghi p v 25 T K H TH NG 27 3.1 MƠ HÌNH NGHI P V 27 3.1.1 B ng phân tích tác v , ch 3.1.2 Bi 27 ng c nh .28 Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang án t t nghi p 3.1.3 3.2 Ngành công ngh thông tin phân rã ch .29 MA TR N TH C TH CH 3.2.1 Danh sách h 3.2.2 Ma tr n th c th ch 3.3 BI 3.4 CÁC BI 29 li u s d ng 29 LU NG D 30 LI U 31 LU NG D LI U V T LÝ M C 32 3.4.1 Bi c a ti n lí tài kho 3.4.2 Bi c a ti n lí vi 3.4.3 Bi c a ti n lí 3.4.4 Bi c a ti 3.5 THI T K 32 33 33 .34 D LI U 34 3.5.1 Các th c th mô t th c th (ER) 34 3.5.2 nh liên k t 37 3.5.3 Mơ hình ER 38 3.5.4 Mơ hình Quan h .39 T VÀ TH 4.1 NGHI M H TH NG 43 T .43 4.2 H TH .43 4.3 GIAO DI .44 4.3.1 Giao di n qu n tr 44 4.3.2 Giao di i dùng .49 K T LU N 53 TÀI LI U THAM KH O .54 Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 10 án t t nghi p 3.5.4.2 Ngành công ngh thông tin Thi t k b ng d li u B ng 3.3: B ngThanhVien Thu c tính Mơ t Ki u d li u MaThanhVien Mã Thành Viên varchar(50) TenDangNhap p varchar(50) MatKhau M t Kh u varchar(50) HoTen H Tên varchar(50) NgaySinh Ngày sinh date SoDienThoai S int DiaChi GioiTinh n Tho i a Ch varchar(255) Gi i Tính varchar(50) NoiCongTac varchar(100) CMND Ch ng minh nhân dân int Email Email varchar(255) B ng 3.4: B ngTaiKhoan Thu c tính Mơ t Ki u d li u MaTK Mã qu n tr viên varchar(50) MoTaQuyen Mô t ch Quyen Các quy TrangThai Tr ng thái varchar(50) MaThanhVien Mã Thành viên varchar(50) n cc p Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 varchar(255) varchar(50) Trang 40 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin B ng 3.5: B ng BaiViet Thu c tính MaBaiViet TieuDe Mơ t Mã vi t vi t Ki u d li u varchar(50) varchar(100) TheLoai Th lo i vi t varchar(50) TomTat Tốm t t vi t varchar(255) HinhAnh Hình nh vi t varchar(255) NgayDang datetime NoiDung N i dung vi t longtext TrangThai Tr ng thái vi t varchar(50) MaThanhVien Mã Thành viên varchar(50) MaTLBaiViet Mã th lo i vi t varchar(50) B ng 3.6: B ng Phim Thu c tính Mơ t Ki u d li u MaPhim Mã phim varchar(50) TheLoai Th lo i phim varchar(50) TenPhim Tên phim varchar(50) LoiGioiThieu Gi i thi u v phim ntext HinhAnh Hình nh minh h a varchar(255) Video Link video phim varchar(255) NgayDang datetime TrangThai Tr ng thái phim varchar(50) MaThanhVien Mã thành viên varchar(50) MaTLPhim Mã th lo i phim varchar(50) B ng 3.7: B ng TheLoaiPhim Thu c tính Mơ t Ki u d li u MaTLPhim Mã th lo i phim varchar(50) TenTLPhim Tên th lo i phim varchar(50) MoTaTheLoai Mô t th lo i varchar(50) Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 41 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin B ng 3.8: B ng TheLoaiBV Thu c tính Mơ t Ki u d li u MaTLBaiViet Mã th lo i vi t varchar(50) TenTLBaiViet Tên th lo i vi t varchar(50) MoTaTheLoai Mô t th lo i Varchar(50) Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 42 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin 4.1 T - L a ch n môi -H t h th ng n n web u hành: Windows XP, Windows 7, WindowsVista, Windows - H qu n tr d li u: MySQL Sever - Ngơn ng l p trình: PHP 4.2 H TH H th ng g m ch sau: - Qu n tr : Giao di n qu n lý thành viên Giao di n qu n lý vi t Giao di n qu n lý phim - i dùng: Giao di n trang ch Giao di n tin t c Giao di n danh sách phim Giao di n chi ti t phim Giao di n danh sách vi t Giao di n xem chi ti t vi t Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 43 án t t nghi p 4.3 Ngành công ngh thông tin GIAO DI 4.3.1 Giao di n qu n tr 4.3.1.1 Giao di n lí Hình 4.1: Giao di n trang ch qu n lí Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 44 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin Giao di n qu n lý thành viên - T giao di n qu n lí thành viên ta có th s a thơng tin thành viên b ng cách kích vào mã thành viên có danh sách Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 45 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin Giao di n qu n lý vi t Hình 4.3: Danh sách vi t có b ng - Trong giao di n vi t có th s a vi t kích vào tên vi t, có th xóa vi t kích vào icon thùng rác Hình 4.4: Giao di n thêm qu n lí vi t Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 46 án t t nghi p Ngành cơng ngh thơng tin Hình 4.5: Giao di n thêm th lo i vi t Giao di n qu n lý phim Hình 4.6: Giao di n danh sách phim Trong giao di n li t kê phim có b ng, có th s a l i phim kích vào tên phim xóa phim kích vào icon thùng rác Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 47 án t t nghi p Ngành cơng ngh thơng tin Hình 4.7: Giao di a qu n tr Hình 4.8: Giao di n thêm th lo i phim Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 48 án t t nghi p 4.3.2 Giao di n 4.3.2.1 Ngành công ngh thông tin i dùng Giao di n trang ch Hình 4.9: Giao di n trang ch cho thành viên khách Hình 4.10: Giao di n danh sách vi t cho thành viên khách Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 49 án t t nghi p Ngành cơng ngh thơng tin Hình 4.11: Giao di n xem chi ti t n i dung vi t Hình 4.12: Giao di n danh sách phim cho thành viên khách Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 50 án t t nghi p Ngành cơng ngh thơng tin Hình 4.13: Giao di n xem phim Hình 4.14: Giao di p cho thành viên Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 51 án t t nghi p Ngành công ngh thơng tin Hình 4.15: Giao di Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 52 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin án này, xây d ng website cho công ty truy Vi t n n web c xây d c hi t c nhi m v t c k t qu sau: Mô t ho t ng nghi p v c Áp d tk h th ng n n web B n thi t k d dàng chuy Ti n hành l a ch th nh uc a ng c chi ti phân tích thi t k m b o ch ng phát tri n, ti n hành l p trình t h c th nghi m v i m t s d li u cho k t qu ch p c H n ch c a h th Do th i gian h n ch giao di c tính thân thi n cao M t s y u t v an toàn b o m t h th t c xem xét ng hoàn thi n c a s là: Hoàn thi n h th ng giao di n cho ti n d ng ng y u t an toàn b o m t c a h th ng th ng vào ng d ng th nghi m th c t Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 53 án t t nghi p [1] Nguy Ngành công ngh thơng tin , Phân tích thi t k h th ng thông tin hi i ng c u trúc NXB Th ng kê, 2002 [2] Nguy , Phân tích thi t k h th ng thơng tin qu n lý, NXB Khoa h c t nhiên Cơng ngh , 2008 [3] Nhóm tác gi Elicom (2000), Ngôn ng HTML cho World Wide Web, NXB Hà N i [4] Ph m H u Khang d li u My SQL 5.1 L p trình web v i PHP 5.3 [5] Ph m H u Khang, L p trình ng d ng chuyên nghi p SQL Server 2000 toàn t p, ng Xã H i Sinh viên: Nguy n Thanh Tùng Mã SV 1351010037 Trang 54 ... L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG WEBSITE CHO CÔNG TY TRUY N THÔNG T VI T H I PHÒNG - 2013 I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D NG WEBSITE CHO CÔNG TY TRUY N THÔNG T VI T Sinh viên th c... 1351010037 Trang 23 án t t nghi p Ngành công ngh thông tin Thành viên không nhân viên c c xem hình web Thành viên nhân viên cơng ty ngồi ch ng thoi dõi l ch phân công công tác c a c công ty tu n i qu... ki n th c mơn phân tích thi t k h th ng thông tin N m rõ nghi p v áp d c lý thuy t vào toán th c t Qu ng bá th g hi u công ty c ph n truy n thông Tinh Hoa t Vi t chân dung NS T V ng Có kh Server
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất Việt (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng website cho công ty truyền thông Tinh Hoa Đất Việt (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay