Phát triển ứng dụng trên nền Eclipse (Đồ án tốt nghiệp)

65 10 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:36

Phát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền EclipsePhát triển ứng dụng trên nền Eclipse B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - ÁN T T NGHI P NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN H I PHÒNG 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - PHÁT TRI N NG D NG TRÊN N N ECLIPSE ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H I PHÒNG - 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - PHÁT TRI N NG D NG TRÊN N N ECLIPSE ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin Sinh viên th c hi n: Ph m Vi t M nh ng d n:ThS Nguy n Tr Mã s sinh viên: 1351010041 H I PHÒNG - 2013 B GIÁO D O C NG HÒA XÃ H I CH I H C DÂN L P H I PHÒNG T NAM c l p - T - H nh phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Ph m Vi t M nh Mã SV: 1351010041 L p: CT1301 Ngành: Công ngh Thông tin tài: Phát tri n ng d ng n n Eclipse NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v a N i dung b Các yêu c u c n gi i quy t Các ph n m m c n thi xây d ng Web Server: Xampp H qu n tr d li u MySQL Ph n m m Eclipse tài t t nghi p NG D CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên:Nguy n Tr H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: ng d n th hai: H H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ngày Yêu c u ph i hoàn thành tr tháng c ngày tháng n nhi m v n nhi m v Sinh viên Cán b ng d ThS Nguy n Tr H HI NG n H u Ngh án t t nghi p p H i Phòng PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N 1.Tinh th tài t t nghi p: c ng c nhi m v tài t t nghi p (so v i n i dung yêu c tài t t nghi p) m c a cán b ng d n: m ghi b ng s ch ) N Cán b ng d n ( Ký, ghi rõ h tên ) Ph m Vi t M nh CT1301 án t t nghi p Ph m Vi t M nh p H i Phòng CT1301 án t t nghi p p H i Phòng PH N NH A CÁN B CH M PH N BI TÀI T T NGHI P m c a cán b ph n bi n ( m ghi b ng s ch ) Cán b ch m ph n bi n ( Ký, ghi rõ h tên ) Ph m Vi t M nh CT1301 án t t nghi p p H i Phòng M CL C M C L C DANH M C CÁC HÌNH DANH SÁCH THU T NG 10 11 GI I THI U 12 U 13 1.1 Gi i thi u Eclipse 13 1.2 L ch s phát tri n 15 1.3 Ki n trúc Eclipse 16 KI N TRÚC C A PLUGIN TRONG ECLIPSE 22 2.1 Gi i thi u 22 2.2 Phát tri n ph n m m d a thành ph n 23 2.2.1 Mơ hình tr ng 23 2.2.2 Cú pháp 24 2.2.3 Ng 24 2.2.4 K t h p (composition) 25 2.3 Ki n trúc Plugin Eclipse 26 2.3.1 Gi i thi u v Plugin extension point 26 m m r ng Plugin (Plugin Extension Points) 28 2.3.3 Ti n trình làm vi c c a Plugin 28 2.3.4 T p tin c u hình (manifest) c a Plugin 29 2.3.5 Plugin fragment feature 31 32 Ph m Vi t M nh CT1301 án t t nghi p Bi p H i Phòng c ng tác th c thi ca s d ng : Nguoi quan ly : Hocphan 1: Yeu cau cap nhat hp() 3: Cap nhat() 2: Cap nhat thong tin HP() 4: Hien thi KQ() : Form_Hocphan Hình21: Bi c ng tác th c thi ca s d e.Ca s d Bi : Controller p nh t h c ph p nh t khoa tu n t th c thi ca s d ng : Nguoi quan ly : Controller : Form_Khoa : Khoa 1: Yeu cau thong tin Khoa() 2: Cap nhat khoa 3: Cap nhat 4: Hien thi KQ() Hình22: Bi Ph m Vi t M nh tu n t th c thi ca s d CT1301 p nh 46 án t t nghi p Bi p H i Phòng c ng tác th c thi ca s d ng : Khoa : Nguoi quan ly 3: Cap nhat 1: Yeu cau thong tin Khoa() 2: Cap nhat khoa 4: Hien thi KQ() : Form_Khoa Hình23: Bi : Controller c ng tác th c thi ca s d f p nh p nh t d li 2: Cap nhat phong hoc() 3: Cap nhat phong hoc() 4: Hien thi KQ() : Form_PhongHoc : Controller 1: Yeu cau cap nhat PH() : Phong hoc 8: Cap nhat() 6: Cap nhat thong tin HP() 5: Yeu cau cap nhat hp() 7: Hien thi KQ() : Hocphan : Controller : Form_Hocphan 9: Yeu cau cap nhat nien khoa() 10: Cap nhat nien khoa() 12: Cap nhat nien khoa() : Nguoi quan ly 13: Yeu cau thong tin Khoa() 11: Hien thi KQ() : Form_Nienkhoa : Nienkhoa : Controller 17: Yeu cau cap nhat thiet bi() 16: Cap nhat khoa() 14: Cap nhat khoa() 15: Hien thi KQ() : Form_Khoa 20: Cap nhat thiet bi() 18: Cap nhat thiet bi() 19: Hien thi KQ() : Form_Thietbi : Khoa : Controller : Controller : Thietbi Hình 24: Ph m Vi t M nh CT1301 47 án t t nghi p p H i Phòng 3.3.2 Phân tích gói ca s d p th i khóa bi u a.Ca s d S p th i khóa bi u Bi tu n t th c thi ca s d ng : Nguoi quan ly : Form_thoikhoabieu : Controller : Lophocphan : Thoikhoabieu : Baoloi 1: Chon sap tkb() 2: Yeu cau sap tkb() 3: Luu cac lop HP() 4: Sap tkb() 5: Luu cac lop bi loi() 6: Hien thi loi() 7: Luu tkb() 8: Hien thi tkb() Hình 25: Bi Bi Hình 26: Bi Ph m Vi t M nh tu n t th c thi ca s d p th i khóa bi c ng tác th c thi ca s d ng c ng tác th c thi ca s d CT1301 p th i khóa bi 48 án t t nghi p p H i Phòng b.Ca s d Bi In th i khóa bi u tu n t th c thi ca s d ng : Nguoi quan ly : Controller : Form_thoikhoabieu : Thoikhoabieu 1: Chon chuc nang in tkb() 2: Yeu cau in tbk() 3: Lay tt() 4: in va hien danh sach tkb() Hình27: Bi Bi tu n t th c thi ca s d i khóa bi c ng tác th c thi ca s d ng 1: Chon chuc nang in tkb() 4: in va hien danh sach tkb() : Form_thoikhoabieu : Controller : Nguoi quan ly Hình 28: Bi Ph m Vi t M nh 2: Yeu cau in tbk() c ng tác th c thi ca s d CT1301 3: Lay tt() : Thoikhoabieu i khóa bi 49 án t t nghi p p H i Phòng c L p th i khóa bi u 4: Sap tkb() 3: Luu cac lop HP() 2: Yeu cau sap tkb() 1: Chon sap tkb() 6: Hien thi loi() : Lophocphan : Controller : Form_thoikhoabieu : Nguoi quan ly 5: Luu cac lop bi loi() 8: Hien thi tkb() 7: Luu tkb() 9: Chon chuc nang in tkb() : Baoloi : Thoikhoabieu 12: Lay tt() 10: Yeu cau in tbk() 11: in va hien danh sach tkb() : Form_thoikhoabieu : Controller : Thoikhoabieu Hình29: 3.4 Thi t k h th ng Hình30 Ph m Vi t M nh CT1301 d li u 50 án t t nghi p p H i Phòng 3.5Thu t toán s d ng Thu t toán s p x p d u ki n ràng bu c v s sinh viên, trang thi t b yêu c u Thu nh khơng gian tìm ki m b ng vi c lo i tr ng h p không th a mãn C th : Duy t l p h c ph n sau chia h c ph n thành l p h c ph n Ki u ki n s ti t h c l i ( c x p vào phòng h c) n u khác tìm phòng x p cho l p h c ph , n u khơng b qua V i phòng chia tr t th n th 6; m i th có ti t m t bu i h c Sau x p l p h c ph n vào m t phòng m t th c th s ti t tr ng c ày th t i b ng chuy n sang xét ti p ngày th khác Khi m yh t t th n th chuy n sang phòng k ti p Các l p h c ph c phòng h c th a mãn s m t b ng i qu n tr S d ngcách truy v n tr c ti , s a ho c k t xu t d li u nhanh Các thông tin sau s p x p s ng thoikhoabieu CSDL r i in giao di n h a 3.6K t qu c h a i quy cv s p x p l ch h n, y nh, phát sinh l i c ch ra: S p x p th i khóa bi u th a mãn ràng bu c c a toán C p nh t, thêm m i, xóa, phòng h c, h c ph n, l ph i qu n lý s p x p th i khóa bi u t bi u Có ch Ph m Vi t M nh ng, xem th i khóa t th i khóa bi u file excel CT1301 51 án t t nghi p p H i Phòng 3.7 Giao di n c 3.7.1.Giao di n c Hình31: Giao di n c a Plugin th i khóa bi u 3.7.2 Giao di i qu n lý nh p li u MySQL ch p p m t kh u CT1301 d s d Hình32: Giao di Ph m Vi t M nh k tn iv p 52 án t t nghi p p H i Phòng 3.7.3 Giao di n phòng h c Hình33: Giao di n phòng h c Ch Ch d li M i: s Thêm i qu n lý s nh a ch phòng giao di n i qu n lý mu n thêm phòng h a ch ng Click chu t vào ch , d li u hi n th k t qu b ng danh sách phòng giao di n n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch Xóa i qu n lý xóa phòng h c Nh p mã phòng c a phòng mu n xóa, ch n Xóa thơng tin c a phòng s b xóa, n u d li u K t qu c hi n th b ng Ch Thoát: Thốt kh i giao di n phòng h c Ph m Vi t M nh CT1301 53 án t t nghi p p H i Phòng 3.7.4 Giao di n h c ph n Hình34 Giao di n h c ph n Ch Làm m i: s reset mã h c ph n, tên h c ph n, s sinh viên, s tín ch , s ti t giao di n Ch Thêm: i qu n lý mu n thêm h c ph d li i qu n lý s nh p vào mã h c ph n, tên h c ph n, s sinh viên, s tín ch , s ti t, khóa h c, thi t b , khoa vi ng Click chu t vào ch , d li u hi n th k t qu b ng danh sách phòng giao di n n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch Xóa i qu n lý xóa h cp ph n Nh p mã h c ph n c a h c ph n mu n xóa, ch n Xóa thơng tin c a phòng s b xóa t d li u K t qu c hi n th b ng Ch Thoát: Thoát kh i giao di n h c ph n Ph m Vi t M nh CT1301 54 án t t nghi p p H i Phòng 3.7.5 Giao di n khoa vi n Hình35: Giao di n khoa vi n Ch Làm m i: s reset mã khoa vi n, tên khoa vi n, niên khóatrên giao di n Ch Thêm i qu n lý mu n thêm thông tin khoa vi n d li i qu n lý s nh p vào mã khoa vi n, tên khoa vi n, niên khóa ng Click chu t vào ch , thêm d li u hi n th k t qu b ng danh sách khoa giao di n n u d li u nh p vào khơng trùng v i d li Ch Xóa i qu n lý xóa thơng tin khoa vi n Nh p mã khoa vi n c a h c ph n mu n xóa, ch n Xóa thơng tin c a khoa vi n s b d li u K t qu c hi n th b ng Ch Thoát: Thoát kh i giao di n h c ph n Ph m Vi t M nh CT1301 55 án t t nghi p p H i Phòng 3.2.6 Giao di n niên khóa Hình36: Giao di n niên khóa Ch i: s reset mã khóa, tên khóa giao di n Ch Thêm i qu n lý mu n thêm thơng tin niên khóa d li i qu n lý s nh p vào mã khóa, ng ch n kip h c Click chu t vào ch , s d li u hi n th k t qu b ng danh sách niên khóa giao di n n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch Xóa i qu n lý xóa thơng tin niên khóa Nh p mã niên khóa c a h c ph n mu n xóa, ch n Xóa thơng tin c a niên khóa s b d li u K t qu c hi n th b ng Ch Thoát: Thoát kh i giao di n h c ph n Ph m Vi t M nh CT1301 56 án t t nghi p p H i Phòng 3.7.7 Giao di n trang thi t b Hình37: Giao di n trang thi t b Ch Ch Làm m i: s reset mã thi t b , tên thi t b giao di n Thêm i qu n lý mu n thêm thông tin trang thi t b d li i qu n lý s nh p vào mã thi t b , tên thi t b ng Click chu t vào ch , d li u hi n th k t qu b ng danh sách thi t b giao di n n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch Xóa i qu n lý xóa thơng tin thi t b Nh p mãthi t b c a thi t b mu n xóa, ch n Xóa thơng tin c a thi t b s b d li u K t qu c hi n th b ng Ch Thoát: Thoát kh i giao di n thi t b Ph m Vi t M nh CT1301 57 án t t nghi p p H i Phòng 3.7.8 Giao di n th i khóa bi u - Giao di n th i khóa bi u v i ch , excel, thoát X pt ng: Hi n th th i khóa bi i khóa bi c s p x p Excel: Xu t th i khóa bi u fiel excel Thốt: Thốt kh i giao di n th i khóa bi u pt ng, x p tay, xóa, p x p Hình38:Giao di n thơng tin th i khóa bi u Ph m Vi t M nh CT1301 58 án t t nghi p p H i Phòng K T LU N Eclipse , , Eclipse; -T -X -X - t Eclipse; ; ; Plugin Bài toán platform khác , , , ,c , Plugin u sót Ph m Vi t M nh CT1301 59 án t t nghi p p H i Phòng TÀI LI U THAM KH O hi [1] Nguy i, ng c (2002), Phân tích thi t k h th ng thông tin ng, NXB Th ng kê, Hà N i (2003), Phân tích thi t k ng b ng UML, NXB Th ng kê c (2000), ng b ng UML, NXB Giáo d c, Hà N i [4] Carlos Valcarcel (2005), Eclipse KickStart (Ver 3.0) [5] David Gallardo (developerWorks, 12 2002), Getting started with the EclipsePlatform [6] Dr Alex Blewitt, Eclipse Plug-in Development by Example Ph m Vi t M nh CT1301 60 ... Eclipse Eclipse Java, C, C++, Python, cho Eclipse Eclipse Eclipse Plugin c , Eclipse : sau: , Eclipse Plugin Eclipse 3: Ph m Vi t M nh CT1301 12 án t t nghi p p H i Phòng U n trình bày v phát. .. Initiative Eclipse Eclipse (EPL- Eclipse Public License) ph OSI Eclipse mã cho Eclipse Eclipse ph Eclipse phép EPL Eclipse B , , , , Ph m Vi t M nh CT1301 14 án t t nghi p p H i Phòng , , 1.2L ch s phát. .. - PHÁT TRI N NG D NG TRÊN N N ECLIPSE ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H I PHỊNG - 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - PHÁT TRI N NG D NG TRÊN N N ECLIPSE
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ứng dụng trên nền Eclipse (Đồ án tốt nghiệp), Phát triển ứng dụng trên nền Eclipse (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay