Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Volume (Đồ án tốt nghiệp)

40 30 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:35

Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow VolumeTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Volume ... Xu t phát t v án c a em xây d ng g KHÁI QUÁT V H A BA CHI U VÀ BÀI TOÁN T O BÓNG 3D, v bi u di m phép bi i C K THU T T O BÓNG C NG B SHADOW VOLUME v Shadow Volume d ng ngu n sáng C NGHI M Nguy... sáng (0) Chúng ch hi n th nh t ph n bóng c a bóng Các thu t tốn t o bóng m m hi n th vùng n a bóng bên ngồi x lý tính tốn ph n m c ánh sáng b t quy t c vùng n a bóng) Nguy n Ti - CT1301 vùng bóng. .. bóng làm cho ta có c m giác th t Bóng kh i (Shadow Volume) : Bóng kh t t o bóng c n n c u trúc hình h c c a v bóng V bóng ph c t o b i kh nh c nh vi n, nh ng c o nên bóng kh i M t tia sang chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Volume (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Volume (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay