Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

80 11 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:32

Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải PhòngXây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải Phòng Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Em xin chân thành c gi ng viên khoa n tâm nhi t tình d y b o su t th i gian h án t t nghi p, th nhi u th t n tình ch b o, ng d ng cho em th c hi án, giúp em h c h i nh ng kinh nghi c nh ng thành qu nh nh Em xin chân thành c nhi t tình d y b o t o t ng Em xin c m u ki n t t nh án t t nghi p y cô khoa Công ngh u ki n cho em su t trình n bè nh ng viên, c ch c o t trình h c t Do kh th i gian h n ch , kinh nghi m th c t nhi u nên không tránh kh i nh ng thi u sót R c s ch b o c a th y cô Cu c g i t i th y, cô, anh, ch toàn th b n m t l i chúc t p nh t, s c kh e, th nh v ng phát tri n Chúc th c nhi u t a công cu c tr i Em xin chân thành c H Sinh viên Lê H u L c Sinh viên: Lê H u L c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d M CL C L IC BÀI TOÁN VÀ GI I PHÁP 1.1 Gi i thi u v i h c Dân l p H i Phòng 1.1.1 L ch s 1.1.2 S m ng t o u t ch c 1.2 Mơ t tốn ti n trình nghi p v ti ngh cung c p bàn giao thi t b ti ng s a ch a thi t b ti n trình lý thi t b 10 ti n trình theo dõi s d ng phòng máy 11 ti n trình báo cáo 12 1.4 Gi i pháp 13 TÍCH VÀ THI T K H TH NG 14 2.1 Mơ hình nghi p v 14 2.1.1 B nh ch 14 2.1.2 Bi ng c nh 15 2.1.3 Nhóm d n ch 16 phân rã ch 17 2.1.5 Danh sách h li u s d ng: 20 2.1.6.Ma tr n th c th ch 21 LU NG D LI U 22 lu ng d li u m c 22 lu ng d li u m c 23 2.3 THI T K D LI U 26 2.3.1 Mơ hình liên k t th c th (E-R) 26 2.3.2 Mơ hình quan h 30 2.3.3 Các b ng d li u v t lý 35 2.3.4 Giao di n c p nh t d li u b ng 39 LÝ THUY T 51 3.1 PHÂN TÍCH THI T K H TH Sinh viên: Lê H u L c CT1301 NG C U TRÚC 52 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 3.1.1 Các khái ni m v h th ng thông tin 52 3.1.2 Ti p c n phát tri n h th ng c u trúc 54 3.2 THI T K CSDL QUAN H 54 3.2.1 Mơ hình liên k t th c th E-R 54 3.3 CÔNG C 56 3.3.1 H QTCSDL SQL SERVER 56 3.3.2 Gi i thi u v ASP.NET C# 58 64 4.1 Gi i thi u v h th 64 t 64 4.1.2 Các h th ng 64 4.1.3 Các ch a m i h 64 4.2 M t s giao di n 65 4.2.1 Giao di p 65 4.2.2 Giao di n c p nh t d li u c a giáo viên 65 4.2.3 Giao di n c p nh t d li u c a thi t b 66 4.2.4 Giao di n c p nh t d li u c a cán b nhân viên 66 4.2.5 Giao di n c p nh t d li u phòng máy 67 4.2.6 Giao di n c p nh t d li u c a nhân viên ki m kê 67 4.2.7 Giao di n cơng tác qu n lý phòng máy 68 4.2.8 Giao di ngh cung c p thi t b 68 4.2.9 Giao di n công tác bàn giao thi t b 69 4.2.10 Giao di ng thi t b 69 4.2.11 Giao di n công tác lý thi t b 70 4.2.12 Giao di n cơng tác ghi s nh t kí phòng máy 70 4.2.13 Giao di n công tác báo cáo 71 K T LU N 72 TÀI LI U THAM KH O 73 PH L C 74 Sinh viên: Lê H u L c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d i H c Dân L p H i Phòng 24/09/1997 theo quy nh s 792/TTg c a th T thành L nh v trí x c thành l p vào ngày ng ph c a h th ng giáo d gi t t T ng di n tích xây d ng c m2 di n tích m t b n mb th c hành, phòng thí nghi m, ch ng i chuyên môn gi i ph m ch c ng lên t i 22.500 m2 33.000 phòng h c, phòng làm vi c, phòng , khu th c v cho vi c giáo d c toàn di t nh ng m sáng h th ng dân l p c c v ch o quy mô v t ch cm v t ch t mb o u ki n h c t p,rèn luy n cho sinh viên : Khu gi ng v i tòa nhà t ng tòa nhà t ng v i 100 phòng h c, phòng th c hành, thí nghi m hi i Khu th d c th thao khách s n sinh viên g m khách s n sinh viên 240 phòng, b n i 500 ch gi u c a nhà i, s ó 163 gi ng viên cán b kiêm nhi m gi ng d ih gi ng viên th nh gi ng g i h xây d ng sách khuy n khích, h tr cán b , gi ng viên ti p t c h c t , nh m ng ti n s c ng thành m sáng kh i ng ngồi cơng l p c nhi u v oc c a Thành ph ng khen c a c p t a c trao t ng cho t p th cá nhân c ng H i sinh viên c ng h i sinh viên nh t c a thành ph c nh n b ng khen c i Sinh viên Vi t Nam Sinh viên: Lê H u L c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d c Th ng ph c th c hi n ch t ng b ng i hóa giáo d c Coi tr ng s ng sáng t o, ki n th c trí tu , tính nhân trách nhi m v i xã h i h c Dân l p H i Phòng ln n l c khơng ng ng nh m cung c i h c t p có ch ng t t nh t giúp sinh viên phát tri n tồn di n trí l c, th l c nhân cách Sinh viên t t nghi p c s d ng sáng t o ki n th c ph c v a H i hi u rõ b n thân, làm ch c ng xã h i i h c: Công ngh thông tin K thu n nt n dân d ng công nghi p n t vi n thông - nt K thu t cơng trình - Xây d ng dân d ng công nghi p - Xây d ng c ng - Xây d ng & qu - C c - Ki n trúc Công ngh ch bi n b o qu n th c ph m K thu ng Qu n tr kinh doanh - Qu n tr doanh nghi p - Tài ngân hàng - K toán ki m toán V ch Ti ng Anh ng b H ng Công ngh thông tin K thu Sinh viên: Lê H u L c CT1301 n nt Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d - n dân d ng cơng nghi p K thu t cơng trình - Xây d ng dân d ng công nghi p - Xây d ng c ng Qu n tr kinh doanh - K toán ki m toán Du l ch t c Sinh viên: Lê H u L c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d i H c Dân L p H i Phòng có r t nhi u phòng máy tính c trang b ph n c n m m hi i nh m giúp sinh viên h c t p th c k t qu t t nh t Khi phòng máy có u c u v thi t b b qu n lý phòng máy s l p b ngh cung c p kí i lên phòng t ch c kí t s ti t mua thi t b Sau thi t b c chuy n phòng máy s nghi m thu thi t b, n t yêu c u s c nh p l p biên b n bàn giao thi t b r i sau theo dõi Trong trình s d ng thi t b có th b h ng hóc c n s a ch a Khi phát hi n thi t b h ng hóc cán b qu n lý phòng máy s l p phi ng nh nh tình tr ng c a thi t b phòng t ch c hành xem xét kí t , n c xét t xong s ti n hành s a ch a thi t b Sau thi t b c s a ch a nhân viên s a ch a s s l p xác nh n k t qu s a ch a ghi l i tình tr ng thi t b Cu ph i th c hi n ki m kê tài s n r i ghi s theo dõi tài s n nh m qu n lý thi t b m t cách t ng quan tránh th t thoát thi t b Các thi t b phòng máy n c thay th ho c lên danh sách lý Các cán b qu lý phòng máy s l p danh sách tài s n lý phòng t ch c hành phòng t ch c hành kí t s c ti n hành lý Tài s c lý s c lo i b kh i b ng theo dõi tài s n vào th i khóa bi u thai thác s d ng phòng máy c a o l p công b website , giáo viên s ti p nh n th i khóa bi u s d ng phòng máy n c l ch ti n hành gi ng d y Khi k t thúc m t ca gi ng d y giáo viên s ghi vào s nh t kí s d ng phòng máy theo m u Nh c nh t kí s d ng phòng máy s n c th i khóa bi ng c a thi t b c a t chu n b cho ca h c ti p theo N u phòng máy có s c cán b qu n lý phòng máy s ghi vào nh t kí s d ng ti n hành kh c ph c , n u kh c ph c thành công k t qu c ghi l i vào s nh t kí , xác nh n kh c ph c s c phòng máy K t thúc m i ngày cán b qu n lý phòng máy s t ng h p l i tình tr ng s d ng phòng máy ngày Sinh viên: Lê H u L c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d K t thúc m i h c k d a vào s nh t kí s d ng phòng máy s theo dõi tài s n phòng máy , s l p báo cáo t ng h p tình hình s d ng phòng máy kì , báo cáo v tài s n c a t ng phòng máy , báo cáo v thay th s a ch a cac thi t b , cu i m t ng h p b o cáo g Sinh viên: Lê H u L c trình bày v tình hình s d ng phòng máy c CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 1.3 1.3.1 Cán b qu n lý phòng máy Phòng TCHC Nhân viên H li u Phi ngh cung c p L p phi ngh cung c p Ti p nh n xét t phi u Khơng Kí t Bàn giao thi t b Ghi s theo dõi tài s n Sinh viên: Lê H u L c Có Ti n hành t mua thi t b Phi u bàn giao S theo dõi tài s n phòng máy CT1301 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 1.3.2 Cán b qu n lý phòng máy Phòng TCHC Nhân viên H li u Phi L p phi u báo ng h ng Ti p nh n xét t phi u Không Sinh viên: Lê H u L c Kí t CT1301 Có Ti n hành s a ch a Phi u xác nh n k t qu s a ch a Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 4.2.2 Sinh viên: Lê H u L c CT1301 65 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 4.2.3 4.2.4 Sinh viên: Lê H u L c CT1301 66 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 4.2.5 Sinh viên: Lê H u L c phòng máy CT1301 67 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 4.2.7 4.2.8 Sinh viên: Lê H u L c CT1301 68 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Sinh viên: Lê H u L c CT1301 69 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Sinh viên: Lê H u L c CT1301 70 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 4.2.13 Sinh viên: Lê H u L c CT1301 71 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d nd c tk ng xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d ng ng i h c Dân l p H i Phòng n n Web K t qu c bao g m: Lý thuy t: - Phát bi u mô t c nghi p v toán - Bi u di n nghi p v toàn b - Phân tích thi t k ch cb tốn m ng c u trúc - Thi t k d li u quan h - Thi t k ti n trình nghi p v d li u c giao di n c p nh t d li u m u báo cáo g trình: - S d ng h qu n tr - S d ng ASP.NET v Nh ng v t nt d li u SQL2008 l p trình ng phát tri n Vì th i gian có h n, kinh nghi m th c t tốn v c hi m i khía c nh c a v ch cáo c n thi n d ng ch u nên vi c phân tích mơ t Xây d c h th ng ch l c m t báo cáo Nhi u ch u ki n, em s b u, hoàn thi n ch v i : có nhi u báo sung thêm d ng hồn thi n tính ti n d ng c a h th ng Sinh viên: Lê H u L c CT1301 72 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Nguy , Phân tích thi t k Khoa h c t nhiên Công ngh , 2007 h th ng thông tin qu n lý, NXB Nguy , Giáo trình phân tích thi t k h th ng thơng tin, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2010 d li u quan h cơng ngh phân tích NXB Thông tin Truy n thông, 2010 thi t k , http://asp.net.vn BEGINNING ASP.NET 4.5 DATABASES, 3RD EDITION SQL SEVER2008 ADMINISTRATION IN ACTION Sinh viên: Lê H u L c CT1301 73 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d PH Các h L C u liên quan S nh t kí s d ng phòng máy Sinh viên: Lê H u L c CT1301 74 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d TKB s d ng phòng máy Sinh viên: Lê H u L c CT1301 75 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d B ng theo dõi tài s n phòng máy Sinh viên: Lê H u L c CT1301 76 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Phi Sinh viên: Lê H u L c CT1301 ng 77 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Phi u bàn giao Sinh viên: Lê H u L c CT1301 78 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d Phi Sinh viên: Lê H u L c CT1301 ngh cung c p 79 ... s d ng phòng máy Theo dõi s d ng phòng máy H Thông H Tr Theo Dõi Thông Tin Khai Thác S D ng Phòng Máy HPU 10.T ng h p tình tr ng s d ng phòng máy ngày 11.Xác nh n kh c ph c s s phòng máy 12.Báo... 2.1.4.1 H Thông H Tr Theo Dõi Thông Tin Khai Thác S D ng Phòng Máy HPU 1.Nh p theo dõi tài s n phòng Theo dõi s d ng phòng máy 1.1 L p b ngh cung c p 2.1 Ti p nh n TKB s d ng phòng máy 1.2.L... 10 Xây d ng website h tr theo dõi thông tin khai thác s d 1.3.4 H li u Ti p nh n TKB TKB khai thác s d ng phòng máy T o nh t kí s d ng phòng máy Nh t kí s d ng phòng máy Ghi s nh t kí s d ng phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay