Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)

55 12 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:26

Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp) -oo0oo - ISO 9001 : 2000 NGÀNH : Sinh viên : Nông Quang Biên - 2009 cám Trong trình tài tham viên tài em , nhiên Trung giúp , Hà tú, Giáo môn Tin cô giáo khoa công Hà quý giá tay vào công , Nhà Nhiên, y Nhà giáo Anh Hùng Em xin chân thành sáng góp ý chun mơn , Nhiên, thày, Nhà , cô tài theo Xin chân thành khó tình em hồn thành , khơng cung Ngồi chúng em tính cách thơng tin rèn tinh có thành cơng lai em xin viên góp ý thân, giúp quý báu cho em trình làm báo cáo Em xin chân thành bè , tài hình 1 Khái Multimedia Khái 7 Hồn Multimedia 2 Tính ph hình 10 12 hình PaintShop PRO 13 13 Xây hình 14 31 1 31 31 32 32 33 2 movie maker 34 34 3 WYSIWYG What You See Is What You Get eTV Network home PDA Personal Digital Assistant GIF Graphics Interchange Format VOD Video On Demand CBT nay, công - xã n lâu xác phát gia Cơng Chính thơng tin vào quan tâm thơng tin ta, Nhà quan Chính p Cơng kinh phát khai thơng tin cho cơng hóa hóa Cơng thơng tin ngày, thành khác Cơng , ví cơng thơng tin dung , ta có áp chia có hàng trí , trang web khơng trí khơng hình hình g cho dàng GIF Graphics Interchange Format , -loading) , GIF , , cho phép , khơng có , ), hình 8-bit colour - màu 8- indexed colour - , , , "lossless - , Các dung nghiên 1: hình , 2: , hình paintshop pro : Xây hình : t 1 hình p 1 Khái Multimedia tiên ta có ? , âm thanh, hình mơi thơng tin tích có ng sau : Hình Âm thanh; Hình Khái Con có nhu Con quan u có nhu thái thơng, Trên Internet thơng dung hình , Nhu tác con Hình , cáo, phim, tác hình cách , trang Web công -máy -máy khơng quan Con có có : Radio, vơ mình, có vai trò quan thơng tin thơng tin máy tính mà thơng tin (theo , hình , , mơ bao hình (hình : , âm ta có tác hố thơng tin Liên quan , ta ý khía sau : Thơng tin hố, phù dùng máy tính, thay có theo ý tác, cho phép dùng, , , dùng trao máy phù giao Hoàn bá, hay giao , xu phát dùng ý Multimedia Trong tài Chính mà , qua, , hình ta có ta xem ta khơng , âm thanh, hình Trò Giao VOD, , video, , riêng, vai trò : trình video theo u vai trò ng khơng có khía cáo, , nghiên Tuy , Hình Phòng cao có kèm hình Giáo xa, phát thanh, TV, tác Các âm thanh; giúp máy tính, máy tính Xu , có dùng qua sóng , làm nhà sau : máy CBT; Mơ , ví lái máy bay lái mô , xa; Vui , sáng , Trò gi trí ý thay làm trang WEB theo khai , hàng; tác , gây nên : Thay trúc công quan Thay cách Thay cách : liên công tính quan tâm cao, cơng 2 Tính Vào 1990, thành trình Microsoft Word này, Word Pro WordPerfect có ý : Nhìn hình giúp WYSIWYG : câu, trình dòng dung , c qua theo sau Lotus 20-60 dòng rõ ràng nhìn trình tồn trang : tài WYSIWYG giúp dàng rà sốt dòng khác in tên, ý ngang c trí làm nháy cách lý : lý , khó , khác , di lý quan cung di hoàn tồn thay tính nhiên câu dòng , cú pháp , sai sót thao tác : hình các thao tác hay dùng lên cơng kích giúp Nó có tác nhanh chóng hành c : Khi , , dòng xố Khi xố, ký ngay, qn Trong xố, ta dòng , xem sau ng di lên hình cho cao; nhanh chóng : tồn trang cao giây giác t có mãn Con rà sốt, thì, khơng làm tính nhanh chóng, tồn gây thao tác dòng cách xố hành di tác hố ký có nhanh dàng quay lui : Khi trình , có Quan Undo, cho phép hành ,g thao tác nhìn Các thí , minh hình , màu , , , , , nét, , , in, , trang in, , minh ; trang in trang tin, sách, trang 10 , cân , sáng , kí , , , Tao hình : , , , , : , , , : , : P , , lai, hình chính, , 2.4 Các hình m râu, 41 42 43 44 hay phim (stop motion) (claymation) (animation camera) (persistence of vision 45 (computer animation (Graphics file formats (Scalable Vector Graphics - GIF, MNG, SVG ) Flash (SWF) cho John Randolph Bray (1879-1978) Earl Hurd (1880xenluloit (celluloid animation Simpsons (The Snowman) (Computer animation 46 [1] h máy tính" (computer generated imagery ' (wire frame model nh 47 48 Ngày nay, , , , : T , , vi , có ích ,h , , u sót, , 49 cơ, Tài tham http : //www dienanh net/, 2009 http : //vi wikipedia org/wiki/ , 2009 http : //www imaginaryforces com http : //www paintshoppro com 50 Ông c - - 51 cho studio Pat Sullivan) - Steamboat Willie 52 - - - - - 53 t" xem phim - - Walt Disney) Tiny Toon Adventures (1989hàng chung 54 55 ... Các mơ hình Hình Xác cao hàm Ba cách mơ hình Mơ hình giác Các , hình Tuy nhiên tam giác, , hay dùng mơ hình hình mơ hình , hình theo màu Mơ hình , hay dòng hình hình dùng bìa cong , hình ta... hình Mơ hình ghép vào cong cong xác mơ hình NURBS, mơ hình ghép hình mơ hình hóa sau Có nên hình , dùng cho mơ hình hóa (i) dùng hình (iii) các hình (ii) (i) sáng; (iii) máy quay, nhiên, ánh... kì , hình nét phím hình hình nháy chép 10 V cơng hình , màu làm Sau gõ , cho phép 20 cơng phơng , , kích , Khi , ta xác trí phím 11 Dán hình Dán hình cơng vào tranh : dán; hình tham Dán vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu về dữ liệu hình động (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay