Hồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp)

79 19 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:21

Hồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp họcHồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp học i ii L u c a riêng tôi, s li u k t qu nghiên c u ghi khóa lu n trung th d ng tác gi cho phép s c công b b t k m t cơng trình khác Tác gi Nguy n Th Thúy Vân iii M CL C Error! Bookmark not defined L IC L N .iii M C L C iv M U 1 Lí ch tài L ch s v ng ph m vi nghiên c u 4 c u a khóa lu n C u trúc c a khóa lu n N I DUNG CHÍNH QUAN NI M NGH I THU T V CC AM 1.1 A NGUY N TH I TRONG NG ng 11 1.2 ib 14 1.3 i ngh l c 15 hoài ni m 17 KHÔNG GIAN VÀ TH I GIAN NGH I CC AM A NGUY N TH THU T TRONG NG 25 2.1 Không gian ngh thu t 25 2.1.1 Không gian làng quê sinh ho t 27 2.1.2 Không gian chi n tr n 30 32 2.2 Th i gian ngh thu t 34 2.2.1 Th i gian kh 36 2.2.2 Th i gian tâm lý 38 2.2.3 Th i gian sinh ho ng 39 K T C U, NGÔN NG CC AM VÀ GI A NGUY N TH I NG 43 3.1 K t c u 43 iv 3.1.1 K t c u phân m nh l p ghép 43 3.1.2 K t c u tâm lý 45 3.2 Ngôn ng tr n thu t 47 3.2.1 Ngôn ng c tho i n i tâm 48 3.2.2 Ngôn ng giàu ch 3.2.3 Ngôn ng 3.3 Gi 50 m ch 53 u tr n thu t 56 3.3.1 Gi u chiêm nghi m 57 3.3.2 Gi u tr tình sâu l ng 59 K T LU N 65 TÀI LI U THAM KH O 69 PH L C P1 v U M Lí ch tài 1.1 Q trình thơng di h k t thúc nghiên c o b t t n Chính l ti p c n nh khác l i t o sinh nh y, ch lo i truy n ng mb ng i ng V i ng ti p c n thi pháp h c ng v th c thi th ng giá tr nghiên c u s khoa h c có tính thi t th c b i c nh nghiên c u hi n Ti p c n truy n ng n b ng thi pháp h c giúp n quan ni m ngh thu t c c i, không gian th i gian ngh thu t, k t c u, ngôn ng , gi u c a tác ph ng h p c th c a khóa lu n, tìm hi u t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th nhìn thi pháp h c giúp th a th lo i truy n ng n ng th i n s phát tri n c a n 1.2 Nguy n Th i góc cs v ng, cách tân c a th lo i truy n ng n c Vi t Nam ng xu t hi m i l dòng ch t hi n c hi it im i iL Th y - Qu ng Bình Ơng n i ti ng v i tác ph m v tài chi n tranh cách m ng H i c c a m t binh nhì (1993), Gót l c ng (2000) Ngồi có m t s truy n ng n v ng Chi u h i i lính kh c h a nh ng hy sinh l ng l : Lính giáng Ki u, Bàn chân ma, Huy n tho i hang Tám cô nh ng chuy n V hi n th c cu c s ng thân g n m i l có: L i t bi t b n phà Giang, i làm b i Nguy n Th ng vi duyên v i nghi T t mu n: 31 tu i m i có truy n ng t liên t c l p t c kh ng c ch ng c a n 2005 ông xu t b n n ph m: t p truy n ng n, truy n ký phóng s H i c c a m t binh nhì xu t b cu i c m bút sáng tác c cu i th k c a tu um T p truy n ng c ngo t c ông vi t vào kho ng u th k XXI, dày 206 trang, nói v cu c hành trình v mi n ký c làng quê mi n Trung, v i sáng lãng m n, v u kh c li t nh ng H i c c a m t binh nhì ghi l i chi nh ng kho nh kh c không th phai m c a cu n ic i lính: thu ib u tiên, tr cu i nh ng v máu n Th ng sinh viên khoa Ng ng i h c t ng h p Hà N i Tháng 9/1971 th hai, ông nh tham chi n t i chi ng Qu ng Tr ác li t m ác li t nh t c a cu c chi n tranh gi i phóng Tuy v y, i cc am t p sách nh , ông không miêu t v nh ng tr n chi n ác li t, s ng m nh ng chuy n r ng c i ch , mà d n d i lính tr , nh ng chuy n bên l cu c chi n Kh o sát H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th pháp h c ch ng nh nh n th c m hi cs i, mà th chung, truy n ng n Vi t Nam hi c gi vào i góc nhìn thi ng minh v lý thuy t thi pháp h c iv c Vi t Nam nói i nói riêng L ch s v Nguy n Th cb cc am c bi n v i hai truy n ng n c trao gi i cao H u h t sáng tác c T m t gi i nhì truy n ng n T c c u i cc am i 1992 , ng v i u tiên 1994 Các t p c trao Gi Gi i Ngh thu t danh giá nh t c a t nh Truy n ng n u h i c trao gi i nh t cu c thi Nga Vi p t qu c a nh ng c nh i gh i h c t ng h p Hà N i gh lái chi Nga T54 m t tr n phía Nam T p truy n ng n H i c c a m t binh nhì thành c nhà xu t b n ph n xu t b i, n c gi gi i nghiên c T nh t cao Tác gi n Ch t ch H Qu ng Bình vi t ng ngh thu t h n Th ng m c ngh thu t n n Th nh: ng Không web, không email, không blog, ch m t m c v ng tr Nguy n Th m c t t c nh ng ngóc ngách cu c s ng V Th y tu H c H i, V L y V i lính v i nh ng hy sinh l ng l anh có: H i c c a m t binh nhì, Lính gi ng Ki u, Bàn chân ma, Huy n tho i hang Tám cô nh ng chuy hi n th c cu c s ng thân g n m i l có: L i t bi t b i làm b th : tâm th thu nh n th c t n m b t s ki d ng c u t vi t báo, tâm th sàng l c chi ti t, xây m c a Nguy n Th n rã ti t c am t b n thân t u cu c s ng Anh vi vào th c t [14 i Luôn t n t i hai tâm tr.104] Trong m t vi t khác, n Th ng kh i Nguy n Th Ti n s Bích Thu nh n xét: kh n tho i s ng hơm Dòng ký c c a nhân v t truy n ng n Nguy n Th p me ng y mê ho c không ch làm giàu có mà s c m nh tinh th v n tho che mu c m (Ti ng có nh a tr nh n thu n t, ng t ngào mb ns ng) Là nh ng cu n mà g i y thú v c làng, b t ng nghèo y ánh sáng màu s l v i màu vàng r t riêng c a mãi ám g i ký c tu a nhân v t (Hoa giêng gi ng) Nguy n Th ngoái l i nh i mi c dòng, âm th m ph c sinh khơng gian, th i gian c a kh , c a h i c k ni m Khi nh ch t g ng c kh khàng nh t ng gi t c l i nhi u ch Nguy n Th th tb [32 tr.551], ng dòng k ni m [32 tr.551] C , th i gian quay c Dõi theo m ch t s ng, ng ng hành kh c a c th y th p thống hình bóng c a n i vi thu t v mình, v th h t vi t Th ng: ng m n tc thành s c m nh cho ngòi bút c a anh hơm Nh ng phóng s nóng b ng, ph n n t Tr v a nh ng k có ch c quy n hành x v i hài c t c a nh ng li a chan v thân ph i ph n th i h u chi n mãn l a nh dung c a anh, tơi l n hình ng cát mi n Trung quê anh Khô h n, gió Lào nh ns ng, xanh b n b n p t v kh n chân u quên b t [34 tr.177] m l i nh ng vi t, nghiên c u có th th y: Các nhà nghiên c u, nhà phê s thành công c a tác gi Nguy n Th a ông cho n c nhà th lo i truy n ng thành công c n Th ng v ng nh ng c bi t s tài chi n tranh cách m ng i lính Tuy v y, cho t i h t cơng trình nghiên c u m t cách h th ng v t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì H i c c a m t binh nhì c a i góc nhìn thi pháp h c m t v Nguy n Th c n m t cách h th ng Vì v y l a ch thêm m t ti ng nói kh tài v i hy v ng s góp nh ng ph m vi nghiên c u 3.1 ng nghiên c u: ng nghiên c u c tài H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th i góc nhìn thi pháp h c th hi n bình di n: quan ni m ngh thu t v i; không gian th i gian ngh thu t; k t c u, ngôn ng gi u tr n thu t 3.2 Ph m vi nghiên c u: Ngoài t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì, khóa lu n kh o sát thêm m t s tác ph m tiêu bi u c a Nguy n Th ng, m t s tác ph m th lo i c a i chi u, so sánh nc u Qua trình tri n khai nghiên c u, s d ng m t s th pháp tiêu bi u sau: 4.1.Th ng kê phân lo i: Th ng kê y u t thu c n i dung hình th c, t phân lo i Nh n xét theo m 4.2.Phân tích u t ng h p: Phân tích tác ph m, d n li u minh h a, t ng h p theo bình di n nghiên c u 4.3 i chi i l i chi u hai bình di ng i: So sánh tác ph m H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th ng i - v i m t s tác ph m c a nh th c s c truy n ng n c a ông - i chi u tác ph m H i c c a m t binh nhì v i nh ng tác L ph th y s ti p bi n v thi pháp truy n ng n c a Nguy n Th ng 4.4 u trúc h th ng: Nghiên c u t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì c a Nguy n th ng tính ch nh th c a c c vi t Nam hi n 4.5 n d ng lý thuy t c a khoa h c liên ngành nghiên c t v ngôn ng h c, t s h c, tâm lý h c a khóa lu n 5.1 K t qu nghiên c u c a khóa lu n m t m t góp ph nh ng v ng minh thêm lý thuy t v thi pháp truy n ng n M y nhi u khía c nh m i, th hi ng v m c a th lo i qua kh o sát tác ph m c th - H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th ng 5.2 Khóa lu n cơng trình nghiên c u có h th ng v thi pháp t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th ng T s c sáng t o ngh thu t c góp c i v i thành t n nêu b ng th i góp ph n kh c Vi c nh nh i 5.3 Khóa lu n tài li u tham kh o b ích cho nh ng quan tâm nghiên c u sáng tác c a Nguy n Th ng nói riêng thi pháp truy n ng n nói chung C u trúc c a khóa lu n Ngồi ph n m c a khóa lu u, k t lu n, tài li u tham kh o ph n ph l c, ph n n i dung c ti n hành tri tranh lo n l i lính ph c, ch Bùi truy n ng n h nh phúc, tu i xuân c ch âm th m ch anh Mãi không th y Anh không l n lên i ch ng: u có nh l i mòn cát mà v ng ch không bao gi ng t Khác v i nh ng ng qu c l , ch r [35 tr.146] Bên c nh ch Bùi, nhi u nhân v t khác t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì Tuy t Nhung truy n ng ó Tuy i b t h nh tình: y nói, vi v nhà v i v anh l th y anh ct ng d i chi u mênh mông hoang v ng Chúng c i l ng l m y, xu t phát t [35 c hoàn c i m giành cho ng c m s ng nuôi con, ch Có th th y, s hy sinh c a ch r c gái p Hay H i truy n t i nh ng k ni m v ic t n c tên em ta khơng bi chi n tranh: o tr i ch t r t oan u ng i tay m t tên lính ng y h ng bét T i nh y cóc qua nh ng ngách hào g n lơ c t nh ng ti ng n ng l i nh t lên m t v t ng m nghía r i b ng d i lên H i ph c t nh m b n mà mu n h c lên m t ti ng m lai kh [35 tr.188] Ch có ch t gi ng tr tình sâu l ng, tác gi m i khai thác h t chi u sâu n i tâm c a m i nhân v t Có th nói t p truy n ng n, nhân v s c tình c m i cc am u tr tình sâu c tác gi th hi n r t thành cơng nói v m i tình ng n ng ng t ngào lãng m n gi a nh y u: i s ng h t c l rõ nh ng hoàn c nh mà nhân v t tr i qua c bi t truy n ng l u nh n v ng v i i nh ng cô nàng báo v i trung du gió l ng, b bên hàng rào b n tình ca Nga r theo lu i qua Gi anh v ib n u gi b n hi n thi u m 60 r ng, p u [35 tr.197] R i ti ghi ta hòa v i gi ng hát c a nh ng chàng tân binh vang lên: nh núi Chi-ta xa v i, m tv Ch y tr i n chân tay r ng r i i em u ngã ng a r i Khơng may gãy tay r L ay lành vu t tóc em dài [35 tr.197] n tho i, ti Và nh cn l c quân ph c màu c úa nh t hi n bên hàng rào, âu l m r [35 tr.198] Có th th y h u h t nhân v t t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì ln t a sáng v u có m t tâm h p, m p, p c a v i t m lòng hy sinh nh ng khát khao mãnh li t, cháy b ng H nh i s ng m t th gi i tràn ng yêu chia s Không ch vi t v Nguy n Th i v i s c m nh n sâu s c m n, ng r t nh y c m v i thiên nhiên Thiên nhiên v i nh ng hình nh a ông mang m t v c a thiên nhiên, gi p th c bi t Khi nói v v c vang lên H i c c a m t tình sâu l ng l binh nhì c a Nguy n Th ng tâm h p huy n di u ng Nó t o nên nh nh nhàng, tinh t mà l ng c: miêu t v hoa giêng gi ng, loài hoa n thành i, dài b ng ch u dàng ng t chát Cành hoa giêng gi ng giòn, gai hoa giêng gi ng m m t không g y ánh sáng màu s c Hay ngòi bút c a tác gi miêu t v khung c nh c a b n mùa gió Lào rát t t; Mùa thu, n ng vàng m t ong; mùa hè m, mây bay v núi, chim chóc tr n bi ti ng chim le le kêu, ti ng nghé ng cát hoang v ng vùng duyên h i mi n Trung m nghiêng gãy ng n, nh s c vào c l nh l o, nh ng c n y d a d i, nh ng phi lao t, nh i sim, ch i, nh i hoang v i th m c i m 61 M i s v t, hi gi ng , m i bi n c m cu c nhìn nh n t nhi u phía, m i gi m t cách nhìn nh n, m ph m, tác gi t i nhân v t bao u vang lên bày t m m riêng V i vi c s d ng nhi u gi c s linh ho t, h p d n tr n thu , u tác t lúc có th g i nhi u cung b c c m xúc Gi u tr tình sâu l o nên s c h p d n, lôi cu n riêng cho t p truy n ng n Nó góp ph n khơng nh vi c th hi n m t nhìn m i c a nhà t khác gi p kho ng cách v làm cho tác ph m giàu s c truy n c m c bi t, mu c c p t i hai ki u không gian th i gian truy n ng i cc am làm nên thành công c a t p truy n gian th c xem n v i truy n ng c tác gi xây d ng m t ph m vi r t h p c a bi k ch m t mái tranh nghèo m i Ch có v l t nh t n c g ng nói v ng lên: [35 tr.124] Nh ng i lính [35 tr.123] i b i cho nh b i hình nh n vào, tình hu ng h t s c éo le, th m chí gi n Toàn b tr n chi n di n v i m t n hu ng k theo: t hi n cháu v il v i nh c a Tuân: ti Có th th y r ng tình t tr c mà lùi l [35 tr.125] c, qu c lên, bàn tay lúc n y v a m t qu [35 tr.1125] c nh ngõ ngách, t m tr vào t ng khía cho t ng c a nh kh c h a nên tâm lí nhân v t gây n c gian th i gian nh h p truy n ng c v i khơng i trung du, nh i lính sau m t ngày v t l n bãi lái, lo i hát có nh ng gi 62 i lính i cc am c tr i r ng ph m vi l tr ng thái tâm lí hồn tồn th l ng v h n tr n cho ch ch nhà th t v vào ml th il p p t p truy n ng n có nh Bên c a nhi u ng nói: Thi trung h u nh c thi u nh c) N t nên nh nh c T H u m u C Vi t nam không m chí c m u tính : t tan ng b ng n ng ngàn ng M t gi ng th t gi ( Ba Lan) Em buông mái chèo Tr i c Em buông mái chèo (Ti c Pháp: Hoa c m Cùng th y m em d y, Em v ng quê Nguy K c nh i có bi t tài v b y ch n t o nên s nh c a i bay Hoa xoan l p l p r Xét v m t ng âm có tính nh c, nh ng ngân c trích d n ch c, luy n láy m t chút, kéo dài m t chút m c, không l 63 c m t s c truy n ng n Nguy n Th tho ng b t g p m i u Gi a m n ho ng th nh ng ph t có giai i trung du dày bóng b ng vang lên m i trung du n l Ho c c m t câu c m khái, tác gi phút [35 tr.198] t b t ra: m t ng vào Nam tr.204] [35 c , ng xu ng tr t o nên m t âm v c Có th th y r ng nh ng câu u c a Nguy n Th n cho tác ph m h p d n chia tay n sáu t v n b u ng gi a câu ch n ng v n tr tr m b ng lên cao xu ng r t th p Có th nh c bi t ch ng cu i câu c nhi u nh t m t truy n ng n c t p truy n c a Nguy n Th d ng nh r t h p v i hình Có nh khơng ng V c t o d ng truy n d ng bi n pháp ng âm mà v nh s d n nén c a c ng tơi có th k chuy n cho nghe dù em H ng, ngân: Mini H , Cúc n a, em v n X t, mãi bé X t c a Bé X ng ti m t bơng hoa giêng gi ng khuy tính nh c [35 tr.16] Vi c v n d ng nh ng o nên s m i m v y tác ph m c a Nguy n Th c a ông ơng l i cá tính sáng t o c ng có Chính o nên tính m i l , h p d n sáng tác c gi 64 K T LU N 1.Thi pháp h c c nghiên c u có c th k XX S ng m nhi ng l n ngành nghiên i c a t t phá ti p c i ng gi i quy t có tính h th ng nghiên c n bây gi , mà t n t i nhi u mô hình nghiên c u h u hi u khác thi pháp h c v nt i nh ng thành t u nghiên c ti Th c ng thi pháp h i h c, vi n nghiên c u c tri n khai c ta nh ch ng minh r ng m t ngành khoa h pháp lu ng t n c a t t y u Nghiên c u tác ph ng thi pháp h c m i ng an toàn t t nhiên hi u qu Thông qua nhìn h th ng hóa c a thi pháp h c, có th khám phá nhi u chi u, nhi n khác c a tác ph ng th i nh tính ch nh th ng s giúp ta khơng b sót nh ng giá tr trình nghiên c u Ti n hành nghiên c u t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì c Nguy n Th ng thi pháp h nh a ông cho n tm im v v t H i c c a m t binh nhì r Nguy n Th c tài c nhà m t cách tr n v n nh t Có th ch tc bi t hình nh nh th o i Th gi i nhân tính cách, thành ph n i lính chi i bình ng k cơng kh c h a rõ nét, c th lên nh i toát p h t s c bình d , sáng bên c nh m th ng gi B i nhi u nh ng nhân v t t p truy n ng h n nhiên H nh ni m l tt u có tu i có ngh l i Vì v y, n i lên v i g n li n v i kh khó y p nh ng k ni tho i c ng i H i c c a m t binh nhì ph n nhi u nh c n y mê ho Th gi i nhân v t t p truy n H i c c a m t binh nhì m i nhân v y r y bi n c u mang di n bi n tâm lý ph c t p M t bé X t có tu 65 h n nhiên l n lên ph c a anh m t chân mà h ám nh v gi n ng không bi t chân c a gi Giáp ch ng chi n tranh nên anh nhìn th y máu ng t i ngh l nh ch Bùi, m t ng ch ch ng b t Nhung, m t cô gái v i khát v ng tình yêu mãnh li dành cho mà ph h i ni con, tình yêu c bi t nh nh ng k ni m v tình yêu sáng lãng m n, m o hi m trèo qua hàng rào k m n v i tình yêu R t cu c ta có th nh n th y ý n mi lên nh ng a t ng nhân v t Dù hoàn c nh h v n c g chi n th ng hoàn c nh s ph n V i quan ni m m i m v n Th n c m t th gi i nhân v t phong phú c v thành ph n l n nhân cách Dù m im tv ,m n n ng nhi y thuy t ph c Th gi i i chúng a ngh thu t, gi i quy t toán c a ngh thu t th c ch t i gi i cho cu c s ng hi n sinh, nói chuy n c a kh m t th i g n bó v i mà m is s song trùng k l ph c khám phá c b n thân cu Bên c nh vi c xây d i i, th i gian không gian ngh thu t t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì hi n s thành cơng c uy n Th t ng Không gian t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì ch y u xoay quanh làng quê mi a tác ph m Có th nói, mi n bó t thu i tác gi Qua s nhìn nh n c m m t khơng gian làng quê h t s ho ng sinh ho t c m cv im mùa i kèm v n p, g n li n v i i T p truy n H i c c a m t binh nhì m ph it nh c a nh c c nh s c b n i v i nh ng tr ng thái tâm lý khác 66 Trong t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì y u l y b i c nh làng quê mi n Trung M t mi n quê v i v mt i G n li n v i ó, nh ng nhân v t tác ph m ln g n bó v ,b trâu tát cá, s ng m t cu c s ng thu n phác Th n tranh n ra, v i không gian tràn ng p ti ng súng, ch t chóc v n l c quan, tin ng vào chi n th ng H i c c a m t binh nhì m t t p truy n ng n v i m t tr c th dài, l y b i c nh cu c hành trình v mi n ký c c a tu nh ng tr n chi n c a nh i tác ph i lính chi i làng quê mi n Trung, ng V i b i c i ch u bi t bao s y, i c a cu i Th i gian H i c c a m t binh nhì th i gian c a tâm tr ng, c a nh ng dòng h i c c a nhân v t V a mình, Nguy n Th m t th gi i ngh thu ng giàu ch không ng V ng, có s c h p d n l n Vi c s d ng ngôn o cho nh a Nguy n Th pc ng m t v i, dài b ng ch p c a b n mùa h i mi u dàng ng t chát a nh ng c n cát hoang v ng vùng duyên y d a d i, nh c t, nh nghiêng gãy ng n, nh i p c a nh ng i H i c c a m t binh nhì nh n , nh p tác gi vi t v i lính v i tâm h n l ng c kh i b i ph i v i m t lòng quy gi c Nh ng Tuy t Nhung, ch p bình d n ng gi ng, loài hoa n thành chùm vàng nh V o nên ng c gi v i v i ph n Vi t Nam v i s hy sinh cao c t lên hồn c nh Hòa tr n v i ngôn ng giàu ch ng gi v t, nh ng b c b ch tâm s c a nhân v t v cu th t, tâm tr ng c a nh c tho i n i tâm c a nhân i, v nh ng tr i nghi m r t chân i hoàn c nh s ph y v i k t thúc n Cùng v i nh ng y u t v ngơn ng , khơng th i gian gi u y u t làm nên giá tr c a tác ph m V i m t t p truy n ng n vi t v cu c hành trình 67 v mi n ký c tu tháng kh c li t chi i sáng lãng m n, v nh ng, r i c nh ng kho nh kh c không th phai m c a cu c ic ab tr c, i c nh ng v ul m ch t tr tình, d t tình c m Ph i nói t p truy n H i c c a m t binh nhì mang m t gi ng chiêm nghi nh n cu c a nh i t ng tr i, t i m t cách rõ nét p truy n ng n H i c c a m t binh T t c nh nhì th u hi u nhìn c kh u n m m i liên h h tham gia t o giá tr c cho tác ph m Vi c phân tách trình nghiên c u th c ch t ch thao tác x i tung, l t d tính nhi u m t, nhi u khía c nh c a m t v n r i r m, ho c m ng nh m m ng r lính, H i c c a m t binh nhì y quy trình khám phá khơng làm nh th c a tác ph nghiên c u hi n lên toàn v Nguy n Th i Chúng ng t l n n a có th th y r tài vi t v chi n tranh cách m ng t minh ch ng rõ nh 68 i TÀI LI U THAM KH O M Bakhtin (1979), Nh ng v v thi pháp Doxtoiepxki, Nxb Giáo d c, Hà N i M.Bakhtin (1992), Lý lu n thi tháp ti u thuy t ng vi n Du, Hà N i h c t p 1, Nxb Giáo H u Châu, Bùi minh Toán (1993) d c ch) (2008), Nh ng thành t u l y l ng tâm lý h c hi i ng, Hà N i T n tác ph c, Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i Tác ph , Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i Lí lu Nguy c Thi pháp h c p, Nguy ng Vi t Nam, Nxb Giáo d c, Hà N i Evtushenko (2005) Ch ng có t nh tình th k c 10 M Gorki (1965), Bàn v 11 Lê Bá Hán (2000), T c c i ; Nguy n Kh c Phi (ch biên 2007), T c 13 Nguy c, Hà N i n thu t ng 12 Lê Bá Hán; Tr ng i (B ng Vi t d ch n thu t i, Hà N i ), Lý lu nh, Hu c, T h c s n khúc cho quê (T p bút ký), Nxb Thu n Hóa 14 g Thu Hi n (2013) 15 c Hi u (2000), Thi pháp hi 16 c Hi u, Nguy n Hu (2004), T i, Nxb H i u, Tr n H ng ch biên) c, Nxb Th gi i, Hà N i 17 Nguy n Thái Hòa (2000), Nh ng v Hà N i 69 thi pháp c a truy n, Nxb Giáo d c, ch) (2004), Logic h c ch, Tr n Ng 18 v th lo c i h c qu c gia, Hà N i 19 M.B Khrapchenko (1978), Cá tính sáng t o c a nhà c, Nxb Tác ph m m i H phát tri n c a i 20 M.B Khrapchenko (1984), Sáng t o ngh thu t, hi n th Khoa h c i, Nxb Xã h i, TPHCM 21 u (ch biên), Tr , Nguy n Xuân Nam, Lê Ng c Trà, La Kh c Hòa, Thành Th Thái Bình (1985), Lí lu c, Nxb Giáo d c, Hà N i u (2007), Lý lu 22 c b c i c i h c qu c gia Hà N i, Hà N i u (2007), Lý lu 23 h c Tác ph m th lo m, Hà N i u (2007), Lý lu 24 c Ti c ih ph m, Hà N i nh (1996), C 25 Nguy gi i ngh thu t c a nhà , Nxb Giáo d c, Hà N i 26 Hu h c, S (5) 27 Tr c s c ngôn ng ngh thu n (2001) , T p Chí c (12) 28 Tr (1996), Giáo trình thi pháp h c, Nxb Hu 29 Tr (2001) 30 Tr (2008), D n lu n thi pháp h c H u 31 Bùi Vi t Th ng (2006) 32 Bích Thu (2006) phê bình) il i , Hu ,T c Vi t Nam hi (8) i, Sáng t o ti p nh n (Ti u lu n c, Hà N i 33 Tzvetan Todorov (2004), Thi i h c trung h c chuyên nghi p, Hà N i 34 Ánh Tuy t (2012) ng cát (T p truy n ký) dân 70 i nhân ng (2009), H i c c a m t binh nhì (t p truy n ng n), Nxb 35 Nguy n Th Ph n , Hà N i u (1990), Nh 36 i m i ti u thuy t hi i, Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i 37 Nhi u tác gi (2005) Giáo trình tri t h c Mác Hà N i 71 Lênin, Nxb Chính tr qu c gia, PH L C M TS HÌNH NH V n Th ki n vào s N TH NG ng chia s nh ng kinh nghi m sáng tác góp ý im ic n Th c Qu ng Bình iv thu c is P1 Ngh Nguy n Th Ôm b c nh, Nguy n Th ng m t l n g ng th n th P2 ng (4/1992) cs ng nh hôn qua hàng rào k m gai truy n ng n H i c c a m t binh nhì Minh h a: Nguy i cc am Tác ph m làm nên tên tu i c ng P3 n Th ... M.Bakhtin, Tr vi t: n vi c nghiên c u thi pháp v i nghiên c u nhìn, cách nhìn, cách c m th c a ch th , chuy n thi pháp t ch t li u, v t li u sang thi pháp h c ch th , thi pháp h c ho m nh [2] b c i s... cơng trình nghiên c u m t cách h th ng v t p truy n ng n H i c c a m t binh nhì H i c c a m t binh nhì c a i góc nhìn thi pháp h c m t v Nguy n Th c n m t cách h th ng Vì v y chúng tơi l a ch... Kh o sát H i c c a m t binh nhì c a Nguy n Th pháp h c ch ng nh nh n th c m hi cs i, mà th chung, truy n ng n Vi t Nam hi c gi vào i góc nhìn thi ng minh v lý thuy t thi pháp h c iv c Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp), Hồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay