Nguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng (Khóa luận tốt nghiệp)

68 12 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:19

Nguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên HồngNguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng Tôi Khoa Khoa H Sinh viên giáo TS khác mang tính vv ngơn , có t l tá lóng, Tuy nhiên, nói nhiên, Lão bây, [1.75-77] p lý, ví thay khơng khéo Tú Bà mang , 1939) Nam (1934), (1936), Làm (1936), sâu - : , không te T khác Tuy nhiên, nên nét ch xã ngồi dù có nghe th dân , m N Giá T237) a i [13.1] Th.s Nam in 27/05/2010; Bùi Minh - lóng y, tác thông tin mà quên h ,t : Ch Chúng anh - S h " " Phan Hồi Nam lóng bình di , ng lóng , r , S , phân tích , chúng tơi n g + +V - + Ngoài p sau: 1.1 1.2 1.3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 - - 20 - canh gác [1.99] 21 - 22 - - - [1.86] - - - [1.138] 23 - - - [1.138] 24 - 25 - - - Tám Bính 26 Dét - - - 27 Dóoc - - - 28 29 - 30 - - Thôi anh [1.66] 31 - mà 32 33 34 - Hàng - - 170] - - - [1.89] - - - - 35 36 - - - - 37 - - - 38 - [1.59] 38 - - - - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 160] - - - 44 Khai - y - - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - - - - - [1.86] 50 [1.64] - 1.89] [1.90] - 51 52 Mõi - cán - - - - [1.86] - - ng: - - - - 53 Mòm - - ? [1.153] - - - 54 - - 55 - - - 56 57 - 58 - 59 Nhé - - - - N 60 - - 61 - - 62 Pha - 63 Phách - 64 Phóng - - - Anh 65 - - lim, cùm - 66 Phích - xem rõ tung tích [1.127] 67 - 68 Siên - 69 So - - - - [1.86] - canh gác [1.99] - - - - - 70 - - - 71 72 - - S - - - - [1.138] 73 - - - - 74 75 - So quéo - - - - - - - - 76 So - - [1.138] - 77 - 78 - 79 - - - - - 80 b 81 - túi - - 82 83 - 84 - 85 86 - Te - - - hào: - 87 - - [1.48] - Trong ch - - - - - 88 Tôm - - tá sâm banh 89 - 90 - 91 Thâm bo - 92 Thông công - - [1.163] 93 - 94 [1.71] - - cho à? [1.84] - - 95 yêu - - - - - [1.86] - - 96 - - 97 Trách phõ - - - 98 Trõm - - - [1.60] [1.105] - - - [1.86] - [1.104] [1.105] - 99 Trô - - Nhà tơi trêu 100 - - [1.151] 101 - 102 - 103 - - - - - tung hồnh [1.92] - Ch ành! [1.109] 104 Vòm - - - 105 106 - 107 - [1.89] 108 - 109 Yêu luôn: - [1.61] - 110 - 111 tung hồnh [1.92] - - nhìn 112 - [1.52] ... T237) a i [13.1] Th.s Nam in 27/05/2010; Bùi Minh - lóng y, tác thông tin mà quên h ,t : Ch Chúng anh - S h " " Phan Hồi Nam lóng bình di , ng lóng , r , S , phân tích , chúng tơi n g + +V -... [7] , ; [7] ồn c ng -1945 Ơn 1930-1945 1.2 ch 10 gi âu òi Vì nh vào cho Bính gái làm B _ Sài Gòn Bính nhà, mong tì - 11 i phong nguyên nhân phá ã rù , , ln c hình 12 n ơng ông tiêu mà chôn c không... mà gian 17 h 18 2.1 lóng có 35 , rõ V.Huy : ; mà trái l tìm tòi h Tính cho t , mà t vào Có cho chúng tơi nh lâm t trình chia n chia 19 thành hai 2.1.1 Tày Qua trình ng , Trong chí d nr trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng (Khóa luận tốt nghiệp), Nguồn gốc và ngữ nghĩa của tiếng lóng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay