Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

80 10 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:17

Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng BìnhBiện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng Bình I H C QU NG BÌNH KHOA: M TI U H C - M M NON TR N TH BI N PHÁP GIÁO D C TÍNH TH M U GIÁO - TU I NG M NG H I - QU NG BÌNH KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH GIÁO D C M M NON KHÓA: 55 Qu 2017 I H C QU NG BÌNH KHOA: M TI U H C - M M NON TR N TH BI N PHÁP GIÁO D C TÍNH TH M U GIÁO - TU I NG M NG H I - QU NG BÌNH KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH GIÁO D C M M NON KHÓA: 55 NG D N KHOA H C: ThS NGUY N TH Qu hồn thành khóa lu n t t nghi p v MG 5-6 tu i em tài: n pháp giáo d c tính th ng m - cs ng H i - Qu n c a th m Ti u h c - M m non, Ban giám hi u, cô giáo, cháu ph n xin chân thành c th y cô, b ng M m non t n c a u ki n thu n l i cho em hồn thành khóa lu n c a c bi t em xin g i l i c ng d n Nguy n Th ng d n em th c hi n khóa lu n tài nghiên c i thi u sót trình nghiên c u, r t mong nh kháo lu cs n c a th y cô giáo, b n bè c hồn thi n có tính kh Em xin trân tr ng c ! Sinh viên Tr n Th L u riêng c d n khoa h c c a cô giáo ThS Nguy n Th cs ng i dung nghiên c u k t qu c a em thu th p s li u a bàn nghiên c u Ngoài ph n bi n s d ng m t s nh a m t s tác gi khác có ngu n g c rõ ràng minh b góp ý b tài v n nhi u thi u sót mong th y h có th hồn thi Em xin trân tr ng c Sinh viên Tr n Th ng M CL C L IC L M CL C B NG CHÚ THÍCH CÁC C M T DANH M C CÁC B NG DANH M C BI U VI T T T M U 1 Lý ch tài M u ng khách th nghiên c u ng nghiên c u .2 3.2 Khách th nghiên c u .2 Gi thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u Gi i h n th i gian nghiên c u u .3 u th c ti n ng kê toán h c ic tài C u trúc c a khóa lu n TS V LÍ LU N V TÍNH TH GIÁO D C TÍNH TH MG - TU I .5 1.1 L ch s nghiên c u v c v l ch s nghiên c u v th gi i .5 c v l ch s nghiên c u Vi t Nam 1.2 Nh ng v lý lu n v tính th áo d c tính th MG 1.2.1 Khái ni m tính th 1.2.2 Tính th a tr MG .8 m s hình thành tính th a tr MG 1.2.2.2 Nh ng bi u hi n tính th a tr MG 1.2.2.3 N i dung giáo d c tính th a tr MG - tu d c m m non 12 1.2.2.4 Các bi n pháp giáo d c tính th a tr MG - tu i .13 1.2.2.5 Các y u t ng tính th tr MG 14 m tâm lý c a tr MG - tu i 17 m nh n th c c a tr MG - tu i 17 m nhân cách 19 Ti u k 22 2.1 Vài nét v a bàn khách th nghiên c u 23 2.1.1 Vài nét v a bàn nghiên c u .23 2.1.2 Khách th nghiên c u 24 2.2 T ch u .25 u tra b ng b ng h i 25 ng v n 26 pháp quan sát 27 2.3 K t qu kh o sát th c tr ng tính th a tr MG - tu i 27 2.3.1 Nh n th c c a giáo viên v s c n thi a vi c giáo d c tính th MG - tu i 27 2.3.1.1 Nh n th c c a giáo viên v s c n thi t c a vi c giáo d c tính th MG - tu i 27 2.3.1.2 Nh n th c c a giáo viên v a vi c giáo d c tính th MG - tu i .28 2.3.2 Bi u hi n tính th a tr MG - tu i 30 2.3.3 N i dung giáo d c tính th tr MG 5-6 tu i 32 .32 2.3.4 Các hình th c GVMN s d giáo d c tính th MG - tu i.33 2.3.4.1 Giáo d c tính th MG - tu i thông qua h ng h c 33 2.3.4.2 Giáo d c tính th MG - tu i thông qua ho ng 34 2.3.5 Các bi n pháp GVMN s d giáo d c tính th MG - tu i 36 2.3.6 Các y u t n tính th a tr MG - tu i 38 2.3.6.1 Các y u t ch quan 38 2.3.6.2 Các y u t khách quan 40 2.3.7 Nh ng thu n l i c a GV vi c giáo d c tính th MG - tu i 42 2.3.8 Nh a GV vi c giáo d c tính th MG - tu i .42 2.3.9 Th c tr ng tính th a ph huynh 44 2.3.9.1 T m quan tr ng c a giáo d c tính th MG - tu i thơng qua a ph huynh 44 2.3.9.2 Bi u hi n tính th a tr MG - tu a ph huynh .45 2.3.9.3 Các bi n pháp ph huynh s d ng giáo d c tính th MG - tu i 45 Ti u k 47 TS TR MG - TU I BI N PHÁP NH M GIÁO D C TÍNH TH NG M - NG H I - QU NG BÌNH .48 3.1 Giao nhi m v cho tr 48 3.2 T o tình hu ng có v cho tr tham gia gi i quy t 49 3.3 Làm giàu v n s ng, v n kinh nghi m cho tr 50 3.4 Nâng cao nh n th ng d n c a giáo viên giáo d c tính th MG - tu i 53 3.5 Nâng cao vai trò, trách nhi m c a cha m v vi c giáo d c tính th MG - tu i 54 ng s ph i h p gi rèn luy n tính th cho tr MG -6 tu i 56 Ti u k 58 K T LU N VÀ KI N NGH .58 K t lu n 59 Ki n ngh 59 iv ng m m non 59 i v i cô giáo .60 iv .61 TÀI LI U THAM KH O .62 PH L C B NG CHÚ THÍCH CÁC C M T VI T T T STT C m t vi t t t Gi GV Giáo viên GVMN Giáo viên m m non MG M u giáo MGL M u giáo l n MGN M u giáo nh MGB M u giáo bé DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Nh n th c c a giáo viên v s c n thi t c a vi c giáo d c tính th a tr MG - tu i 28 B ng 2.2 Nh n th c c a giáo viên v a giáo d c tính th i v i tr MG - tu i 28 B ng 2.3 Bi u hi n tính th a tr MG - tu i 30 B ng 2.4 Giáo d c tính th B ng 2.5 Giáo d c tính th MG - tu i thông qua ho MG - tu i thông qua ho ng h c 33 35 B ng 2.6 Các y u t ch quan n tính th a tr - tu i .38 B ng 2.7 Các y u t khách quan n tính th a tr MG - tu i 40 B ng 2.8 Nh ng thu n l i vi c giáo d c tính th B ng 2.9 Nh c giáo d c tính th B a ph huynh v bi u hi n tính th MG - tu i 42 MG - tu i 42 a tr MG - tu i 45 DANH M C BI U Bi 2.1 N i dung giáo d c tính th MG - tu i .32 Bi 2.2 Các bi n pháp GVMN s d ng giáo d c tính 36 th MG - tu i 36 Bi 2.3 T m quan tr ng c a giáo d c tính th giá c a ph huynh 44 Bi 2.4 L a ch n c a ph huynh v bi n pháp giáo d c tính th MG 5-6 tu i 45 ng s ph i h p gi 3.6 ng rèn luy n tính th MG * a bi n pháp giáo d c tính th tr B i cha m tr GV c n nh s h tr i hi u rõ nh c l c c a phía cha m i cung c p nh ng thông tin c n thi t c a tr cho GV bi t: thói quen, s thích, cá tính Khi có s k t h p c a cha m vào trình giáo d c tính th q trình k t h t t n th i gian t n công s tham gia vào Bên c s i hi s ph i h p di n m t cách nghiêm túc cha m c tính cách kh ng b ng xã h iv ng, cô giáo tr lôi cu n cha m tr luy n tính giáo d c th a t ng l p h c, môi t o thêm ni m tin c a cha m u t o nên s liên t c vi c h c t p rèn * Cách th c hi n Trong vi c t ch c k t h p l ng giáo d ng vô quan tr ng, tr ng tâm c a ho ng k t h c sinh ra, l n lên hình thành nhân cách c a n v i tr u tiên s m nh t Giáo d ch vi c a nh ng giáo d c c a gia i a b m , mà trách nhi i làm cha m ta hi công dân nh nhi n pháp, Lu n pháp lu t tB ov giáo d c tr em g n v i quan h máu m ru t th c c a ông bà, cha m v i nên giáo d m hóa l n nh m m nh m , có kh u ki n kinh t ti n hành giáo d c i s ng c a m c n phát tri n c a tr có n i dung, hình th c, nhi m v khác GV c n cho cha m tr th h i quan tr ng vi c giáo d c tính th m bu c t m quan tr ng c a vi c giáo d c tính th GV c n m i cha ng c a tr g m nhi u th lo ng t ch cT ch c ng v hình th c, phong phú v n i dung nh m t o s cu n hút, kích thích c tr l n ph huynh C n t thân m t cách ch ng, t l p không l thu 56 i cho tr th hi n b n i l n T ch c h ngày l tham gia c a c tr cha m tr vào khai gi ng, ngày qu c t ph n 8-3, ngày h i c a bé, t ch c Kéo co, nh y bao b , thi th GV c i thông tin c a tr thông qua cách dán n hình th c Qua b ng tin tuyên truy n, bu i h p ph c bi t, cu i m i ch h ct tr h ng , m i h c kì, GV c i v i ph huynh v k t qu t h ng ngày c a tr n mb c s phát tri n c cho vi c phát tri n tính th huynh có th giúp tr phát tri n t Tóm l i: Các bi n pháp giáo d c tính th linh ho t, khơng r t i th c hi n m t cách khéo léo, t cho tr nh m có hi u qu , k t qu MG - tu i Hình 3.4 ng m Hình 3.5 57 Ti u k Qua vi c t ch c nghiên c u bi n pháp giáo d c tính th - tu i ng m m non u nguyên nhân d a GVMN giáo d c tính th ti ho cho tr MG ng th xu t m t s bi n pháp giáo d c tính th n khó nh ng lý lu n th c MG thông qua ng, sinh ho t h ng ngày Trong trình t ch c ho giáo d c tính th m giáo d c tính th ng MG 5- tu i, GVMN có th s d ng bi n pháp 58 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Qua nghiên c u lý lu n th c ti n v tính th rút m t s nh nh: 1.1 Thơng qua q trình ho phát tri n ng c a tr tính th tu i MG Tính th t cm tr MG , tính th hi n i tôn tr ng, suy tôn kh nh n th c c a tr v i m t s nét gi i quy t m t s v c a mình, tích c c ho c hình thành t tin, m nh d n, nhanh nh n, sáng i công vi h a tr MG - tu i, ,t u n hành vi ng 1.2 Trong trính ho ng, tính th non a tr MG - tu i ng M m a GV th y tr m t s h n ch bi t cách gi i quy t v ch g p ph ng ho a m nh d n bày t tình c m, c m xúc c a ng Nhìn chung tính th h n ch c a tr nhi u kh c ph c nh ng m t h n ch nhi 1.3 Khi chúng tô tu i n pháp giáo d c tính th MG - ng m m non - Nâng cao ki n th ng d n c a giáo viên giáo d c tính th MG - tu i - Nâng cao ki n th c cho cha m v vi c giáo d c tính th MG - tu i - T o tình hu ng có v cho tr tham gia gi i quy t - Làm giàu v n s ng, v n kinh nghi m cho tr - ng s ph i h p gi ng rèn luy n tính th cho tr Ki n ngh 2.1 iv -C ng m m non ng l p p, xây d ng xanh s p nhà ng - v t ch xây d ng h c thân thi n thu hút tr h c t p 59 - Trong l p h c m m non xây d ng góc giáo d c có tranh nh, n phù h p v i tr - d c s p x p m t cách g n gàng, gây ng iv i tr - T ch c cho tr ho ng tích c c l p, h tr h c t p u ki n cho tr có c tr phù h p v i vi i giao ti p phát tri im y h c hi n - T ch c nâng cao, b qu ng, chu cán b qu n lí cho cán b ho c sáng t o c a o, nâng cao ý th c cho giáo viên ng c a tr - Ph i h p v i ph huynh l ng khác xã h n i dung, m c tr , t th ng nh t v ch c ho ng phù h p v i n i dung c a tr 2.2 i v i cô giáo - Trong trình t ch c ho giá k t qu ng GV c n ý, quan tâm, ki a tr th y nh ng bi u hi n sai l m c a tr s u nn u ch nh k p th i nh ng sai sót c a tr giáo d c tính th có s ng vi c - GV c y d , ln t o khơng khí m x v i tr công b i ng, tôn tr ng tr - GV c n khéo léo x lí tình hu t o cho tr lòng t tin, s m nh d n, h n nhiên, th t không ng i nh n l i - C n cung c p cho tr bi ng nh m làm phong phú v n s ng, v n kinh nghi m, s hi u bi t v th gi i xung quanh tr - Trong giao ti p c a cô v i b s , bi ng nghi p c n th hi i, tôn tr l ch ng - ng vào kh thân tích c c tham gia vào ho a tr ct t tin vào b n ng - Khi giao ti p v i ph huynh c n ni m n , hòa nhã, khiêm t n, tôn tr ng l ng nghe ý ki n ph huynh c i nh ng thông tin c n thi t v tr 60 iv - C n nghiêm kh nh ng t ng, không nuông chi u t x u c a tr ng nh kích thích b o l c - Trong cu c s ng s ng l n t o m m, b m ông bà ph m i m t cho tr noi theo - GV cha m c n có s th ng nh t vi c giáo d c tính th giúp tr hình thành phát huy t c a tr - GV cha m tr c n v n d ng linh ho t, k t h p sáng t o bi n pháp nói giáo d c tính th MG - tu i 61 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u m m non t p 2, t p , Giáo d c - Tr nh Dân - Nguy n Th Hoài ih cS m, Hà N i Phan Lan Anh (2011), Các ho Bình ng giáo d c tình c i cho tr m m non, Nxb Giáo d c Vi t Nam Ph m Th Châu (2001), Giáo d c h c M m non i h c Qu c gia, Hà N i Tâm lí h c xã h i, Nxb Khoa h c - Xã h i T n tâm lí h c, Nxb T n Bách khoa Nguy n Th Thanh Hà (2012), T ch c ho m m non, Nxb Giáo d c Vi t Nam ng ( 1998), Tâm lí h c l a tu i tâm lí h m, Nxb Giáo d c Nguy n Th Thu Hi n (2008), Phát tri n t ch c th c hi d c M m non, Nxb Giáo d c Ngơ Cơng Hoan (1997), Tâm lí h c xã h i qu n lí i h c Qu c gia, Hà N i 10 Nguy n Th tu i 11 p chí khoa h Bi n pháp giáo d c tính th ih cS tr m u giáo - m H Chí Minh Ngân (2009), Giáo trình t ch c d y h c ng M m non, Nxb Giáo d c TP H Chí Minh Tâm lí h c xã h i 12 Tr n Qu c Thành - Nguy ih cS ph m, Hà N i 13 Tr n Th Tr ng - Ph m Th S u, Tuy n t n M u giáo 5- tu i, Nxb Giáo d c 14 Nguy n Ánh Tuy t - Nguy n Th h c tr em l a tu i m m non, Kim Thoa (2010), Tâm lí ih cS m, Hà N i S phát tri n tâm lí tr em l a 15 Nguy n Ánh Tuy t - Nguy n Th tu i M m non, Nxb Giáo d c 16 Nguy n Ánh Tuy t (2008), Tâm lí h c tr em, Nxb Giáo d c Giáo trình s phát tri n tâm lí 17 Nguy n Ánh Tuy t - Nguy n Th tr em l a tu i m m non i h c Qu c gia, Hà N i 62 u tr em 18 Nguy n Th Ánh Tuy t (2001) ih ph m, Hà N i 19 Nguy n Th Ánh Tuy t (2006) Giao ti p v i tr em, Nxb Giáo d c 20 Nguy n Quang U n (2008), Tâm lí h , 21 Giáo d c h c M m non 22 T ch c ho i h c Qu c gia, Hà N i ih m, Hà N i M m non, Nxb Giáo d c 23 V.X.Mukhina (1980), Tâm lí h c M u giáo, t p 2, Nxb Giáo d c TP H Chí Minh 24 Tr n Th Kim Xuy n - Nguy n Th H ng Loan ( 2000), Nh p môn xã h i h c, Nxb i h c Qu c gia, Hà N i II Website 25 http://kilopad.com/tam-ly-tre-em-c120/doc-sach-truc-tuyen-tam-ly-hoc-tre-emb2966/chuong-6-bai-5-cac-dang-hoat-dong-cua-tre-mau-giao-ti6 26 http://kilopad.com/tam-ly-tre-em-c120/doc-sach-truc-tuyen-tam-ly-hoc-tre-emb2966/chuong-9-bai-8-dac-diem-phat-trien-tam-ly-tre-tuoi-mau-giao-lon-ti9 63 PH L C PHI N (Dành cho giáo viên) giúp chúng tơi tìm hi u tính th a tr - tu i, s bi n pháp giáo d c tính th kinh nghi m th c ti n xin Cơ vui lòng cho bi t ý ki n c a v nh ng v Câu 1: Cô hi a Là kh ng m t u X vào ch n) tính th o d n d b i khác ng m i ho c u m t nhóm d i khác ng h suy tơn e i có s c i khác f L i gi i nh t nhóm Vì sao: Câu 2: Cô v s c n thi t c a vi c giáo d c tính th a tr MG - tu i? a R t c n thi t b C n thi t c Không c n thi t Vì sao: Câu 3: Theo cô, giáo d c tính th M vi c giáo d c STT tính th Giúp tr t nào? Quan tr ng Không quan ng tr ng làm m t s công vi n h ng ngày Giúp tr t tin, m nh d n bày t ý ki n Giúp tr bi t d n d t i khác Giúp tr bi t cách h p tác v i b n bè m i xung quanh Rèn luy n thói quen t l p cho tr a tr MG - tu i bi u hi n Câu 4: Theo cơ, tính th STT S Bi u hi n tính th T tin, m nh d n bày t ý ki n Luôn bi t d n d Sáng t o, th hi i khác ng m m th hi n Có kh ho t h ng ngày T l ng th nào? ng gi i quy t m t s v n y sinh sinh (%) Câu 5: Thơng qua giáo d c tính th MG - tu i, cô th c hi n nh ng n i dung giáo d c nào? a Giáo d c nh ng quy t c ng x , giao ti p cho tr b Giáo d c tr t hồn thành cơng vi c giao c Giáo d i khác g c tính s d Giáo d c tr th hi n sáng t o ho ng Câu 6: Theo cô, nh ng y u t ch quan giáo d c tính th n vi c a tr MG - tu i M STT Y u t ch quan ng ng nhi u Không nh ng Th ch t, tr ng thái sinh lí c a tr c nh n th c c a tr T ý th c c a tr V n s ng, v n kinh nghi m c a tr Tính cách c a tr Y u t ch quan khác Câu 7: Theo cô, nh ng y u t khách quan giáo d c tính th n vi c a tr MG - tu i M STT Y u t khách quan ng nhi u S uc il n c c a cô giáo ng Không nh ng c c a gia sinh s ng ti p xúc B n bè xung quanh tr Các y u t khách quan khác giáo d c tính th Câu 8: h ng h c a tr MG - tu i thông qua t hi u qu c STT nào? S Cách th c hi n ng Giao cho tr nhi m v c th S d ng bi t câu h giúp tr phát huy tính tích c c, sáng t o vào ho ng tìm tòi nhi m v v as c GV ph i t ch c ti t h c h p lí nh m thu hút tr tích c c tham gia tr th c hi n giáo d c tính th ho a tr MG - tu i thông qua t hi u qu c STT nào? S Cách th c hi n Cho tr t l a ch n n i dung ch Cho tr th s c v c tính tích c Câu 10: Cơ ng d n tr bi T l ng T l (%) (%) c l p c a tr nhau, h p tác v i d ng bi giáo d c tính th a tr MG - tu i? - T o tình hu ng có v kích thích tr tham gia gi i quy t v cách h ng thú, t giác, linh ho t, sáng t o m t -S d ng t t, t t t vào ho c ng - ng d - tr g t tr ho ng v xung quanh ng - Giao nhi m v cho nhóm tr th o lu n - ng xuyên theo dõi, ki m tra k t qu ho ng c a tr Câu 11: Trong vi c giáo d c tính th MG - tu i p nh ng thu n l i nào? a Tr có tinh th n trách nhi m cao b Tr có tinh th n h c t c B ng say, ham h c h i c nh n s d Có kh c a b n nhóm nd e i khác ng m t s h ng Câu 12: Trong vi c giáo d c tính th MG - tu i cô p nh a ng d y n ng n b Tr c khuy n khích th hi n b n thân c S tr l d nghi p v chuyên mơn c a giáo th p e V n hi u bi t, v n kinh nghi m c a tr h n ch f Tr có thói quen d a d m Vì sao: Xin chân thành c c a quý Cô PH L C PHI N ( Dành cho ph huynh) Kính g i quý ph huynh! Hi c hi MG 5-6 tu n pháp giáo duc tính th anh/ch dành chút th i gian giúp th c hi n hoàn thi n b ng kh ng thông tin mà anh/ch cung c p s cb om c s d ng vào m u u(X) vào ô nh p nh i v i anh/ch V i n khác xin vui lòng ghi l i c th ý ki n c a anh/ch Câu 1: Anh(ch ) hi tính th a u m t nhóm tr b ng ho c Là kh d o d n d i khác i có s c nh e f ng i khác i khác tín nhi m suy tôn i gi i nh t nhóm Câu 2: Theo anh(ch ) bi u hi n tính th a tính th a tr MG -6 tu i là: a Tr t tin, m nh d n bày t ý ki n b Tr bi t d n d i khác c Tr ln sáng t o, th hi d Tr có kh ng c a p rõ ràng, bi t cách kh e Ch c l p m t s ho f S ng công vi c ng i khác g Câu 3: Theo anh/ch vi c giáo d c tính th a Quan tr ng ng c Khơng quan tr ng MG - tu i là: Vì sao: Câu 4: Trong sinh ho t h ng ngày nhà, anh/ ch có t u ki n cho tr th hi n tính th a ng xuyên b Th nh tho ng c Không bao gi Vì sao: Câu 5: Anh(ch ng s d ng bi giáo d c tính th tr MG - tu i? a Giao nhi m v cho tr b T i cho tr gi i quy t v c Làm giàu v n s ng, v n kinh nghi m cho tr d t tr vào ho t s n Vì sao: ... tính th MG - tu i thơng qua h ng h c 33 2.3.4.2 Giáo d c tính th MG - tu i thơng qua ho ng 34 2.3 .5 Các bi n pháp GVMN s d giáo d c tính th MG - tu i 36 2.3 .6 Các y u t n tính th a tr MG - tu... tính th MG - tu i 53 3 .5 Nâng cao vai trò, trách nhi m c a cha m v vi c giáo d c tính th MG - tu i 54 ng s ph i h p gi rèn luy n tính th cho tr MG -6 tu i 56 Ti... hi n tính th a tr MG - tu i 30 2.3.3 N i dung giáo d c tính th tr MG 5- 6 tu i 32 .32 2.3.4 Các hình th c GVMN s d giáo d c tính th MG - tu i.33 2.3.4.1 Giáo d c tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn Đồng Hới Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay