Nguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIX (Khóa luận tốt nghiệp)

51 12 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:15

Nguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIXNguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIX A PH N M Lý ch n U tài Vi t Nam cu i th k XIX ph qu c Tri im tv c b i ch n, v i di n cho giai c p phong ki n b y gi , lãnh trách nhi m l ch s , chèo lái thuy n dân t c M i quy x c a quy nh s ng nh v n m nh c a toàn th qu c gia dân t c Vi t Nam Th c t , cu i th k XIX, Vi t Nam tr thành thu a c a Pháp, b t bu c ph i ch p nh n làm thân ph n nô l cho ngo i bang Cu c chi c mà th c dân Pháp ti cu i th k im m i t m th iv k t n 6/6/1884) c ách th ng tr thêm m t cu c ta vào i ph i ti n hành i t n c a su t 12 n 1885 liên minh v i quy c n n th ng tr c a Tính g p l i th c dân Pháp ph i ti c ta vòng Trong cu c chi n tranh th c dân Pháp c Nam m t dân t Vi t ng, g n bó v i l ch s riêng th ch riêng c a thi t tha v i n ngh l a nh n r cl pc ph i th y r ng, dân t c Vi t Nam ph i có m t ng l m m i có th s c ch d ng n ng m t cu c chi i Vi t ch có m t cách nh t ch t b o v t qu c c a h V y nh ng nguyên nhân d n Vi t Nam b m c vào tay th c dân Pháp? X c ta nhà Nguy n tai h di n, thi c dân Pháp trách nhi m c a có r t nhi u ý ki r tc c th o lu n thêm Bên c nh nh ng ý ki gi n d c u tri t c s h n thù n, cho nhà Nguy n xem xét th m i l p khác, nh ng ý ki ng, c ta Thì l i có m t s quan tình bênh v c nhà Nguy n, cho r ng vi c c vào cu i th k XIX m c ta thoát kh i ch u t i ph hét, i k t t i nhà Nguy n k ph i ch u trách nhi m hoàn toàn vi m c nhau, ho c phi n u t t y u, th phong ki n l i th i m t tai h a c n thi tài li u, k c tài li u giáo khoa, ã trình bày Ngồi hai ý ki h th ng s ki n l ch s ki n l i v i r i t c s t lu n th t xác, rõ ràng, thuy t ph c, làm cho cr n v vi c m Xu t phát t nh ng lý chúng tô nhân Vi t Nam m c ta vào cu i th k XIX nh ch n v Nguyên tài khóa lu n t t nghi p c a c cu i th k L ch s v ch s tri u Nguy tv nóng b c s quan tâm c a gi i nghiên c u Có r t nhi u cơng trình tìm hi u v nhà Nguy n khác v kinh t , tr c a nhà Nguy n vi , ngo m Trong cu n M t s v m t s nguyên nhân d chung tri m c vào cu i th k XIX v l ch s PGS.TS Nguy n Ng c nh n m nh r ng Tri u Nguy n nói n vi c m c nói riêng ph i ch u trách nhi m vi Giáo trình l ch s Vi t Nam t p IV t ã nêu lên m t s m t n 1918 c a Nguy n Ng n v tình hình l ch s Vi t Nam gi a th k XIX n i b t lên s kh ng ho ng m cc cc i s ng xã h i Vi t Nam phong ki n ph L ch s Vi t Nam t Trong cu tình hình Vi c a Tr t Rõ ràng sách c a tri u Nguy s c mòn, l c ki tr nhi u khía c nh c cu i b chia r sâu s t dân t c ta vào th b t l i a Pháp Ti n trình lich s Vi t Nam Trong cu a Nguy n Quang Ng c, tác gi ch c nh ng thành t u h n ch n c a tri c c a th c dân Pháp th c hi n m chi m th t quán c a vi c b ng, hồn tồn khơng ph i m ng, xâm c s m nh khai hóa Sáng 22-2-2017 t i Hà N khoa h ch c bu i thông tin t s thành t u m i nghiên c u l ch s Vi t Na Phan Huy Lê - ch t ch H i Khoa h c l ch s Vi t Nam m tm ts óng góp l n lao c a chúa Nguy n nhà Nguy n l n c a nhà Nguy m ngh cá c l i hai t i c vào tay quân Pháp b o th , t ch i t t c c c a nhi u nhà trí th c ti n b Trong tác ph m Vi t Nam s c c a Tr n Tr ng Kim Tác gi nh ng thành t u th i Gia Long, Minh M c suy y giá cao uT s Trong cu n L ch s Vi t Nam t th k (ch biên) tác gi n 1858 c H u Quýnh lên m t s nét tình hình c a nhà Nguy n v m t tr , kinh t , xã h i, ngo th hi c tình hình b t n c c n cu i th k XIX T th c cu i th k XIX, trình th Nam m c n tình hình Vi t Nam c ta ch nguyên nhân Vi t t cơng trình t p h p m ki n khác chi u v v tài li Vi t Nam m c cu i th k XIX k th a gi i quy t m c tiêu c Ph ý ngu n tài tài ng nghiên c u ng nghiên c u c vào cu i th k tài n vi c m c 3.2 Ph m vi nghiên c u Nghiên c c nguyên nhân khác quan, nguyên nhân ch quan Tình hình th gi i t th k XVI n XIX, t p trung vào s phát tri n c a ch b n,s phát tri n c a ch qu c, s qu c t c c c a ch châu Á, châu Phi, châu M Viêt Nam c t nhà Nguy n l quy n th c dân Pháp hoàn thành vi M c ta vào 1896 tài Làm rõ n i dung v nguyên nhân d vào tay th it m n vi c m c ta vào cu i th k XIX ph c v trình h c t p d y h c l ch s Vi t Nam c n nghiên c u l ch s Vi t Nam cu i th i kì c c vai trò trách nhi m c a nhà Nguy n vi c m XIX i kh ng c vào cu i th k u tài n nghiên c u nc Lê tài d a t ng H Chí Minh, ch l ch s , v m c a ch ng l i c - ng C ng s n Vi t Nam v c pháp lu t u c th - u lý thuy t - ch s tài Nguyên nhân Vi t Nam m Sau th c hi tác gi hy v ng r c cu i th k XIX, tài có nh Th nh t v m t khoa h i b i c nh l ch s th gi i Vi t c th c dân Pháp n c a tri th c hi n kháng chi n ch ng th c dân Pháp t nhân Vi t Nam m c vào tay th c dân Pháp cu i th k vi c c nguyên i t ch không t t y u tr thành t t y u Th hai v m t th c ti Nam c tài s b sung cho ngu u v l ch s Vi t i B c c Ngoài m c M u, K t lu n, Tài li u tham kh o, Ph l c, n i dung c a khóa lu n t t nghi p B i c nh l ch s Nguyên nhân m c ta vào cu i th k XIX B N I DUNG : B I C NH L CH S 1.1 Tình hình th gi i 1.1.1 S i c a ch n ch 1.1.1.1 S phát tri n c a ch B th c dân n u vào th k XI tr châu Âu i phát tri n ngày nhi u S xu t hi n c a thành th bi u hi n c v i ch il p phong ki n Cùng v i s phát tri n c a thành th , t ng l p bình dân giàu lên nhanh chóng; s ho ng nh n nh p c tr ng vi c phát tri n c a xã h i ph n phá v n n kinh t S kh i s c c a n n kinh t góp óng kính c a l at u ki n cho n n kinh t hàng hóa phát tri n Trong nông nghi p, th a ng nông ph m có ic M di n m nh m d chun mơn hóa c a th cơng nghi p n h qu th công nghi p d n d n tách kh i nông nghi p Hàng hóa s n xu án bên ngồi ch khơng gò bó lãnh a n a S xâm nh p c a th th c bóc l t c a ch phong ki a tô hi n v t iv a tô ti n thay th cho a tô lao d ch Vào th k XV giai c i hình XVI nh ng cu c phát ki n ngu u, vàng b i v i kh u ki n quan tr t r ng l n th gi i b bi n thành thu Tây nh ng n n móng cho ch Các cu c phát ki c dân c c c hình thành p phát tri n, làm cho v y ch m t t s c cho m t Ngu n c a c i kh ng l tr thành ngu n v u tiên n nguyên th y Bên c nh v n tích phát tri n c a n n kinh t ngu n cung c p s t ac khu v c ngày tr nên ph n th kh t o i vi c a lý m th i gian ng n nhi c ng l n n nguyên th hàng lo thành th cho châu Âu , cho i c nhân công r m m t th n k c dù n quý tr tc a nông dân n h ch s c lao bán c cách m n gi a th k XVII p ru (quý t a quý t c m i i nông dân kh bu c h ph n bùng i c a mình, khu cơng nghi bán s n Th m c ng làm thuê cho b n l i trung th c dùng hình c [12; tr.13] M t ngh bn bán m i c ki hâu Âu xu t hi n sau cu c phát buôn bán nô l n t châu phi sang châu M tr nên r t phát tri n Nh q trình tích l y n ngun th c s n xu t m c s n xu t n ch p, p nông nghi p 1.1.1.2 Các cu c cách m n c cu c cách m ti n hành nhi u cu u tiên th gi i n ra, giai c n u tranh ch ng ách th ng tr c a giai c p phong ki ng, phong trào c i cách tôn giáo Chi n tranh nông dân c N ng phong trào c i tôn giáo hai n ti m d cu c chi n tranh nơng dân c m t cu trang nh m vào giai c p phong ki n, báo hi g n li n v i cu c cách m ng phong ki n b n Hà Lan) m t cu c cách u tiên th gi i, m th c m t cu u cho th i kì C u tranh gi i phóng dân t c, l phong ki n Tây Ban Nha, khai sinh m i Nó n i hình ách th ng tr c u u tiên l ch s nhân lo i ch nh ng v t c n c a ch Nha, t u, n , cu c cách m ng c m ng ng cho cu c cách phong ki n chuyên ch ph ng Tây Ban u ki n cho CNTB phát tri n Sau m t th k t cách m ng Hà Lan bùng n vào th k XVII m t cu c cách m n th hai Cu c cách m quan h s n xu t TBCN m i phát tri n m t s vùng c n Anh di n Hà Lan, t i m t vài công qu c Italia Anh Trong ph n l i c a châu Âu quan h s n xu t phong ki n v i hình th c chuyên ch v n th ng tr Cu c cách m l quan h s n xu t phong ki n l i th i v i n n th ng tr c a quý t c phong ki n Giáo h i Anh, xác l p ch TBCN ti n b s n xu t Cu c cách m ng cho s phát tri n c a l n Anh khơng ch iv ng c Anh mà có ng sâu r n c châu Âu nói riêng th gi i nói chung C xét r Các cu c cách m ng 1648 1789 không ph i cu c cách m ng Anh hay cu c cách m n ng cu c cách m ng ph m vi châu Âu Các cu c cách m ch tr c a xã h i m i c 12; tr.39] Kho ng g n m t th k sau th ng l i c a Cách m i xã h i - tr l s nm châu M , d n t i s hình thành m t qu c Chi c l p c a thu th c ch t m t cu c cách m cu c Chi t s ki n l ch s tr c a th a Anh n Tr B c M mà u c a nhân dân, c l p c a thu l i n Anh, m t cu c bi n a Anh t i B c M c th ng n K t qu l n nh t xóa b n n th ng c l p hoàn toàn cho bang, khai sinh m t qu c gia dân t u tiên châu M Tuy v hình th c l p dân t t cu c Chi n tranh giành b n ch t m t cu c cách m n l n th nh t c a c M B l , cu c chi n tranh không nh ng gi i quy t nhi m gi i phóng dân t c, mà gi i quy t nh ng nhi m v kinh t - xã h i c a m t cu c cách m ng dân ch n: Th tiêu n n th ng tr c a giai c p quý t a ch Anh, xóa b s t n t i c a nh ng hình th c bóc l t ti n phong ki n nh ng y u t phong ki n nông nghi p, m ng cho s phát tri n c a n n kinh t TBCN Cu c Chi n tranh giành c l p c a nhân dân B c M châu Âu, t y phong trào cách m ng ch ng phong ki n c h t cu c cách m ng th i c c châu M i ách th ng tr c a th c dân Tây Ban Nha B c l p dân t c Vào cu i th k XVIII c ph c Pháp n m t cu n t ng l ng ng ch ng l i ch châu Âu Cu c cách m , dân ch cách m m u tranh l n nh t c a giai phong ki n chuyên ch nh cao n n chuyên c hi n nh ng nhi m v c a m t cu c cách n dân ch Cu c cách m n n quân ch chuyên ch phong ki n v i m i quan h l thói th i nát c tr Pháp nhi u th k ng th i tun b m t ch ng th ng tr xã h i m i u t ch c m i v i quy n t dân ch dâ c gi i phóng kh ru phong ki n thu c a nhà th , v c gi i quy t th dân ti i nông cho s hình thành m t t ng l p nơng o Nh ng c n tr c ng h i phong ki n m i h n ch c ng dân t c th ng nh phát tri n m nh m quy c hình thành, m ng cho n n kinh t TBCN Pháp ng th i nh ng t p quán riêng bi t c a t nh, nh a c xóa b góp ph Cách m ng 1789, v t hiên b s ng c i c a ch n làm cho ch Cách m n Pháp m m t th c c a ch n tr châu Âu phong ki n phong ki n b lung lay Pháp, kh p châu Âu i m i l ch nhân lo i, th nh ng c y nhanh quán trình hình thành dân t c Pháp, m t qu c gia dân t c hi u b bãi b , th i th ng l i c tiên ti n châu Âu châu M Sau bùng n cu c cách m n Pháp vào cu i th k XVIII, n a th k sau, vào gi a th k XIX phong trào cách m n châu Âu B c M n h t s c m nh m c xác l p ph m vi toàn th gi i Tiêu bi , : Cách m c n n th ng tr ph u tháng b y, thi t l p quy n c a giai c vô s n Cu u tranh th ng nh trình th ng nh CNTB ng cho s phát tri n c a u tranh th ng nh t Italia thành công Rô c Ý ng nh a ng s c l nh gi i n kho ng th i gian 1864 i v i s phát tri n c a CNTB o phát tri n c a CNTB th gi i cu c n i chi n c ch n làm th 1861, cu c c i cách nơng nơ phóng nơng nơ nh ng c i cách mang tính ch M t c Nga 1865 di n m t c cách m ng gi i phóng xã h i ti p theo cu c chi n giành c l p V b n ch t cu c cách m Giai c 871, c lên hàng qu c gia tiên ti n th gi i T 1870, cu vào qu n ch ng l i giai c p c t gi a th k c ti n b l ch s , m ng n l n hai l ch s c n công nghi p mi n B tiêu di t ch TBCN phát tri n a vào l nô l mi n Nam d cM 1.1.1.3 S phát tri n c a ch qu c cM ng cách m ng c a qu n ng cho công nghi p Vào nh ng n n cu i c a th k XIX u th k XX, n n kinh t c châu Âu, M , Nh t B n ngày phát tri c ng th i cu c kh ng ho ng kinh t theo chu kì c ng di n Quá trình t p trung s n xu t ch c quy n (t ch c c nh tranh d n d n ng n) xu t hi n Trong ngành kinh t , t c thay th b i t ch c l khác nhau: Các- i nhi u hình th c t S xu t hi n t ch c quy n, m t m t c phát tri n l n t ch c qu n lí s n xu t t o nên m t kh ph m hàng hóa ngày nhi u có ch d ng nh p c nh tranh quy t li i thu ph i th c nh ch c ng s n ng cao; m t khác xí nghi p s tranh s bóc l hi n c quy n xu t ng nh t, tiêu chí s m n sang qu c Hình th ch c bi t c n H m ts n tài Nó phát tri n ng qu n tr ngân hàng h i lã ng qu n tr xí nghi p n ngân hàng có th tr thành thành viên c a h qu n tr xí nghi p ho c ch t ch c a h vào xí nghi p Xu t kh n ng c a th i kì l i hình th c m xí nghi p, xây d ng lãi Trong trình xu t kh Anh tr c l i nhu n nhi u c, M , Nh t) có nhi u thu ln t o s n hành n, ho ym m r ng thêm nh ành gi t thu Sau phân tích m t cách khoa h c giai m sau c a ch c thu a n t vô ch a c a mà tìm cách qu c tr không ch mu n chi m n t t tr b n, nêu lên b n ch t a n Trong th i kì ch qu c khơng nh ng mu n trì h th ng thu nh thu th ng gi n t c th o n N u n ch y u xu t kh u hàng hóa, th i kì o n ch y u chuy n v tr thành v ng ng tùy thu c vào s v n mà h th i kì t c l t av c a t tay k khác n phát tri n m i c a ch t cách ng n g n qu c: - S t p trung s n xu tt im c t ch c o n có m t vai trò quy - n ngân hàng k t h p v - Vi c xu t kh nh sinh ho t kinh t n công nghi ng qu Các n tài n tr ng - S hình thành nh ng kh i liên - phát tri n cao, t o thành nh ng c quy n chia th gi i n l n nh n th gi i qu c cu i th k XIX u th k m u ki n l ch s kinh t c a mà m n ch qu c v i nh ng nét riêng bi hinh thành rõ t kh ng l v i nh ng t qu c th v i h th ng thu a r ng l qu c phong ki n phi quân s M s Anh qu c ; qu c khác; v i s c u k t quy n l i gi a hai giai c Nh m n tài giàu s ; v i nh ng ti n cho vay xu t kh s n n sang giai n quý t c; v i nh ng tàn tích c a ch Nga phong ki n quân 12; tr.133] 1.1.2 S a th c dân Pháp Nhi u s c cho r ng, s c Pháp n sú Nam gi a th k XIX v tơn giáo Th c t G t cu n sách v Vi Pháp hi u l ch s cho r c tr c ti p Chính ng bào ng: c Pháp can thi p vào An Nam ch nhà truy n giáo, ch tr thù nh Vi t i ngh b o v iv tơ S th t nhà truy n giáo ch lý c a nh o Gia ng c a ch ng l i y i y gi m [16; tr.207] i Pháp không ph i châu Âu truy n giáo buôn bán v i chúa Nguy n u tiên có m t t i Vi t Nam Vi c chúa Tr nh ch y u vai trò c Vai trò c c a cha A-l ch- i Pháp m i m v i nh ng ho -R t t Vi t Nam bên c nh truy n c a ti ng Qu c ng , v linh m c c a Pari ng không bi t m t m i p h i truy n óng vai trò quan tr ng vi c l p công nc i truy n giáo th c s 10 ngu n l b a ch u c a qu ng hào, ru a tô c a nhà Nguy n có l i cho tb r t n ng M i gánh n ng tô thu u gánh lên vai c a t ng l ng S b n hóa c ng c ng v i nh i dân lao ng mâu thu n n i b tri nhà Nguy n d nhà Nguy kh a tô n hi ng n i b t t u tri bùng n liên ti p c a phong trào nông dân kh c Trong n a th k i tri u Nguy di n h t s c r m r , liên t c c r t nhi u t ng l quy n l i th ng tr c a mình, tri b ov p trung l t c phong trào T th k XVII c ta, bi tr xã h i, XVIII th l c th c dân c ta thành m c ch quy n s b m t, tình hình xã h i s h n lo n v b xâm h i, tri n th ng c hi n nhi u l nh c t h th n nguy ng c h th ng c pháp lu t t a ng th cúng t tiên th n linh toàn xã h i làm công c n chi n nhi u v o v n có kho ng cách b i, c m máu, dã man làm nh ng sâu thêm h c th c dân ti n hành cu c ta i ngo i: M t sách sai l m ngo i giao Vi nhà Nguy b quan t a c i tri i - P y - - giao 37 àm cho t - ng bán M - Chính sách 38 n chung ng ngày 1-9-1858 kinh thành Nam V -9- c Chu Phúc Minh chúng vòng tháng Trong Gi tàng 39 phân tán lò Khi i Chí H , S qn Pháp có ý 5-6-1862 , - - - - 40 tr cai xây ( nh qua anh Pháp a t ch hình r g sang ngày 20-11-1873 quân Pháp Ông g Tá Viêm làm 41 n -3i 1873 m , nhà T Thiên Tân (1882), tr bên Pháp h Trung- Pháp Ninh ( rõ gói bung tr.220] 42 Còn [16] -1882 cho quân Pháp a ngày em Sáng ngày 19-5- uân, kích ta Ngày 19-7- -8ngày 25-8-1883 h giao quân Pháp H Thiên Tân hai -6 - -6-1884 toàn xóa 43 òn p 2.2.4 Khi ph i m t v i chi n tranh Tri T c r t ch m tr , d khơng có m ng l i kháng chi n rõ ràng.Chi n s bùng n t cu i tháng 1858 nh n 10 tháng sau (6 tìm cách t vi n c a tri i phó v i quân Pháp i bàn hòa, k bàn chi n, có ý ki n khơng hòa khơng chi n vơ s ý ki t l n Chi u theo ý c a T ng hòa ngh Vi c hòa ngh c a vua T t ng b quân Pháp c, tri u c th c ch u hàng, c th hi n rõ b ng lo t s ki n sau th c dân Pháp rút quân kh tri m ih p nh (2 1860) Bên c n l i khơng có quy t tâm ch ng gi c t i th c dân Pháp t nh, quan quân tri u Nguy n m t thành vào tay th c dân Pháp c dân Pháp g tri i phân tán l ng ti s c xây d ng, ch mà ch lo "th hi m", d n n quân Pháp ti n công, b l th Pháp m ba t nh mi n o nhân dân ch c Nhâm Tu u cl i Pháp Hi p ng cho Pháp ba t nh mi dân bãi ng có th u nhân t v i Pháp l y l i t m ba t nh mi n Tây Nam Kì, tri ng ch ng c V cl p thành nhanh chóng tinh th n ng m t cu c chi n toàn dân toàn di gi c ngo i xâm t c ý chí truy n th ng ch ng a nhân dân ta, b l nhi ch kh i b cõi 44 i có th b t quân c c a tri 2.2.5 S n Sau chi n s n vào cu i thàng 1858, tri ng l i kháng chi ng hòa ngh cho hòa m u tranh, hòa khơng ph i i có s nh t qn, ph c th c Nói tóm l i ch nh m vào m i c l p dân t c, ch quy n qu c gia L ch s Vi t Nam khơng d n ch ng v sách c hòa hỗn chi n tranh mà v n khơng thi u tính khơn khéo, sáng su nhân c ng tình Còn hòa c a tri u Nguy n ng b quân Pháp Sau chi nh, quân Pháp g p r t nhi l n xin ngh hòa, r i l i ph n Trung Qu c su t m t nh ch có v n v ng quân phòng n ng c u hòa chi ph nhi i, l i quân Pháp Nh ng v v m th k t h p nh p nhàng gi a qn s tr hồn c tri d dàng v i Pháp b n Hi 1883) nh v cl i c Nhâm Tu t (1862), Giáp Tu t (1874), H c c a tri n nhà Nguy n quan h i x v i quân chúng nhân dân t i th m gi a hai b n Hi p M t khía c nh khác liên quan t i trách nhi m c a tri c s ph n c b i c a tri c th hi n i v i phong trào kháng chi n c a nhân dân S ph n b i nhi u s ki n c ng c a b n quan l i c kháng chi n n, ch d c a nhà vua, c hành i th a hành m nh l nh tri Nam B i phong trào c 1862, tri u h i th t binh c sau hi c 1873, 1883) Nh l nh ng ng kháng chi n c a tri n, Hồng i khơng theo m nh k t t i ph n ngh ch ( Giáp) Cu i s b t tay t c c ng tác ch t ch v th ng tr c a 45 b n Vi c hi ng c 5-6- ng u hàng t t sau cu c v c c a nhà Nguy ng c i cách không thành công ( Nguy n ch lo cai tr nh nh i v i th c dân Pháp T t t m th i ki m sốt, khơng h ng cho Pháp, trách nhi m n mx n tc ng t tri toàn thõa mãn an ph n vi c chia s quy n l c v i k th ng tr m i Và n u có nh ng ph n a tri h m t k sách nh m kéo dài th i gian, h n ch s chém gi a b n th c dân mà S co kéo, mua bán quy n l c s Tu t (1874) n hi cH c ti t t c hi (1883) c Giáp t (1884) i p s kháng c c a tri ng kéo dài s t n t i c n, th c dân Pháp ch c phong ki n Nguy n, nh ng bi n chúng thành cơng c th ng tr , bóc l t nhân dân, nhà Nguy n t thành bù nhìn, thành nh ng k a th c dân Pháp y, v i nh ng nguyên nhân vi Pháp cu i th k m ch không t t y u tr thành t t y u 46 c ta vào tay th c dân C K T LU N lý gi i nguyên nhân m c ta vào cu i th k XIX, c n xem xét nhi u bình di n, nhi u khía c nh nhi u chi u, tìm hi u c nhân t ch quan, khách quan Trong tìm hi u nguyên nhân khách quan, ta c v m t th Tây c bi n n y u t a ch c dân u t quan tr ng h p thành t ng th nh ng nguyên nhân d c c a nhi u qu c gia th k XIX Tuy nhiên c n ph i t p trung vào ngun nhân ch n có vai trò quy ây nguyên nhân nh nh th ng tr c a tri th c tr ng ch n, thông qua nh c bi ns m t i th i vua T c T in có th i ngo i, c ng nh m b o công b ng l ch s T vi c phân tích nh ng v ta có th rút k t lu n r ng: c b i ch qu nhà Nguy n v n ti p t c th c sách sai l m, thi n c n, làm cho th suy y c ngày p khuy n khích k + Khi ph i m t v i cu c chi n, tri Hu l i ch m tr , d không ng l i kháng chi n rõ ràng, khơng có quy khơng th c m t cu c kháng chi n tồn dân, tồn di n, khơng phát huy c ý chí truy n th ng ch ng gi c c a nhân dân ta, bõ l nhi th i có th ch ng ch tri u Nguy n d +V ig n vi máy quy n c a u hàng c a tri n ng th a hi p, tri v i th n chia s quy n l c n vi c tìm ki m bi n pháp mang tính tích c c n kinh t u ch nh quan h xã h i, ch n ch nh binh b , quân i, qu c phòng + T nh ng toan tính h p hòi, ích k (mu n b o tồn quy n th ng tr c a dòng h gia c p), tri n b i l i cu c kháng chi n c a qu n chúng nhân dân, t ch ng c y u u hàng, hi cH t (1884) th a nh n quy n th ng tr c a th c dân Pháp toàn b Vi t Nam V i nh ng kh nhi m vi nh ta có th nói tri u m c ta cu i th k XIX 47 Nguy n ph i ch u trách TÀI LI U THAM KH O Nguy n Th Anh (1968), Kinh t Xã h i Vi i vua tri u Nguy n NXB Giáo d c 1996), NXB 2012), Giáo trình L c s Vi t Nam T p IV, NXB PGS.TS Nguy n Ng ih m (2009), M t s v PGS.TS Nguy n Ng v l ch s , ih c qu c gia Hà N i Tuy n t p t p II NXB S th t C Mác (2010), Giáo 1958) S kh ng ho ng c a ch Tr phong ki n nhà Nguy n c 1956), Ch Tr p), NXB Xây d ng - 1873) 10 Thái H ng (2001), gia 11 Tr n Tr ng Kim (1999) Vi t Nam s c, thông tin 12 Phan Ng c Liên (ch biên) (2005), L ch s th gi i c i ih c m 13 Phan Khoang (1971), Vi t Nam Pháp thu c s Sài Gòn 14 , (1997), 15 ) (2005), 16 Nguyên Quang Ng c, Ti n trình l ch s Vi t Nam NXB Giáo d c c (1988), Chính quy n thu 17 a Vi c cách m ng tháng Tám 1945 KHXH 18 u Quýnh(1997), 19 u Quýnh (ch biên) (2004), L ch s Vi t Nam t th k 1858 ih 20 u Quýnh (1997), 21 m 1996), 48 n 22 Bùi Th Tân (1998), 23 nh (2010), 24 Tr n H c (1997), Tóm t t niên bi u l ch s Vi t Nam, - Thông tin 25 UBKHXH Vi t Nam (1985), L ch S Vi t Nam, T p II, 1985 (cb), (2002) M t s 26 Tr v l ch s Vi t Nam i h c qu c gia Hà N i phát tri n c 27 Tr n cách m ng Vi t Nam, t th k T p I, II, III NXB H Chí Minh 28 29.http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170223/ghi-nhan-cong-lao-nhanguyen/1269184.html 30 https://anhbasam.wordpress.com/viet-su-ky/chinh-sach-cua-trieu-nguyen- doi-voi-thien-chua-giao/ 49 PH L C NHÀ NGUY N ( 1802 C HI U VI T NAM ( T TH I MINH M I NAM) KIN Tên v vua HU ( TH A THIÊN) Niên hi u Âm l ch Nguy n Th T ( Phúc Ánh) Nguy n Thánh T m) Nguy n Hi u Tông ( Miên Tông) Nguy n D c Tông ( H ng Nhi m) Nguy n D c ( ng Chân) Nguy n Hi p Hòa (H ng D t) Nguy n Giãn Tông ( Nguy g L ch) Nguy n C Gia Long Nhâm Tu t 1802 - 1820 Minh M ng Canh Thìn 1820 1840 Thi u Tr Tân S u 1841 - 1847 T c M u Thân 1847 1883 D c Quý Mùi 1883 ( ngày) Hi p Hòa Quý Mùi 1883 ( tháng) Ki m Phúc Quý Mùi 1883 1884 Hàm Nghi Giáp Thân 1884 1885 Bính Tu t 1886 1888 K S u 1889 1907 ) ng Khánh Nguy n Thành Thái (B u Lân) Thành Thái Nguy n Duy Tân ( Nguy n Ho ng T ng (B Nguy n B i( Duy Tân o) y) ch 1907 1916 Kh nh Bính Thìn 1916 1925 B i Bính D n 1926 - 1945 50 51 ... XIX T th c cu i th k XIX, trình th Nam m c n tình hình Vi t Nam c ta ch nguyên nhân Vi t t công trình t p h p m ki n khác chi u v v tài li Vi t Nam m c cu i th k XIX k th a gi i quy t m c tiêu c... cu i th k tài n vi c m c 3.2 Ph m vi nghiên c u Nghiên c c nguyên nhân khác quan, nguyên nhân ch quan Tình hình th gi i t th k XVI n XIX, t p trung vào s phát tri n c a ch b n,s phát tri n c a... v m c a ch ng l i c - ng C ng s n Vi t Nam v c pháp lu t u c th - u lý thuy t - ch s tài Nguyên nhân Vi t Nam m Sau th c hi tác gi hy v ng r c cu i th k XIX, tài có nh Th nh t v m t khoa h i b
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIX (Khóa luận tốt nghiệp), Nguyên nhân Việt Nam mất nước cuối thế kỷ XIX (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay