Hành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch Lam (Khóa luận tốt nghiệp)

75 12 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:13

Hành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch LamHành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch Lam L - Xã nh .3 2.1 Nhóm liên quan 2.2 Nhóm cơng trình liên quan .5 .6 .6 .7 1: T T 1945 1930 .15 15 23 T 28 28 .29 .31 35 40 .40 .40 40 41 .45 45 47 57 .60 hay nói cách : u th k XX, xã h i V ph Nam chuy n v i nhi u thay ng di n Hòa chung vào dòng ch y c a xã h i, v n h g p g , ti p xúc v i n n v n h m nh m Nh ng nh h h n n ng y tri n phù h p v i th i i áp ng có hi u qu nhanh chóng v i h i ng i Tr ng Tây hi n nhanh chóng c a q trình hi n quan ni m th m m m i àn ph i hóa M i l n m i Vi t Nam có i u ki n i nê có nh ng bi n chuy n av nh ti n g n ti n nhanh n nv nh m i i ngh s ph i có s cách tân, i v i nh ng v n phát c nh ng yêu c u trên, nhi u nhóm phái v n h c u c a t ng l p trí c n lên chi m gi m i Trong ó T L c v n sối v n àn s nh ng n m 30 c a th k XX: T L c v n ồn khơng ph i nhóm nh t nh ng nhóm quan tr ng nh t nhóm c i cách u tiên c a n n v n h - hi n i t Lam Theo không gi M T , HPT m do, liên quan T (Báo -7(Báo -10- Lý Cơng trình , (199 -1999) hiên Tác (2002) (2010) n bài: o Hoàng Trinh ( , ( Thanh Hùng ( - - i - - - -2006; - , tá 2.2 Nhóm cơng trình liên quan Nam (1942) Th Lam - gia ; cách ; ; , ê ánh giá trình nghiên c khái quát Nam - - tr 57 n - 58 59 Aistote (1999), " - - NXB - , Nx , NXB Khoa hoc - 10 , Nxb g (1998), 11 -1945) 12 ra" 13 14 15 - - 16 https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/supham/llvanhoc1/ch9.htm 17 http://text.123doc.org/document/1107770-dac-trung-the-loai-truyenngan.htm 60 Nxb 18 19 T t", 20 , Nxb 21 22 23 24 25 26 , 27 ên 28 29 (2004), 30 Hoài Thanh , 31 32 -1945) 33 , Nxb KHXH, Tp HCM 34 35 36 , Nxb 1988), " Nxb 61 37 38 - 39 40 - - 41 42 Bì Gòn 62 1910: Sinh ngày 7-7- 1912-1915: Còn 1916-1923: C 1923: C - 1924: C ban Thành chung 1927: g Công nông - 1932: Báo Phong H 1933: 1936: Báo Ngày t 1940: B b ên báo Ngày nay: 1941: X o ( ( Cái chân q - lý- tình xe Khi i - lòng chàng Báo L' Annam nouveau Bên sông) g không s vào nuôi cháu Trong l ng rõ rào Cơ hàng xén mìn - - m áo vào Nam" - ... Trinh ( , ( Thanh Hùng ( - - i - - - -2006; - , tá 2.2 Nhóm cơng trình liên quan Nam (1942) Th Lam - gia ; cách ; ; , ê ánh giá trình nghiên c khái qt Nam pháp sau : thêm khái quát : 1945 UNG... tr ng nh t nhóm c i cách u tiên c a n n v n h - hi n i t Lam Theo không gi M T , HPT m do, liên quan T (Báo -7(Báo -10- Lý Cơng trình , (199 -1999) hiên Tác (2002) (2010) n bài: o Hoàng Trinh... ngày 16 - 06 - 24 Do Lam Trong 19 v dòng Thôn; Thanh, cô Tâm hàng xén 25 Sáng chúng Ơng b bà hàng xén , 26 ng n mùa Tuy nhiên ông " sang Theo lan ông, hay khác , Thu Lam vào hàng u, nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch Lam (Khóa luận tốt nghiệp), Hành trình tiếp nhận truyện ngắn Thạch Lam (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay