Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học) (Khóa luận tốt nghiệp)

63 19 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:04

Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học)Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học) I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T - H H TH NHIÊN - NG C QU XU T BÀI T P DÙNG B D I TUY N THI OLYMPIC SINH VIÊN HÓA H C TỒN QU C (PH N NHI NG HĨA H C NG HÓA H C) KHÓA LU N T T NGHI P QU IH C I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T - H H TH NHIÊN - NG C QU XU T BÀI T P DÙNG B D I TUY N THI OLYMPIC SINH VIÊN HĨA H C TỒN QU C (PH N NHI NG HÓA H C NG HÓA H C) KHÓA LU N T T NGHI P M HĨA H C H o: Chính quy Khóa h c: 2013 - 2017 NG D N KHOA H C: PGS TS NGUY QU NG L IC Em xin g i l i c c ti c t i th y giáo PGS.TS Nguy ng d n, t t o m ng u ki n giúp em q trình hồn thành khóa lu n c a Bên c cg il ic mơn Hóa h c, khoa Khoa h c T nhiên, sinh viên l ih ng i th y cô B i h c Qu ng Bình, b n m Hóa h c K55 u ki ng viên khích l em th i gian v a qua M u c g ng, song th i gian có h n, nên k t qu nghiên c u có th nhi mong nh báo cáo c a c hi n Vì v y, em r t c s góp ý, ch b o c a th y cô giáo, b c hoàn thi Em xin chân thành c ng H Sinh viên H Ng c Qu L I n t t nghi p v t p dùng b nhi ng hóa h c H th xu t i n d thi Olympic sinh viên Hóa h c tồn qu c (ph n ng hóa h c) t qu nghiên c u c ng d n c a PGS.TS Nguy is c cơng b b t kì tài li u Sinh viên H NG C QU M CL C L L IC M C L C U A M u B N I DUNG TH NG LÝ THUY T 1.1 Nhi ng hóa h c 1.1.1 1.1.2.Nguyên lý II nhi t d ng h c 1.1.3.Nguyên lý III nhi 1.1.4 Th ng nhi ng h c ng áp 1.1.5 Cân b ng hoá h c 1.2 ng hóa h c 1.2.1 T c a ph n ng hóa h c 1.2.2 ng h c ph n n 10 1.2.3 ng h c ph n ng ph c t p 13 TH NG BÀI T P 16 2.1 Bài t p nhi ng hóa h c 16 2.1.1 Tính giá tr bi .16 2.1.2 Tính bi ng t nh chi ng ph n ng, s chuy n d ch cân b ng hóa h c .17 2.1.3 Tính h ng s cân b ng KP, KC 20 2.2 Bài t ng hóa h c 24 2.2.1 ng ho t hóa c a ph n ng 24 2.2.2 nh b c ph n ng 25 2.2.3 nh h ng s t 2.2.4 nh t k, h ng s cân b ng K c a ph n ng 27 ph n ng hóa h c 30 33 XU 3.1 xu t t p nhi 3.2 xu t t ng hóa h c 33 ng hóa h c 41 C K T LU N KI N NGH 53 53 53 53 55 BT CBHH Cân b ng hóa h c TTCB Tr ng thái cân b ng u BTKL B o toàn kh ng Ph n ng Ch SP u S n ph m Ph n ng hóa h c TLTK Th i gian ph n ng HT Hình thành TB Trung bình HSKHI H s khí A M U Công tác b ng d i n d thi Olympic sinh viên m nh n vi c b B ng nói riêng, cho xã h i nói chung i n d thi Olympic sinh viên m t công vi i nhi u cơng s c c a th y trò nh nh n m o d c qu u, m t nh ng l c quan tr ng t o s chuy n bi n toàn di n phát tri n giáo d Xu t phát t m ch oc t phát tri n giáo d ng v giáo d c o, th c hi n chi n n hi n nh m hoàn thành m o nhân l c, b nh b i s um t gi i qu c gia qu c t c bi t k t qu tham d kì thi Olympic Hóa h c qu c gia c thi c c kh ng c ta nhi i n sinh viên d n nhi u thành tích t khích l Th c t nh c d y h c Hóa h c sinh viên i n d thi Olympic i h c g p nh ng n l i nh v t ch ng, quy mô giáo d c Bên c nh nh ng thu n l c m r c nhi u dùng b ts ng Olympic hóa h c h n ch t p chuyên sâu, n i dung gi ng d y so v i n i dung c viên có kho ng cách xa, khơng sát Vì v olympic Hóa h c sinh viên t h th ng thi Olympic Hóa h c sinh b i n d thi i H c c p thành ph , qu nhu c u thi t y u ph i có m t h th ng cho t t c ch t, nhi t hóa h h p ph n nhi ng hóa c kì thi Olympic Hóa h c qu c gia b i nh ng ng d ng quan tr ng c a nhi ng hóa h c M t khác, tài li u b i n Olympic Hóa h c sinh viên thi Xu t phát t th c t t p dùng b ct t ut o n hóa h c, hóa h ng hóa h nh quy i n d nh l a ch ng c p nhi u tài H th xu t thi Olympic sinh viên Hóa h c tồn qu c (ph n ng hóa h c) v i mong mu n góp ph n nâng cao hi u qu q ng hóa h c nhi trình b i n d thi Olympic sinh viên Hóa h c toàn qu c xu t t nh m b ng hóa h c ng hóa h c i n d thi Olympic sinh viên Hóa h c toàn qu c - Xây d ng h th ng lý thuy n v nhi - ng hóa h c , ng hóa h c Olympic Hóa h c sinh viên toàn qu c - p v ph n nhi xu t t p dùng b ng hóa h c ng hóa h c i n - H th xu t t p dùng b i Hóa h c tồn qu c (ph n nhi ng hóa h c i n d thi Olympic sinh viên ng hóa h c) - : dùng b ng hóa h ng hóa h p i n d thi Olympic sinh viên toàn qu c - : 12 - , , 2016 - u - ,t , nghi m Olympic ih c , h c sinh viên , - , ng hóa h t ng hóa h c - thi Olympic , B N I DUNG : H TH NG LÝ THUY T 1.1.Nhi ng hóa h c 1.1.1 g - H nhi [2], [5], [6], [8], [10], [12] ng m t ph n c v có gi i h c kh o sát ng v t ch t, t p h p c a m t s l n ti u phân Th gi i xung quanh h công) v t ch t v ng H có th tra ng ngồi - H cô l p h i ch ng c a h khơng bi - H kín (h ng c a h bi - H m ng v i i h ch ng v i, kh ng, n i (h h )là h i c ch ng h p c kh -H ng (nhi t, ng v ng c a h n nhi t h có s ng Trong i i ch khơng có s i nhi t v i ng ng - chuy ng c a v t ch t Có nhi u hình th c trao ng gi a h v nh ng g p t (A) cơng (Q) - Ngun lí I m ng h p c nh lu t b o tồn chuy ng khơng t nhiên sinh ra, không t nhiên m sang d ng khác theo m t t l ng: chuy n t d ng t Q(1) + A(1) = Q(2) + A(2) = Q(3) + A(3) (Y) U(X)(U n ah ) T ng quát: V i h cô l p: Q = 0, A = i ta nói h l p n c b o toàn N u h nh n nhi t nh n cơng nhi t Q cơng A có giá tr (Q > 0, A > 0) N u h ng nhi t ng nhi t Q cơng A có giá tr âm (Q < 0, A < 0) - u ki n chu n c a ph n ng + M i ch t ph n ng (bao g m ch t tham gia s n ph m) nguyên ch t + Có P = 1atm (n u ch t khí) CM = 1M (n u ch t tan dung d ch) 1,50.10 -6 6,00.10 -6 0,03 1,52.10 -8 1,50.10 -6 6,00.10 -6 0.06 7,10.10 -8 (9100 C) c ph n ng hình thành BP vi t bi u th c t 850 oC 910 o C Tính h ng s t ng ho t hóa c a ph n ng Phân tích: ph n ng: v = k[BBr 3]x[PBr3 ]y[H2]z Ta có bi u th c t T s li u (1,50.10 -6)x(6,00.10-6)y (0,06)z 1,52.10 -8 = (3,00.10 -6)x(6,00.10-6)y (0,06)z 3,04.10 -8 1 2 x= x=1 (1,50.10 -6)x(6,00.10-6)y (0,06)z 1,52.10 -8 = (1,50.10 -6)x(1,50.10-6)y (0,06)z 0,38.10 -8 y =4 y=1 (1,50.10 -6)x(6,00.10-6)y (0,06)z 1,52.10 -8 = (1,50.10 -6)x(6,00.10-6)y (0,03)z 1,52.10 -8 z =1 z=0 V y b c c a ph n ng Bi u th c t ph n ng: v = k[BBr ][PBr3 ] k850 = k910 = v BBr3 [PBr3 ] v BBr3 [PBr3 ] = = 1,52.10 -8 -6 1,50.10 6,00.10 7,10.10 -8 -6 1,50.10 6,00.10 -6 =1688,89 (L2 s-1 mol-1 ) -1 -1 -6 =7888,89(L s mol ) ng: lgk= Ea 2,303RT Ta có: Ea lgk1 = 2,303RT1 Ea lgk2 = Tr lgk1 lgk2 = 2,303RT2 c: Ea 1 2,303R T1 T2 42 (1) (2) ph n ng Ea = 2,303Rlg k1 k2 : =165237,3 J/mol T1 T2 2- Bài 2:Ph n ng c a KI v i ion pesunfat (S2 O8 )t o thành I2 ion sunfat Kh o sát 250 C nh ng h c ph n ng vào n c k t qu s ph thu c gi a t u ch t ph n ng C0 K t qu c trình bày b i: Co(I-), mmol/L Co( S2 O8 ), mmol/L vo mol/(L.s) 0,05 0,1 1,15.10 -8 0,1 0,1 2,3.10-8 0,1 0,3 6,9 10 -8 2- u v0 n ng x y cho ion pesunfat ph n ng v i KI (ch p Vi nh n) nh b c riêng ph n c a m i ch t, vi t bi u th t ph n ng 250 C Theo k t qu tra c 55kJ/mol Tính nhi r ng n ng ho t hóa c a ph n ng vào kho ng n t c ph n ng lên 10 l n (o C) n u cho c n thi ch c gi i Tính th i gian c n thi t (gi n u c a m i ch gi m n u 1.0 mmol/L ch t ph n 250 C Phân tích: 2- 2I- + S2 O8 2- Ta có: 1,15.10 -8 = 0,1x 0.1 y x 0.05 0,1 6,9.10 -8 0,1x 0.3y = 2,3.10 -8 0.1x 0,1y y 2=2x 3=3y x=1 y=1 2- V y bi u th c v n t c: v = k.[I- ][S2 O8 ] H ng s t k= v ph n ng: 1,15.10 -8 = =2,3 L/mol.s -6 I- [S2 O28 ] 0,05.0,1.10 43 2- 2SO4 + I2 v = k.[I- ]x[S2 O8 ]y 2,3.10 -8 ng h c tính h ng s l nn u T ph n i h ng s t Áp d ng Arrhenius thì: ln ln k25 = kT Ea 10.k25 = 1 TT 298 55000 1 - =ln0,1 8,314 TT 298 = 8,314.ln0,1 55000 =-3,48.10 -4 + TT - R TT T25 k25 1 298 =-3,48.10 -4 =3,01.10-3 59,23 oC T = 332,23 V i ph n ng b c có n - C C0 =kt 0,05.10 -3 - ch t b ng nhau, áp d ng bi u th c: 1.10-3 =2,3t t=8260,8 s i ch Bài 3: ng v t có th s n sinh ch c - h i, thí d O2 Nh tác d ng xúc tác c a m t s enzim (E) mà ch t b phân - h y, thí d : O2 + H+ E O2 + H2O2 ( ) u ph n ng ( ) supeoxidemutaza (SOD) Các thí nghi b ng 9,1 N u c a SOD u Vo c a ph n ng 25 oC v i xúc tác E xúc tác c ti n hành dung d m i thí nghi u b ng 0,200.10 - nh ng n u khác c a O2 m có pH c ghi mol.L T c b C0 (O2 ) mol.L-1 1,34.10 -5 6,7.10 -5 2,01.10 -4 v0 mol.L-1.s-1 6,70.10 -3 3,35.10 -2 10,05.10-2 - Thi t l ng h c c a ph n ng ( ) u ki n thí nghi cho Tính h ng s t ph n ng Có th ch p nh - k1 E - + O2 E + O2 E n ng ( - k2 + O2 2- E + O2 (1) (2) 44 c không: i 2- O2 + H+ H2 O2 (3) E ph n t trung gian ho ng Phân tích: - - 1) v=k[H+ ] [O2 ] ; Vì [H+ ] m t h ng s nên v=k[O2 ] 6,70.10 -3 = k (1,34.10 -5 ) 3,35.10 -2 = k (6,70.10 -5 ) 10,05.10-2 = k (2,01.10 -4) 6,70.10-3 3,35.10-2 = 1,34.10 -5 6,70.10 -5 3,35.10-2 0,2=(0,2) 6,70.10-5 = 10,05.10-2 2,01.10-4 6,70.10-3 1,34.10-5 -2 = 10,05.10 2,01.10 -4 = 15 = =1 =1 15 =1 - V y v = k[O2 ] 2) k= k= k= 6,70.10-3 1,34.10-5 3,35.10-2 6,70.10-5 =500,00s-1 =500,00s-1 10,05.10 -2 2,01.10 -4 =500,00s-1 ktb = 500,00 s-1 Ph n ng (3) di n r t nhanh H2O2 axit r t y u Ph n n ng (1) E- ti u phân trung gian r t ho ng - y v = k1 [E][O2 ] M t khác n E- c nh nên n - V = k[O2 ] v i k = k1 [E] 45 nh ta có: pv có th ch p nh ng h c b ng th c nghi m c Bài 4: S phân h n theo ph n ng: CH3 COCH3 H4 + H2 + CO (1) Theo th i gian ph n ng, áp su t chung c a h c là: t (phút) 7,5 14 20,1 P (mmHg) 300 415 497,4 560,3 Hãy ch ng t ph n ng ph n ng b c tính h ng s t c a ph n ng Tính th i gian n a ph n ng c a ph n ng Phân tích: H ng s t c a ph n ng b nh b ng h th c: a k= ln t (*) ch ng minh ph n ng (1) ph n ng b c 1, ta th d ki trình (* tính k c a ph n ng (1), n u h ng s ph n ng b c Vì áp su t t l v i n c h ch nh ng h c có th bi u di n theo áp su t riêng ph n G i P áp su u c a axeton y áp su t riêng ph n c a C2H4 t, ta có PH2 =PCO =PC2H4 = y Paxeton = P P = P0 + 3y= P + = P - P0 y áp su t chung c a h là: p0 = 3P - P Áp d ng h th c (*): k= 2,303 t k1 = k2 = k3 = k1 lg 2,303 7,5 2,303 14 2,303 20,1 H ng s t Po P0 lg lg lg y = 2,303 t 2.300 3.300 415 lg 497,4 2.300 3.300 ta có: 3Po =0,0283 (phút-1 ) 2.300 3.300 2P o 560,3 =0,0285 (phút-1 ) =0,0283 (phút-1 ) V y ph n ng phân h y axeton ph n ng b c trung bình c a ph n ng (1) là: 46 th m k= 0,0283+0,0285+0,0283 =0,0284 (phút-1 ) Th i gian n a ph n ng c a ph n ng (2) là: t1/2 = ln2 k = ln2 0,0284 =24,41 phút *Bài t p t gi i Bài 1:Cho ph n ng pha khí sau: A2(k) + 2B(k) Ph n c b i xúc tác C T xúc tác Kh o sát (k) chung c a ph n n tính 355K v i [C] = 0,015 mol.L-1 cho k t qu b ng sau: Thí nghi m [A2 ] (mol.L-1 ) [B] (mol.L-1 ) 0,05 0,15 4,05.10 -8 0,05 0,05 1,35.10 -8 0,5 0,05 4,27.10 -8 Cho bi t bi u th c t u (mol.L-1 s-1 ) ph n ng? Tính giá tr h ng s t M T kph 355 K Ghi rõ th nguyên n ng ngh cho ph n A2(k) 2A(k) k1 Cân b ng nhanh A(k) + B(k) + C(k) ABC(k) (k) (k) + C(k) k2 Ch m K3 ngh có phù h p v i bi u th c t Ch ng minh r bi u th c t v = kt ph n ngh phù h p v i t ph n ng phù h p v i nh t th c nghi m ng [A2 ] 1/2 [B] k = 1,208.10 -6 (L1/2 mol1/2 s-1 ) 3.Phù h p 4.T Bài 2: Ph n tiêu th B:v= k2 k1 k-1 c kh o sát C [A]2 [B] 25 oC dung d ch benzen có ch a piridin 0,1M: 47 CH3OH + (C6 H5)3 A OC(C6 H5 )3 B Quan sát t p h C c s li u sau: Thí N nghi m + HCl u N t cu i [A]o [B]o [C]o Phút M (1) 0,05 0,10 0,0000 25,0 0,0025 (2) 0,05 0,20 0,0000 10,0 0,0020 (3) 0,10 0,20 0,0000 6,5 0,0052 1.Lu t c a t ph n ng phù h p v i s li u Hãy bi u di n giá tr trung bình c a h ng s t n ng mol : v = k [A] [B] k tb = 6,67.10 -3l2 mol-2s-1 Bài 3: Nghiên c u v ng h c c a m t ph n ng d tr ng chi ti t c a m t ph n ng hóa h n nh ng thơng tin quan xem xét s hình thành NO ph n ng c a v i oxy S hình thành NO x y theo ph n ng sau: 2NOCl(k) H ng s t ph n ng cho (k) + Cl2(k) b ng: T(K) k (l.mol-1.s-1 ) 350 3,5.10 -8 500 8,5.10 -3 H ng s khí R = 8,314 J.mol -1.K-1 Áp d ng ho t hóa c a ph n ng Ph n ng NO H x 2NO (k) + 2H2(k) i v i ph n 2NO + H2 O (k) ngh N2 O2 N2O2 + H2 2(k) k1 N2 O + H2 O Kcb (ch m) 48 (nhanh) (2) (1) N2 O + H2 k2 D N2 + H2O (nhanh) vi t bi u th c t ph n ng Th c nghi ng minh r ng: v = k[N2O2 ][H2] Ea = 120,3 kJ.mol-1 v = Kcb k1 [NO]2 [H2 ] Bài 4:Ion peroxodisunfat có th oxy hóa t t c ion halogenua (tr ion t o thành halogen phân t T n u (vo) c a ph n ng t a thành iot ph thu c vào 25oC: u c a ph n ng sau 2- 2- S2 O8 + 2I- 2SO4 + I2 (1) Ta có b ng sau: Co(S2 O8 )(mol.l-1) Co (I- ) (mol.l-1 ) vo (10 -8.mol.l-1.s-1) 0,0025 0,025 2,4 0,005 0,025 4,8 0,005 0,0125 2,4 2- nh b c chung b c riêng ph n c a t ng ion ph n ng (1).Vi t bi u th c t ph n ng (1) Tính h ng s t ph n ng (1) ng ho t hóa c a ph n (oC) mà ng s t a ph n = 50 kJ.mol-1 nh nhi t n v = k[S 2O82-][I- ] k = 3,84.10 -4 T = 77 oC Bài 5: - Cho ph n ng: BrO3 (aq) + Br- aq) + 6H+ T c a ph n ng có th ch t ph n ng K t qu c a thí nghi (aq) + H2 O(l) c d a vào s ph thu c n ng c cho 49 b ng sau: u c a N Thí ch u (mol/l) vo nghi m BrO-3 Br- H+ (mol/l.s) 0,05 0,05 0,05 6,2.10 -4 0,10 0,05 0,05 1,24.10 -3 0,05 0,15 0,05 1,86.10 -3 0,1 0,05 0,075 2,79.10 -3 Vi t bi u th c t H ng s t ph n ng c a ph n ng: C2H5 6.10-6s-1 H4 (g) + HBr (g) có giá tr k = ng ho t hóa c a ph n ng Ea = 205,5 kJ/mol Tính nhi t mà c a ph n n - v = k[BrO3 ][Br- ][H+]2 2.T = 570,4K Bài 6:S phân h y H2O2 dung d bình c a h ng s t H2O2 th c ph n ng b ph n tìm giá tr trung m t th tích dung d ch m khác b ng dung d ch KMnO4 t c k t qu sau: t (phút) 12 24 36 Th tích KMnO4 (ml) 18,7 9,63 4,94 2,55 nh h ng s t k c a ph n ng phân h y H2O2 k=0,0554 phút -1 Bài 7:M t ph n ng x = 0,15 mol.L-1 t lu t t u [X]0 u c a ph n ng v0 c a ph n ng có d 250 C 6,15.10 -4 mol.L-1 ph-1 ng s t Tìm bi u th c liên h lgv (logarit c a t t tính h s bi u th ph n ng ph n ng) v i th i gian ph n ng ng h p c a ph n ng (1) Tính th i gian ph n ng m t n u ki n nói 1.lgv = -3,21-1,78t t = 169,06 phút 50 nh Bài 8: m t ch t khí, nóng b phân h y theo ph n ng b c m t nghiên c u ph n m t bình chân khơng, th i, nhi thích h t áp k P = 500 mmHg Sau 180 phút, áp k ch 650 mmHg 1) Tính h ng s t ph n ng th i gian bi u th b ng phút 2) Sau m t n u c a AsH3 b phân h t chung c a h n h p khí bình bao nhiêu? 3) Th c t sau gi , áp k ch 875 mmHg Gi thi t r ng t i nhi phân li thành hidro nguyên t mà ch có As r n b t Asn này, H2 d ng phân nh n 5,091.10 -3 phút-1 2 gi 15 phút giây; P1/2 = 625 mmHg n = Bài 9:Có hai ph n ng b c nh t n i ti p nhau: A c i k1 B k2 C; n c a B có giá tr th ln tmax = T s k2 /k1 ph N ch l k2 k1 k2 -k1 ng n a chu kì chuy n hóa ch t A t giá tr c i sau 90 giây, n ch t A gi nh k1 k2 : k 2/k1=2 k 1=4,62.10 -3s-1; k2 =0,022 s-1 Bài 10: có th phân h y phân t H2 O2 v i m t t ta c n nhi ph n cao m t ch t xúc tác, ví d i ch trung tính B t dung d ch H2 O2 i s li c qua th c nghi m v t tm thoát oxy i ta tr n l n dung d ch H2 O2 3% (30 gam H2O2 /1L dung d ch), dung d ch KI (C= 0,1 mol.L-1 ) v 51 c Thí nghi m dd H2 O2 (ml) dd KI (ml) H2 O (ml) v(O2)* ml/phút 25 50 75 6,5 50 50 50 13 100 50 26 50 25 75 6.5 50 100 26 *: T i 298K 1,013.10 Pa nh b c ph n Hãy vi i v i H2O2 i v i ch t xúc tác i v i ph n ng vi t bi u th c t ph n ng Tính n H2 O2 (mol.L-1) b Ph n ng b u thí nghi m i v i H2O2 ; Ph n ng b v=k[H2O2 ][I-] Co = 0,294 mol/L 52 i v i ch t xúc tác C.K T LU N KI N NGH th ng xu t t p dùng b sinh viên Hóa h c toàn qu c (ph n nhi i n d thi Olympic ng hóa h c ng hóa h c) , : - ng hóa h : ng hóa h nhi t ng i n d thi Olympic sinh viên Hóa h c tồn qu c - , , , , , em : - , viên, , - , - t p t sau: - , nhi t - , i h c Qu 53 , dùng chob ng hóa h c i n d thi Olympic sinh viên Hóa h c tồn qu c (ph n nhi t ng hóa h c) 54 hóa h c, [1] RB BUCAT, i d ch Hoàng Minh Châu,NXB giáo d c lí thuy t hóa h c, NXB giáo d c [2] Nguy [3] Nguy Hóa h [4] Nguy - Tr n Hi p H i , NXB giáo d c Vi t Nam Nguy n Th Thu, Bài t p Lâm Ng c Thi m hóa lí, NXB giáo d c Vi t Nam [5] - , , 2007 [6 lí thuy t q trình hóa h c, NXB giáo d c , (ch biên), Bài t lí thuy t q trình hóa h c, NXB giáo d c Vi t Nam lí thuy t hóa h c [8] Nguy n H nh, h c Ph n II Nhi ng hóa h c ng hóa n hóa h c , Giáo trình hóa lí [9] Nguy t p 1- nhi ng l c h c, NXB giáo d c Vi t Nam [10] Tr biên), Hóa lí t p Nhi [11] Tr biên), Hóa lí t p [12 ng h c, NXB giáo d c Vi t Nam ng hóa h c, NXB giáo d c Vi t Nam uân, xây d ng h th ng câu h i t p ph ph n ng hóa h Khóa lu n t t nghi dùng cho h c sinh l p chuyên ih m Hóa h lý thuy t b c trung h c ph thông, i h c Qu ng H i, Vi t Nam [13] PGS TS Lê M u Quy n, lí thuy t hóa h c Ph n t p, NXB Khoa h c k thu t [14] , , KHGD [15] Lâm Ng c Thi m Tr n Hi p H i Nguy n Th Thu, Khoa h c k thu t [16] Bùi Tr ng Tuân, Nhi t h c 55 , NXB ng d n Nguy ng Ph n bi n Tr Ph n bi n cS Nguy 56 c Minh ... b ng hóa h ng hóa h p i n d thi Olympic sinh viên toàn qu c - : 12 - , , 2016 - u - ,t , nghi m Olympic ih c , h c sinh viên , - , ng hóa h t ng hóa h c - thi Olympic , B N I DUNG : H TH... nhi u dùng b ts ng Olympic hóa h c h n ch t p chuyên sâu, n i dung gi ng d y so v i n i dung c viên có kho ng cách xa, khơng sát Vì v olympic Hóa h c sinh viên t h th ng thi Olympic Hóa h c sinh. .. tài li u b i n Olympic Hóa h c sinh viên thi Xu t phát t th c t t p dùng b ct t ut o n hóa h c, hóa h ng hóa h nh quy i n d nh l a ch ng c p nhi u tài H th xu t thi Olympic sinh viên Hóa h c tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học) (Khóa luận tốt nghiệp), Hệ thống và đề xuất bài tập dùng bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic sinh viên hoá học toàn quốc (Phần nhiệt động hoá học động hoá học) (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay