Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân (Khóa luận tốt nghiệp)

73 9 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:02

Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ NgânĐặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân L u c a riêng Các s li u k t qu nghiên c u ghi khóa lu n trung th phép s d t ng gi cho c công b b t k m t cơng trình khác Nguy n Th Y n i L IC Tôi xin trân tr ng c h i y giáo, cô giáo, cán b khoa khoa h c xã t tình gi ng d tơi su t th i gian h c t p nghiên c u cc li H Qu cung c p tài tơi hồn thành khóa h c c bi t, tơi xin bày t lòng bi ng d Xin g i l i c s n T.S Mai Th Liên Giang, tơi hồn thành khóa lu n m , nh tơi su t q trình h c t p hồn thành khóa lu n Nguy n Th Y n ii M CL C L i L IC ii M C L C iii M U 1 Lí ch tài L ch s v ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u u u trúc, h th ng ng kê, phân lo i ng h p a khóa lu n C u trúc c a khóa lu n N I DUNG 1: QUAN NI M NGH THU T V 1.1 Khái quát quan ni m ngh thu t v I c 1.2 Quan ni m ngh thu t v i ti u thuy t c a D Ngân i khát khao h nh phúc THUY ib c 12 ib 18 I GIAN NGH THU T TRONG TI U A D NGÂN 21 2.1 Không gian ngh thu t ti u thuy t iii c a D Ngân21 22 2.1.2 Không gian mi n B c 26 2.1.3 Không gian chi n tranh thông qua ký c c a nhân v t 28 2.2 Th i gian ngh thu t ti u thuy a D Ngân 30 2.2.1 Th i gian tâm lí 31 2.2.2 Th ng hi n 33 2.2.3 Th i gian ti u s 35 T C U, NGÔN NG , GI U TRONGTI U THUY T N C A D NGÂN 37 3.1 K t c u 37 3.1.1 K t c u phân m nh 38 3.1.2 K t c u m k t thúc b t ng 39 3.1.3 K t c u dòng ý th c l ng ghép truy n 40 3.2 Ngôn ng 43 3.2.1 Ngôn ng dân 44 3.2.2 Ngôn ng 3.3 Gi c tho i n i tâm 50 u 52 3.3.1 Gi u m a mai, châm bi kích 53 3.3.2 Gi u chiêm nghi m, tri t lí 55 3.3.3 Gi u vô âm s c 58 K T LU N 62 TÀI LI U THAM KH O 65 PH L C iv U M Lí ch V tài c Vi t Nam t sau 1975, nh t t gi a nh d n hòa nh p vào ng hi i hóa n ic l c dân t c Trong s bi n n cho n lu ng sinh khí m i m nh ng hi khác l c a D Ngân m t c bi t c a n Ngân r t phong phú c nhà nh ng t Nam Tác ph m c a D d m ch t Nam B m t s i Vi t Nam dám t cách tr c ti p s mong manh gi a ch t tình d c phát l th i chi n, s mù y quy a chi n tranh Nghiên c u v m ngh thu t ti u thuy c a D Ngân giúp khám phá ch t li u hi n th c s xã h i th i k h u chi n, s ph ng v b c tranh i s c ép chi n tranh nh ng ràng bu c m i quan h gia t c, xã h i th y quan ni m c a không xu t phát t m th h c t l ta v cu c a cu c s ng o lý, hay m t tri t thuy t cao xa T c tính c có ng, bi t rõ gi i h n c a n t qua gi i h n Không nh ng th ti u thuy t v ng c a v N ut i th c t i tài s giúp cho có nhìn ti u thuy t góp c a tác gi c ngôn n kh i v i s phát tri n c ng th u c n thi t cho vi c nghiên c u, h c t p gi ng d n sau 1975 hi n ch tài v D Ngân c Vi t Nam i h c.Vì nh ng lý trên, l a m ngh thu t ti u thuy t Ngân nc aD L ch s v D Ngân vi t ti u thuy i bút th i ti u thuy t c a D Ngân có m mà D c nhi thuy t y c yêu thích nhà phê bình ý t i.Ti u n m t thành công l n c a D Ngân b c in xu t tài có ph v n xác l p m t ch ng v ng ch c gi khen ng i c a gi i chuy n môn, M tl nn i ta l i th y m nh c nhi u l i hà phê bình Hồi nh: D Ngân nh ng ph m ch t làm nên th m nh ngòi bút c a bà: S c n tr ng tinh t câu ch ; kh t h p nhu n nhuy n gi ng c phác h a nhân v t b ng vài chi ti t giá, nhanh g n; sau m t nhìn cu i i Nam B , s s c s o dù v i s phê phán - u 29] n xét: Ngoài nh ng trang vi t tinh t xúc Còn Hồng Th Qu ng v c m giác s gi n h p d b c tranh xã h i th i bao c p 30] Bài vi t c a Hoàng Th Qu nh Nga ch dòng tâm s cb i c ti u thuy t Ngoài ra, vi t c a Hoàng Ng c Hi n nh nh v nh ng v gây nh c nh i xã h i xô b hi n t i di n tác ph m c a D Ngân s xu ng c p c a xã h i, s tha hóa v o cc Nó khơng thu h p ph m vi m gi ng k n t nh m xu ng th y v c th h i 27] Tác gi nh nh t nh khí h c a lí khí h c, tr i Và nh ng hi t, h is s h t a c xã m này, có l nh nh: tv i tác ph m ng bao la lâu b n c a sông H u t i a c vùng, v ng sâu s c bí n n H u Giang t i tâm h n th gi i tinh th n c a Ti p, nhân v t trung tâm c a tác ph m [27] - d ch gi Tr n Thi ng l i tâm tình v i b M t m t bóng, n c aD t ph c ng quen thu c k c m bút Nam B c, tác gi n, d n h r ut ng c Gia [26] Bên c n m c v i t trang Nh t Tu n vi n n th c nghiêm nh c a D Ngân th t ch ng m n chút nào, ch s v i s ng c a c xã h i Vi dân t ng m i, di n t bi k ch l n c a n hàng ngày hàng gi p, cao c x u, ti ti n l n át tiêu di t, lên ti ng c nh báo v s dãy ch t c a ch lãng m n i bàn tay lông c a ch k c n n c a D Ngân th c s m t cu n ti u thuy t b ng th ngôn ng ch t l c, nh u nhanh v ng thông tin nén ch t [31] T vi t c a Nh t Tu th c s c di n v D Ngân mr ng góc t i, khu t t t c a cu c s ng, làm hi n rõ toàn c nh b c tranh xã h y nh c nh i hi n Cùng v n m nh vai trò c a D Ngân t n thơng tác gi , m thuy t i am hi c Vi t Nam, l i gi i thi u ti u n b n d ch ti ng Anh (Rosemary Nguyen d ch) n Hành trình hành b i nhà xu t b c a Ti p hành trình c a nàng trùng h p v i hành trình c th Ti p t ch i nhìn th gi [33] nhân v t t Ti B n thân n ti u thuy t vi t v kéo dài, thân ph c t nhìn m i m v th gi nghi m, không ph thu c vào truy n th n ng, tr i ng chia s tài h u chi n S n cu n c c a nh ng cu c chi n i Vi t b t ngu n t chi n tranh, chi n n r t nhi u th h , d u v t cho t i t n bây gi [28] tranh y, q trình kh o sát cơng trình nghiên c u v D Ngân, chúng c tài li u nghiên c u c a tác gi nh u vi t u thuy Vi t Nam th i kì h u chi n cơng trình nghiên c u v n th tài m v m ngh thu t ti u thuy t Gia Chúng xem nh ng ý ki nc aD nh ng g i xã h i tri tài ng ph m vi nghiên c u 3.1 ng nghiên c u ng nghiên c u m m ngh thu t ti u thuy n: Quan ni m ngh thu t v a D Ngân Qua m t s i; Không gian, th i gian ngh thu t; K t c u, ngôn ng gi u 3.2 Ph m vi nghiên c u tài t p trung nghiên c u cu n ti u thuy Thanh Niên, TP H Chí Minh m t s cu n tài u tri n khai nghiên c tài, v n d ng nh sau: 4.1 u trúc, h th ng S d m ngh thu t ti u thuy t n c a D Ngân c u trúc ti u thuy t m t m b o tính ch nh th tr n v n c a khóa lu n 4.2 h ng kê, phân lo i ng kê, phân lo i tác ph m c a D Ngân m n i dung, hình th c c a ngh thu t c n thi t t phân lo 4.3 hân tích t ng h p P h tr chúng tơi q trình ngh thu t c a ti u thuy t n m t ng h p nh ng nh nh phù h p, kh aD tài t h p v i vi c v n d ng thao tác bình lu n, phân tích m ngh thu t ti u thuy t làm sáng rõ v c aD i vi t rút nh ng nh n xét chung nh S d n d ng lý thuy t liên ngành c, T s h c, Ti p nh h c n c, N quy n lu góp ph n gi i quy t nh ng v nghiên c t a khóa lu n Khóa lu n cơng trình u tiên tìm hi u m t cách h th ng v ngh thu t ti u thuy c tài, ch nh ng m n c a D Ngân Qua vi c nghiên hi n tr m ic am t is n cho n ng th i i Vi t Nam C u trúc c a khóa lu n Ngồi ph n M c a khóa lu u, K t lu n, Tài li u tham kh o, Ph l c, ph n N i dung c tri n khai thành ba Quan ni m ngh thu t v i gian, th i gian ngh thu t ti u thuy m n c a D Ngân t c u, ngôn ng , gi u ti u thuy t m n c a D Ngân ình N I DUNG 1: QUAN NI M NGH THU T V I 1.1 Khái quát quan ni m ngh thu t v Quan ni m ngh thu t v i m t ph m trù r t quan tr bàn lu n nhi u nghiên c nhà nghiên c c c n nay, khái ni t cách th ng nh cách c c n ng ch y u c g i m cho c Tr c ngh thu t m t s ý th c v s ng, nên mang tính ch t quan ni m r t c th , i ng ngh thu t m t t quan ni m, c vô th ni m v vô th v miêu t ng mà không quan ni m [20, tr 23] Ý ki n c a Tr ni m m cho th y, quan n thi t y u c a sáng t o ngh thu t Quan ni m ngh thu t v i tác ph t th n v i chi u sâu c a tác ph m, c c ng kh thu t miêu t , bi u hi y uc ngh i Do v c Dù miêu t th n linh, ma qu nhân v Th c t c nhân h nh: u nh m m ng ch v t ho n miêu t th hi i ng minh r ng, khơng có m t tác ph m, m t tác gi hay m t n n c l i ch n nói v i Nói cách khác, m n c n th hi n i Quan ni m ngh thu t v i khái ni c miêu t , th hi Có th nói, gi ic t chi c chìa khóa vàng góp ph n g i m cho t t c nh ng bí n sáng t o ngh thu t c a m chung t ng th n nh m th hi n kh i nói riêng i ngh s nói t b gi t máu c a phòng ph s i ngòi bút D Ngân m a c c a công s m t c p lát không ch u n i s t n t y tuyên truy n c i c a anh v c thơng c phó phòng 14, tr 54] Khi Ti p d nh dàng, l ng th t hi m t gi l c bình ph thu c vào th y tri u, b m ch t nh n th y tai ch chí, c cu k l i luy nàng 14, tr 61], d d ng x u xí.Th m u tiên v i ông nhà báo, gi u t hi n u Hai Khâm m t báo lão luy n 14, tr 68], gi t công lão i nh n xét sau Ti il u tiên g p i S hào hoa, phong nhã, l ch thi p bên làm nên v b c bên ngồi hào nhống, s c s c a mình, che khu t, làm m m t nàng, n nàng không th th u hi u b n ch i Ti u tiên v i mình, nàng t nguy n hi r n ch cơng cô nhà báo nhi u da th t hôm y l công c a n c a ch y l mai y c s ê ch 4, tr 80] n sau l p v m a ng c a Ti p cu c tình mù quáng, b ng b t, b t ch p h u qu c a Thơng qua gi u châm bi m, m kích, D phá vào l p thành trì kiên c c a nh ng thành ki n hà kh c, l c h u, bóc tr n b n ch t gi d i c a nh ng khuôn m c, ph n ánh nh ng m t trái c a xã h i m t cách hi u qu Chính gi ph u y góp ph n t o nên ti ng nói ng ki m tìm, chinh ph c h nh phúc c a Ti p 3.3.2 Gi u chiêm nghi m, tri t lí Ti u thuy i, nh i v nhu c u nh n th c lí gi i th gi i theo cách riêng c a m i vi l c sáng t o m t ch t gi ng mang tính tri t lí, chiêm nghi m ch t gi ng tr thành m t nh ng nguyên t c t ch c gi màu s c ch quan v v u, chuy n t cu c s ng Ch t gi 55 m n cho tác ph m nh ng n n thi t kh n kho n b c m t khát v ng truy tìm i s ng Phân tích gi u chiêm nghi m, tri t lí nh n th y ch t gi ng chiêm nghi m, tri t lí v a h qu c a cách vi t ng n (v i yêu c u ch t l nh ng ng, g i m ) v n truy n t i ng phong phú m t thân xác khơng b th c a tác ph m ti u thuy t V i ti u thuy t hi m t cu nhìn th y hi n th c i mà tìm hi n th c ph i, soi ng m s khái quát nh ng v nhân th Tác ph y c a l ch s tâm h n v v khám phá, chiêm nghi m Gi ph i h p nh m nhìn c t t l i nhân v t, m di n t s ph c t p c a i không th c th hi n qua tính ch t kh ng h t Ki u gi nh (ph y tri c Ý ki c s yêu m thành chân lí, tri t lí v tình yêu: i, ta c n ph i i y Và th i i t i m t ngày m s ph n cá nhân, bi k ch cá th : ng nh n m nh nh ng v p, tri t lu n v ch p nh n bí n c cc u i tr n thu t thiên u tri i nghi m cu c s b tri t lí v i bi n m t ta nh n mình, ch ng bi t chút v h , c lai l ch th c c a h Nh ng tri t lí m t l n n a l c chiêm nghi m m nhi u câu chuy n khác v nh Trong ti u thuy i xung quanh a D Ngân l u chiêm nghi m, tri t lí- gi ng b i gi ng bao sóng gió cu i Ti p, t nh ng nàng ph i m t, n m tr i hành trình tìm ki m h nh phúc c a D Ng t nhân v t vào nh ng th thách, nh ng v p ngã, l m l , th t b i, t n ng m, th m thía làm cho nhân v t tr nên già d n n th n v th thái nhân tình Khi tri t lý v danh d dòng t c, v nh n h ut ic ch ng, quan ni m c c a dòng t c, Ti p chiêm nghi m: Danh d theo quan ni m c a gia t c nàng s 56 14, tr 24], b i v ng c làm lung lay s hy sinh c a nhi i su t n a th k qua, m b ng nhi u s b m nhi u l n m t m c h nh phúc th t s , sau s va l p, nh ng ph i k ch li t t cu ng gia t c l m lúc gi i thân, Ti p nh n ra: i dây thong lòng dai d ng, an ph n nói nh c nh thúc gi c nh ng mu n nh m ch y kéo l i, thít ch 14, tr 28], th y gi n khung r n y nàng i t ng n cây, mu ph i nh y xu 14, tr 165] ng m t u khơng th cam ch u, ch p nh n v i Ti p Th u rõ nh ng h n ch quan ni i b n ph n, danh d c a i ph n , Ti p m nh m ph u tranh, i t n ng tìm ki m, chinh ph c h nh phúc c a b n thân t, ngòi bút D Ngân th t s sâu s c vi t v tri t lý c a tình m ut c h nh phúc, Ti it u tranh b n thân r t nhi u, gi a m t bên cái, m y m t cu c chi n dai d ng gi a tình yêu tình m u t y day d n: ch có th s h u tr n v n m t th ch khơng th có cc n ph i r i xa cái, d c, tr l i Ti p v n s m lòng c a m bao thác gh im ng v t cu i Ti p Tr i qua n, th thách, Ti p chiêm nghi m: am ih im ng m u t c a mìnhng c y, thơi ng y dài, tr i ra, thác gh nh, sơng ngòi, bi n c t n ch c ch n m t n t thúc Ch c ch n tình m u t c a nàng c tm a hành trình y ch c y t n t i n i dài gái Thu Thi , mãi, gánh n ng ni m vui, vinh danh cay ng, m t m c 14, tr 292- 293] nghi m c a cu i Ti p mà c a m t t m lòng c 57 s chiêm im c m bút g i g N u nh ng trang vi t c a D Ngân chiêm nghi m, tri t lý v danh d dòng t c hay v tình m u t nh ng trang sách c a Nguy n Ng i hi n thân cho i câu chuy n, m i m nh m, tri t lý s kinh nghi m cu (Chuy n c i bi t tha th cho h t th y m i tri t lý p) S i c n có lòng v tha b i cu c c sai l Chính th c h i rút a s ng ph i bi t hi sinh, bi p s n sang tr l l mc ng Lý tha th cho nh ng l i nhi ng: nh vui v s th l i l m c il ng b t t Hay truy n nh ng câu cu i truy n nh không kh ng nh n t lí mà c a không cha nh ng ch c ch ng, s nh ên tha c m d y tr [23, tr 213] Nh ng tri v t c a Nguy n Ng , n cho nhân i sâu s u d n v t gi N u gi ng m a mai, châm bi m ti u tranh, ph n kháng gi ng u chiêm nghi m, tri t lí góp ph n t o u sâu c a B ng cách vi v g i, v i, v nh ng v 3.3.3 Gi u vô âm s c c nhi c nêu lên qua ti u thuy t Th gi i hôm th gi i c a n u công nghi p v i n n khoa h c k thu t phát tri n siêu t cl i làm vi c b ng nh ng thao tác p theo m t logic c a s t ng hố Chính có th thơng qua thi t b khoa h c k thu t có th th c hi c n ph i di chuy c nh ng vi c c a mà khơng i d n tr nên b tr ig quan h nên r i r giàu ch t tri i th n i s ng tình c m m v i th gi i quanh mình, m i u ch dùng nh t gi tình hay khơng th bày trang vi t c a xã h i c a i k thu t Trong tác ph 58 c gi u vô âm s c cung c p s th t mà không kèm theo gi mang ng vô gi u, khơng có ng i u, ho c cl L i u, ch t li u s ti u thuy t, gi ng t o thành ti , tr 233] u vô âm s c nh m th hi n nh ng r n n t s ng giao ti p hi n i Trong nhi u m ts s i ng h p, ngôn ng ch v r ng không, phi giao ti p Gi u vô âm s tr n thu t theo m t ng g n li n v i ki máy ki n t bên ngồi mang tính hành vi- ph n l n tr n thu t ngơi th ba mang tính ch t trung tính, thi u v m nhìn i c a máy quay phim [12, tr 50] vô âm s c gi ng trung tính, d hi v y, gi ng , c m xúc c a i k chuy n Nói cách khác, gi ng vô âm s c gi chuy n k m ik i theo l i c tái hi n cu c s ng, ng, s vi c t bên ngồi Có th nói gi t mang s c thái bi u c mà ch c, nh ng ng b tri t tiêu Khơng h m nhìn bên n trình bày s vi c t bên ngồi, theo ki u ng kính máy quay, gi ng vô âm s c c c m th ch m mà t ng s v t hi c phim quay h u hình, khơng h có c m xúc Ch y tr d ng nh ch g m ch ng v ng , th m chí ch ng ng ng c b Chính v y, có n i dung thơng báo, khơng h có l i bình lu n th m chí khơng h có s c thái bi u c m Ta có th b t g p ti u thuy t nh ng câu ch a gi u vô âm s sau: Nhân v t Tun nói v i Ti p Cơ tồn b a v i nào, khơng dám Mà tơi có l i gì, thi tính gi ch tơi v b th n mang ti ng s v u, cô ? [14, tr 83], hay n t i nh ? Cô l i, cô v i th ng nà p th v áo s i [14, tr 84], v c Tuyên b t ng vô s c Ti p nói v chuy n ly 59 Hay nhân v t Biên nói v i Ti M t th i khác v i th i gian M t th i d ch thoát, c ng hiên v m c b ng ti ng Vi t Dùng ch th i gian d ch c ng, máy móc, khơng hay, mà l i tr thành tù mù, khơng có s c g i, khơng có s c m nh c a ch [14, tr 254] Ngoài nhân v t Ti p nói: Tơi nói nghiêm ch nh Tơi m c u có th làm l t nói chuy n ti , , tr 83] Hay , tr 85], qua cách tr l i c a Ti tác gi mu c bi v vi i v i Tuyên c s quy t li t táo b o c a Ti p i ch ng Hay nhân v l i câu h i c a cháu e, kh e h t! Nghe chuy n c a bây r i khơng dám mình- M Ti p: b nh ho n n a nh cháu gái c 14, tr 90], qua cách tr l i cô Ràng v i d ng ý c i tr n thu t, ta nh n th y r ng cô t gi n cháu gái c a qua vi c th hi n gi ng d nh lùng i v lo a nh v Ti 14, tr 107], n v i ch i ta không th y th hi nh i kì l nh nh t Trong câu nói y, c a Ti b t bu c ng gi ng l nh lùng có ph n y nàng khơng tình c n miêu t l i thông báo c a i v i ch ng Hay th tr n C u Quay, Ti ng c a nhân v t c tr l i b ng xe lơi máy, xu ng ngã ba Cây Gòn r i l C n, lo i xe ch hàng c i ti n, gh s l 14, tr 117] Câu ch câu thông báo không bày t c i tr n thu t Thơng qua gi th cm t n th m i ch ng c a Ti p u vô âm s c, tác gi cho Tuyên hi n lên v bàng ng, có lúc ba ph n, i ch ng h i h t tình c m v i v , thi u trách nhi m làm cha, quan tr tr ng thái tung cu c, ng i ph i vòng tay qua khung tàn nh n c a hãnh ti av húng ta th y th t s c a chân lí tình u, tình d c nh phúc c a nhân v t M Ti p T t c m i th có 60 n Ng giá c mx n , hu *** Có th nh n th y, xây d ng h th ng nhân v t ti u thuy t n ,D d d ng linh ho t, sáng t o nh ng th pháp xây c tho i n tri n c a c t truy ngo ng, tâm lí s phát xây d ng nhân v t V tc c xây d ng t nh ng m nh v r i r c, h th hi n nhìn chân th t c i x p ch ng lên D nh ng d ng th iv c, làm phong phú ngôn t ti u i Cùng v i ngơn ng mc d d ng góp ph n hình thành nên nh ng nét riêng, giàu s nhân v i s ng nhân v t hi n th c cu c s ng hôm v chi u v i nh ng m nh v cu thuy m hi n nh ng c cu i thông qua nh ng phát ngôn c a ng lên m t h th ng nhân v t h t s n r t l n vào vi c th hi n n to l n c a ti u thuy t 61 ng K T LU N Tôi quan ni n is ng t c vi u mu i c phân v s ng ng v i t t c cung b c tình c m, v i s nh y c m c a t ng t bào nguyên li u s sinh t ng giây t ng phút y ch ng cho l i tuyên ngôn 3, tr 458] hi minh tr n v n nh ng m sáng tác c a Ti u thuy m t tác ph nh t vinh d c s c c a D Ngân Là cu n ti u thuy t thành công c nh n gi ng c a H i (2005) H i ng th c nhà xu t b n Curbstone Press d ch sang ti ng Anh, xu t b n Rosemary Nguy n Con s c n tái b n M v i s chuy n ng c a bà Vi t ng minh s c b n nD ch pd n m nh m c a ti u thuy ng ngh thu t ti u thuy t c a D Ngân, kh o sát quan ni m ngh thu t v r ng, nhân v t n i Chúng th y n c a D Ngân h u s ng c nh m góa, góa, ch góa c i ln có tâm h nh h nh ng ng lòng v c hi sinh H i ln khát khao h nh phúc, bi t gi l y h nh phúc B i cu c s ng hà kh c, h nh phúc mong manh nên h u tranh cho tình yêu Bên c nh phúc c c m ph a h Dù s ng m cs b n am t i ph n t m nh m , ý i hồn c nh s ng c a Ngòi bút c a D Ngân không ng c n t t c khía c i s ng, tâm h n c 62 i ph n , k c khát v ng mang tính d c, b sinh sâu s c N u khái quát v n x v 2, n ngh thu t c a tác ph m c gi b ng m chuy n t u r t th t, r t g s c B ng ngòi bút c a D Ngân hi n lên t ng trang gi y v i không gian ngh thu t ti u thuy aD c th gi ng ti u thuy t Các ki góp ph m thêm v s th ngày Bên c i s ng c a nh i gian ngh thu t v ch al tâm c a nhân v ng th xu t hi n c a nhân v t hi m t lúc dòng ý th i s ng n i i gian ti u s s ng hi D i c tâm lí nhân v t, góp ph c bi u hi n chân th c i xã h i th y rõ s cu i kh , hi n t n lên ng c a nhân v m t s có nh ng cách tân táo b o v m t hình th c ngh thu aD pd nb c s g gi n d , t nhiên C t truy n không ph c t p, ch y u c t truy n Tuy nhiên, D cm t ng b i cách d n truy t thúc truy n b t ng , g i nhi mà h u g lòng b im c c B t ng nghiêm túc th u hi u v i ti u thuy c k t c u xâu chu c thong th k h t chuy n qua chuy n khác mà c xoay quanh cu nhân v t Ti p v chuy ic a c c a Khơng nh ng th v m t ngôn ng c a ti u thuy m t th ngôn ng dân m t chút c a th ngôn ng Hy v ng v i nh góc nhìn v tác ph m t m ch t Nam B n xen l n c tho i n i c khóa lu n, s cung c p m t n n i dung l n hình th c ngh thu t Ti u 63 aD thuy t nh ng v mang tính nhân b n, nhân sinh sâu s c Q a th i tài t, s c sáng t o c a bút n D Ngân B ng v n s ng t ng tr i, b ng ch n tr nh ng trang sách c a D Ngân th c s gi a dòng ch o c gi a m t sinh viên không tránh kh i nh ng h n ch l p lu n, phát hi b c ch c hi n Khi làm khóa lu n này, v i kh quát v n t ng chi ti t, m sáng ngh thu t, kh bao quát tài li u tham kh o c góp ý, b sung 64 i vi c quý th y cô TÀI LI U THAM KH O I Tài li u sách, t p chí, báo M Bakhtin (1992), Nh ng v , NXB Giáo d c, Hà N i (2003), Lý M Bakhtin NXB nhà thi pháp , , Hà Hoàng Th Kim Cúc (2008), Phong cách truy n ng n D Ngân, Lu Th i h c Vinh, Ngh An Bàn tay nh NXB H i m i ti u thuy t i, i h c qu c gia Hà N i Lê Bá Hán, Tr n thu t ng ng ch biên) (2009), T , Nguy n Kh c, NXB Giáo d c, Hà N i ng (2008), Ti u thuy t Vi t Nam t Lê Th m, Báo cáo t ng k n 2005, di n m o tài khoa h c công ngh c p B Y J Kennedy, Dana Gioia (1995), Literature, an introduction to Fiction, Poetry, anh Drama (sixth Edition), Harper Collins College Publishers Nguy ng ch biên) (2006), Nam sau 1975 Nh ng v c Vi t nghiên c u gi ng d y, NXB Giáo d c, Hà N i 10 IU M Lotman (Tr n Ng (2007), C n Thu Th y d ch) n ngh thu t, i h c Qu c gia Hà N i u (ch biên) (1997), Lí lu 11 c, NXB Giáo d c, Hà N i 12 John J Macionis (2004), Xã h i h c, NXB Th ng kê, Hà N i ch) (2005), Tr n thu t h c: nh p 13 Janh Manfred (Nguy n Th mơn lí thuy t tr n thu t, tài li u d ng b n th o n, NXB Thanh niên, TP H Chí Minh (tái 14 D Ngân (2005 b n l n 5) 15 Nguy n Ninh (2008), Lí lu c mi n Nam 1954- 1975, lu n n khoa h c xã h i Vi t Nam 16 Nhi u tác gi (L i Nguyên Ân, Nguy ch) (1983), S ph n c a ti u thuy t, NXB Tác ph m m i, Hà N i 65 c, T 17 Hu h c, s 5/ 1998 (Ch biên) (2011), Lí lu 18 Tr ct p2 ih c ph m Hà N i 19 Tr (1996), Lí lu n c, NXB H 20 Tr (1993), Giáo trình thi pháp h c ih c , Hà N i ph m TP H Chí Minh 21 Tr , (1993), D n lu n Giáo trình Thi pháp h c, NXB ih ph m TP H Chí Minh 22 Tr (Ch biên) (2007), T s h c ih m Hà N i ng b t t n, NXB Tr , TP H Chí Minh 23 Nguy n Ng Tuy n t p vi t v Ti u thuy t 24 Nguy Vi t Nam th k XX, NXB Giáo d c, Hà N i 25 Katie Wales (1990), Adictionary of stylistice, Long men, London II Tài li u m ng 26 Tr n Thi n m t tác ph m l n, o (2006), https://sites.google.com 27.Hoàng Ng c Hi n (2005), Không ch m m n,https://sites.google.com 28 Qu nh Ph ng v Ngân, https://sites.google.com 29.Hoài Nam, B n l i bình v n c a D Ngân www.thanhnien.com.vn 30 Hoàng Th Qu nh Nga (2005), C - D Ngân), https://sites.google.com 31 Nh t Tu n (2005), Ch n th c nghiêm nh m n,https://sites.google.com 32.H Khánh Vân, u xác l p m t s khái ni c n quy n, www.phebinhvanhoc.com.vn 33 Wayne Karlin, L i gi i thi u ti u thuy n c a D Ngân, https://sites.google.com 66 PH L C VÀI NÉT TÁC GI - TÁC PH M C A D NGÂN Cu i D , H u Giang, m t s n t mi n Tây Nam B gi xu t hi D Ngân sinh m n b M - Ng y b t o ch t xà lim c ranh gi kháng chi n c a t nh C IX Vì v y, m y ch em c M c Ngân kháng chi n c a khu u ki n tham gia kháng chi n ch ng c tr thù cho cha T Ngân tham gia kháng chi n ban Thông t n báo chí t nh C tin t nh H u Giang T vùng giáp ác 1992, thu t H u Giang T 1993, D S ng v H c Ngh ng vi n Du Ngân sinh l n lên nh ng c tr i qua chi n tranh ác li t, b bao thi c h c hành n ch n Cái b ng t t nghi p c p ba b túc c a D Ngân k t qu c a m t trình ph n c a k thù u v a công tác, v a h c b y gian kh u Trong q trình cơng tác h c h i th h c, t b sung ki n th c b ph c tác c ngồi M t khác, D Ngân có ý th c quan sát, tích n s ng b ng nh ng m n c m c a mìn tay c a D c in t ng n y, bà t m H i làm tin n ng u t nh s T S truy n c chuy n sang t nh u tiên m t truy n ng n c a D Ngân tu n c aH c bi vào H ck tn p c ngo c quy D t xa mi nc c th S nghi Sáng tác t nh a th k XX, D t s nghi p n Các th lo i truy n ng n, t thuy t, k ch b n phim xu t hi c u m nét sáng tác c t s tác ph c nhi u thành công gi ng l n Truy n ng n t - i m áp- t p truy n - NXB Ph n ,1986 - Con chó v ly hôn- t p truy n - NXB H - Cõi nhà- t p truy n - NXB Thanh Niên, 1993 - D Ngân truy n ng n ch n l c- c, 1995 - D Ngân & Nguy n Quang Thân- t p truy n - NXB Ph n , 1997 - Nhìn t phía khác- t p truy n - NXB Hà N i, 2002 - T n m n h n quê- T - - NXB Ph n , 2007 c ngu n xuôi mãi- T p truy n - NXB Ph n , 2000 Ti u thuy t: - Ngày c a m i- ti u thuy t - - M Mèo- ti u thuy t (cho thi u nhi) - TP H Chí Minh, 1989 ng, 1992 n xa l m- truy n dài - - Mi n tháng 6/2006) Gi - ng H n- ti u thuy t n tháng 3/2008) Gi ng H ng, 1992 (In l n th ba t Nam, 2004 NXB Ph N tháng, 7/2005 (In l n th ng H t Nam, 2006 K ch b n phim: - Chuy - Chân tr a m - k ch b n phim nh a s n xu t, 1988 y- k ch b n phim nh a t p s n xu t, 1995 i, 2005 Gi i ... nét 20 ng GIAN, TH I GIAN NGH THU T TRONG TI U THUY T N C A D NGÂN Không gian th i gian nh ng ph m trù tri t h c ch s t n t i c a th gi i v t ch t Khơng có t n t i ngồi khơng gian th i gian Tác... i ngh thu t, th gi kho ng không gian th i t n t i m t c bi t Không gian th i gian tác ph m không gian ngh thu t th i gian ngh thu t Nó khơng ch khơng gian th i gian v t ch t mà m tinh th n, hi... Khơng có t n t i ngồi khơng gian th i gian Ch khơng gian th i gian s v t m i có nh m khác v i không gian th c t B không ch ngh thu t c a th i gian mà ngh thu t khơng gian, m t ngh thu t li u xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân (Khóa luận tốt nghiệp), Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay