Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp)

82 29 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:59

Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá ... hình thiên tai, lo i thiên tai ph bi n t - Hi u bi a u v thiên tai, nguyên nhân, h u qu c a thiên tai - Giúp HS nâng cao nh n th c, trang b ki n th c, k phòng ch ng thiên tai ng phó v i thiên tai. .. hi n b ng B ng 1: Phân lo i thiên tai theo ngu n xu t phát STT CÁC LO I THIÊN TAI VÍ D t; Núi l Thiên tai t Thiên tai t sông bi n Thiên tai t b u khí quy n Thiên tai t t t t; H n hán; Sóng th... ghép nâng cao NT & KN ng phó v i thiên tai L Ti u h c ng d y l ng ghép nâng cao NT & KN ng phó v L c nghi u ý ki n c a giáo viên gi ng d y N I DUNG LÍ LU N VÀ T NG QUAN V NGHIÊN C U 1.1 LÍ LU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp), Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay