Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp)

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:59

Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên HoáNâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá L IC Q trình hồn thành khố lu n n th phó v i thiên tai cho h c sinh ti u h c a (l y d Tru ng Ti u h t ng, th y cô, b n huy n Minh Hố thơng qua mơn c nhi u s Tôi xin chân thành c o, Tr ch ng m Ti u h c i h c Qu M m non, phòng giúp tơi có n n t ng ki n th c v ng nghiên c u hồn thành khố lu n Xin trân tr ng g i l i c n gi ng viên Th.S Cao Th Thanh Thu C ng d nghiên c u hồn thành khố lu n m t cách t t nh t Xin c nhi m, th y cô giáo, em h c sinh ng Ti u h nghiên c u h c t p Tôi xin c ng viên, chia s h tr su t th i gian làm khoá lu n Qu Sinh viên Én M CL C L IC DANH M C CÁC CH M VI T T T U 1 DO CH L CH S V TÀI NGHIÊN C U 3 M C TIÊU 3.1 M c tiêu chung 3.2 M c tiêu c th NG, GI I H N NGHIÊN C U ng nghiên c u 4.2 Gi i h n nghiên c u u u lý thuy t u th c ti n TÀI 6.1 V m t lý thuy t 6.2 V m t th c ti n C U TRÚC C TÀI N I DUNG LU N T NG QUAN V NGHIÊN C U LU N 1.1.1 Thiên tai gì? 1.1.2 Phân lo i 1.1.3.Nguyên nhân 1.1.3.1 Nguyên nhân t thiên nhiên 1.1.3.2.Nguyên nhân t i 1.1.4 M t s thu t ng liên quan A TI U H C 10 Ti u h c 10 1.2.2 M p 4,5 10 yh p 4,5 11 n 11 11 1.2.4 Cách trình bày sách: 11 1.3 GIÁO D NG TI U H C 12 m tâm c a h c sinh 12 1.3.2 Th c tr ng d y h a 12 1.3.2.1 Th c tr ng vi c d y 12 1.3.2.2 Th c tr ng vi c h c 13 1.3.3.K t qu kh o sát 14 1.3.4 Vai trò c a vi c nâng cao NT & KN ng phó v i thiên tai cho HS Ti u h c 15 NG PHÓ V NG GHÉP NÂNG CAO NH N TH C KH A 16 TI U H C 16 TI U H C 16 p 16 p 18 I TÍCH H P N I DUNG GIÁO D C THIÊN TAI TRONG TI U H C 21 2.2.1 Thu n l i 21 22 2.3 TÍCH H 23 2.3.1 D y h c l p 23 2.3.2 Ho NT & KN ng NGLL 31 NG D Y L NG GHÉP NÂNG CAO A 33 NG PHÓ V 3.1 D Y H C TRÊN L P 33 p m i quan h nhân qu 33 d ng b 34 o lu n 35 d ng tranh, i quy t v 36 37 i 39 3.2 NGOÀI GI LÊN L P 41 CH C NGHI U 44 Ý KI N C A GIÁO VIÊN GI NG D Y 44 4.1 TH C NGHI 4.1.1 M 4.1.1.1 M 4.1.1.2 M 44 ng th c nghi m 44 c nghi m 44 m th c nghi m 44 c nghi m 44 4.2 GIÁO ÁN GI NG D Y TH C NGI M 47 4.2.1 Tích h p tồn ph n 47 4.2.2 Tích h p b nh n 53 4.2.3 Liên h 55 u ý ki n giáo viên gi ng d y 60 K T LU N KI N NGH 62 K t lu n 62 Ki n ngh 62 2.1 Phòng Giáo d ng: 62 2.2 Giáo viên: 63 TÀI LI U THAM KH O 64 PH L C DANH M C CÁC CH VI T T T KÝ HI U CHÚ GI I i ch ng a GV Giáo viên HS H c sinh NGLL Ngoài gi lên l p NT & KN Nh n th SGV Sách giáo viên PKT Phi u ki m tra TLHDH Tài li TN Th c nghi m VD d VNEN ng d n h c ng h c m i Vi t Nam U M DO CH TÀI Ngo - khí Tình an ninh Vi t Nam m t nh nh t c a bi i khí h u.Hi n nay, nh ng b ng ch ng cho th y bi c th gi i b Vi t Na i khí h n s phát tri n kinh t - xã h i Các hi ng n ng n t hi n ngày nhi u ng tiêu c ng i; Nhi bi su i ti t kh c li c ;T n ch b nh xu t hi Qu ng Bình nói chung Minh Hóa nói riêng, bi tai th i gian g n có t n su i khí h u, thiên t bi n Theo báo cáo c a Ban phòng, ch ng thiên tai t nh Qu là: Thi t h i v nh thi t h i i ch ib i m t tích (Minh Hóa n 16 tàu thuy n b chìm, tàu m t tích, tàu m c c n; Nhà c a 92489 h b ng ), 56 h b t c mái, 18 nhà s p; Giao thơng có khu gia s t l ng liên thôn liên xã b ng vi n thông ph n l n ng h yt u b phá h n, ng b ng p, m t s ng b l c mái hang rào b s p); Hoa màu hoàn toàn b ng h i [1] Thông qua nh ng s th y m dân t nh Qu ng nh quy mô tàn phá c c bi i i dân huy i gánh ch u nh ng h u qu vô nghiêm tr ng Minh Hoá m t huy n mi n núi r o cao c bao b c b phía tây c a t nh, xung quanh cg iv v y nên Minh Hoá hay g p thiên tai n c xốy a hình b chia c t b i nhi u khe su ng ch u nh ng tr su i gây thi t h i nghiêm tr ng v n Minh tl t i núi hai bên b i tài s n M t khác, Minh Hóa i dân t c thi u s sinh s ng, l i h i t r t nhi u c nh quan p di tích l ch s n i ti ng góp ph h p d n c Minh Hóa tr c th gi i Th i gian g xuyên ch u tr s n m du l ch ng th il i s ng c a nhân dân M t n su i v i tài phá h y c a thiên tai có p khơng khó kinh t xã h i Tuy nhiên, nh ng thi t h i l n lao thiên tai ph thu c r t nhi u vào NT & KN ng phó c u ki n hi n t i.N u ý th h p tài nguyên, b o v c vi c khai thác s d ng ng, có nh ng hi u bi t nh phòng ch ng v i thiên tai s giúp h h n ch c nh ng nguy hi m, r i ro thiên tai mang l i Nh n th c i c ph m mu n thơng qua nghiên c u có nhi u hi u bi phòng, ch ng ng phó v i thiên tai nh gi ng d y sau t ph c v cơng tác góp ph n gi m r i ro, t n th t thiên tai gây Chính nh th t Nâng cao nh n ng phó v i thiên tai cho h c sinh ti u h c huy n Minh Hóa a L CH S V Cu i th k tai bi NGHIÊN C U u th k XX v i khí h phòng, ch ng, ng phó v i thiên t nh ng v n lo i r nóng mà tồn nhân tài n nhà khoa h c th gi i tiêu t n th i gian công s c nh i pháp hi u qu nh t gi m thi u r i ro thiên tai gây T d c ng phó thiên tai bi l ng ghép, tích h p giáo i khí h nâng cao NT & KN cho HS M t s ng nh m c th gi t B n, Nepal c qu cao tr thành m ng có hi u a ch tin c nhi u qu c gia khác tham quan, h c t p chia s kinh nghi c Vi t Nam ng ghép, tích h p giáo d c thiên tai bi n i khí h u mơn h c : Sinh h c, v t lý v Tác gi c tri n khai nhi u m t s môn h c b c Trung h nhi u c bi c Bích Ph m Th Bình, TPHCM s T p chí Khoa h i mong mu ph c v công tác giáo d t k m t s m u giáo án n i dung giáo d th ng tài li u v Tích h p Trung h c án VIE/2010 v B o v p giáo ng môn h c d h Ti u h i tích th c giáo d n nâng cao nh n th c v ng phó Ngồi ra, có nhi u tài li u nói v tích h p giáo d h c ng nói chung cho mơn c p Riêng tích h p giáo d c thiên tai cho HS L b c Ti u h c có tài li u chia s Nhi u tài li u nói chung v giáo d c dân s thông qua môn T nhiên Xã h i, có m t s tài li u v giáo d chung giáo d ng, h th gi ng chi ti u h n ch b c Trung h Chính tính c p thi t c có m u tài s h n ch c a tài li u v giáo d c thiên tai hi n th h c sinh huy ng phó cho a ghép giáo d c thiên tai i l ng Ti u h c gi ng d y l ng ghép, xây d ng m t s giáo án phù h nh q trình d y h u cho b n thân ng T kinh nghi m chia s nh t i áp d ng nghi n gi m thi u ng v ng th i làm gi m, nh ng thi t h i v tinh th n tài s n thiên tai mang l i M C TIÊU 3.1 M c tiêu chung c p nâng cao NT & KN ng phó v i thiên tai cho HS ti u h 3.2 M c tiêu c th L a ch n n i dung phòng, ch ng ng phó v i thiên tai L a ch ng phó v i thiên tai L a ch n hình th c t ch c d y h c nâng cao NT & KN NG, GI I H N NGHIÊN C U 4.1 ng nghiên c u K T LU N KI N NGH K t lu n Qu ng Bình nói chung, Minh Hóa nói riêng ch u nhi HS ng ph thông, nh t h c sinh ti u h c h n ch v nh n th c, hi u sai l ch v ng, ng phó v i thiên tai Ki n th ti u h c phù h l ng ghép n i dung giáo d c v thiên tai Giúp HS hi u bi t v thiên tai, nguyên nhân nh ng c a t is d ng bi n pháp vào th c ti có nh n thi ng th i, em v n h n ch tác nhân d ng phó v i nh n thiên tai ng bi i khí h u gây yh tích h p n i dung phòng, ch ng ng phó v i thiên tai khơng ch giúp HS có thêm nh n th c, hi u bi t c n thi ng phó v i thiên tai HS bi t v n d ng ki n th gi i quy t v th c ti n c th Tìm hi u th c t vi c gi ng d y, th c nghi ch n l a v n d u ý ki y h c l ng ghép n i dung giáo d cv nl yh p n i dung phòng, ch ng ng phó v i thiên tai, kh gi ng d y sau có kh n d ng th c t c nhân r ng Ki n ngh 2.1 Phòng Giáo d o nhà ng: ng ngo i khóa c Ngồi m mang l i hi u qu cao c khác ho c n ý giáo d c ki n th ng sinh ho t t p th ng, ng phó v i thiên tai 62 p hu n nh m c ng c ki n th v 2.2 Giáo viên: Không ng ng t nâng cao ki n th nghiên c ng phó v i thiên tai, l ng ghép n i dung giáo d c v thiên tai m t cách c th , phù h p cho HS GV ph phó v tích c c vi c giáo d c phòng, ch ng ng a ch n n i c t ch c d y h c 63 TÀI LI U THAM KH O B Giáo d im o (2006), yh c Ti u h c, NXB Giáo d c B Giáo d o (2005), Sách giáo viên L ch s a 4, o (2006), Sách giáo viên L ch s a 5, NXB Giáo d c B Giáo d NXB Giáo d c o (2007), D y l B Giáo d m i, ih m Hà N i o (2007), D y l B Giáo d m i, uh c ih uh c m Hà N i o (2012), Tài li B Giáo d ng d n h c v gi m nh r i ro thiên tai, NXB Giáo d c Ban phòng, ch ng thiên tai t nh Qu ng Bình (2016), Báo cáo v tình hình thi t h Hoàng Th h t vào lúc 17 gi ngày 17/10 t nh Qu ng Bình ng Vi (2017), Giáo trình tâm lý h c l a tu i Tâm lý m Tài li ib i h c Qu ng Bình Lê Anh Tu n (2016), Phòng ch ng thiên tai, Tài li u tr c n 10 Nguy - Tr n Th Tuy t Mai (2009), , NXB Giáo d c a Qu ng Bìn, 11 Thái Hồng, Lê Minh X S Giáo d c - o Qu ng Bình ch u trách nhi m xu t b n n (ch biên) (2012), Tài li u d y - h c L ch s - 12 ng Bình, 13 ih m gi ng d y môn L ch s - c (2009), a l p 4,5, Tài li u tr c n 14 https://tailieumienphi.vn/doc/tong-quan-ve-thien-tai-8ytntq.html 64 65 PH L C Phi u kh o sát PHI U KH O SÁT NH N TH C V THIÊN TAI Câu 1: S c gió m nh nh A.6 t c p m y g i bão? B.7 C.8 D.9 Vi t Nam có th Câu 2: u ki u ngu n B.V h , v c c bi n dâng D.T t c Câu 3: Huy t ng x y lo i thiên tai nào? B.Bão C.S t l t D.T t c Câu 4: phòng, ch ng ng phó v i thiên tai mình? A.Tr ng nhi u xanh B V ng C.Khi có giơng, sét l i g c ng i báo thiên tai b ng cách nào? Câu 5: ng v t B Cây c i C.Gió, mây D.T t c Câu 6: Lo A Bão t ng x y t i Vi t Nam? B Áp th p nhi i trào C Sóng th n D Núi l a phun Câu 7: Khi có thiên tai em ph i làm gì? trú ng B Vâng theo l i b m C C t t t c sách v vào bao bong kín D T t c Câu C D D A D B D p4 TU N TÊN BÀI n i hành Làm quen v i b Môn L ch s Làm quen v i b Làm quen v i b a ( ti t 2) (ti t 2) t 1) M t s dân t c Ho ng s n xu t c Tây Nguyên M t s dân t c Ho t 2) i dân t 3) Trung du B c B (ti t 1) Tây Nguyên ng s n xu t c Trung du B c B (ti t 2) i dân Tây Nguyên (ti t 1) Tây Nguyên Ho ng s n xu t c i dân Tây Nguyên (ti t 2) Tây Nguyên (TT) 10 Thành ph 11 Ôn t p t Tây Nguyên (ti t 3) Ho ng x n xu t c i ng B ng B c B 12 13 14 i dân Ho dân Tây Nguyên (ti t 1) Ho ng x n xu t c dân Tây Nguyên (ti t 2) ng b ng B c B ng s n xu t c i ng b ng B c B (ti t 1) i dân ng b ng B c B (ti t 2) ng b ng B c B Ho 15 ng s n xu t c i dân Ho ng b ng B c B (TT) ng s n xu t c dân i ng b ng B c B (ti t 1) Th i Ho 16 ng s n xu t c dân i ng b ng B c B (ti t 2) Ôn t p h c Phi u ki c c nh ng v thiên nhiên 17 ho ng c i mi n núi trung du 18 Ki 19 22 23 24 25 KT H C I ng b ng Nam B 20 21 nh (CKI) i dân Ho ng b ng Nam B ng s n xu t c Th i (ti t 1) Th i (ti t 2) i dân ng b ng Nam B (ti t 1) i dân ng b ng Nam B (ti t 2) ng b ng Nam B Ho ng s n xu t c ng b ng Nam B (TT) Thành ph H Chí Minh i dân ng b ng Nam B (ti t 1) Thành ph C i dân ng b ng Nam B (ti t 2) Ơn t p TP H Chí Minh thành ph C t 1) D 26 ng b ng duyên h i mi n TP H Chí Minh thành ph Trung C i dân ho 27 ng s n xu t ng b ng duyên h i mi n Trung i dân ho 28 ng s n xu t D i t 2) ng b ng duyên h i mi n Trung(ti t 1) D ng b ng duyên h i mi n ng b ng duyên h i mi n Trung Trung(ti t 2) (TT) 29 Thành ph Hu 30 Thành ph 31 Bi D Trung(ti t 3) Thành ph Hu thành ph ng o qu ng(ti t 1) Thành ph Hu thành ph o ng(ti t 2) Khai thác khoáng s n h i s n 32 ng b ng duyên h i mi n vùng bi n Vi t Nam c nh ng v a i mi ng b ng ? 33 Ôn t p Bi n, o qu o(ti t 1) 34 Ôn t p h c II Bi o qu o(ti t 2) 35 Ki c nh ng qua ph a l p ? p5 TÊN BÀI TU N n i hành Vi t Nam c chúng Vi t Nam c (ti t 1) ta a hình khống s n Vi t Nam Khí h u c (ti t 2) a hình khống s n (ti t 1) 4 Sơng ngòi Vùng bi c ta Khí h u sơng ngòi (ti t 1) t r ng Ôn t p Dân s a hình khống s n (ti t 2) Khí h u sơng ngòi (ti t 2) t r ng (ti t 1) c ta t r ng (ti t 1) Các dân t c, s phân b c nh ng v nhiên Vi t Nam? 10 Nông nghi p c ta (ti t 1) 11 Lâm nghi p th y s n c ta (ti t 2) 12 Công nghi p Nông, lâm nghi p th y s n (ti t 1) 13 Công nghi p (TT) Nông, lâm nghi p th y s n (ti t 2) 14 Giao thông v n t i Công nghi p (ti t 1) 15 16 17 18 i du l ch Ôn t p Công nghi p (ti t 2) Giao thông v n t l ch (ti t 1) Ôn t p HKI Giao thơng v n t Ki nh (CKI) c nh ng v Vi t Nam? Châu Á Châu Á (ti t 1) 20 Châu Á (TT) Châu Á (ti t 2) 22 i du l ch (ti t 2) 19 21 i du c láng gi ng c a Khu v Vi t Nam láng gi ng c a Vi t Nam (ti t 1) Châu Âu Khu v láng gi ng c a Vi t Nam (ti t 2) 23 M ts c Châu Âu Châu Âu (ti t 1) 24 Ôn t p Châu Âu (ti t 2) 25 Châu Phi Châu Phi (ti t 1) 26 Châu Phi (TT) Châu Phi (ti t 2) c c 27 t 1) 28 t 2) c 29 gi i (ti t Nam C c 1) c 30 gi i gi i (ti t 1) c 31 gi i (ti t 1) 32 t 1) 33 Ôn t p cu t 2) 34 Ôn t p h c II 35 Ki nh (CKII) Hình nh minh h c nh ng v a th gi i? Ki m tra cu i II t r Hình 4.1 Hình 4.2 Phi u kh c sau th c nghi m PHI U KH O SÁT I TR C NGHI M Câu 1: A C SAU TH C NGHI M c ta bão t p trung nhi u nh t vào tháng m y? B C 10 Câu 2: Câu 3: úng Câu 4: C Tây Nguyên Câu 5: Câu 6: An Câu 7: D 11 D Vùng núi phía B c t n tháng 1; Duyên h i Nam Trung B t n tháng 12 Câu 8: B Bão Câu 9: Câu 10: A quét D Hình nh 24: D ng b ng duyên h i mi n Trung Hình 5.1 Hình nh minh h a gi ng d y bài: D ng b ng duyên h i mi n Trung Hình nh minh h a 27: Nam C c Hình 7.1 Hình nh minh h Hình 7.2 a t nh Qu ng Bình Hình 8.1 Hình 8.2 10 Hình 8.3 Hình 8.4 Hình 8.5 Hình 8.6 Hình 9.1 Hình 8.7 Hình 8.8 11 ... hình thiên tai, lo i thiên tai ph bi n t - Hi u bi a u v thiên tai, nguyên nhân, h u qu c a thiên tai - Giúp HS nâng cao nh n th c, trang b ki n th c, k phòng ch ng thiên tai ng phó v i thiên tai. .. hi n b ng B ng 1: Phân lo i thiên tai theo ngu n xu t phát STT CÁC LO I THIÊN TAI VÍ D t; Núi l Thiên tai t Thiên tai t sông bi n Thiên tai t b u khí quy n Thiên tai t t t t; H n hán; Sóng th... ghép nâng cao NT & KN ng phó v i thiên tai L Ti u h c ng d y l ng ghép nâng cao NT & KN ng phó v L c nghi u ý ki n c a giáo viên gi ng d y N I DUNG LÍ LU N VÀ T NG QUAN V NGHIÊN C U 1.1 LÍ LU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp), Nâng cao nhận thức và kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh tiểu học ở huyện Minh Hoá thông qua môn Địa lí (lấy ví dụ ở Truờng Tiểu học Yên Hoá (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay