Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

71 13 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:57

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 - - DQB05130083 Chuyên ngành: Sinh viên HÌNH .1 .1 M .2 .2 .3 .3 .7 U .8 1.2.2 Tình h .10 13 - 18 19 .21 22 22 23 23 3.2 T 25 25 .42 .45 45 46 48 48 52 55 55 56 57 16 19 .23 Hình 3.4.S 45 gia em M 11 - 2015 C TH C TI N NG PH M VI NGHIÊN C U 11 2015 - 2017 2017 11 - - - n chúng nhân dân - ân - hóa, hóa Ninh TT 49 TT B n lý, - ban hành - Công t X - - 50 TT - - - - Cô 10 canh tác 11 - n xuyên - 12 th - 13 51 TT 3.4 CÁC GI HUY N QU NG NINH NG CƠNG TÁC QU T T I o cơng tác quy - - h - 52 nhan - - - - 53 - 54 K T LU N , - - nh lâu dài; 11 2015 có Cơn cho nhân dân 55 - t - - - 56 TÀI LI 05/7/19 -CP ngày -CP ngày -CP ngày - Chính -CP ngày 2000 - 2010 10 11 12 ng Ninh (2015), 57 13 14 c CHXHCN VN (1993), 15 NXB 16 17 18 19 20 - 21 22 -UBND ngày 58 , - 2 Trúng tích (m2) Nhà Khác cho ) ) giá giao ) (m2) 2015 Tình TT tích (m2) Hồn Có khai thành UBND xã, Không làm giao QSD tay khác V Ý K a) Cao a) Cao ; e) Khác ; ; e) Khác ; e) Khá a) Nhanh chóng g ; c) Dài ; e) Khác ; e) Khác Không ; ; c) Khó th e) Khác a) Cao ; e) Khác tình ; d) ; e) Khác ; c) Khó tìm ; ; e) Khác ; e) Khác ; e) Khác ; ... 56 57 16 19 .23 Hình 3.4.S 45 gia em M 11 - 2015 C VÀ TH C TI N NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 11 2015 - 2017 2017 11 - C LÝ LU N V V NGHIÊN C U - t ch th - - - -... Phía Tây giá - g Bình * - - Lào, - U Bò 16 - 25o - - vùng 17], [21] * a khí o - 25 17], [21] - 27o o Tây - - xâm 22 - 23o o 15/9 1.3.1 - rên - 17 - - - Nam 21] 1.3.2 - - Nông Lâm - - 2015 2011 2012... 2013 2014 2015 831.693 860.075 855.642 860.302 865.324 583.342 676.229 827.856 840.125 850.741 376.419 442.989 488.174 501.223 510.104 1.791.454 1.979.293 2.171.672 2.201.650 2.226.169 2015) 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 đến 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay