Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp)

52 38 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:51

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. ... [10] Nguyên nhân cháy , - C - - Còn Phó - kesiya Royle cháy cao; - hông ba (Pinus - - K - 2.2.3 T mùa khô h gay nguy bàn cháy ln cao, lúc gây có [12] .[12] 3.1 pháp có tính 3.2 Hóa -T 3.3 3.3.1... tình cháy tràn lan có khí - - ng - Ng : (Brown,1979; Belop,1982; Chandler, (1) sang tán khác; áy khác (Brown A.A, 1979; Mc Arthur A.G, 1986; Gromovist R, 1993) : Mùa - ó - V.G - - - phòng cháy. .. 06/05/2016 9: Các bang Victoria, vùng Ðông Nam Úc: - Indonesia: 35 USD cháy - 2015 51.000 Ngày 08/09/2016, - - Nguyên nhân cháy: cao, khô cánh thành tro khơng bó gia hay khu mà vùng Taiga Sibérie
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay