Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp)

52 13 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:51

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Nông-Lâm- -Lâm- - H Ban lãnh o ng chí Ki H t Ki ã nhi t tình cung c p nh ng s li u c n thi t tơi hồn thành khóa lu n t Khe Sanh ThS nâng c , Ngày 20 tháng Sinh viên 2015-2017 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 V cháy tán Thông Chú BCH BV&PTR BNN&PTNT BQL BQL RPH nhiên BQL KBTTN BV&PTR - BVR-PCCCR Ha Hecta HKL KT- QP PCCCR TTLT UBND VLC - 14,062 g tích - 2: 2.1 R - ; - - - TT - -12áp - - - UBND ngày 04/08/2005 - - - - - ô- - - Khe - 00 - - - n 2.2 2.2.1 Ngày T t r theo Trang Phan xãy sáu, ngày 06/05/2016 9: Các bang Victoria, vùng Ðông Nam Úc: - Indonesia: 35 USD cháy - 2015 51.000 Ngày 08/09/2016, - - Nguyên nhân cháy: cao, khô cánh thành tro khơng bó gia hay khu mà vùng Taiga Sibérie Nga khu Rockies ng Canada, Nam California Australia, nhà khoa tìm rõ ràng cho tình cháy tràn lan có khí - - ng - Ng : (Brown,1979; Belop,1982; Chandler, (1) sang tán khác; áy khác (Brown A.A, 1979; Mc Arthur A.G, 1986; Gromovist R, 1993) : Mùa - ó - V.G - g 500 t 4.4 4.4.1 -PCCCR -PCCCR Khi có cháy tranh v ; phó báo 4.4.2 bàn - - PCCCR -PCCCR t /2016 - - 4.10 TT I 54 10 20 10 Phòng NN&PTNT Phòng TN&MT Phòng Tài II 74 -QP 337 50 - 20 III 370 * 11 TT 01 10 - - lâm bì - 14 lâm Xe UAZ Xe máy Tuy nhiê - c - 4.6 cơng trình Chòi canh Tình SL xây 2004 BQL RPH 45.000.000 2005 BQL RPH 120.000.000 1998 BQL RPH 20.000.000 tính Cái 2002 24.000.000 T/bình T/bình 2003 24.000.000 T/bình Khe Sanh vi bán kính 30- - - - Ngồi * -PCCCR: - BVR- - a ác v h phá * - - PCCCR - BCH BVR xã phân công thành viên theo dõi, giám sát thôn - * * - - không k - * - - Xây PCCCR - 4.4.3 Công X .M STT 2015-2017 88 3.550 4.303,8 : 110 : 115 : 3.500 :1 - 00 - 88 3.550 phát thanh- - : - 13 PCCCR c Tháng PCCCR PCCCR PCCCR 10 10 11 12 -2014 riêng 4.4.4 Trong công tác PCCC - 4.4.5 Ý n xu PCC Trong t dân tơi sau: Tiêu chí STT (%) 25 100 25 100 11 73,3 - Có quy - Có 73,3 - 4.5 ng cơng tác PCCCR 4.5.1 Chính PCCCR - H PCCCR dân cháy - 4.5.2 - PCCCR - 4.5.3 - - Nghiê - - - L t - 4.5.5 PCCCR rãi rác Vì PCCCR 4.5.6 - - 5 ng Hóa, 42.631,09 172.4 + Mùa cháy vào mùa cho nhân dân + Xác + p, , 2004 , NXB Nông 2004 , , (1988) , án i Lê S Trung , Giáo Trình Qu n Phòng Ch ng Cháy R ng, NXB Nông Nghi p 2003 Trang Phan, Th sáu, ngày 06/05/2016 m l i nh ng v cháy r ng gây thi t h i l n th gi i, Trung tâm tin t c VTV24 http://baoquocte.vn/chay-rung-du-doi-tai-bo-dao-nha-va-tay-ban-nha 10 Quy t tâm gi r ng kh cl ng c c lâm nghi p, http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tong-cuc/quyet-tam-giu-rung 11 http://vtv.vn/trong-nuoc/do-che-phu-rung-viet-nam 12 http://cucthongke.quangtri.gov.vn ... [10] Nguyên nhân cháy , - C - - Còn Phó - kesiya Royle cháy cao; - hông ba (Pinus - - K - 2.2.3 T mùa khô h gay nguy bàn cháy ln cao, lúc gây có [12] .[12] 3.1 pháp có tính 3.2 Hóa -T 3.3 3.3.1... tình cháy tràn lan có khí - - ng - Ng : (Brown,1979; Belop,1982; Chandler, (1) sang tán khác; áy khác (Brown A.A, 1979; Mc Arthur A.G, 1986; Gromovist R, 1993) : Mùa - ó - V.G - - - phòng cháy. .. 06/05/2016 9: Các bang Victoria, vùng Ðông Nam Úc: - Indonesia: 35 USD cháy - 2015 51.000 Ngày 08/09/2016, - - Nguyên nhân cháy: cao, khô cánh thành tro khơng bó gia hay khu mà vùng Taiga Sibérie
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay