Tìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

66 13 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:49

Tìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến GiangTìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến Giang NG B NH PHAN THANH TÚ HI N TR NG HI U QU CÁC CƠNG TRÌNH PHỊNG CHÁY CH CHÁY R NG T I NG KI N GIANG KH A LU N T T NGHI NG B NH KH A LU N T T NGHI HI N TR NG HI U QU CÁC CƠNG TRÌNH PHỊNG CHÁY CH CHI CHÁY R NG T I NG KI N GIANG n Phan Thanh Tú i i ii vi vii 10 10 10 10 2.1.2 Phòng 10 11 11 2.3 14 20 20 20 3.2 20 20 20 3.2 20 3.2.4.Ngun nhân chi nhánh 20 cơng trình 20 3.4 20 3.5 20 3.5 20 ii 21 3.5 22 22 - 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 4.1.2.4 Y 25 25 4.1.2.6 C 25 4.1.2.7 25 4.1.2.8 26 27 27 28 29 4.2.4 31 2016) 31 4.3.1 32 4.3.2 32 iii 36 4.4 N 4.4.1 Nguyên nhân - 36 4.4.2 37 39 39 4.5.1 39 4.5.2 42 4.5.3 42 4.5.4 43 4.5.5 công tác PCCCR 44 4.5.6 46 51 51 51 51 5.3 52 53 54 iv FAO: WWP: IPCC: PCCCR: UBND: BVR: PTNT: NN: TN: Tài nguyên MT: LCN: VLC: CBCNV: : Ban v 26 4.2 28 4.3 29 31 33 33 34 ) 34 34 34 vi Hình Hình 4.2: 22 30 vii : R gia - - 10 - 11 -BNN ngày 13 tháng 12 - 13 NHH - 14 15 - 16 -BNN - 50 5: - - vùng - - -V châm phòng - 51 - 5.3 khóa - - - khóa 52 [1] [2] [5] [7] Baoquocte.vn ây, ngày [8] [9] 2014 [10] [11] [12] , 2006-2020 53 Lâm 54 55 B ng 1: BI U TH LÝ BVR C TH TT A DANH, DI N TÍCH GIAO KHĨA QU N NG, TR NG khu Phân Phân Phân tích 441 31A, 31B 360,173 Cao su, thông, keo 442 22 62,79 Keo, thông 455 32 198,36 Thông, keo 443 51 121,22 441 31B, 36 455 32, 53, 42 357,35 Thông, keo, cao su 454 1, 640,4 Thông, keo, cao su 443 51 116,48 Keo 491 1,2, 3, 504,11 Keo 494 1,2,3,4,5,6,7 549,23 Keo 460 1,2,3 389,04 Thông, keo 453 1,2,3 368,217 117,266 Thông, keo, cao su 452 661,87 463 668,22 464 1.026,91 Keo, Bang 489 1,2 16,727 Keo 461 1,2 192,41 Keo 462 1,2 167,26 Keo 453 1,2,3 486,959 452 151,4 7556,45 56 2017 Lê 57 viên 58 Trung Thành III 59 ,? * Câu 1: a Có b Khơng d Khác * Câu 2: * Câu 3: c * Câu 4: * Câu 5: không? A Có B Khơng 60 , PCCCR: * Câu 6: * Câu 7: PCCCR hay khơng? a Có b Khơng c Ít b Khơng c Ít * Câu 8: a Có * Câu * Câu 10: khơng? a Có b Không * Câu 11: Khai thác Khác 61 a Tiêu dùng gia * Câu 12: a Có b Khơng PCCCR * Câu 13: hay khơng? a Có b Khơng làm cơng * Câu 14: gì? * Câu 15: g công tác PCCCR 62 * Câu * Câu 2: Ông ( Bà ) cho b PCCCR: * Câu 2014 - 2016? 63 * Câu * Câu * Câu 6: Trong trình PCCCR PCCCR * Câu 7: d Khác ? * Câu 8: c Khác : * Câu 9: phòng cháy * Câu 10: a Có b Khơng c Ít * Câu 11 PCCCR khơng? a Có b Khơng c Ít * Câu 12: 64 ...NG B NH KH A LU N T T NGHI HI N TR NG VÀ HI U QU CÁC CÔNG TRÌNH PHỊNG CHÁY CH CHI CHÁY R NG T I NG KI N GIANG n Phan Thanh Tú i i ii ... Heikkila T, 1993) [ [6] * Nghiên ) [3 cháy tán T 1996, (Phan 17 g cháy, - xã - 18 - ] 19 : NG, PHÁP Bình 3.2 3.2 3.2.4.Nguyên nhân cơng trình chi nhánh 3.3 cháy r 3.4 hơng gian: tài t : 02/04 3.5... 2.1.2 Phòng 10 11 11 2.3 14 20 VÀ 20 20 3.2 20 20 20 3.2 20 3.2.4.Nguyên nhân chi nhánh 20 cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu hiện trạng và hiệu quả các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại chi nhánh lâm trường Kiến Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay