Phân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

66 38 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:46

Phân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềmPhân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềm ... Nghiên c u v lý thuy t: phát quang, tâm quang h c, trình truy d p t t phát quang n -T t hi pha t p, th y tinh borate kim lo i ki m c lý thuy t ph phát quang c a th ng pha t p ion t hi m 3+ Ce3+,... cùn - > 10-8 -8 s [7] 1.1.2.2 quang X X M A M S H A T Hình 1.2.a Quá trình phát quang tâm Hình 1.2.b quang [7] 1.1.2.3 t nóng) [7] ) + Tia- 1.2 T 1.2.1 + ); + Các tâm F (tâm màu) [7] 1.2.1.1... Tb3+ BLN 1.1 g phát quang 1.1.1 1.1.1.1 luminescence) (hình 1.1) AS Hình 1.1 fluorêxêin khác [7] 1.1.1.2 [7] L 1.1.1.3 Tuy nhiên, s so sáng khác - phát - - 1.1.2 1.1.2.1 - < 10-8 quang cùn - >
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềm (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích cơ chế dập tắt phát quang do nồng độ pha tạp các ion đất hiếm trong thuỷ tinh borate kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay