TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018

246 20 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:44

Đây là toàn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2018.Tài liệu được biên soạn bởi TS.Phan Văn Đoàn Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Email: diepdoan2003gmail.com.SĐT: 0987265525.FB: Diep Doan Phan TÀI LIỆU ƠN THI CHUN VIÊN CHÍNH Chun đề NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Chuyên đề 16 HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 16 Chuyên đề 38 TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .38 Chuyên đề 62 CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .62 PHẦN I .62 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ .62 PHẦN II 84 QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC 84 MỘT SỐ KỸ NĂNG CỤ THỂ TRONG VIỆC SOẠN THẢO VĂN BẢN 127 Chuyên đề 136 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 136 Phần QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 136 Phần QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CƠNG 154 Phần QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 170 PHỤ LỤC 183 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (Tr 260) .183 PHỤ LỤC 2: 206 LUẬT .206 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 206 TÀI LIỆU THAM KHẢO 244 Chuyên đề NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Khái niệm, chất đặc điểm hệ thống trị 1.1 Khái niệm hệ thống trị Trong xã hội có giai cấp, quyền lực chủ thể cầm quyền thực hệ thống thiết chế tổ chức trị định Hệ thống trị chỉnh thể tổ chức trị xã hội bao gồm đảng trị, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hợp pháp liên kết với hệ thống tổ chức nhằm tác động vào trình đời sống xã hội, để củng cố, trì phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền Hệ thống trị xuất với xuất giai cấp, nhà nước thực đường lối trị giai cấp, đảng phái cầm quyền, mang chất, lý tưởng trị phản ánh lợi ích giai cấp cầm quyền Trong sách báo, cơng trình nghiên cứu khoa học nay, khái niệm “hệ thống trị” thường hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, khái niệm “hệ thống trị” sử dụng để tồn lĩnh vực trị đời sống xã hội với tư cách hệ thống hoàn chỉnh bao gồm tổ chức, chủ thể trị, quan điểm, quan hệ trị, hệ tư tưởng chuẩn mực trị Theo nghĩa hẹp, khái niệm “hệ thống trị” sử dụng để hệ thống quan, tổ chức, cá nhân thực hoạt động mang tính trị xã hội gồm nhân dân, tổ chức trị, quan Nhà nước, tổ chức trị - xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực trị Trong đó, nhân dân chủ thể quyền lực trị tảng hệ thống trị Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, hệ thống trị hình thành phát triển với trình vận động mâu thuẫn đối kháng giai cấp gắn với đấu tranh nhân dân lao động lực lượng tiến chống lại chế độ xã hội đó, làm thay đổi hệ thống trị theo hướng tiến bộ, thủ tiêu thay hệ thống trị dân chủ, tiến Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân nhân dân lao động chủ thể thực quyền lực trị, tự định đoạt quyền trị Điều hệ thống trị xã hội chủ nghĩa quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân, lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản 1.2 Bản chất hệ thống trị nước ta Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân ta đứng lên làm cách mạng, giành lấy quyền lực tổ chức hệ thống trị Như nêu trên, hệ thống trị xuất với xuất giai cấp, nhà nước, thực đường lối trị giai cấp cầm quyền, mang chất, lý tưởng trị phản ánh lợi ích giai cấp cầm quyền Vì vậy, hệ thống trị nước ta có chất sau: Một là, hệ thống trị nước ta mang chất giai cấp công nhân, nghĩa tổ chức hệ thống trị đứng lập trường quan điểm giai cấp công nhân Bản chất giai cấp công nhân quy định chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động tồn hệ thống trị, đảm bảo quyền làm chủ giai cấp công nhân nhân dân lao động Hai là, chất dân chủ hệ thống trị nước ta thể chỗ: tất quyền lực thuộc nhân dân với Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân, lãnh đạo Đảng - đội tiên phong giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, thiết lập thống trị đa số nhân dân với thiểu số bóc lột Ba là, chất thống khơng đối kháng hệ thống trị nước ta Bản chất dựa sở chế độ cơng hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, thống lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn thể dân tộc Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa nước ta, xét mặt cấu bao gồm: Đảng cộng sản, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, hoạt động theo chế định lãnh đạo Đảng cộng sản, quản lý Nhà nước nhằm thực quyền lực trị nhân dân, để xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực mục tiêu: “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 1.3 Đặc điểm hệ thống trị nước ta Hệ thống trị nước ta có đặc điểm sau: Một là, tổ chức hệ thống trị nước ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Các quan điểm nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống trị nước ta vận dụng, ghi rõ Điều lệ tổ chức Hai là, hệ thống trị nước ta đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hệ thống trị có vai trò lãnh đạo tổ chức hệ thống trị Trong điều kiện cụ thể nước ta, phẩm chất - Đảng Cộng sản Việt Nam đại biểu cho ý chí lợi ích thống dân tộc; truyền thống lịch sử mang lại thành tựu to lớn đạt hoạt động thực tiễn cách mạng Việt Nam Đảng ta trở thành Đảng trị có khả tập hợp quần chúng lao động đơng đảo để thực lý tưởng Đảng.Thực tế cách mạng Việt Nam cho thấy nhân dân ta tự nguyện theo Đảng, thừa nhận vai trò lãnh đạo Đảng Đây đặc trưng hệ thống trị nước ta Ba là, hệ thống trị nước ta tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc thể chỗ tất tổ chức hệ thống trị nước ta quán triệt thực nghiêm túc tổ chức hoạt động Việc quán triệt thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động nhân tố đảm bảo cho hệ thống trị có thống tổ chức hành động nhằm phát huy sức mạnh đồng toàn hệ thống tổ chức hệ thống trị Bốn là, hệ thống trị bảo đảm thống chất giai cấp cơng nhân tính nhân dân, tính dân tộc rộng rãi Đây đặc điểm khác biệt hệ thống trị xã hội chủ nghĩa nước ta với hệ thống trị nước tư chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa, thống lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống trị Việt Nam hình thành tiến trình cách mạng đời từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, sau lật đổ thống trị thực dân, phong kiến, thiết lập Nhà nước Cộng hoà dân chủ khu vực Đơng Nam Á Đó hệ thống trị mang tính chất dân chủ nhân dân (xét nhiệm vụ, kết cấu, hoạt động) Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống thiết chế trị, trị - xã hội thiết chế xã hội khác gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể quần chúng tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội rộng lớn nhân dân, hoạt động lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Các phận hợp thành hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: 2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, vừa phận hợp thành, vừa lực lượng lãnh đạo hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Sự lãnh đạo Đảng cộng sản hệ thống trị điều kiện cần thiết tất yếu để đảm bảo cho hệ thống trị giữ chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân Bài học kinh nghiệm cải tổ, cải cách Liên xô (trước đây) nước XHCN Đông Âu cho thấy, Đảng cộng sản khơng giữ vai trò lãnh đạo hệ thống trị, dẫn đến hậu làm rối loạn hệ thống trị xã hội, quyền lực trị khơng tay nhân dân chế độ trị thay đổi Đảng phận hệ thống trị lại hạt nhân lãnh đạo tồn hệ thống trị Vai trò lãnh đạo Đảng thể nội dung chủ yếu sau: Một là, Đảng đề Cương lĩnh trị, đường lối, chiến lược, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội để nhà nước thể chế háo thành pháp luật; đồng thời Đảng người lãnh đạo tổ chức thực Cương lĩnh, đường lối Đảng Hai là, Đảng lãnh đạo hệ thống trị xã hội chủ yếu thơng qua Nhà nước đoàn thể quần chúng Đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá cụ thể pháp luật chủ trương, sách, kế hoạch, chương trình cụ thể Vì vậy, Đảng ln quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước máy Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc Nhà nước thực Nghị Đảng Ba là, Đảng lãnh đạo hệ thống trị xã hội thơng qua hệ thống tổ chức Đảng cấp đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng Đảng lãnh đạo công tác cán việc xác định đường lối, sách cán bộ, lựa chọn, bố trí, giới thiệu cán có đủ tiêu chuẩn vào quan lãnh đạo Nhà nước đoàn thể quần chúng tổ chức trị - xã hội Phương pháp lãnh đạo Đảng chủ yếu phương pháp giáo dục, thuyết phục nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực tốt quy chế dân chủ Để thực vai trò lãnh đạo mình, mặt Đảng phải phát huy vai trò chủ động sáng tạo quan nhà nước, đồn thể nhân dân, tổ chức trị xã hội, khắc phục tệ quan liêu độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay; Mặt khác, Đảng không buông lỏng lãnh đạo, cảnh giác trước luận điệu hội mị dân đòi Đảng phải trả quyền lực cho Nhà nước nhân dân Thực chất đòi hỏi nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xố bỏ vai trò lãnh đạo Đảng làm thay đổi chế độ Ở vài nước xã hội chủ nghĩa, điều kiện lịch sử cụ thể, hình thành hệ thống trị đa đảng Đó đảng liên minh với Đảng Cộng sản, thừa nhận lãnh đạo Đảng Cộng sản đảng đối lập Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, thành lập đảng đối lập nguy trực tiếp để quyền vào tay lực lượng thù địch với chủ nghĩa xã hội Các lực thù địch, phẩn động lợi dụng chiêu đa đảng, đa nguyên trị, dân chủ nhằm xoá bỏ nước xã hội chủ nghĩa “diễn biến hồ bình” 2.2 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức quyền lực thể thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Mặt khác, Nhà nước CHXH Việt nam chịu lãnh đạo giai cấp cơng nhân, thực đường lối trị giai cấp công nhân, thông qua đội tiền phong Đảng cộng sản Nhà nước trụ cột hệ thống trị nước ta, cơng cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Đó Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Mặt khác, Nhà nước chịu lãnh đạo giai cấp công nhân, thực đường lối trị Đảng Đảng lãnh đạo Nhà nước thực đảm bảo đầy đủ quyền làm chủ nhân dân Như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa quan quyền lực, vừa máy trị, hành chính, vừa tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội nhân dân Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp chặt chẽ quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Nhà nước Việt Nam có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống trị.Chức nhiệm vụ Nhà nước hệ thống trị, đời sống xã hội đượcthể mối quan hệ Nhà nước với Đảng tổ chức trị - xã hội Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng thành Hiến pháp, pháp luật sách làm công cụ để thực quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội Trong hệ thống trị nước ta, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trụ cột, công cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Đó Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân nước ta có đặc trưng sau: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; Quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc thống sở có phân cơng phối hợp quan nhà nước việc thực ba quyền: lập pháp, hành pháp tư pháp; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận vị trí tối thượng Hiến pháp luật đời sống xã hội; tổ chức hoạt động Nhà nước thực sở Hiến pháp pháp luật; Trách nhiệm qua lại nhà nước công dân mối quan hệ chủ đạo xã hội, thể vai trò nhà nước “phục vụ”, đồng thời thể trách nhiệm công dân trước nhà nước xã hội; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với xã hội dân định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo đảm thực nghiêm chỉnh có thiện chí cam kết quốc tế; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Những đặc trưng Nhà nước tạo nên nét khác biệt định tổ chức phương thức hoạt động Nhà nước với Đảng tổ chức trị - xã hội hệ thống trị nước ta Việc xác định vị trí, vai trò nhiệm vụ Nhà nước hệ thống trị có ý nghĩa lý luận thực tiễn q trình đổi hệ thống trị, khắc phục chồng chéo, lấn sân thành tố hệ thống trị, mối quan hệ Đảng Nhà nước nước ta điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Trong máy nhà nước, Quốc hội quan đại diện cao nhân dân, quan quyền lực Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội nhân dân trực tiếp bầu ra, quan có quyền lập hiến lập pháp Quốc hội định sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy Nhà nước, quyền nghĩa vụ công dân Quốc hội thực quyền giám sát tối cao với toàn hoạt động Nhà nước Với ý nghĩa đó, Quốc hội gọi quan lập pháp Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại Nhà nước Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành nhà nước cao nhất, chịu trách nhiệm trước Quốc hội phải báo cáo cơng tác với Quốc hội Với ý nghĩa đó, Chính phủ gọi quan hành pháp Cơ quan tư pháp gồm Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan điều tra Đây quan lập để xử lý tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật cách nghiêm minh, xác Tồ án cấp quan nhân danh Nhà nước, thể thái độ ý chí Nhà nước trước vụ án thông qua hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Toà án quan có quyền áp dụng chế tài hình sự, khơng bị coi có tội phải chịu hình phạt chưa có án kết tội Tồ án có hiệu lực pháp luật Để đảm bảo pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh, đảm bảo việc xét xử người tội, Viện kiểm sát nhân dân tổ chức thành hệ thống, tập trung thống độc lập thực thẩm quyền quan khác Nhà nước Thực quyền khởi tố, kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố Với ý nghĩa đó, Tồ án, Viện kiểm sát gọi quan tư pháp Nhà nước thực quản lý xã hội pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Vì vậy, cần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân Đó tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội theo quy định pháp luật; thay mặt nhân dân thực chức đối nội đối ngoại Để Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ quản lý xã hội pháp luật, thực quyền lực nhân dân giao phó, phải ln ln chăm lo kiện tồn quan nhà nước, với cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất trị vững vàng, lực chun mơn giỏi; thường xuyên giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật; có chế biện pháp ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm ; nghiêm trị hành động gây rối, thù địch; phát huy vai trò làm chủ nhân dân, tổ chức xã hội, xây dựng tham gia quản lý nhà nước Nhận thức vai trò quản lý xã hội pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa, cần thấy rằng: - Một là, toàn hoạt động hệ thống trị, kể lãnh đạo Đảng phải khuôn khổ pháp luật, chống hành động lộng quyền, lạm quyền, coi thường vi phạm pháp luật; - Hai là, trì mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ Nhà nước nhân dân, lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, chịu giám sát nhân dân, quản lý đất nước lợi ích quảng dân, lợi ích quốc gia, dân tộc khơng phải quyền lợi lợi ích nhóm nhỏ thiếu sổ, - Ba là, khơng có đối lập nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng với tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Phải luôn bảo đảm thống để tăng cường sức mạnh Nhà nước Tính hiệu lực sức mạnh Nhà nước thể hiệu lãnh đạo Đảng 2.3 Các tổ chức trị - xã hội đại diện cho lợi ích cộng đồng dân cư khác nhau, tham gia vào hệ thống trị xã hội chủ nghĩa theo tôn chỉ, mục đích định tuân thủ pháp luật Ở nước xã hội chủ nghĩa khác nhau, tổ chức phong phú hồn tồn khơng giống nhau; nội dung, hình thức phương thức hoạt động đa dạng sinh động Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, động viên, phát huy tính tích cực xã hội tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực dân chủ đổi xã hội; chăm lo lợi ích đáng thành viên; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững tăng cường mối liên hệ mật thiết Đảng, Nhà nước với nhân dân Trong thực tế nay, cần phải tránh xu hướng biến tổ chức thành tổ chức hành chính, quan liêu, dựa vào bao cấp Nhà nước, tính tích cực, đa dạng, đặc thù tổ chức hoạt động Ở nước ta, tổ chức trị - xã hội tổ chức hợp pháp, nhằm tập hợp rộng rãi tầng lớp nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản đại diện cho lợi ích nhân dân, tham gia vào hệ thống trị tuỳ theo tính chất, tơn chỉ, mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhân dân Trong hệ thống trị nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể nhân dân có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng bảo vệ đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân hội viên, đồn viên, giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công đổi mới, thắt chặt mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân sở trị quyền nhân dân, nơi thể ý chí nguyện vọng; tham gia bầu cử Quốc hội Hội đồng nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước; thực giám sát cán bộ, công chức giải mâu thuẫn nội nhân dân Các tổ chức trị - xã hội có nhiệm vụ giáo dục trị tư tưởng, động viên phát huy tính tích cực xã hội tầng lớp nhân dân, góp phần thực nhiệm vụ trị; chăm lo bảo vệ lợi ích đáng hợp pháp nhân dân; tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững tăng cường mối liên hệ mật thiết Đảng, Nhà nước nhân dân, góp phần thực thúc đẩy q trình dân chủ hố đổi xã hội, thực chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Hệ thống trị nước ta tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến sở Cơ sở phân cấp theo quản lý hành gồm có xã, phường, thị trấn Hệ thống trị sở bao gồm: tổ chức sở Đảng, Hội đồng nhân dân xã, phường; Uỷ ban nhân dân xã, phường; Mặt trận Tổ quốc xã, phường tổ chức trị-xã hội khác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn… Tất tổ chức có vị trí, vai trò nhiệm vụ hệ thống trị nước ta Hệ thống trị sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ nhân dân, huy động khả phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư 2.4 Vai trò nhân dân việc thực quyền lực trị Nhân dân người sáng tạo lịch sử, lực lượng định trình cải biến xã hội Vai trò định nhân dân thể mặt chủ yếu sau: - Nhân dân lực lượng chủ yếu sản xuất cải vật chất cải tinh thần, góp phần định vào tồn phát triển xã hội - Nhân dân chủ thể q trình cải biến xã hội - Lợi ích nhân dân động lực cách mạng xã hội, trình cải biến xã hội Trên phương diện quyền lực trị, nhân dân vừa chủ thể, vừa khách thể quyền lực trị Tương quan chủ thể, khách thể quyền lực trị nhân dân xã hội khác Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, nhân dân (chủ yếu người lao động) khách thể quyền lực trị - quyền lực nhà nước Trong xã hội đại, phát triển dân chủ, vai trò trị nhân dân tăng lên Nhân dân không khách thể mà chủ thể quyền lực trị Sự tham gia nhân dân vào đời sống trị vừa với tư cách cá nhân, vừa có tính nhóm cộng đồng, vừa thơng qua tổ chức, quan mà họ thành viên; với nhiều phương thức khác nhau, trực tiếp gián tiếp tác động vào cấu trị cấu quyền lực trị xã hội Nhân dân tham gia vào tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội thông qua hoạt động tổ chức chi phối quyền lực nhà nước mức độ khác nhau, thực lợi ích cho tổ chức, cộng đồng thân Nhân dân tham gia vào đời sống trị với nhiều hình thức như: thơng qua hoạt động bầu cử đại biểu vào quan quyền lực nhà nước, hoạt động trưng cầu ý kiến cử tri vào sách, định nhà nước, hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động quan, tổ chức, đơn vị nhà nước cán bộ, công chức, viên chức … Nhân dân nước ta chủ yếu giai cấp công nhân, giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức Tất quyền lực thuộc nhân dân Nhân dân thực quyền lực chủ yếu thơng qua Nhà nước, Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu pháp luật, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Ngoài Nhà nước, nhân dân thực quyền lực trị thơng qua tổ chức Đảng, tổ chức trị - xã hội thơng qua tư cách cá nhân công dân, cử tri tham gia vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lợi ích xã hội, lợi ích tổ chức lợi ích cá nhân Qua phấn đấu thực mục đích: Dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Có thể khái quát quan hệ cấu quyền lực trị hệ thống trị nước ta qua sơ đồ sau: Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Cộng hoà XHCN VN Tổ chức CT- xã hội, Xã hội Nhân dân Với trình hoạt động mình, hệ thống trị Việt Nam góp phần định vào việc hồn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống Tổ quốc xây dựng sở vật chất kỹ thuật ban đầu chủ nghĩa xã hội, bước đầu xây dựng dân chủ XHCN Bên cạnh thành tựu to lớn đạt được, hệ thống trị bộc lộ yếu kém, khiếm khuyết Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối đổi dân chủ hoá đời sống xã hội Từ đến nay, làm nhiều việc lĩnh vực đổi kinh tế kiện toàn hệ thống trị; bước đầu tiến hành đổi tổ chức phương thức lãnh đạo Đảng, cải cách máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cải cách hành nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi tổ chức phương thức hoạt động tổ chức trị - xã hội; cho phép thành lập quản lý tốt hoạt động tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức xã hội Đổi hệ thống trị nước ta 3.1 Sự cần thiết phải đổi hệ thống trị nước ta Hệ thống trị phát huy tác dụng vận hành yếu tố phù hợp với quy luật khách quan Từ thực đường lối Đảng đến nay, hệ thống trị nước ta có đổi đáng kể: Đảng củng cố trị, tư tưởng, tổ chức; vai trò lãnh đạo Đảng xã hội ngày tăng; Nhà nước tiếp tục xây dựng hoàn thiện theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân, dân dân; Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị-xã hội bước đổi nội dung phương thức hoạt động, đem lại hiệu thiết thực; quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực kinh tế, xã hội, trị, văn hố, tư tưởng phát huy Tuy nhiên bên cạnh thành cơng quan trọng đó, hệ thống trị nước ta bộc lộ nhiều nhược điểm: Năng lực hiệu lãnh đạo Đảng, hiệu 10 Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ quan có liên quan chỉnh lý dự thảo theo ý kiến Chính phủ; Chính phủ biểu thơng qua dự thảo nghị định Trong trường hợp dự thảo chưa thơng qua Thủ tướng Chính phủ đạo vấn đề cần phải chỉnh lý ấn định thời gian trình lại dự thảo, đồng thời giao quan chủ trì soạn thảo hồn thiện dự thảo để trình Chính phủ xem xét, thơng qua; Thủ tướng Chính phủ ký nghị định Điều 67 Xây dựng, ban hành định Thủ tướng Chính phủ Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm soạn thảo dự thảo định Thủ tướng Chính phủ theo phân cơng Thủ tướng Chính phủ Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm đăng tải toàn văn dự thảo định Thủ tướng Chính phủ Trang thơng tin điện tử Chính phủ quan soạn thảo thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, quan soạn thảo gửi dự thảo lấy ý kiến bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ có liên quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ; nội dung thẩm định theo quy định khoản Điều 36 Luật Báo cáo thẩm định phải gửi đến quan soạn thảo chậm mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến quan thẩm định, ý kiến quan, tổ chức, cá nhân để chỉnh lý dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành định Điều 68 Xây dựng, ban hành thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Dự thảo thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang phân công đạo đơn vị trực thuộc bộ, quan ngang soạn thảo Dự thảo thông tư đăng tải Trang thông tin điện tử quan ban hành thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, dự thảo thông tư gửi lấy ý kiến bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ có liên quan Tổ chức pháp chế bộ, quan ngang có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn theo nội dung quy định khoản Điều 36 Luật Đơn vị phân cơng soạn thảo chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định ý kiến quan, tổ chức, cá nhân để chỉnh lý dự thảo báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang xem xét ký ban hành thông tư 232 Chương VI XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Điều 69 Xây dựng, ban hành nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Dự thảo nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức đạo việc soạn thảo Dự thảo nghị đăng tải Trang thơng tin điện tử Tồ án nhân dân tối cao thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định gửi dự thảo để lấy ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân quan, tổ chức có liên quan Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo nghị Dự thảo nghị thảo luận phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, có tham dự Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu thơng qua dự thảo Trong trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khơng trí với nghị Hội đồng Thẩm phán Tồ án nhân dân tối cao có quyền báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội để Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến phiên họp gần Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Điều 70 Xây dựng, ban hành thơng tư Chánh án Tồ án nhân dân tối cao Dự thảo thông tư Chánh án Toà án nhân dân tối cao Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức đạo việc soạn thảo Dự thảo thông tư đăng tải Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định gửi dự thảo thơng tư để lấy ý kiến Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân quan, tổ chức có liên quan Dự thảo thơng tư Chánh án Toà án nhân dân tối cao Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thảo luận cho ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đạo việc tiếp thu ý kiến, xem xét ký ban hành thông tư 233 Điều 71 Xây dựng, ban hành thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Dự thảo thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đạo việc soạn thảo Dự thảo thông tư đăng tải Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định gửi dự thảo thông tư để lấy ý kiến Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân quan, tổ chức có liên quan Dự thảo thơng tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao thảo luận cho ý kiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạo việc tiếp thu ý kiến, xem xét ký ban hành thông tư Điều 72 Xây dựng, ban hành định Tổng Kiểm toán nhà nước Dự thảo định Tổng Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức đạo việc soạn thảo Dự thảo định đăng tải Trang thơng tin điện tử Kiểm tốn Nhà nước thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước định gửi dự thảo để lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan Tổng Kiểm tốn Nhà nước đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét ký ban hành định Chương VII XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH Điều 73 Xây dựng, ban hành nghị liên tịch Dự thảo nghị liên tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội Chính phủ phân cơng quan chủ trì soạn thảo Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo Dự thảo đăng tải Trang thông tin điện tử quan chủ trì soạn thảo thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo Dự thảo thơng qua có thống ý kiến quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nghị liên tịch 234 Chủ tịch Quốc hội Thủ tướng Chính phủ người đứng đầu tổ chức trị xã hội ký nghị liên tịch Điều 74 Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch Dự thảo thông tư liên tịch Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang thỏa thuận, phân cơng quan chủ trì soạn thảo Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo Dự thảo đăng tải Trang thông tin điện tử quan chủ trì soạn thảo thời gian sáu mươi ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Dự thảo thông tư liên tịch Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang phải lấy ý kiến thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, thành viên Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo Dự thảo thơng qua có thống ý kiến quan có thẩm quyền ban hành thơng tư liên tịch Chánh án Tồ án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang ký thông tư liên tịch Chương VIII XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN Điều 75 Các trường hợp xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn Trong trường hợp khẩn cấp cần sửa đổi cho phù hợp với văn quy phạm pháp luật ban hành việc xây dựng, ban hành luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước, nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ thực theo trình tự, thủ tục rút gọn Uỷ ban thường vụ Quốc hội định việc xây dựng, ban hành pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn; trình Quốc hội việc xây dựng, ban hành luật, nghị Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn Chủ tịch nước định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn xây dựng, ban hành lệnh, định Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn xây dựng, ban hành nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ 235 Việc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định sau: a) Cơ quan chủ trì soạn thảo không thiết phải thành lập Ban soạn thảo Tổ biên tập để soạn thảo mà trực tiếp tổ chức việc soạn thảo; b) Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức, cá nhân có liên quan dự thảo văn bản; c) Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn sau nhận hồ sơ thẩm định; quan thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự thảo văn sau nhận hồ sơ thẩm tra Điều 76 Hồ sơ trình dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn Tờ trình dự án, dự thảo Dự thảo văn Báo cáo thẩm định dự thảo nghị định Chính phủ, dự thảo định Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội Điều 77 Việc xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn Trong trường hợp quy định khoản Điều 75 Luật này, Quốc hội xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn kỳ họp; Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn phiên họp Chương IX HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG, CÔNG KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Điều 78 Thời điểm có hiệu lực việc đăng Cơng báo văn quy phạm pháp luật Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định văn không sớm bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành Trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định biện pháp thi hành tình trạng khẩn cấp, văn ban hành để kịp thời đáp ứng u cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh có hiệu lực kể từ ngày cơng bố ký ban hành phải đăng Trang thông tin điện tử quan ban hành phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng; đăng Cơng báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau gọi chung Công báo) chậm sau hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố ký ban hành Văn quy phạm pháp luật phải đăng Công báo; văn quy phạm pháp luật khơng đăng Cơng báo khơng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước trường hợp quy định đoạn khoản Điều 236 Trong thời hạn chậm hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố ký ban hành, quan ban hành văn quy phạm pháp luật phải gửi văn đến quan Công báo để đăng Cơng báo Cơ quan Cơng báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn quy phạm pháp luật Công báo chậm mười lăm ngày, kể từ ngày nhận văn Văn quy phạm pháp luật đăng Công báo văn thức có giá trị văn gốc Chính phủ quy định cụ thể Cơng báo Điều 79 Hiệu lực trở trước văn quy phạm pháp luật Chỉ trường hợp thật cần thiết, văn quy phạm pháp luật quy định hiệu lực trở trước Không quy định hiệu lực trở trước trường hợp sau đây: a) Quy định trách nhiệm pháp lý hành vi mà vào thời điểm thực hành vi pháp luật khơng quy định trách nhiệm pháp lý; b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng Điều 80 Ngưng hiệu lực văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật bị đình việc thi hành ngưng hiệu lực có định xử lý quan nhà nước có thẩm quyền Trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền định huỷ bỏ văn hết hiệu lực, khơng huỷ bỏ văn tiếp tục có hiệu lực Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực văn hết hiệu lực văn phải quy định rõ định đình việc thi hành, định xử lý văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định đình việc thi hành, định xử lý văn quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng Điều 81 Những trường hợp văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực Văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần trường hợp sau đây: Hết thời hạn có hiệu lực quy định văn bản; Được sửa đổi, bổ sung thay văn quan nhà nước ban hành văn đó; Bị hủy bỏ bãi bỏ văn quan nhà nước có thẩm quyền Điều 82 Hiệu lực không gian đối tượng áp dụng Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước trung ương có hiệu lực phạm vi nước áp dụng quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn có quy định khác điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác Điều 83 Áp dụng văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực 237 Văn quy phạm pháp luật áp dụng hành vi xảy thời điểm mà văn có hiệu lực Trong trường hợp văn có hiệu lực trở trước áp dụng theo quy định Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật quan ban hành mà có quy định khác vấn đề áp dụng quy định văn ban hành sau Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hành vi xảy trước ngày văn có hiệu lực áp dụng văn Điều 84 Đăng tải đưa tin văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật phải đăng tải toàn văn Trang thông tin điện tử quan ban hành văn chậm hai ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước Chương X GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH Điều 85 Thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật, pháp lệnh Cơ quan, tổ chức quy định Điều 87 Hiến pháp, đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật, pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, định việc giải thích Điều 86 Xây dựng, ban hành dự thảo nghị giải thích luật, pháp lệnh Tuỳ theo tính chất, nội dung vấn đề cần giải thích, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội soạn thảo dự thảo nghị giải thích luật, pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội thẩm tra phù hợp dự thảo nghị giải thích với tinh thần nội dung văn giải thích Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thơng qua dự thảo nghị giải thích luật, pháp lệnh theo trình tự sau đây: a) Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội có đề nghị giải thích mời tham dự phiên họp trình bày ý kiến; b) Đại diện quan phân cơng chuẩn bị dự thảo nghị giải thích thuyết trình đọc tồn văn dự thảo; c) Đại diện quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; d) Đại diện quan, tổ chức, cá nhân mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; đ) Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận; 238 e) Chủ tọa phiên họp kết luận; g) Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết; h) Chủ tịch Quốc hội ký nghị giải thích luật, pháp lệnh Nghị giải thích luật, pháp lệnh đăng Cơng báo đưa tin phương tiện thông tin đại chúng Chương XI GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, HỢP NHẤT VĂN BẢN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Điều 87 Giám sát, kiểm tra văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật phải quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra theo quy định pháp luật Việc giám sát, kiểm tra văn quy phạm pháp luật tiến hành nhằm phát nội dung sai trái khơng phù hợp để kịp thời đình việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ bãi bỏ phần toàn văn bản, đồng thời kiến nghị quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm quan, cá nhân ban hành văn sai trái Điều 88 Nội dung giám sát, kiểm tra văn quy phạm pháp luật Sự phù hợp văn với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Sự phù hợp hình thức văn với nội dung văn Sự phù hợp nội dung văn với thẩm quyền quan ban hành văn Sự thống văn quy phạm pháp luật hành với văn quy phạm pháp luật ban hành quan Điều 89 Giám sát, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, giám sát việc ban hành văn quy phạm pháp luật Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám sát việc ban hành văn quy phạm pháp luật, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật thực theo quy định Luật hoạt động giám sát Quốc hội Điều 90 Chính phủ kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật Chính phủ kiểm tra văn quy phạm pháp luật, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật bộ, quan ngang Thủ tướng Chính phủ xem xét, định bãi bỏ đình việc thi hành phần toàn văn quy phạm pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang trái Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước cơng tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật; giúp Thủ tướng Chính phủ việc kiểm tra, xử lý văn có dấu hiệu trái pháp luật bộ, quan ngang 239 Điều 91 Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có trách nhiệm kiểm tra văn quy phạm pháp luật bộ, quan ngang nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách Khi phát văn quy phạm pháp luật ban hành trái pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang tự bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật khác thay Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang ban hành văn ngành, lĩnh vực phụ trách bãi bỏ đình việc thi hành phần tồn văn đó, kiến nghị khơng chấp nhận trình Thủ tướng Chính phủ định Điều 92 Hợp văn quy phạm pháp luật Văn sửa đổi, bổ sung số điều văn quy phạm pháp luật hợp mặt kỹ thuật với văn sửa đổi, bổ sung Việc hợp văn quy phạm pháp luật Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định Điều 93 Rà sốt, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Cơ quan nhà nước phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thường xun rà sốt, định kỳ hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật; phát có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo khơng phù hợp với tình hình phát triển đất nước tự kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đình việc thi hành Cơ quan, tổ chức cơng dân có quyền đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật phải rà soát, tập hợp, xếp thành pháp điển theo chủ đề Việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định Chương XII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 94 Kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật Kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật ngân sách nhà nước cấp Điều 95 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Luật thay Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2002 Những văn quy phạm pháp luật bao gồm nghị Chính phủ; thị Thủ tướng Chính phủ; định, thị Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 240 trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; văn liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với quan trung ương tổ chức trị - xã hội ban hành trước Luật có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực bị bãi bỏ, hủy bỏ thay văn quy phạm pháp luật khác Luật Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XII, kỳ họp thứ ba thơng qua ngày 03 tháng năm 2008 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng 241 CÁC TÀI LIỆU CẦN NGHIÊN CỨU ĐỂ PHỤC VỤ MƠN THI HÀNH CHÍNH TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH TỪ CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX): Nghị hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Chính trị BCHTW Đảng CSVN (khóa X): Chiến lược xây dựng, phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020 Các tài liệu, giáo trình quản lý hành nhà nước, văn quản lý nhà nước kỹ thuật soạn thảo văn quản lý nhà nước Học viện hành biên soạn xuất Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb CTQG, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VII Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII Đảng 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VIII Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 15 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước 16 Hiến pháp Việt Nam 1946 17 Hiến pháp Việt Nam 1959 18 Hiến pháp Việt Nam 1980 19 Hiến pháp Việt Nam 1992 20 Luật cán bộ, công chức 2008 21 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 22 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 23 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 24 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2003 25 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ cơng tác văn thư 242 27 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định người công chức 28 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ quy định quản lý biên chế công chức 28 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày tháng năm 2010 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 29 Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày tháng năm 2010 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 30 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ quy định đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 31 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2010 Chính phủ quy định thơi việc thủ tục nghỉ hưu công chức 32 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ quy định chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 33 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 Chính phủ sách tinh giản biên chế 34 Nghị định Chính phủ số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ 35 Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên Uỷ ban nhân dân cấp 36 Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật 37 Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 38 Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 39 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng năm 2005 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn 40 Nghị số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 Quốc hội khoá XII thực thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường 41 Nghị số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công tác tổ chức thực thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường 42 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực Nghị số 26/2008/QH12 Quốc hội 43 Nghị số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X đảy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu máy nhà nước 44 Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 12/3/2009 Bộ Chính trị BCHTW Đảng khóa X lãnh đạo thực thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường 243 TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phục vụ biên soạn chuyên đề) Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX): Nghị hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Chính trị BCHTW Đảng CSVN (khóa IX): Nghị 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 số nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp thời gian tới Bộ Chính trị BCHTW Đảng CSVN (khóa X): Chiến lược xây dựng, phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020 Các tài liệu, giáo trình quản lý hành nhà nước, văn quản lý nhà nước kỹ thuật soạn thảo văn quản lý nhà nước Học viện hành biên soạn xuất Cơ chế thị trường vai trò Nhà nước kinh tế Việt Nam, Lương Xuân Quỳ (Chủ biên) NXB Thống kê, H, 1994 Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động hệ thống trị q trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam PGS.TS Lê Minh Thông chủ biên, Nxb CTQG, H, 2007 Chính phủ: Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 20012010 Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 12/3/2009 Bộ Chính trị BCHTW Đảng khóa X lãnh đạo thực thí điểm khơng tổ chức HĐND huyện, quận, phường Đảng Cộng sản Việt Nam (1996): Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb CTQG, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VII Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996): Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII Đảng 13 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ VIII Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 16 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước 17 Đề tài khoa học KX.10-02 “Các quan điểm nguyên tắc đổi hệ thống trị nước ta giai đoạn 2005-2020” thuộc Chương trình KX.10 “Tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị nước ta thời kỷ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” 244 18 Giáo trình Luật hành Việt Nam, Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất năm 1994 (tái năm 2002) 19 Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 20 Hiến pháp Việt Nam 1946 21 Hiến pháp Việt Nam 1959 22 Hiến pháp Việt Nam 1980 23 Hiến pháp Việt Nam 1992 24 Giáo trình Luật hành Việt Nam, Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất năm 1994 (tái năm 2002) 25 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 26 Hệ thống trị Anh, Pháp, Mỹ (Mơ hình tổ chức hoạt động) GS.TS Nguyễn Văn Huyên Nxb Lý luận trị, H, 2007 27 Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Lý luận thực tiễn NXB CTQG, H, 2009 28 Luật cán bộ, công chức 2008 29 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 30 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 31 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 32 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2003 33 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 34 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ cơng tác văn thư 35 Ngân hàng giới: Nhà nước giới chuyển đổi Nxb CTQG, H, 1997, tr 40 36 Nghịch lý chiến lược đuổi kịp – Tư lại mơ hình phát triển kinh tế dựa vào Nhà nước, LITAN, NXB Trẻ TPHCM, 2008 (Bản dịch) 37 Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X về đảy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước 38 Nhà nước hệ thống trị Việt Nam nay, Nxb CTQG, 2009 Chủ biên: PGS.TS Lê Minh Quân 39 Nông Đức Mạnh: Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa X, Tạp chí Cộng sản điện tử ngày 16/7/2007 40 Nơng Đức Mạnh: Cần có đột phá lý luận, tạo sở vững cho việc hoạch định đường lối, sách Đảng thời kỳ đổi Tạp chí Cộng sản, số 774, tháng 4, 2007, tr.9 41 Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000 2003) 245 42 Quan điểm nguyên tắc đổi hệ thống trị Việt Nam giai đoạn 20052020 Nxb CTQG, H, 2008 43 Quản lý nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, Lương Xuân Quỳ (chủ biên), NXB Lý luận trị, H, 2006 44 Thang Văn Phúc: Đổi phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Cộng sản ngày 19/01/2007 45 Thơng tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng năm 2005 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn 46 Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn quốc gia (2001): Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2001 47 UNDPI MPI/DSI: Việt Nam hướng tới 2010 - Tuyển tập báo cáo phối hợp nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội chuyên gia quốc tế Việt Nam, tập 1, Nxb CTQG, H, 2001 48 Bộ Nội vụ: Hướng dẫn ôn tập môn Hành (Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên năm 2009), Hà Nội 2009 246 ... Thủ tướng Chính phủ Thành phần Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ Các hình thức hoạt động Chính phủ gồm: - Hình thức hoạt động tập thể Chính phủ... trưởng thành viên khác Chính phủ trước Thủ tướng, vai trò, trách nhiệm Bộ trưởng thành viên Chính phủ ngành, lĩnh vực phụ trách Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác với Quốc... đảng viên đảm nhiệm Đó kết rèn luyện đảng viên tín nhiệm quần chúng Nhưng thực tế, có phận đảng viên không rèn luyện, phai mờ phẩm chất nên phạm sai lầm Thứ hai, đổi công tác cán Đảng Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018, TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay