Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCS (Khóa luận tốt nghiệp)

47 17 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:42

Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCSMột số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCS CAM Tơi xin cam có giáo viên nghiên khóa khóa khơng chép cơng trình khác Các có Tơi xin thân thơng tin trích hồn tồn trách rõ ràng cam này! Sinh viên Hoàng Thanh Cmt pcm gt kt Tam giác ^ Góc // Song song g.g Góc - góc c.g.c - gócVng góc THCS I vng góc Tam giác ng t G 12 14 tam giác 17 18 í Pitago Tính ch t c a hai tia phân giác c a hai góc k bù Tính ch t góc n i ti p ch n n ng tròn 10 11 S d ng tính ch 32 u, hình ch nh t 12 S d ng tính ch v i dây cung m c a dây cung vng góc 35 13 37 : 39 .40 sinh 1.2 : vng góc nói riêng Vì v xin ngh THCS : ng tài góc : góc ch : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] tron 1.1 [3, trang 84]: Hai xx yy vu xx vng góc [3, trang 92]: g: [3, trang 85]: 1.2 : a//b [3, trang 93]: thì: Hai góc phía bù 1.3 [3, trang 96]: ba Tam giác 2.1 Tam giác vng: o 90 ) [4, trang 65]: [3, trang 129]: , ta có: BC2=AB2+AC2 [3, trang 129]: vng, =AB2+AC2 [4, trang 78]: 2.2 : tam giác : : [4, trang 81]: 1 ' xoy ' Ta có: xot + xot = xoy 2 Mà xoy xoy' =180o Nên xot xot ' 180o (xoy xoy' ) 90o Bài làm: a, Ta có: MH // M2 suy ra: M M A1 nên M M1 27 i B Ta có AMB 90o hàng Bài làm: o ABD = ABD = 90 ( Suy ra: ABC = ABD = 180o A O C B Bài làm: 28 D BM SA ( AMB 90o SB Suy SH tròn (K) K, b, KD EF Bài làm: 29 Ta có OCB = ABC 90o ( suy ECF 90o K, hàng K, C hàng Ta có: CEK CBO KD OCB ) EF // AB nên EF , : Cho hình : NS ML : NS ML Bài làm: : LP MN, suy LP , , MQ LN , suy NS Nên ML : i D C Bài làm: Có: AE tia phân giác, nên Mà Ta có: , suy , suy ra: BD vng góc AC 30 3: BM AN Bài làm: Ta có: M , N AMB ANB O, AB AB AB AMB ANB 90o AM MB; AN NB Trong SAB có: AM AN MB NB 31 SAB Suy ra: AN H ,nên BM SAB SAB 10 : Cho hình thang ABCD ( AB //CD), A 90o AD2 AB AC BD Bài làm: a, Ta có: AD AB AC suy AD CD AB AD : A D 90O A D 90O Ta có: D1 D2 90o A1 D2 A1 90o Suy AKD 90o MC = MD nên MK = MD suy K1 Bài BD A1 KD tròn ác BHCD hình thoi 32 D1 Bài làm: Ta có: ABD 90O ABD 90O ; ACD 90O // CF; CD // BE (cùng ba) ình bình hành Ta có: AB = AC Suy AO BC, Hình bình hành 11 B m giác cân ABC IE = ID; KB = KC Xét BDC có: DK BC (7.1) có: EK BC (7.2) 7.1) (7.2) có DK = EK 33 (trong tam giác : C : a) CE // OD b) CE CD Bài làm: a, suy ra: CE // OD ( vng CDO có: E O D 90o ( gt ) C 90o ( c 360o ) Nên t 34 CE CD Bài làm: AME ABC AMB ACB o nên tam giác 12 cung n ABC BD AC; CE AB IE = ID; KB = KC 35 Bài làm: Vì Suy ra: phân giác BE (E Bài làm: Vì CA ANK có AME ANK 90o Hai tam giác AME ANK có AME ANK MAE Suy ra: ABE MBN 90o NAM AN AM AK AE 36 AN AE AM AK vng góc chúng song song 13 1: Bài làm: suy ra: Bx SMH SNH M1 90o Nên SMHN B1 Suy ra: SH // Bx 8.3) (8.4) (8.1) M1 NB 8.2) (8.3) suy S1 AB S1 (8.2) (8.3) B1 (8.4) tia Oy Et b) Bài làm: 37 a, : suy ra: CE // OD ( vng b, Theo câu a ta có CE // OD o xoy = 90 ) o OD ^ OE Vì xoy = 90 Nên CE 38 CD vng góc H H góc tơi Do chúng ,v khơng tránh 39 [1] (2006) - Tốn 6, [2] (2005) - [3] (2006) - Toán [4 (2006)- , 2, 1, , [5] Phan (2006)- , [6 (2006) - , (2006)- Toán , (2006) - Toán 2, [8 [9] 2), (2006)- [10] (2006)- [11] (2006)- n giáo - 2), Nhà x 2), [12] thi toán 8, [13] (2003), [14] T : Tu , [15] Tác , Bài 251 trang 153 [13] T (2003) - (2003) (2003)- - - Các 1(2003), Bài 12 trang 187; 10 trang 202; 11 trang 203 40 41 ... chép cơng trình khác Các có Tơi xin thân thơng tin trích hồn tồn trách rõ ràng cam này! Sinh viên Hoàng Thanh Cmt pcm gt kt Tam giác ^ Góc // Song song g.g Góc - góc c.g.c - gócVng góc THCS ... cung vng góc 35 13 37 : 39 .40 sinh 1.2 : vng góc nói riêng Vì v xin ngh THCS : ng tài góc : góc ch : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] tron 1.1 [3, trang 84]: Hai xx yy... I vng góc Tam giác ng t G 12 14 tam giác 17 18 í Pitago Tính ch t c a hai tia phân giác c a hai góc k bù Tính ch t góc n i ti p ch n n ng tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCS (Khóa luận tốt nghiệp), Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong chương trình toán THCS (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay