Human resource 1e by denisi griffin chapter 13

27 49 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:40

... behaviorfollowed followedby byno no consequences consequencesisisnot notlikely likelyto tobe be repeated repeated Punishment Punishment AAbehavior behaviorfollowed followedby bynegative negative consequences... 2012 South-Western, Cengage Learning, Inc All rights reserved 13 11 Principles of Reinforcement AAbehavior behaviorfollowed followedby bypositive positive Positive Positive consequences isislikely... Learning, Inc All rights reserved 13 13 Effects of Different Partial Reinforcement Schedules © 2012 South-Western, Cengage Learning, Inc All rights reserved 13 14 Schedules of Reinforcement Partial
- Xem thêm -

Xem thêm: Human resource 1e by denisi griffin chapter 13 , Human resource 1e by denisi griffin chapter 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay