Ngan hang cau hoi mon thi trac nghiem thi chuyen vien chinh 2018

60 38 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:39

Đây là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính 2018.Tài liệu được biên soạn bởi TS.Phan Văn Đoàn Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Email: diepdoan2003gmail.com.SĐT: 0987265525.FB: Diep Doan Phan ... chức Chính phủ gồm: a Các Bộ, quan ngang Bộ UBND, HĐND cấp b Các Bộ, quan ngang Bộ Quốc hội định thành lập theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ c Các Bộ, quan ngang Bộ Văn phòng Chủ tịch nước Quốc... chức Chính phủ gồm: a Các Bộ, quan ngang Bộ UBND, HĐND cấp b Các Bộ, quan ngang Bộ Quốc hội định thành lập theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ c Các Bộ, quan ngang Bộ Văn phòng Chủ tịch nước Quốc... hạn Uỷ ban nhân dân tỉnh? a Đình việc thi hành nghị sai trái Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp đề nghị Hội đồng nhân dân cấp bãi bỏ b Quản lý đạo công tác thi hành án địa phương theo quy định pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngan hang cau hoi mon thi trac nghiem thi chuyen vien chinh 2018, Ngan hang cau hoi mon thi trac nghiem thi chuyen vien chinh 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay