Management by chuch williams chapter 02

30 50 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:31

... by those people 4.3 21 Operations, Information, Systems, and Contingency Management Operations Operations Management Management Information Information Management Management Systems Systems Management. .. human relations management discuss the history of operations, information systems, and contingency management The History of Scientific Management Scientific Scientific Management Management ... Project Projectmanagement management 5.1 Cost-benefit Cost-benefitanalysis analysis 23 Operations Management Tools Guns Guns Origins Origins of of Operations Operations Management Management Geometry
- Xem thêm -

Xem thêm: Management by chuch williams chapter 02 , Management by chuch williams chapter 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay