Management by chuch williams chapter 01

31 56 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:30

...What Is Management? After reading the next two sections, you should be able to: describe what management is explain the four functions of management Copyright ©2008 by Cengage Learning... Manage 24 Copyright ©2008 by Cengage Learning All rights reserved Management Skills Skills are more or less important at different levels of management: 25 Copyright ©2008 by Cengage Learning All... Implement changes changes or or strategies strategies generated generated by by top top managers managers 14 Copyright ©2008 by Cengage Learning All rights reserved First-Line Managers • Office Manager
- Xem thêm -

Xem thêm: Management by chuch williams chapter 01 , Management by chuch williams chapter 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay