Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp)

48 36 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:26

Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator ... 3+ cho scintillator 3+ - - ion 3+ 3+ 3+ scintillator 3+ - g g - 3+ quang 1.1 C LÝ THUY T V TINH TH 1.1.1 Khái ni m chung v tinh th tr [2] t Tinh th ng nh t: Trên tồn b th tích t i nh nh ng tính. .. u nghiên c u tinh th theo nh v m khác tinh th ta th y chúng có tính ch t Tính ng nh t k t qu t t nhiên c a tính tu n hoàn c a m ng: Nh p l i cách tu n hồn kh p khơng gian c a m ng Tinh th có tính. .. Hình 1.10 t [10] 1.1 14 p Hình 1.11 - (L) max=3 kim tinh C - -Sb (b) Hình 1.11 15 - + LE -> (A+B) t0 = const + tinh r tinh (A+B) - t - (A+B) cù tinh (A+B) [10] 1.1 thành hòa max=2 g 16 - -Ni (b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay