Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp)

48 17 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:26

Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillatorNghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator 3+ CHO SCINTILLATOR KHÓA: 2013 - 2017 17 - - 3+ CHO SCINTILLATOR KHÓA: 2013 - 2017 on 10 10 11 12 13 13 14 20 ) 20 3+ 25 26 26 26 26 28 28 29 31 31 32 3+ 3+ 33 35 38 39 Hình Tên Trang Hình 1.1 Hình 1.2 compact (b) Hình 1.3 Hình 1.4 10 Hình 1.5 10 Hình 1.6 11 Hình 1.7 12 Hình 1.8 13 Hình 1.9 13 Hình 1.10 14 Hình 1.11 -Sb (b) 15 Hình 1.12 -Ni (b) 17 Hình 1.13 18 Hình 1.14 -Sn 18 Hình 1.15 -Cu 19 Hình 1.16 21 Hình 1.17 22 3+ Hình 1.18 - 24 Dieke Hình 1.19 3+ 25 Hình 2.1 26 Hình 2.2 27 Hình 2.3 28 Hình 2.4 28 3+ Hình 2.5 3+ Hình 2.6 3+ Hình 2.7 Hình 2.8 29 30 30 31 3+ 32 Hình 2.10 u3+ 33 Hình 2.11 3+ 33 Hình 2.12 3+ 34 Hình 2.9 3+ Hình 2.13 35 Hình 2.14 3+ Hình 2.15 3+ 36 Hình 2.16 3+ 37 t 35 Tên Trang 20 23 llator Scinti [1] Tuy nhiên - [1] s 3+ 3+ cho scintillator 3+ - - ion 3+ 3+ 3+ scintillator 3+ - g g - 3+ quang 2.1.1 trí Hình 2.1 2.1.2 Quy trìn 26 2, SrF2, BaF2 1% 5% Hình 2.2 27 35% tinh 1% 20% 35% 12.5% 35% Hình 2.3 1% Hình 2.4 28 (1.4) n - k 3+ Hình 2.5 29 3+ Hình 2.6 3+ Hình 2.7 CaF2, SrF2, BaF2 3+ 30 Hình 2.8 10: Máy tính g 31 PL [8] 3+ khác m) 3+ Hình 2.9 32 tro 3+ m) 3+ Hình 2.10 3+ có m) 3+ Hình 2.11 33 3+ ion Eu3+ rõ r 3+ p SrEuF 3+ nm Eu3+ tinh m) 3+ Hình 2.12 3+ 3+ 3+ 34 Eu3+ m) 3+ Hình 2.13 3+ m) 3+ Hình 2.14 35 3+ 3+ 3+ 3+ m) 3+ Hình 2.15 h 3+ quang 3+ 3+ ion Eu3+ 36 m) 3+ Hình 2.16 37 u3+ : 3+ - 2, SrF2 BaF2 3+ - C u trúc c a m u tinh th pha t p Eu3+ u x tia X K t qu Eu3+ có c u trúc vi tinh th cho t c nghiên c u b ng c ch ng t tinh th pha t nh rõ r t hi m i - M t khác ta so sánh ph phát quang c a tinh th pha t p ion Eu3+ ta th y n n khác nhau, ng v i vùng pha t p khác nhau, v trí c i ch nh phát quang - T k t qu kh o sát ph phát quang ta th y t t c tinh th CaEuF, SrEuF t u cho ta v ch phát x - Tinh th BaEuF v i n nh c, m n hình Eu3+ t p 12,5% Eu3+ cho ta không ch d i phát x cao cao h a h n ng c v c scintillator 38 n hình ng d [1] Natalia V Shiran, Alexander V Gektin, Yanina Boyarintseva, Sergey Vasyukov, Andrej Boyarintsev, Vyacheslav Pedash, Sergej Tkachenko, Olga Zelenskaya, N Kosinov, O Kisil, L Philippovich, Eu Doped and Eu, Tl Co-Doped NaI Scintillators; Vol 57, No.3 (2010) [2] 2007; pp 67-93 [3] Growth and Optical characteristics of Eu -doped single crystals for scintillator application (2011) [4] 3+ [5] , [6] phát quang Li2B4O7 [7] Quang p (1999), [8] P V Do, V.P.Tuyen, V.X.Quang, L.X.Hung, L.D.Thanh, T.Ngoc, N.V.Tam, B.T.Huy; Opt Mater., 55(2016), pp 62-67 ng; [9] [10] 39 40 ... 3+ cho scintillator 3+ - - ion 3+ 3+ 3+ scintillator 3+ - g g - 3+ quang 1.1 C LÝ THUY T V TINH TH 1.1.1 Khái ni m chung v tinh th tr [2] t Tinh th ng nh t: Trên tồn b th tích t i nh nh ng tính. .. u nghiên c u tinh th theo nh v m khác tinh th ta th y chúng có tính ch t Tính ng nh t k t qu t t nhiên c a tính tu n hoàn c a m ng: Nh p l i cách tu n hồn kh p khơng gian c a m ng Tinh th có tính. .. Hình 1.10 t [10] 1.1 14 p Hình 1.11 - (L) max=3 kim tinh C - -Sb (b) Hình 1.11 15 - + LE -> (A+B) t0 = const + tinh r tinh (A+B) - t - (A+B) cù tinh (A+B) [10] 1.1 thành hòa max=2 g 16 - -Ni (b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tính chất quang của một số tinh thể pha tạp đất hiếm EU3+ ứng dụng cho scintillator (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay