Giọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến (Khóa luận tốt nghiệp)

67 14 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:23

Giọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam LuyếnGiọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến L u c a riêng khoa h c c is gi ng viên Khoa Khoa h c Xã h ng d n ng i h c Qu ng Bình Các n i dung nghiên c u, k t qu b tài trung th i b t k hình th s nh lu a cơng s d ng m t li u c a tác gi ch c khác u có trích d n thích ngu n g c rõ ràng N u phát hi n có b t k s gian l n tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v n i dung lu c ch ng khoa h i h c Qu ng Bình n nh ng vi ph m tác quy n, b n quy n tơi gây q trình th c hi n (n u có) ng H Tác gi khóa lu n Nguy n Qu c Kha L IC c s phân công c a Khoa Khoa h c Xã h s i h c Qu ng Bình, ng d n c a th c hi tài: Gi Lam Luy n Trên th c t khơng có s thành cơng mà không g n li n v i nh ng s h tr dù hay nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c th i gian t b uh ct p r t nhi u s c n bè c nh t, em xin g n quý Th y Cô i H c Qu truy t ih c a quý Th y V i lòng bi Xã h i gi i khác Trong su t Khoa Khoa h c c tâm huy t c t v n ki n th c quý báu cho chúng em su t th i gian h c t p t i ng Em xin g i l i c h c Qu n quý th y cô u ki Trung tâm h c li i c s d ng ngu n tài li u phong phú c a trung tâm ph c v cho trình nghiên c u c a b n thân c bi t, em xin chân thành c tâm tr c ti th n ng d n chúng em qua t ng bu i h c l nói chuy n, th o lu n v ng bu i tài nghiên c u c a cá nhân em Nh s t n tình c a th y mà m i b ng lu uc nd n ch b o c tháo g , khóa M c dù b u c g ng n l ch nh nh t song bu th c hi tài m t cách hoàn u m i làm quen v i công tác nghiên c u khoa h ng h n ch v ki n th c kinh nghi m nên không th tránh kh i nh ng thi u sót nh nh mà b ý c a Quý th y cô giáo, b c Em r t mong nh ng nghi khóa lu thi Em xin chân thành c ng H Sinh viên Nguy n Qu c Kha c s góp hồn M CL C L L IC .2 M C L C PH N M U Lí ch tài .5 L ch s v ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u .9 u a khóa lu n .10 C u trúc c a khóa lu n 10 PH N N I DUNG 11 11 LAM LUY N VÀ GI 1.1 Gi ng, gi u gi 1.1.1 Gi ng gi 11 u .11 1.1.2 Gi t hi 1.1.3 Gi ng ngh thu t 11 14 Lam Luy hình thành gi Lam Luy n i s nghi 1.2.1.2 Quan ni m v .17 17 18 1.2.1.3 Các ch Lam Luy n 19 hình thành gi Lam Luy n 23 1.2.2.1 C m quan v cu c s 1.2.2.2 Ý th c v s 17 i 23 im 25 1.2.2.3 Khát v ng dân ch hóa m i quan h - cơng chúng 27 GI NG GIÃI BÀY, LÍ L VÀ GI NG TÂM TÌNH, HỒI NI M C M 29 2.1 Gi ng giãi bày lí l 29 2.1.1 C m h ng t b n ngã 29 2.1.2 Giây phút tr c n i bu 31 c th hi n s c gi ng giãi bày, lí l 35 2.2 Gi ng tâm tình, hồi ni m, c .37 2.2.1 L i tâm tình thi t tha v l a .37 2.2.2 L muôn m t cu c s ng 39 c th hi n s c gi ng tâm tình, hồi ni m, c GI NG TRI T LÝ, CHIÊM NGHI M VÀ GI 41 , C T V N 44 3.1 Gi ng tri t lý, chiêm nghi m 44 3.1.1 Nh ng tri t lý chiêm nghi m v i 44 3.1.2 Tri t lý, chiêm nghi m v thân ph n, nh t thân ph i ph n 47 3.1.3 Tri t lý chiêm nghi m v tình yêu 49 c ngh thu t t o s c gi ng tri t lý, chiêm nghi m .51 3.2 Gi 3.2.1 Gi , c t v n 55 55 3.2.2 Gi ng c t v n 57 c ngh thu t t o s c gi c t v n .60 K T LU N 63 TÀI LI U THAM KH O 65 PH N M Lí ch U tài hi sâu s c nh t nh ng ma l c k o c a ngôn ng c xem k di u nh i mn l n k di nh i ph n giai nhân a nh nên i muôn s c màu lung linh huy n o Và b t k qng sơng hình bóng c a h n h u b ng t t c nh ng v i i tôn vinh trân tr ng iv c bi i v i vi n y n nh ng sáng t u ki n làm m màu s c c a ch th , nh ng s n ph m r t riêng p l i, ch sáng t o V tìm ti ng nói riêng c a c khơng có khác ngồi ti ng nói riêng c a m vơ vàn nh ng ti n ch b n ph n c góp m t ph n nh s c l c c i c c a nhân lo i m u Cái quan tr ng c a tài n có, khơng b c ti ng nói riêng c y uc am phân bi t ch t Nam, t khôn v a c th gi y nh s góp m t c a nhà n nh ng Xuân Qu nh, Lâm Th M D , Phan Th n hoa c a thi ca s b mm c n u không Lam Luy n Tuy thành qu sáng tác c a s t o khơng m t m i, góp ph chúng tơi ch i Hòa chung t b c Ph i nói r ng, dòng ch y c a n n c Vi t v i nh ng thành t u l Chúng ta ph i k ng bi t nam nói chung nhà c ti ng q trình ng c g ng, tìm tòi, sáng i m i, tôn t o n n thi ca Vi tài: Gi Lam Luy n bi t ch bút ob t chung c a m nh i c bi i S c n Nh ng tác ph m c a ch v a n v a có nh ng gam màu r t riêng th hi n yb y nghiên c u gi a m t vi c làm thi t th c M t m t, thông qua vi c nghiên c u ta th c n ki n t o di n m o chung c a m nhi u b n b , ph c t ng, m t khác ta s yc an nh n di n rõ i ng ta có nhìn L ch s v 2.1 V v gi c c th k XIX, nhi u nhà lý lu Hi n gi quen thu , nghiên c c m h ng khái ni m u , c ph i k tr n hàng lo t cơng trình nghiên c u v gi ng u ti u thuy t c a nhà nghiên c u M.Bakhtin nh Trong gi i nghiên c hi u th k XX c ta, Tr ng gi u tiên phân bi t i s ng gi u ngh thu t, coi gi n c u thành hình th c c s bi u th l gi nh nh r ng, c m xúc ch th quan tr ng t o nên b n s gi t c, 2002 ut nh t không t PGS.TS Nguy V [47, tr.154] GS n [43, tr.85] V N u c c ti ng nói riêng, 8, tr.36] tình Nxb ng gi nh n th c r u Gi pv u th hi ,l cách nhìn c a ch th phát ngơn v ng vào th gi b n ch c u m t thu c tính có v b nh n gi phân lo i so sánh lo i gi u ngh thu t, tác gi dâ i tr làm ti n u tình 1975 Ti Hà N i, 1996, thơng qua tr gi ng, ng mà l tr.134] M cho vi c nh n di n gi u c Theo Tr Phân tích tác ph m mà b qua gi phát bi u d ng 1990 c Nxb nv u qua m t s tác ph m, tác gi c th T nhìn h th ng ti p nh n gi c n Tác gi ch t ru, ng t ngào, mê ho c, trang kh nh: tr ti n t i m t gi ti V u lí trí, t nh táo, hi n th c s phá v hình th c n d ng tâm s cá nhân ng Thu Th y, tác gi 5, tr.125] tb c nghiên c u khoa h c g n xa cơng tình Vi t Nam t gi a th p k Nxb n nay, nh gi HSP Hà N i, 2011 Tác gi cho r c a tác ph nhân, m im u m t ph m trù th c, có vai trò r t l n vi c t o nên b n s c riêng c a m t cá ng phái, m c 2.2 Nghiên c u v 8, tr.138] àn Th Lam Luy n Lam Luy xu t hi n vào n a cu i th k XX V i phong cách sáng tác riêng, tác ph m c a ch r cb c yêu thích thu hút n sách Các tác c nhi gi t Nam c a tác gi Tr n M ng, nhà xu t b t nhi u l i nh n xét v Lam Luy i liên h gi r is i Ki m s ki m s ng ng mày râu v n , e ng d i kh Chính lúc d i kh m lúc nh t nh c) L i nh cs d i l i làm nên tình yêu t Lam Luy n tác gi : th i tr tu i Nh n xét v : Trong nh ng c Ti Vi t Nam xu t hi n n a cu i th k XX, ch ng riêng t o l p m t phong cách không l n v i S nhào n n gi a y u t n xót xa, oan nghi t v n b o li t mà khơng tìn c ham s p có s nhi t lu n có t lên gi t v mình, ng c Lam Luy n Nó t t nh, dân dã mà hi Lam Luy n vi t G i tình yêu a ng c m c a nhà t ph ng v n báo Ti n phong ch b ng b D i yêu g p tình h yêu:Ch s c s o n nhi cho a ch : m s ng hai ph yêu m n i tài: thi u nhi, tình yêu, th s sáng tác nhi u nh c nhi c ch p cánh b u c a nh Khát v ng ngân lên quen thu c Chính th m n Y n hát a ch c nhi u nhà s i l t câu chuy n muôn thu u quan tâm nh t c a thân ph không lên gi th i ta th y khơng cao sang, (Xn Cang) u Nó b t lên t ngơn ng ng, có th nói y(Ánh Xuân) Tác gi Thái Doãn Hi a Lam Luy n nhân v ch : cu il i lo có n, khát yêu, v v p yêu, d i yêu, xây d ng h t li t d d n châm khói tuyên chi n v i tình yêu Chi n tranh k t thúc, chi n b i thu c v ch v n lao lên quy t s ng mái v i tình yêu l n n a, thêm l n n a Trong hào quang c a tình yêu b cl h c toàn v n v S n i lo ng, Lam Luy n m i p chân th t t trái tim n i d yb a u ch y u cho s hình thành t n t i c a m t bút c hi n cơng trình nghiên c u Phác (Thái Dỗn Hi th o chân dung m t s nh v t Nam hi i b ng qu Kinh d ch n Lam Luy n: (Qu d ch ph n ánh th i ti n v n c ng i Lam Luy n qu Lôi Thiên nh chi ph i su i Tráng): V i s c m nh bên c a th nh b o k chuy n cu ch Lam Luy n i chuân chuyên c a khơng chút m c c m, Lam Luy n bao gi có s m t ch a m nh m tr i Chia s m tác gi s tháng 2003 vi t ng n v n nát cu báo i Lam Luy n - l i c m nh n v n: V i Lam Luy n tình ng l y c m h ng sáng t o, i ngu n, l n, bi n c , Lam Luy ng o, mi t h a cho trái tim h n hán c a ng v a Lam luy n trào dâng t m t tình yêu mãnh li t c a m t trái tim cu ng nhi t hi m th y nh ng bút n v n thiên v ng t ngào, duyên dáng d u dàng e p Cô gái h i yêu cu ng nhi t, yêu ph i cháy bùng ng n l a mê say, yêu ph i h t M t gi u riêng, gi Lê Th Mây, vi u làm nên phong cách c a il (S tháng 12 gi gi n m nh ti t t u, nh u th có th , tác gi nh n th m tm tr tình n ng h u u Lê Th Mây th y n th ng Không ch n có m t t b n tính h n nhiên, nh d n n ch a m b tk p Cái ng dâng a ch hi i nh n xét th hi n s ng c m sâu s , tri âm v i t Nam m tr i sáng tác Lam Luy n m i d tr i vi t Ch ngày ghé l i ng nghi i, Lam Luy n ngh ch ng l i r t chân th t s nh bé, y Nha Trang, n, song n c a tâm tr ng thân ph i, d b l a g t Thúy B c lúc sinh th Lam Luy n: Sao em có tên l th ih n nói v i l i Lam Luy n n a Yêu p nh ng m i tình ngang trái, s ng th i d t Mà qu có th th t! Lam Luy n tài s c n n dang d , d dang Nhìn chung nh ng ý ki Lam Luy n mang tính h th ng Các vi t ho c nhìn nh n v n uv m t khía c nh ho c ch m n gi u t cơng trình chun bi t nghiên c u v v Lam Luy n Khóa lu n c g n (2017), gi kh o sát lo i gi a tác gi n này, mong r ng s có nhìn tồn c nh v gi u u c a Lam Luy n m t cách hoàn ch ng ph m vi nghiên c u 3.1 ng nghiên c u ng nghiên c u c tài gi u Lam Luy n 3.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u c a khóa lu n t Lam Luy n, c th là: Các t L m t gái (1989); Ch ng ch ch ng em (1991); Châm khói (1995); tình (2003) u ng kê, phân lo i Nh m th ng kê, phân lo u g m c th hi n gi 4.2 m c a gi Lam Luy n th ng u Nh n di s Lam Luy n m t th gi i ngh thu t th ng nh t ng, v y nghiên c u gi a ch , m t h th ng chung theo m t tr t t nh 4.3 t nh ng h p Nh m phân tích, khái quát nh cs cv n gi u c a nhà Lam Luy n Ngồi ra, chúng tơi s d ng m t s p phân tích tác ph : nh m nghiên c u v y góp c a khóa lu n Khóa lu t yêu c u kh o sát m t cách h th ng c th ki u gi c th hi n gi ng m Lam Luy n, ,t n v gi u phát tri n c c nh c a tác gi ti n trình t Nam hi i Nh ng k t qu nghiên c u c a khóa lu n có th s d ng vào vi c nghiên c u gi ng d c hi i ng c p, nh t v gi ng C u trúc c a khóa lu n Ngồi ph n m , c th u ph n k t lu n, khóa lu c tri n khai thành : Lam Luy n gi : Gi ng giãi bày, lí l gi ng tâm tình hồi ni m, c : Gi ng tri t lí chiêm nghi m gi 10 ,c tv n c bi t T theo c m h ng T thành nh c ng t nh p u cho m n Cái kh v n kh Cái kh cách tr ) S c m nh c a nh ng c m xúc c m giác tuôn trào qua nh ng dòng thi t b t t n t n a tình yêu Nh u s chi ph i c a c a tình u Ngơn ng giàu hình i cho ta nhi a ch ng m, có lúc âm , có lúc m nh m dâng trào Tóm l i, ch t gi ng tri t lí, chiêm nghi Lam Luy n n ngơn ng giàu ch t tri t lí B ng nhi u cách th c qua ngôn ng , bi hi n l i k t h p hình th c n i dung uy n chuy n, mang n c s o hành trình sáng t o 3.1.4.2 S d ng hình nh gi n d , giàu tính bi c nh n th c cu c s ng theo hình th tính bi ng c thù b ng nh ng hình nh giàu ng S c h p d n m nh m , s c ph c p r ng rãi c a xã h i m t ph n ng c a y, có th th y v i m c a h m ti , b n thân y bí n M ng sáng t a riêng mình, s l xốy m t s hình m c bi t nh ng tr u có nh ng p l i c tình nh n p ph n ki n t a t ng tác gi Liên k t s n ph m sáng t o c a h vuông ru bích v a th ng nh t v a p l i m t cách d ng công ng nhi u t ng ý t kh i as l p hàm ch a nhi u d ng ý ngh thu hình nh ngh thu t lên m t t m cao m i Plekhanop kh hi n c nh r ng c nh Nói r ng ngh thu t ch th hi n tình c m th i ta, không ph i b ng tr u t ng cu c s ng hóa nh ng mà b ng c nh ng hình nh m t b ph n c u thành ng n i t 53 tơi tr tình nhìn nh n ồn Th Lam Luy n d d i khơng ch ng ngơn ng bình ng r t chân th c, s T t c nh nhàng len l típ hình c nh ah tc sơng a ch bi n n tu i x chi a nguy n, v y ch l y nh ng th c th c a thiên nhiên k c m mênh mơng trái tim c a ng nh ng xúc ng bi n, h ng mênh mông vô b c a bi n l ng r i Bi n ta v (Bi n ta) Ch tát c n bi cm y n i nh mong: n bi n tìm ch c bi n) Lam Luy i ý th Khách má h ng nhi u n i trn chun vào ch c i l t tu i xuân ám t tiên m nh Chính v y, ch Xúy Vân, Thúy Ki u, H ng l y hình nh c a Th M u, ng rung c s chia v i m t tình c m t ng hình nh cl pl m t h th ng Ngoài ra, có hình nh b n n ây m t ch th tr Lam Luy n Cách g i trìu m n, nh nhàng, c i m b i l ph ib ây không i s chia, gánh vác m i vi c v i ch Chi ib n i su t cu oàn Th Lam Luy n l a t bi tr u m s ph c i ta ng b t g p hình nh bã tr u ng c a riêng ch v a ch h Mây th hi nh bã tr s s bã p khúc N u tr u, ng v h nh phúc hình Lam Luy n l i g i nh i ta ng n s tr c Ch th n nhiên m i tình tr v i tình duyên b ch c 54 u/ Th m bã tr u v têm M t khác bã tr u ng th a th i tr u bã nh n nhiên, phiêu b t p lên nh ng kh t n hà kh s ng v i b n ngun c a l a Hình u hi n cho m t tình yêu r o r n c n ki t Ng m t l n que l a s thành than t không h t c hai cháy d (Cháy d ) i ph n khác ch bình an v m t h nh phúc, v m t b n b b p l a chi u ông ch n ch a anh thơi Chính v y, l a ồn Th Lam Luy n tr thành m t bi c a trái tim ph n n ng ng c a Lam nm Luy n tình u ln th p sáng h t d u bi Tóm l i, mu n khám phá th t sâu b n ch t c ngõ h m cu n nh chiêm nghi m i i m i hang a tình yêu, ch t gi ng tri t lý i s b o h tr c ti p ho c gián ti p c a y u t l p lu y tri t lý, nghi m sinh v l s ng, cu ib n thành cu c hòa t u c a tình c m trí tu th c ch th hóa 3.2 Gi d dàng c t l i tri t lu n ,c tv n 3.2.1 Gi C m h ng nhìn vào s th t, không né tránh s th i m i gi c a xã h u - gi c t chi t p, th c t ng thái tâm lí m t th i im tv y nhiêu khê ph c ng, l i thêm cú s c m phe Xã h i Ch nhi u v c a u nh p ch im mang Vi c ik i không tránh kh i s i i v i s th c a cu c s ng H v l nhi hoang n nh ng nh n th c l i v u, nh n nhi u Lam Luy n ti ng nói tr n tình v xã h i, h 55 ng ng tr v s ng s xu ng c p c c, thói th vơ trách nhi m c a i Tình yêu c m xúc mãnh li t không ch iv iv i t t c nh ng t n t l ng r t l n n tâm th c m t ng c th m n ta ph chung, b m t tình yêu v c di n, th Gi n h n Nói i ph i ng cung b c d th y tình u Lòng t tr ng n nh d i yêu i ph n m ch th tr n sàng ch t lòng, th nên i, s nh n : c m t chén say mà ng su t tri Khi t nh d y, i gái y c anh h n hò dù ph i ch Em s ch nm y th m t tình yêu! (Huy n tho i) ng tình n Lam Luy n t nhi u Ch t gi t nhi u, suy không ch d ng l i nh ng n t nh c tình m dành cho h nh ng c m h ng sáng t o thi ca, s n l m khơng có m m s n ta vô h t h ng, tâm h ng r c nh c a s m t mát y, l a Lam Luy n i m i S a c vi n n th c: Ai bi t m t mai r i S M i Gi a m t ngày bu t giá V i t m lòng v tha, (Thành ph khơng bao gi t bi t) Lam Luy n b i ng sau nhìn kh c kho i ch a m t tâm tr ch có Ki u, Xúy y H ngu n c m h ng sáng t o c a ch y t u kh ng c Lam Luy n m i vi t nhi u v Thúy nhìn v th c t i: -Em khơng mu Xúy Vân c m 56 i trót d i ph i gi câu th ? Th -Em khơng mu u Bi t tình u v t báu mà n l y hi u làm trinh? (G i Thúy Ki u) i s ng n i tâm, v y h ln kh c kho Phái y c th c t mu n a h bàng b c m t n Lam Luy n nv n, nên nh ng lúc g p bi n c , ch l có kh n a ch c tho i l i ng p tràn tron Th t v y, tình yêu g n li n v nh, không bi hay quay v Tâm tr ng b t an ng d ng l i c m t s l a ch n n t t Em bi t s v c v i vơ vàn thèm mu n n vòng tay em bi t s v nh anh b n ch n thi t tha c ng (Em mu a tr i mà hét) Tóm l i, nh ng sáng tác c a Lam Luy n d c bao v b i s c gi ng suy t tr.267], nói h t nh ki m tìm nh i b c xúc c a hi n t i ng c a b n thân th i bu u h p lý Mây tr ng - Ph m Th Ng c Liên) th hi n r t rõ, ý chí, b s ng cho cho m ng vàng c a m i, bi qu qu ng a ch i ngh s chân chính, bi t c th c t i 3.2.2 Gi ng c t v n Trong xã h i hi hi c s ng t nh táo t cc as thành m t hình th c t v n, ph n t nh giá tr tv n i s ng hi n h u c a h i nh m t trái c a xã h i mà làm th c d 57 c gi c ng ng n i ni m sâu l ng Gi ng c t v t nhu c u nh n th c l i giá tr c a i i xã h i tiêu dùng ngày m t d n ni m tin, s l c quan H s ng th c t m xúc h n nhiên H tin vào i khác B i v y, th y xúc tn ch gi mang nh ng dòng c m ki n khách quan, chân th c Xu t hi n dày uc tv Lam Luy n tính thi t th c t mang Lam Luy n gi ng m i l c s b t ng ý b i nh ng ch t c bi t phá táo b n gi uc tv c th hi n c a ch Nh c tv nm im l p v ngôn t quen thu c: Có ph ch u nh t Có ph i mi ng tr u i tr u d p, m i cay? D u ch Em c c h n hò i, c say (Huy n tho i) S i ch n i tr nên l c lõ n, xót xa: ng v ng hút B n tơi th âu? Be sành níu b n Khi n ta ch i nhau? i) a ngang Lam Luy n ta ln có c c nh ng cung b c c a tình c m Gi ng , ng n uc tv n hồi nghi: Ta hóa t bao gi v (G i h n) nv x nx v Lam Luy n ta th y g n g i, thân quen b i s i, m áp a ch v n dung d i D m th m, m áo c a ch t gi ng c t m ch 58 Em không mu n, c t t c L âu s t t i m nh tr i? Em mu n h ng nhan mà khơng b c ph n Có th c ch Ki (G i Thúy Ki u) ng s gi n d i song ti m n bên m ng t ngào tình u, i tín n, t Th nên, ch th tr tình cân nh c, c t v n không bi t nên ng x nào, không bi t ph i làm th p ngã Khi anh bu n kh Sao không kh n c i) Tính i tho i h qu c a s dung h p ch t t s tr tình vào tro Hình th c nh ng cu t dáng v i tho i âm th m v i nhi u t ng b c Ph i nói r ng, tính i tho Lam Luy n r o nên m t khơng khí giao ti p g phép tác gi ch d ng ng v ng hi n v i b n thân m t cho nhân sinh mang tính th i s c g c ni m vui Nên ch ng nh u tiên ng sau Quên m t l i d M k r ng: i có s c vàng c vàng N i (Khơng có s Lam Luy n n hình th c N g ng 59 c vàng) chuy n r t m nh t n thi ca Vi t Nam thoát kh i n m t chân tr i m i l Ch t gi l qu s mi t mài ki m tìm m i g c t v n k t hình th c th hi n c ngh thu t t o s c gi c t v n 3.2.3.1 S d ng nh ng câu h i tu t v i ng Ch t gi u bu n ray r t ,c tv ns n ib t o nên m t nh u th t l có nhi u d u h i xu t hi n Nó ng th ch tr n th ng th n không ng n ng i, không kiêng n nh ng v Kh o sát gi b c thi t c a xã h i c t v Lam Luy n ta th y xu t hi n nhi u câu h i Lam Luy ch m l ng r t thu n th cách s d ng d u h i d u n sáng th gi i ngh thu tinh vi Nó ng th t o nên nh ng ng v n s ng m nb n c Lam Luy n xu t hi n nhi u câu h i tu t , m i câu h i m t ý ni m c n g ig i ti p nh nb c Nó xốy sâu vào tâm can c a c s ng l làng c a m i gái Thúy Ki u bi t tình yêu v t báu Mà n l y hi u làm trinh? (G i Thúy Ki u) H l a ch có tan ch y vào nh ng, s lo c a nhân v t tr ng n i truân chuyên v t v c a tác gi Ph ng giá x L y m c, l tr i? Ch ng h quen v i nx i (L i rao) Tóm l i, hình th c bi u hi n qua vi c s d ng câu h i tho i, c t v y m t cách th c nh nghi v n, câu t cc c Câu h i v a t t cu i m u h i xác l c s tham gia giao ti p c a bu n u trúc i c vào nh ng lu d t v nhân cách l i s c b ám nh b i nh ng câu h i t c 60 hi n thành công vi c c i ý th c hình thành l i s ng tích i 3.2.3.2 S d L c tho i c tho c th hi thu t B i m nh n hành trình sáng tác c a tác gi c tho i giúp cho i tìm tơi b n ngã c cho phù h p v i th i ng c tho tình nh m bi ck tc n nh t t m t cách tr c ti p, gi n d , t nhiên nh m c a nhân v t tr tình d ng này, n i dung c a l ng vào m t ý l n v i ngơn ng mang tính t s N i tho c tho nv is nv is ng, phong phú, nhi u chi u, u, m t chi u Tuy v Th Lam Luy n khơng h có c u c a tâm h B bi n c cu i, t o nên gi u, máy móc, trái l i tg pm ts c tho i n i tâm, ch a ng c m, s chia t nh ng gi ng xé, d n v t c c u thâm tr m sâu l ng xen l n v i tâm tr ng hoài Lam Luy n d i khơng ch b ng ngơn ng bình d , bi u c m mà góp m t c a y u t c tho a tình yêu, nhân v t tr trào d y lên nh nh m , tn t nói v i Mà tim c thi t trao m ng b n th nào/ Bi n ta), Có khi, ch th ng th bày nh t m t tình yêu/ M t tình yêu ch riêng ngày ng ( c tho i khơng giúp thốt, mà n ch s t t i m nh tr Cu c s ng hi t n c t t c / L G i Thúy Ki u) i t c, hoài nghi v i t t c T vo tròn l i s ph Chính y u t tìm l i c tho i i th i hi c t nh b c m, chia s 61 c tho i v i ts ng X 62 K T LU N a ch p nh n r t nhi th hi n h phu ch y, v làm ch v i ch , v a th phóng, th m chí tùy ti n, li s ,v am r i Xu c lòng kh cơng i ch , v a t s , v a ph n t , v a nén ch t ngôn t hi n c a tinh th n hi i c c, v a phô bày, p nh n s ng chung c ng m t bi u t ngày m t ti m c n v i is ng t i s ng t i s hòa tr n gi a th lo i tinh th n dân ch nhân b n Th i gian qua n n c màu gi c xu t hi n c nh ng thành qu nh s góp m t c ng c a ch Lam Luy n Tuy thành qu lao u, song ch n c nhà thêm c Gi o nên b n s c riêng c a m t cá nhân, m c S bi ch t c gi c l i, nh i c a gi i v ch n s tha Lam Luy n n b c l ch th lo ch a m nh t khác Có th nói, su t Lam Luy n l i nh ng c v i m t gi ng sâu s c u, giàu c m xúc Gi ch s dung hòa c a nhi u s c gi ng mà gi a u n i b t nh t ph i k là: Gi ng giãi bày lí l , gi ng tâm tình hồi ni m, c nghi m gi ng iv uv nt c khác iv ng Gi ng n thi m u cho th y, s bi ty ud u Tìm hi u gi ng phái, m t n ng tri t lí chiêm c t v n N u s c gi ng giãi bày lí l b c l c b n ngã, tr tình c a tác gi s c gi ng tâm tình hồi ni m, c Lam Luy n v ng t ngào m áp, dung d mà thu n t Bên c d ng s c gi ng tri t lí chiêm nghi s c gi n a ch s thâm tr m, sâu c tv nl n l lùng Chính v cs a ch tr nên t nh táo, khách quan a ch không nh ng t o 63 làm th c d c gi khâm ph c ng hi n n v ch s th - th s v i m t khát v ng t tôn tr ng nh y c m v i nh ng bi ng nh hi n hàng lo t nh ng thân ph n, nh ng th c tr ng v i nh ng thông tin nh c bu t, tiêu c i quên t p th , c y p tính cơng dân Bây gi ng, nên i s ng v k , vo tròn l i s ph n, nên ng v b n ngã v i m t tâm tr ng bu t Nam v s i c m bút ph , day d t v i nh ng bi n c c a l ch ng v nhàng Lam Luy l cd u c Vi t Nam Con thuy t Nam mu n ti n bi n l n, ch c h n c n có s chuy n bi n l n v n i dung l n hình th c ngh thu t T t c c a u nh a th h Lam Luy n Vi c nghiên c u gi ah c ta nhìn chung m i d ng l i nh trình nghiên c u gi tìm hi l n th u Nh ng n l c c a chúng u ch nh ng n l c nh bé q trình c, m n mà có lúc chúng t qua Chúng hi v ng, nh t phân tích gi l p ph n s giúp ích cho công tác nghiên c u gi ng d c xác c hi n ng, hi v ng khóa lu n s tài li u h c t p b ích cho b n sinh viên khóa h c ti p theo 64 TÀI LI U THAM KH O v T ng c a tơi tr tình ti c (s 1), tr.36-39 n Anh (1997), N a th k t Nam 1945- 1995, Nxb Khoa h c Xã h i, Hà N i L i Nguyên Ân (2004), 150 thu t ng c i h c Qu c gia Hà N i Ph m Qu c Ca (2003), M y v H v t Nam 1975 2000, Nxb i Nguy n Phan C nh (2006), Ngôn ng c, Hà N i Ngô Th Báo c n m t tích t Thanh niên (s 71), tr.9 Nguy p (2002), Gi tình c, Hà N i Nguy p (2003), V ng t ch Nguy c, Hà N i t Nam sau 1975-m t nhìn tồn n: http://www.thivi n.net, ngày 20/09/2009 c 10 Nguy i, Nxb Giáo d c, tr.259-286 c (1997), Kh o lu 11 , Nxb Khoa h c Xã h i, Hà N i 12 yv c (1998), t Nam hi n i, Nxb Giáo d c, Hà N i t (1996), Ngôn ng 13 H , Nxb Giáo d c, Hà N i 14 H Th Hà-Lê Xuân Vi t (1993), Th , Nxb Thu n Hóa, Hu 15 t nam hi H Th Hà (1997), i, Nxb Thu n Hóa, Hu 16 H Th Hà (1998), Tìm trang vi t, Nxb Thu n Hóa, Hu 17 H Th Hà 2004), Th gi i ngh thu c, Hà N i 65 Lan Viên, Nxb 18 , Nguy n Kh c Phi (2004), T Lê Bá Hán, Tr ng n thu t c, Nxb Giáo d c, Hà N i 19 Thái Doãn Hi Lam Luy nT ng cu c chi 20 (s 205), tr.85-90 c h Hoàng Ng c Hi n (1997), c, Hà N i 21 Nguy n Th y Kha (2006), truy n Vi t Nam 1975-2000 22 c i i h c Qu c gia, TP H Chí Minh M.B.Khrapchenco (2002), Nh ng v nghiên c 23 i m i quan ni m v lý lu n i h c Qu c gia, Hà N i Mã Giang Lân (2001), Ti t Nam hi i, Nxb Giáo d c, Hà N i t 24 Nam hi i ng, Hà N i 25 Lam Luy n tr (s 3), tr.5 26 Nguy 1975, nh ng v c Vi t Nam sau - Lã Nhâm Thìn (2006), nghiên c u gi ng d y, Nxb Giáo d c, Hà N i 27 Lam Luy n (1989), L m t gái, Nxb Hà N i 28 Lam Luy n (1991), Ch ng ch ch ng em, Nxb H i nhà Hà N i 29 Lam Luy n (1995), Châm khói, Nxb H 30 Lam Luy n (2003), 31 u (1997), 32 u (2002), Lí lu 33 c Nguy n i tình, Nxb H c i t, Nxb H i ih m Hà N i gi i ngh thu t nh (2002), , Nxb Giáo d c, Hà N i 34 Hoàng c mong c Báo (s 20), tr.113 tình Vi t Nam 1975-20 35 ih c Qu c gia, Hà N i 36 Tr (1993), Nh ng v n viên 66 thi pháp h c hi n i, V Giáo 37 t Nam hi Tr i, ngh , s 41 38 Tr (2003), Lý lu c, Nxb Giáo d c, Hà N i 39 Tr (2004), Nh ng th gi i ngh thu 40 Tr , Nxb Hà N i (2005), Giáo trình d n lu n thi pháp h c, Nxb Giáo d c, Hà N i 41 Nguy n Tr ng T o (2007), M , ngh , s Khâu Ch n Thanh (2001), Lí lu 42 Qu c c ngh thu t c n Trung i 43 i Vi t Nam, Nxb Nguy n Bá Thành (1996 c T 44 145), tr.61 (s 63 T p chí Sơng 45 (s 200), tr.100-102 46 nay, nh 47 tình Vi t Nam t gi a th p k ng Thu Th y (2001), im n ih Tr n Hoài D m, Hà N i , Nxb tr , TP H Chí Minh 67 n ... n Lam Luy n: (Qu d ch ph n ánh th i ti n v n c ng i Lam Luy n qu Lôi Thiên nh chi ph i su i Tráng): V i s c m nh bên c a th nh b o k chuy n cu ch Lam Luy n i chn chun c a khơng chút m c c m, Lam. .. n v n nát cu báo i Lam Luy n - l i c m nh n v n: V i Lam Luy n tình ng l y c m h ng sáng t o, i ngu n, l n, bi n c , Lam Luy ng o, mi t h a cho trái tim h n hán c a ng v a Lam luy n trào dâng... 11 11 LAM LUY N VÀ GI 1.1 Gi ng, gi u gi 1.1.1 Gi ng gi 11 u .11 1.1.2 Gi t hi 1.1.3 Gi ng ngh thu t 11 14 Lam Luy hình thành gi Lam Luy n i s nghi 1.2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến (Khóa luận tốt nghiệp), Giọng điệu trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay