NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEE (Khóa luận tốt nghiệp)

89 6 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:21

NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEENGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEE I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C XÃ H I - C NGH THU T TI U THUY T JOHN MAXWELL COETZEE KHÓA LU N T T NGHI M NG H o: Chính quy Khóa h c: 2015 - 2017 Qu ng Bình, 2017 IH C L ic - - Sinh viên th c hi n M CL C PH N M U .3 Lí ch tài .3 L ch s v ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u u tài C u trúc c a khóa lu n 10 PH N N I DUNG .11 U TRÚC TR N THU T TRONG TI U THUY T J.M.COETZEE 11 1.1 Ngôn ng tr n thu t 11 1.1.1 L i k 11 1.1.2 L i t .12 1.1.3 L i bình lu n .14 1.2 Gi u tr n thu t 16 1.2.1 Gi 17 1.2.2 Gi ng tri t lu n .24 1.3 M t s th pháp tr n thu t 27 1.3.1 Th th tr n thu t .27 1.3.2 Th ng 31 1.3.3 Th ng nhân v t .34 TH C XÂY D NG NHÂN V T TRONG TI U THUY T J.M.COETZEE 37 2.1 Các ki u thuy t J.M.Coetzee 38 ib i ch 38 43 2.1.2.1 Ch th xác .43 2.1.2.2 Ch tâm h n 45 i v i nh ng khao khát 47 2.1.3.1 Khao khát t 47 2.1.3.2 Khao khát sáng t o ngh thu t 49 c xây d ng nhân v t ti u thuy t J.M.Coetzee .52 2.2.1 Phác th o ngo i hình nhân v t 52 2.2.2 Miêu t nhân v ng 55 2.2.3 Miêu t nhân v t qua bi u hi n n i tâm 57 U TRÚC KHÔNG GIAN VÀ TH I GIAN NGH THU T TRONG TI U THUY T J.M.COETZEE 62 3.1 C u trúc không gian 62 3.1.1 Không gian thiên nhiên .63 3.1.2 Không gian cu c s ng 65 3.1.3 Không gian c a nh ng cu c chi n 68 3.1.4 Không gian c a nh ng gi 70 3.2 C u trúc th i gian 74 3.2.1 Th i gian hi n t i 74 3.2.2 Th i gian h ng 767 3.2.3 Th i gian kho nh kh c 79 PH N K T LU N .82 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 85 Nam Phi m t nh ng qu Châu Phi Chúng ta bi nn m phía nam l a c v i nhi u b l chung s ng v i nhi u th ngôn ng khác Không ch v t c có ngu n tài ngun, khống s n vơ phong phú v i th ch tr ti n b t c nh thành m n nhi m t s c c ngh thu t Có th k i ti reiner, Nadine c nh n gi c danh giá M n t n gi hai J.M Coetzee i th m m t nh ng b c th y c a n c h u hi ib nm i Nh i ta ng b n ti u thuy t n i ti c i ch i th a mi giáo viên ti u h c M c dù cha m không ph thông th o ti ng Anh B ông t a mình, ơng i h c Texas t ti i t i Cape Town Nam Phi Cha ông lu t n u h c cao h c n b ng Ti i lu n án t v vi c dùng máy tính phân tích ti u thuy t c a Samuel gi ng môn i h c Ti u bang New York t ng trú Hoa K b t ch i (vì ơng tham gia phong trào ph n chi n) ông tr v l i Nam Phi T n 2000, ông gi nhi u ch c v t cu i cù xuyên t ng i h c danh ti ng i h Hoa K i h i h c Ti u bang New i h hành viên c a c nh ng s ki i h c Cape Town, t ti i h c ng Xã h i T t nv i c bi t, v i nh ng sáng t o ngh thu nghi c trao t ng gi ng Booker: l 1983 cho ti u thuy t l n th ti u thuy t c c bi i c trao gi h c danh giá b n ngh thu t th hi n thân ph n nh ng k l , n n nhân c a tình tr ng phân bi t ch ng t c nh ng b t công xã h i Theo H r n ch ng ti u thuy t c ng Nobel: i c u trúc i tho i nén ch t kh ng th i, ông m t nhà hoài nghi tri lý tàn nh ng phê bình ch c gi c Vi t Nam, b c bi [5] n John Maxwell Coetzee v i m t s tác ph Ru ng b (Disgrace), Cu cd Times of Michael K), Gi a mi i th i c a Michael K (Life & t (Waiting for the Barbarians) hay i b n m i i ch Có th nói, nh ng cu n ti u thuy t b c th y c a J.M Coetzee "nh i", c nhiên v cu c chi n tranh gi a t ng l p áp b c nh ib câu, t ng ch tác ph ch n kh n T ng ng lòng cho nh gi ng xé gi B ng gi y v nh ng ng lu t l hà kh c ch n, kiên quy t v i ngh thu t s d ng ngôn ng tài a khó n m b t, v a d hi u, r tình: i s ng t quen thu t nhi u v cho suy ng m v th c c a cu c s ng, quan ni m v tình yêu, s b ng , tri ng ch ng l i s c v c c a m Coetzee th c s c Tìm hi u m i chúng ta, quan ni m c th y vi c s d t i v i m t phong cách r m t thu t ti u thuy nh tài sáng tác c a J.M.Coetzee, khám phá c m th c s truy v n b n th c chúng ta, c a c i v i ngôn i nh ng ti u thuy t c a mình, J.M c kh u hi [3], ng c a m i m t dân t c Vì v ng th am i i vi t mu n tìm hi u, ngh thu t ti u thuy t c khai thác v c p d n sáng tác c a ông T c phong cách ngh thu t thu u hi i nói chung K t nh n gi c bi t c a gi i nghiên c n i ti c Nh ng t báo The Frankfurter Allgemeine, The Washington ành cho ông r t nhi u s ca ng i mà b t c m i Cu n ti u thuy t b c th y c a J.M.Coetzee nh ng c c nhiên v cu c chi n tranh gi a t ng l p áp b c nh ng ib n kh n T ng câu t ng ch tác ph ti ng lòng cho nh i s ng ch gi ng xé gi tâm nh ng lu t l hà kh i ta yêu m n cu n sách ngh thu t s d ng ngơn t tài tình c a J M.Coetzee V a khó n m b t, v a d hi u, r t quen thu The New York Times) [3] Trên t Washington Post s ngày th Sáu tháng 10 c nhà xu t b n t: Penguin Book ông ta s a J.M Coetzee t t gi i b ng a Coetzee, lòng tr c n c m thơng c a ông ta v i t t c nh ng s x u mà làm hay c m th y Tôi th c s Coetzee hi u r t rõ v b n ch t t nhiên c v i m t cách r i ơng ta có th vi t lên c thù tàn phá c a ông ta n s an i, mà s b t n, b t n l n nh t nh ng tác ph m v i phong cách ki m l i bút pháp c nh i tho i v i th gi i t i t u ngh c a ông là: câu ch cơng phá v ac a s hồi nghi vào ch ng c a tôi, c a s c nguy c u y tác ph u tay Mi t Hồng Hơn (Dusklands, 1974) c chút ni m tin vào th c t i mà có th b u víu m v c a hi i nh Vi t Nam gi i b ng nh ng cách (Paul Ingendaay, The Frankfurter Allgemeine) Hay t p chí n cho r ng: "T t c trang vi t c u gi ng vi c t p trung miêu t m t nhân v ph c tr c ti t nhân nh hu c ph [21] bàn lu n, nghiên c u v i nhi c a thu th c xây d ng lên Nhi u tác ph m c c ng ti p c u ó m t cơng trình nghiên c u m t cách có h thu t ti u thuy th ng v v ngo i ng h n ch nên chúng tơi ch có th ti p c n v thơng qua tài li u nghiên c u b ng ti ng Vi tài li u thu th p c, m qua cơng trình nghiên c u theo hai m ng sau: cơng trình nghiên c u chung v ti u thuy t J.M.Coetzee cơng trình nghiên c u v v n ngh thu t ti u thuy t J.M.Coetzee 2.1 Các cơng trình nghiên c u chung v ti u thuy t c a J.M.Coetzee Không ch n i ti ng Nam Phi, J.M.Coetzee m t nhà phê bình, nhà n i ti ng th gi i Tên tu i c a ông nh ng tác ph m cs cm c gi kh p th gi i Nh ng câu chuy n tinh t , nh i h u hi i ln có s c hút m nh m th mà nh ng ti u thuy t c iv ng c a c gi tồn c u Có l c gi i thi u d ch nhi u th ti ng khác Có th nói, nh ng tác ph m c a ông m t hi c x p vào lo i bán ch y nh t Th gi i Dù nh ng sáng tác c a ông xu t hi n mu n u tác ph m tiêu bi ti ng Vi t Th c t ó r t nhi u vi t v m ng xã h i, t T p chí khoa h c a ơng Các tác gi Vi t c d ch i trang c ngoài, T i h c c a nhi u tác gi vi t v ông tác ph m nh nh i v i ngh thu t c h u hi i nói riêng Có th k n m t s tác ph m lên ti vi báo ch Ru ng b ti u thuy t tên c Tu i Tr Bài vi t T n ti u thuy t Ru ng b c a t c a tác gi Ph m Tu n t p chí Khoa h ih cC n n ti u t: thuy i ch m c c a tác gi Nguy n Th Thu Giang - t p chí khoa h i h c An Giang Bên c t c a tác ng b (J.M.Coetzee): Khi m gi Kh t cu c Hay m t vi vi t v J.M Coetzee v i t t ti u thuy t c : c a Nguy n Th u báo, vi t khác n i vi t nh n th y nhi u vi t mang tính ch t gi i thi u, g i m v tác gi J.M.Coetzee gi u sâu s c tác ph m c a ông Hi v ng v tài: i vi t s thu t ti u thuy t John u vào h th ng nghiên c uv ngh thu t ti u thuy t c a ông nói riêng 2.2 Các cơng trình nghiên c u v ngh thu t ti u thuy t J.M.Coetzee Nh ng ti u thuy m lòng b l i nhi u c v i nh ng câu chuy n ám nh c ng sâu ng Có l th mà tác ph m c a ơng nhanh chóng tr thành m c tiêu tìm hi u nghiên c u c a gi i phê bình nói riêng h c gi , d ch gi , b c mên m J.M Coetzee nói chung Tuy nhiên, vi c nghiên c u v ngh thu t ti u thuy t J.M.Coetzee ch m i d ng l i m nh l ch m qua ho u chuyên sâu Có th k u ngh thu t ti u thuy Ph m Tu n Anh t ch m l i t u v m t nhân v t n cơng trình i ch ih cC c a pc i ngh thu t, tác gi không ch mu n ch m t y u t thành cơng chi c bánh mì làm tơi thèm nh [3;227] c ti u thuy t c a ông, ta nh n m t s quen thu c nh ng gi i s l p l i c a t tr ng ng ng p R i s c gió cu n tơi v nv u, c m t cu n xốy, hai tay dang r ng, chi c áo chồng c t cánh bu m C g th t nhanh, chân c gi a trung tâm qu m tc a [3;277] Trong gi a tr h ng hào, kh e m nh, m i v i không chút ho ng s c u em thúc vào b ng tơi, r i tơi bi n m t, b gió cu S ng ch m ch kh [3;277] Có th nói, nh ng gi ng xuyên xu t hi n gi nhân v t Tuy nhiên, gi n r i ch m t d a níu kéo Nó có th ng th pháp dòng ý th c kh phá th gi i n i tâm nhân v t qua nh ng gi th c m t h th ng nhân v t v i bao tâm tr , ln khao khát ki m tìm m n m b t ch ng n ng gi bao ngang trái th i h u hi th c t i c nh ng hi n th c kh c li t v i i v i nh c, khát khao mãnh li gi m t th c t i v m t c nh ng n bi t không ph i o ng ph i m ch c ch n r ng s l i th c d y th gi i y, r ng không th lãng quên hay b m [3;290] T c a th t nt l i có nh cu c s ng i c a Li u nh ng n i ni m day d y c s ng c a vòng quay xã h t i b ng cách tàn nh n c h m t nh n h u b n thân mà b th c T t c nh ph i v c a bi t bao th u n ti u thuy t c a khơng c a m t s ph n, m i hay m t dân t c mà v i v n nguyên giá tr B i mang tính lý trí, tác gi c truy 72 i nh n ngôn t nh ng u n c c a th gi i c ti p nh n tác ph n nh ng u n c vô th c c a b n thân n vi c c m th s c thái c m xúc c a m bi ng gi t c c a bi n v i vô th c, m t chu i v t, m ý th i h t s c bi c B c ng liên ng b ng b i vơ th c, s khơng bao gi nói ng mu n nói: m i di mang tính nói nh u nhi u a, hàm h dang, l n l n gi a nh ng y u t có tính truy n thơng nh ng y u t phi truy n thông, v a sáng rõ v i, v a ng n mb c l i v a ph p ph i bay xa Tóm l i, khơng gian ngh thu t m t ph m trù ngh thu t có vai trò quan tr ng vi c th hi n tính cách nhân v ng ch c a tác ph m Không gian ngh thu t m t ph m trù quan tr ng c a thi pháp h n chi m i s ng, mơ hình ngh thu t v cu c s ng Không gian ngh thu t góp ph n th hi m ngh thu t c a m m i th không gian ngh thu t mang nh c, u n th không gian ngh thu t Là m ng thành th i h u hi n cho b i cá nhân v i bao n i ni m b t c không gian nào, nhân v t c , t khôn v m t th gi i khơng th lí gi u này, J.M.Coetzee cho th y khao khát c s th t v ki h pv i, c m t không gian ngh thu t m i g v i cu c s ng, ph n ánh cu c s ng c a nh nh n i c s ng v c Th hi n c tìm ki m c hòa p v i thiên nhiên tìm l i m t th gi i nói, ki u khơng gian th gi i ngh thu t c a J.M.Coetzee phong phú v i nhi u d ng th c khác S phân chia c a m ng ti p c n Khám phá th gi i ngh thu t c a b y n ch a nh ng bí m t mà khơng d nhân bi t m t cách r ch ròi Th gi i ngh thu t c a ông m m i l n hành trình khám phá l i th y nh ng màu s c m i Có 73 l th mà hi n ti u thuy t c a ông thu c vào hàng bán ch y nh t th gi i ob c yêu m n Th i gian không linh h n, khơng c t s ng, ng nói r khơng c t t i dây xâu chu i k t n i s ki n, dòng tâm ng, nhân v t, hành ng ch nh th c a tác ph mà m i tác ph m c bi n c Có l th t nh ng s ki n, ng c a nhân v t m t c u trúc th ý ngh thu t c ng c bi t, th i gian ti u thuy t c a ông song hành v i m t không gian nh nh.T t c nh làm nên hay cho tác ph m tâm tr ng c a nhân v t, ng c m hi h ng mà tác gi mu n g i g m qua t ng câu chuy n Theo t c Th i gian ngh thu t hình th c n i t i n Thu t ng ng ngh thu t th hi n tính ch nh th c a th hi u th i gian ngh thu t ph m trù c a hình th c ngh thu t, hình th c t n t i c a th gi i ngh thu t, m c ki m tra s v t x d u s ki n, v i di n bi n tâm tr ng, c m xúc c a nhân v t câu chuy n Th i gian ngh thu t g n li n v i t ch c bên c Khi ngòi bút ngh ng ngh thu t y theo di n bi n s ki n th i gian trơi nhanh, d ng l i miêu t chi ti t th i gian ch m l thu ng g n li n v i quan ni m c i gian ngh c ph i ng n c a tác gi Vì th , th i gian ngh thu t có th có nhi u c t ch c, phân chia khác tùy theo c m quan sáng t o c a m i nhà i lo c d ng d ng th i gian c m cách s gi i mã nh u mà ơng mu n nói sau m i tác ph m c a Có th nói, th i gian hi n t i th làm vi p r t nhi u v m mà nhân v r cr h u qu c a nh ng ch ng nh ng v ho c nh ng bi 74 i th c t n k l i nh ng th i kh c c a s ki n, t chúng m t không gian v i gam màu nh n r ng sáng, kh u M m c a m t ngày g n li n bi t s ki n, v vi c b tai n n, viên Quan tòa ch ng ki n s b t công tàn b o c ch , David ph nh ng b im tv ng nghi c truy tìm v kh tình tr ng nhân v t hi n t i ng hi d ng th pháp ngh thu t k t n i gi a kh hi n t i T v is lý gi i cho o m t l i k t c ng hi n m t lúc s ki n, tình ti t m t th i gian nh i ch m, th Trong ti u thuy t ng hi n th hi n bi t, không theo tr t t s p x p c a s ki ph m, tác gi k t c u th t ng t, b t ng ib n nh c b ng u k l i câu chuy n v Paul i th t c a ông tr n thu t tác ph t dòng ch y liên t c c a th i gian th c t mà ta d dàng c m nh nh u, t xuân, h i n mùa tro i l t lòng, l n lên, già, ch t) hay m i s bi m, nh [3;26 u hi u g i cho ta c m giác th n kh t tr l nh bu t th n t phía b i, nh ng d u hi tr i mát d u, kh ng nv i n c a nh ng ng n c non m i nhú Nh c cu n cu i gian hi n th [3;156] c bi u hi n b i nhi h t tr ng t ch th n tính th i gian Cùng v già, xuân h c c, h i y, ngày hôm sau, cách ch th y, th i gian c th hi n m t cách t thay bi n c t nhiên (t u tác Tai n n v l y t tia l ông kh i chi c n truy n M c m t s ki n quan tr ơng t phía bên ph nh d u hi u ch th tc n th i gian, ch cách i tr , tu i n l i m t cách ngh thu t Có iv môi th Môi bé cu 75 aul Rayment b tai n n, ch t t nh sên, l t bu i sáng th t huy hoàng Ánh m t tr i vu t ve d d y Có nh [5;7] i v v i b t c c a Ngày th nh t, ngày th n ngày th i v i bi t bao s bi n thiên c a n x n toàn tr th i gian: t ng qua cách c ng xu ba, rìa c ml B c, bi t r [3;126]; ub ngo h b l i m t h th ng t i b h c lên phía Vào ngày th t d i mu i m pn b y, cu i l i nh ng cát ng sau, phát hi n r ng, gi a khung c nh hoang v ng nhu m màu nâu xám nh t nhòa, có m t d ng a, chúng tơi nh n tr i dài nhi u d m t i, khơng khí m d n lên, tr [3;134]; ng b n r ng núi r hi n t u id ng gào lên ch [3;146] Bên c c th hi n thông qua nh ng sinh ho t t ng kho ng th i gian nhân v th i gian ng nh t c a nhân v t , ngh n, làm tình, ng lúc ta th y th i gian di n câu chuy n r t ng n, ch m t bu i sáng, m t t i, m công tái hi n cu c s ã thành i v i nh ng kho ng th th Có th nói, th i gian sinh ho t h th c v t ch t c a th c t i cho s ki n m t hình ng v i bi t bao tâm tr ng Tâm tr ng theo th i gian mà bi n chuy n qua vi c miêu t c nh v i T sáng s m, r i gi tu m di t th gi i n i tâm t tr i l n, hồng hơn, ch p t i, n , th c thu ng nh ng tình c m luy n ái, nh tc c i i Mô t r t chi ti t s ki n hi n th c, pha m t gam màu g i c m n ta tr ng h n, miêu t th i gian vào lúc sáng s ng tình c ng c l rõ giam gò bó m t doanh 76 i gian d ch u nh t ngày lúc sáng s m, t nh gi c nghe tr i ti u ngày ngồi ng m nhìn qua l thơng gió hình vng, ng ch cho tia sáng xám nh c s có m t kh u ph t p th d th a n i khao khát man m ti c t m c m nh c i chân mình, nhìn th y nh ng khuôn m t khác nghe i nói chuy [3;169] Thơng qua th i gian th c t i, tác gi không ch mu n thông báo cho b c bi c nhân v t c n kh c sâu nh p c a không gian T th i gian vào nh m nâng cao hi u qu ngh thu t thu hút b ng ghép không c vào nh ng trang vi t m t cách d Có th t ki u th Th i gian h n hình sáng tác c a J.M.Coetzee ng miêu t th i gian theo ki ng hi n d a h i c nhân v t gi a hai dòng kh hi n t i T hi n t i k ni m trào dâng mang nhân v t v v i kh , t hi n t i c a kh kh hi n t ,b t nh v kh c g ng l c l ib nm i i ta u lúc viên quan tòa hi n h i, i tin r ng u m t hình p vào ngày b nh b trói n i v i nh ng tù nhân m i r khác Tơi bi t r ng h nh ng y l i ám t i Trong ti u thuy t i lùi v m t i khác sân doanh tr i ch t nhìn qua ng i ib tc u s p x y M t tơi kí c v ông nh v nh ng k ni t th i huy hồng c a mình: c b nhi m nh ng góc t i c a th tr ng gi u m t sau chi c áo choàng, rong ru i nt nào, nh th nh tho ng nh ng bà n i tr b ch nh n nh ng i qua khung c a s m n a i ánh nhìn c a t 77 hình dung hình Trong im ng, tơi c tái t o l m tm tr i b m mùi b c t t t c nh ng t c nh ng tơi nh p ch cho tù nhân, t ih ng hình nh cha t khó: i bóng c a b im [3;106] Nh ng lúc c m th y ng v nh ng chuy hình gái lòng mình, nh ng chuy n t t, chuy n x u m giam gi a nh ng b c [3;170] Có th nói, th i gian vào lúc n gian tâm tr ng rõ nét nh m c a th i i tho i v i v i nh ng Tôi c vi , day d t, th c i ng làm Th m chí có a nh n nh ng ng doanh l i nhi y em chân tr chi c áo ng , m t chân nhúng ch u r a, ch èm n hình nh n r a chân cho em, tay em y tác gi tr c ti p b c l nh ng, sâu th m kí c tình c m, quan ni m c a thơng qua nhân v t so ng Khơng h có m t ph n ng t c th i C m vào c tay v y thơi Nó m t ph ng c, n ng n , m t tay ch ng h có s s vào nh ng [3;302] Th r i ông l i lao t tri n miên không th r th hi n r t rõ qua nh ng suy ng t l n v i v hay th c s c c a viên quan tòa; qua cách mà ti u thuy i nh ng câu chuy n ng y, v i th i gian h ng, m t l n n n kh k ch c a nhân v t i h u hi i v i nh ng bi k ch xã h i, bi k ch cá nhân, c a nh ng ám tr c m dun nhi i Nh ng k t thúc m a nhân v cu i m i tác ph ng th i t o cho h nh ut sáng t o c a b ng n xoa ih ah n thu c r t nhi u vào s c 78 ng 3.2.3 Ngoài th i gian hi n t i nh ng phút giây h thuy t J.M.Coetzee nh ng kho nh kh ng, ta b t g p ti u m xuy t th c s ng Các nhân v t ti u thuy t c a ông ph i gánh ch u nh ng n l n t m n l n lên, m m t mát r t i m t hoàn c khơng th mà ơng ph i miêu t t m , c th nh ng chi ti v n nhân ng kho nh kh c th xuy truy n t i nh m u mà ông mu n g i g m Chính nh ng kho nh kh c y nh ng chi ti t ngh thu t th hi n nh ng bi k ch mà nhân v i i m t cu c s ng m xuy t v th i gian Ru ng b Ta c m nh Nhân v t xu t hi n v i m David - ng d y t av ng xã h i: i h c Cape Town cơng trình nghiên c u ngh thu u, b n lý l ch v ngh nghi p, cho dù ng n g ngôn ng hi Có th i, ơng t t n bi k i; t ngơn ng hi i bóp ch ng xu t b n nh ng i c n b cu c h gi ng thông tin M t mơn h c ch ng l y làm h p d n, th [6;8] Có l n g c sinh n làm m m m ng cho t n bi k ch v cu di n? Chuyên môn b hu di c p c a xã h i hi r nn a ông ti p u hi u tha hóa, xu ng i c bi t, ta không th không ng n nh ng trang cu s ph n nhân v t thúc ng s song hành v i hình nh m t chó Nh ng chó b b nh t u ph i mang vào lò thiêu h i lên m t khơng khí tàn sát, ch t chóc, g n r t rõ v i s th t b i, t v s ph n nhân v is ng c a a th gi i gi d i, tàn nh n phi lý này? Viên quan tòa nhi u th cu nh ib nm i y, có nh i này: v a tr ch , v i, v ng lo i c c nh ng suy 79 n qu n s ng ngồi dòng l ch s Tôi n m c ph i th t lên r ng: mu n s ng ngồi dòng l ch s ch t lên th n dân c c nh ng n , nh i di c a ông c nhi m v i xã h i Bên c nh i có trách c s ng tình d c J.M.Coetzee l ng u thuy t r t tinh t c coi m nhân v t tìm v v i b n th c thuy t c mi H làm tình t c giúp c ta th y r ng ph n l n ti u n tình d c: Ru ng b u nh t [3;312] ib nm m i lúc, m i ch m, Gi a i th u cu c làm tình gi a viên quan tòa gái m i m i t i, phòng ng , có phòng tr , th m chí c doanh tr nh ng cô gái m, v i nh c ph ch d ng y u t i tr chuy n t i s tâm h n c a nhân v t Bên c nh ng kho nh kh c th u thuy p b i th hi c Có th nói, gi v bên c nh c mu n, khát v ng cao gi i o vô th i sáng t o nên Trong th gi i y ln có s l p ghép c a nh ng khao khát, ham mu n, ám i b n m i, nhân v c th hi n rõ nét ti u thuy t l y hình u t Có l th c t nên ch ng ki n nh ng b t công ,b t c n v i gi gi i thoát l n tránh th c t i Nh ng gi u không cu thành m t ph n không th thi u cu c s i Nó khát v mu n c a nhân v c mu n g i g m tác ph m c a Có th nói, nh ng ti u thuy t J.M.Coetzee có th i khơng g nt c nh ng tình hu ng gay c n, h p d M i m t nhân v t, m i m t hoàn c nh, m i m t chi ti t hay kho nh kh nh n ti u thuy thu t nh nhàng, c c u mang m t d ng ý ngh nh Thông qua nh ng kho nh kh c nh nh t c a th mu n kh c h a ph n nh ng bi k ch c 80 i nh bé xã h i h u hi n i Nh i ph i gánh ch u nh ng n l m nh ng vòng tay s t mát ln c n B sáng t o c a mình, d ng th ph n ánh hi n th c xã h i V i s v n d ng th pháp ngh thu t, ti u thuy t c ngh thu t th gi i i t n t i th i gian hi n th c, ch t ch a nh ng n i ni nh ik t o nên phong cách m i ti u thuy t J.M.Coetzee, gây b c 81 u ng lòng Có th nói J.M.Coetzee khơng ch m n i ti ng c , nhà phê bình c Nam Phi mà ơng m t nh c m nh danh b c th y c a ti u thuy t h u hi n m t lu ng gió m i, khai m i bi u xu t s c, i Nh ng trang vi t c a ông ng sáng t o cho nh ng bút i h u th Qua tìm hi u ngh thu t ti u thuy t J.M.Coetzee, chúng tơi a ơng Tìm hi u v chúng tơi nh n th y thu t ti u thuy có m t phong cách ngh thu k th a t nh Dostoiewsky, Kafka, Faulkner nên t ng trang vi tr c nh ng câu h phân ph ng i m i xã h i Tuy nhiên ông l i có nh ng sáng t o r t riêng không th tr n l T t c nh ng bi k ch, nh t ch , nh ng d n v n t i gi trí, làm dáng, chúng gi n d c c vi t b ng m t a J.M.Coetzee không màu mè, trang n m c làm c m th c gi vòng vèo, không ng vào c t truy n t Nhi n di i cho r ng, câu ch c a J.M.Coetzee c gi ng t ng t Tuy c gi s b câu chuy n cu d t vào m t th gi y b o li t Trong su c a m t ngh n ch t c th chuyên v v ông d n i vai trò i cu n ti u thuy t, xã h i B i c nh c a t t c ti u thuy t m Nam Phi hoang tàn, v i muôn vàn b i l ch s ln t iv i tr u xóa b l n Ch xuyên su t ti u thuy t c a J.M.Coetzee nh ng t phân bi t ch ng t i xã h i Nh ng t i nhi u khơng hi u n i b n i ng H tr thành n n nhân c a th i cu m t h t ni m tin trách nhi m công dân ý th c v vai trò c a c t thành cơng xây d ng nh ng nhân v t có s ph n 82 i b t h nh, nh ng s ph n không may m n, nh ng may m i b áp b c xã h u làm nên s khác bi t gi a J.M.Coetzee v c chi n ch ng ch phân bi t ch ng t c cc ch , ông không d ng l i i, mà mu vi c miêu t s tha hóa v m t n s tha hóa v m t xã h i B ng nh ng th pháp ngh thu ng , th ng nhân v , "thâm nh p sâu s c vào u thuy t J.M.Coetzee th c s nh ng thân ph i, ch s tàn b o n bênh v c cho k y u i cao "l t m t n c a g i ng t i m n a nó, lên ti ng d ng c a ác" o b c Th gi i Tìm hi u chúng tơi nh n th y n i b t v sau: V c u trúc tr n thu t, ti u thuy t c i c u trúc r n ch thu t ti u thuy t ch i tho i nén ch t kh s c Thông qua nh ng l i k , l i t nh ng l i bình lu c a s ng m cho nhân v t i s ng riêng, nhân v t c a ông ph i v t l n, d n v tranh t sinh t k âu u c bi t, ông ln hồi nghi m t cách tri t ng phê bình ch c gi c o i vi c s d ng ngơn ng giàu tính tri y tính nhân sinh B ng nh ng th pháp ngh thu ng , th ng nhân v t, th ng sáng t o c a b c m t cách m nh m Nhân v t ti u thuy t J.M.Coetzee nh h t i cá nhân ph i gánh ch u nh ng bi k ch, nh ng b t h nh mà xã h i mang l i Nh ng i nh bé m chí có nh ng lúc b t c h khát khao thoát kh i th c t nv it kh c h a nh ng bi k b n th p y, J.M.Coetzee s d ng nhi u th pháp ngh thu h u hi nv ng cách tân táo b m ý v tri t h md u n day d t v thân ph n 83 i xã h i B ng ngh thu t s d ng ngôn t c h a r t thành cơng nhân v t c a t Nh ng, l u thuy t c t n i ám nh v i nh ng ng khó quên Tron i chúng tơi tìm hi u v c u trúc không gian th i gian ti u thuy t J.M.Coetze Chúng nh n th y r ng không gian th i c bi t quan tr c ông th hi n r i nhi u d ng th c khác Thông qua không gian th i gian, m t l n n mu n kh c sâu thêm s ph n c a t ng nhân v t T n cho b nhìn m i v c u trúc khơng gian th i gian Th vi c tìm ki m s th t v ki c khao khát c c c hòa h p v cm t c s ng v i p v i thiên nhiên tìm l i m t th gi i th c s Trong nh ng v thu t, t t n n chi ti t, t n ngh n c th , chúng tơi mong mu c góp thêm m t ti ng nói vào hành trình nghiên c u v ngh thu t ti u thuy t J.M.Coetzee g m t b c th y c a ti u thuy t h u hi ib n c Vi t Nam Tuy nhiên, hành trình khám phá ti u thuy ngh thu t c a ông ch c ch n s nhi u phát hi n m i v nh iv gi c bi t ti u thuy t h u hi a i Do kh th i gian nghiên c u có h n, khóa lu n s không tránh kh i nh ng thi u sót h n ch l p lu n, phát hi quát v b n góp ý b m sáng ngh thu bao quát tài li u tham kh khóa lu c hồn thi 84 i vi t mong quý th y cô a n nh (2005), Quan ni m th c t i, T p chí nghiên c c h u hi n c J.M.Coetzee, (2004), Cu c s ng th i c a Micheal K, (Thanh Vân d ch), NXB Ph n Hà N i J.M.Coetzee (2014), ib nm i h c Hà N i J.M.Coetzee (2005), Gi a mi t y, (Song Kha d c Hà N i i ch m, (Thanh Vân d J.M.Coetzee (2016), ng Hà N i J.M.Coetzee (2004), Ru ng b , (Thanh Vân d ch), NXB Ph n Hà N i Lê Bá Hán (1999) T n thu t ng Lê Huy B c (2013), c c h u hi i h c qu c gia, Hà N i i, lý thuy t ti p nh n ih c m, Hà N i M.Bakhtin (2003), Lý lu n thi pháp ti u thuy t, (Ph H ch), NXB tái b n, Hà N i 10 Nguy n Th Thu Giang (2014), Hi i ch n ti u thuy t a John Maxwell Coetzee T p chí khoa h i h c An Giang, quy n 11 Nhi u tác gi (2003), c h u hi i th gi i nh ng v (L i Nguyên Ân d ch), Hà N u (2002), Lý lu c, NXB Giáo d c, Hà N i 13 Tr (1998), D n lu n thi pháp h c, NXB Giáo d c 14 Tr , Lê Bá Hán, Nguy n Kh c Phi (2002), T h c, NXB Giáo d c, Hà N i 85 n thu t ng lý thuy t 15 Tr n Huy n Sâm (2007), Bi k ch ru ng b ti u thuy t tên c a Coetzee, t 16.https://phebinhvanhoc.com.vn/chu-nghia-hau-hien-dai-va-van-chuong/ 17.https://phebinhvanhoc.com.vn/chu-nghia-hau-hien-dai-nhung-khai-niem-canban/ 18 https://phebinhvanhoc.com.vn/thoi-dai-cua-nhung-thu-hau/ 19.https://phebinhvanhoc.com.vn/tac-pham-cua-franz-kafka-va-nen-van-hoa-daichung-mot-vai-phac-thao/ 20 http://4phuong.net/ebook/47432507/suy-nghi-ve-hau-hien-dai.html 21.http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=1 1043 22 http://www.gio -.com/DaoTrungDao/DaoTrungDaoCoetzeeKeNgoaiCuoc.html 86 ... thuy t J.M .Coetzee cơng trình nghiên c u v v n ngh thu t ti u thuy t J.M .Coetzee 2.1 Các công trình nghiên c u chung v ti u thuy t c a J.M .Coetzee Không ch n i ti ng Nam Phi, J.M .Coetzee m t... vi t nh John Maxwell Coetzee m t nh c h u hi nc a i Ngay t xu t hi m nh m ng c gi b i nh ng ti u thuy t ph c d ng m t th gi i r n n t, v v nv y s b t tín hồi nghi Nghiên c u ti u thuy t Coetzee. .. ng th i, ơng m t nhà hồi nghi tri lý tàn nh ng phê bình ch c gi c Vi t Nam, b c bi [5] n John Maxwell Coetzee v i m t s tác ph Ru ng b (Disgrace), Cu cd Times of Michael K), Gi a mi i th i c
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEE (Khóa luận tốt nghiệp), NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEE (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay