BÀI tập TUẦN môn LOGIC học

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:11

BÀI TẬP TUẦN MÔN LOGIC HỌC PHẦN I Câu 1: Trình bày nghĩa khác thuật ngữ logic Phân biệt tư logic hình thức logicLogic tiếng Hy Lạp cổ “logos” nghĩa là: từ ngữ, ý nghĩ, tư tưởng, trí tuệ điều nói Từ thuật ngữ “logos” xuất thuật ngữ “logike” để ngành khoa học nghiên cứu suy nghĩ đắn Thuật ngữ “logic” tiếng Việt du nhập từ phương tây mang số ý nghĩa sau: - Logic khách quan logic thực khách quan – logic diễn bên ngồi độc lập với q trình tư người Đó mối liên hệ tất yếu vật, tượng mối liên hệ tất yếu mặt vật, trượng thực khách quan Ví dụ: quan hệ logic tượng trời mưa tượng sấm chớp… - Logic chủ quan logic suy nghĩ – logic trình tư Logic chủ quan sử dung hai trường hợp: Một dùng để cách thức tư duy, cách lập luận, suy nghĩ chủ thể định (có thể nhân tầng lớp, giai cấp, dân tộc chí thời đại:, Hai trình tư tuân theo quy tắc định, chặt chẽ, phản ánh logic khách quan - Logic học khoa học nghiên cứu hình thức quy luật tư nhằm nhận thức đắn thực khách quan Tư logic tư có hệ thống, tất yếu, chặt chẽ xác Tư hệ thống đặc điểm tư logic, tư tưởng – yếu tố cấu thành hệ thống, trình tư tuân theo trình tự định, chúng quan hệ quy định lẫn tạo thành kết cấu chặt chẽ, qua thấy rõ tính chỉnh thể tư tưởng tư hệ thống cung cấp tranh tương đối xác đối tượng nên vị trí thứ tư hệ thống quan tâm tới toàn thể Tư tất yếu ( tư đắn), điều kiện định để bảo đảm giá trị chân lí sợ nhận thức tư định phải diễn khác Tư chặt chẽ liên kết bền vững tư tưởng – yếu tố cấu thành q trình tư bảo đảm tính quán rõ ràng mạch lạc, không mâu thuẫn sựa sở vững chắc, phù hợp với logic khách quan Tư xác tư có nội dung phù hợp với đối tượng phản ánh, tư xác hướng vào khái quát thuộc tính đặc trưng, chất đối tượng, qua giúp cho việc nhân biết đối tượng mà tư phản ánh phân biệt với đối tượng khác Hình thức logic tư kết cấu tư tưởng hay nói cách khác phương thức liên kết thành phần, phận tư tưởng theo trình tự xác định Câu 2: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu logic học hình thức Đối tượng nghiên cứu - Hình thức tư Hình thức tư phương thức liên kết phận cấu thành nội dung tư tưởng tạo nên ý nghĩ tương đối hoàn chỉnh đối tượng, qua đánh giá tính chân thực hay giả dối tư tưởng có hình thức tư khái niệm, phán đoán, suy luận… - Quy luật tư Quy luật tư mối liên hệ chất, tất yếu, phổ biến tư tưởng tạo thành kết cấu bên trình tư duy, kết cấu hình thành lịch sử, thích ứng với mối liên hệ vật, tượng giới khách quan - Thao tác quy tắc logic Thao tác logic phương thức tiến hành để tạo lập, xây dựng làm thay đổi kết cấu logic hình thức tư nhằm cách xác định đối tượng phản ánh thay đổi cách tiếp cận khác vấn đề nghiên cứu Quy tắc logic khái quát ngắn gọn thao tác cần thiết, nêu lên điều phải làm theo điều kiện định, để đảm bảo tính đắn, chuẩn xác thao tác logic Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu kết cấu tư nghiên cứu mối liên hệ yếu tố cấu thành tư tưởng mối liên hệ tư tưởng, qua làm rõ mối liên hệ tất yếu chúng Để làm rõ kết cấu logic, ta sử dụng phương pháp như: phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái qt hóa, mơ hình hóa,… Phân tích logic học phân tích mối quan hệ tư tưởng trình tư Đó phận, yếu tố cấu thành kiểu liên kết tư tưởng chỉnh thể thống Khi phân tích cần dùng kí hiệu chữ viết, biểu đồ, biểu thức để mô tả thành phần, yếu tố, phận cấu thành mối liên hệ, kiểu liên kết sau khái quát hóa thành cơng thức từ cơng thức chung, vận dụng vào thực tế cho phép ta nghiên cứu trường hợp tương tự việc kí hiệu hóa, cơng thức hóa q trình tư tưởng phức tạp, làm rõ kết cấu gọi phương pháp hình thức hóa Ngồi phương pháp trên, sử dụng phương pháp khác như: phương pháp so sánh, phương pháp trừu tượng hóa, khái quát hóa, hệ thống – cấu trúc Thậm chí sử dụng phương pháp thân logic học diễn dịch, quy nạp, tương tự… Câu 3: Thế định nghĩa khái niệm? Trình bày quy tắc định nghĩa khái niệm Định nghĩa khái niệm thao tác logic làm rõ nội hàm khái niệm tách khỏi lớp khái niệm nằm khái niệm loại Các quy tắc định nghĩa khái niệm - Quy tắc 1: định nghĩa phải cân đối Định nghĩa cân đối ngoại diên khái niệm định nghĩa ngoại diên khái niệm dùng để định nghĩa phải Vi phạm quy tắc này, thường xảy hai trường hợp: Thứ nhất, khái niệm dùng để định nghã có ngoại diên lớn ngoại diên khái niệm định nghĩa Nghĩa khái niệm dùng để định nghĩa bao quát đối tượng không thuộc ngoại diên khái niệm định nghĩa Trong trường hợp gọi định nghĩa rộng Ví dụ: tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội Ngoại diên khái niệm “hành vi nguy hiểm cho xã hội” rộng ngoại diên khái niệm “tội phạm” Định nghĩa không cân đối Thứ hai, khái niệm dùng để định nghĩa có ngoại diên hẹp ngoại diên khái niệm định nghĩa Như vậy, khái niệm dùng để định nghĩa không bao hàm hết lớp đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm định nghĩa Trường hợp gọi định nghĩa hẹp Ví dụ: Sinh viên luật Việt Nam người học trường Đại học luật Hà Nội Ngoại diên khái niệm “những người học trường Đại học Luật Hà Nội” hẹp ngoại diên khái niệm “sinh viên luật Việt Nam” Định nghĩa không cân đối - Quy tắc 2: Định nghĩa phải ngắn gọn, rõ ràng, bảo đảm tính xác Định nghĩa khiến người ta năm bắt đối tượng mà khái niệm phản ánh bảo đảm tính xác Muốn vậy, định nghĩa không dùng từ ngữ mập mờ, nhiều nghĩa làm cho người khác hiểu sai chất đối tượng phản ánh Các dấu hiệu phải dấu hiệu chất đặc trưng đối tượng mà khái niệm phản ánh Đồng thời, không dùng dấu hiệu suy từ dấu hiệu khác dùng định nghĩa định nghĩa dài dòng - Quy tắc 3: Định nghĩa khơng vòng vo Định nghĩa vòng vo nêu dấu hiệu nội hàm khái niệm dùng để định nghĩa không rõ ràng nên định nghĩa xong lại phải tiếp tục định nghĩa khái niệm vừa dùng để định nghĩa, lại định nghĩa khái niệm dùng để định nghĩa tiếp… làm cho định nghĩa mang tính chất vòng vo Hoặc khái niệm dùng để đinh nghĩa lặp lại khái niệm cần định nghĩa Nếu lặp lại có nghĩa chưa định nghĩa, khái niệm dùng để định nghĩa phải khái niệm sáng tỏ, thừa nhận khái niệm định nghĩa khái niệm chưa sáng tỏ, cần phải làm sáng tỏ - Quy tắc 4: Định nghĩa khơng ví von Ví von so sánh hai đối tượng có nét tương đồng Còn định nghĩa làm rõ nội hàm khái niệm định nghĩa cách rõ dấu hiệu chất đặc trưng đối tượng phản ánh trng khái niệm Như vậy, ví von chưa đối tượng phản ánh có dấu hiệu chất đặc trưng nên nhiệm vụ mà định nghĩa đặt chưa thực - Quy tắc 5: Định nghĩa không dùng phủ định mà phải trình bày dấu hiệu chất đặc trưng đối tượng phản ánh dạng khẳng định Phủ định đối tượng phản ánh dấu hiệu mà thực tế, nhiều đối tượng khác khơng có dấu hiệu nên phủ định chưa giúp ta có khái niệm đối tượng Trong định nghĩa, dùng phủ định để gây ấn tượng giới hạn lớp đối tượng phản ánh đó, thiết phải đề cập dấu hiệu đặc trưng dạng khẳng định Câu 4: Trình bày kiểu ( Phương pháp) định nghĩa khái niệm Ngoài phương pháp định nghĩa khái niệm rõ ràng, xác có phương pháp định nghĩa chưa chặt chẽ sử dụng điều kiện định, ngôn ngữ giao tiếp, sau số phương pháp định nghĩa thường sử dụng - Thông qua khái niệm loại phân biệt khái niệm chủng Thông qua khái niệm loại khái niệm định nghĩa thuộc khái niệm nào, qua hình dung khái niệm chủng nằm khái niệm loại với Phân biệt khái niệm chủng rõ dấu hiệu chất đặc trưng đối tượng phản ánh để phân biệt với khái niệm chủng khác loại Ví dụ: hình chữ nhật hình bình hành có góc vng Khái niệm loại hình chữ nhật “hình bình hành”, hình bình hành “hình chữ nhật” khái niệm chủng khác với khái niệm chủng khác hình bình hành dấu hiệu “có góc vng” - Làm rõ nguồn gốc phát sinh đối tượng Định nghĩa thông qua việc làm rõ nguồn gốc phát sinh mơ tả q trình hình thành đối tượng phản ánh, qua đó, khắc họa rõ nét dấu hiệu chất đặc trưng, giúp cho việc hiểu rõ đối tượng Ví dụ: Đường tròn đường cong khép kín mặt phẳng, tạo điểm chuyển động xung quanh điểm cho trước khoảng cách không đổi “được tạo điểm chuyển động xung quanh điểm cho trước khoảng cách khơng đổi” có nghĩa “mọi điểm năm đường cong khép kín mặt phẳng cách tâm đường tròn khoảng cách nhau” dấu hiệu chất đặc trưng đường tròn - Thơng qua quan hệ khái niệm cần định nghĩa với khái niệm khác định nghĩa Sau định nghĩa khái niệm đó, tiếp tục quan hệ với khái niệm khác Như vậy, hai khái niệm định nghĩa Ví dụ: định nghĩa hai khái niệm chất tượng Bản chất tổng hợp mặt, mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật Hiện tượng biểu mặt, mối liên hệ cảu chất bên ngồi - Mơ tả số dấu hiệu đặc biệt đối tượng Dấu hiệu đặc biệt khơng phải dấu hiệu chất mà dấu hiệu riêng vật có lớp đối tượng xét Ví dụ: lớp học có chị A mặc áo đỏ Để cho người khác chưa biết chị A, có người nói: “chị A người mặc áo đỏ” - Liệt kê tất đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm định nghĩa Trong phạm vi định lớp đối tượng hữu hạn, định nghĩa nó, kể tên tất đối tượng thành phần nằm ngoại diên khái niệm Ví dụ: người thừa kế hàng thứ gồm cha, mẹ, vợ (chồng), người để lại di sản - Tìm thuật ngữ tương đương để thay cho Trường hợp trọng làm rõ quan hệ mặt ngữ nghĩa không hướng vào làm rõ nội hàm khái niệm Ví dụ: triết học có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp: philo yêu mến Sophia thông thái, ghép thành từ philosophia nghĩa yêu mến thông thái PHẦN II Câu 1: Xác định quan hệ khái niệm sau phương pháp mơ hình hóa: a) A: Hiến pháp nước Việt Nam A≡B B: Hiến pháp 1946 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Quan hệ hai khái niệm A B: b) A: Luật phong kiến Việt Nam B: Luật XHCN Việt Nam A B D C: Luật Hành Việt Nam C D: Luật Hồng Đức c) A: Luật tư sản B: Luật xã hội chủ nghĩa A C: Luật dân B D: Luật XHCN Việt Nam F E E: Luật dân XHCN Việt Nam C F: Luật dân Napoleon d) D A: Luật B: Luật thành văn B: luật bất thành văn A B D C B C: Luật Hiến pháp D: Luật Hiến pháp Việt Nam Câu 2: Xác định phương pháp định nghĩa khái niệm sau: a) Người có tội người bị tòa kết tội án có hiệu lực pháp luật Phương pháp định nghĩa: làm rõ nguồn gốc phát sinh đối tượng b) Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan, đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác Phương pháp định nghĩa: liệt kê tất đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm định nghĩa Câu 3: Các định nghĩa khái niệm sau có mắc lỗi logic khơng? Mắc lỗi gì? sao? a) Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội Lỗi logic định nghĩa không cân đối Khái niệm dùng để định nghĩa “hành vi nguy hiểm cho xã hội” có ngoại diên rộng ngoại diên khái niệm đinh nghĩa “tội phạm” có hành vi nguy hiểm cho xã hội không bị coi tội phạm phòng vệ đáng, hành vi tình cấp thiết… b) Đạo đức quan hệ xã hội không pháp luật điều chỉnh Lỗi logic khái niệm dùng để định nghĩa “quan hệ xã hội không pháp luật điều chỉnh” sử dụng từ ngữ phủ định “không” c) Tham nhũng hành vi gây tổn hại cho xã hội “loài sâu mọt” đục khoét thể xã hội Lỗi logic định nghĩa ví von Sự ví von “như loài sâu mọt đục khoét thể xã hội” không dấu hiệu chất đặc trưng “tham nhũng”, làm cho người khác hình dung phần hậu xấu tham hàn tồn chưa hiểu tham nhũng d) Quan hệ hôn nhân quan hệ vợ chồng quan hệ vợ chồng phải người thừa nhận, người thừa nhận phải có họ hàng hai bên, họ hàng hai bên thừa nhận hai người chung huyết thống phạm vi ba đời Định nghĩa mắc lỗi logic vòng vo Khái niệm dùng để định nghĩa “quan hệ vợ chồng” không rõ ràng nên định nghĩa xong lại phải định nghĩa “quan hệ vợ chồng phải người thừa nhận”, lại định nghĩa khái niệm dùng để định nghĩa tiếp “trong người thừa nhận phải có họ hàng hai bên”… khiến người khác khó hiểu khái niệm định nghĩa Câu 4: Nếu khẳng định: “Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm” sai khẳng định sau đúng? Tại sao? a) Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm b) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội khơng phải tội phạm c) Không phải tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm d) Khơng có hành vi nguy hiểm tội phạm Khẳng định khẳng định b) c) S: hành vi nguy hiểm cho xã hội P: tội phạm Khẳng định đề phán đoán A: tất S P sai phán đốn O: số S không P nên khẳng định b), c) ... gọi định nghĩa hẹp Ví dụ: Sinh viên luật Việt Nam người học trường Đại học luật Hà Nội Ngoại diên khái niệm “những người học trường Đại học Luật Hà Nội” hẹp ngoại diên khái niệm “sinh viên luật... liên hệ vật, tượng giới khách quan - Thao tác quy tắc logic Thao tác logic phương thức tiến hành để tạo lập, xây dựng làm thay đổi kết cấu logic hình thức tư nhằm cách xác định đối tượng phản... hệ tất yếu chúng Để làm rõ kết cấu logic, ta sử dụng phương pháp như: phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái qt hóa, mơ hình hóa,… Phân tích logic học phân tích mối quan hệ tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TUẦN môn LOGIC học, BÀI tập TUẦN môn LOGIC học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay