Real time web application development

607 90 0
  • Loading ...
1/607 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

Hướng dẫn lập trình ứng dụng web thời gian thực với ASP.NET. Hướng dẫn chi tiết lập trình website với ASP.NET Tài liệu cần thiết để trở thành nhà phát triển website .. .Real-Time Web Application Development With ASP.NET Core, SignalR, Docker, and Azure Rami Vemula www.allitebooks.com Real-Time Web Application Development Rami Vemula Visakhapatnam,... 2017 R Vemula, Real-Time Web Application Development, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3270-5_1 Chapter ■ Designing a Modern Real-World Web Application Overview of Application Development Strategies... infrastructure Real-Time Web Application Development with ASP.NET Core, SignalR, Docker, and Azure is going to take you through the journey of designing, developing and deploying a real-world web application
- Xem thêm -

Xem thêm: Real time web application development, Real time web application development, Chapter 5: Test-Driven Approach Using xUnit.net

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay