CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008

3 58 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

... Chi hội làm tốt công tác tổng kết năm -Tham gia với t cách thành viên để làm tốt công tác tổng kết năm cuả xã -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp -Tháng 8+9 /2008 -Tháng 8 /2008 -Tháng 9 /2008 -Tháng 9 /2008. .. 9 /2008 Thời gian hoàn thành -Tháng 10 /2008 -Tháng 10 /2008 -Tháng 11 /2008 -Tháng 12 /2008 -Tháng 12 /2008 -Tháng 12 /2008 II Các giải pháp chủ yếu Tranh thủ lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã Hội. .. hội, Ban chấp hành hội họp quý lần Các đồng chí UV BCH hội, chi hội trởng chi hội khuyến học làng, trờng học trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực mục tiêu nhiệm vụ đề năm 2008 Nơi nhận: giao
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008 , CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay