CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

Héi khuyÕn häc x· Giao An Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp – Tù – Hạnh phúc Số : 01/ CTCT-KHGA tháng năm 2008 Giao An, ngày 29 Chơng trình Công tác năm 2008 Hội Khuyến học xã Giao An I Chơng trình công tác Nội dung công việc Quý 1: -Dự sơ kết học kỳ1 với trờng nắm tình hình học tập học sinh hoạt động khuyến học trờng -Tham gia vận động học sinh bỏ học trở lớp -Chỉ đạo chi hội triển khai nhiệm vụ năm 2008 -Vận động Quỹ hội chi hội làng nhà trờng -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp Quý 2: -Nắm số học sinh khá, giỏi trờng cuối năm học, dự tổng kết trờng, khen học tiên tiến, học sinh giỏi dịp -Nắm tình hình hoạt ®éng cđa c¸c Chi héi KH c¸c trêng -Cïng Ban văn hoá Đoàn TN tổ chức tốt hoạt động hẻ cho HS khu dân c -Tổ chức Đại hội biểu dơng dòng họ hiếu học, khu dân c hiếu học, Hội đồng hơng hiếu học -Vận động quỹ hội toàn xã, chuẩn bị sơ kết tháng đầu năm hội -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp Quý3: -Sơ kết công tác tháng đầu năm hội -Tổ chức lớp học TTHTCĐ -Nắm học sinh em xã thi đỗ §H, C§, THCN, HS giái tõ cÊp hun trë lªn tổ chức tuyên dơng, trao thởng động viên Thời gian hoàn thành -Tháng 1/2008 -Tháng -Tháng -Tháng -Tháng 2+3/2008 1/2008 3/2008 3/2008 -Th¸ng 5/2008 -Th¸ng 5/2008 -Th¸ng +6/2008 -Th¸ng 6/2008 -Th¸ng 6/2008 -Th¸ng 7/2008 -Th¸ng 7+8/2008 -Th¸ng 8+9/2008 -Tham gia vận động học sinh tuyển vào lớp đầu cấp trờng -Tham gia ĐH biểu dơng dòng họ hiếu học, khu dân c hiếu học, Hội đồng hơng hiếu học cấp huyện -Tham gia khai giảng trờng, nắm tình tình học tập HS công tác KH trờng -Triển khai việc tổng kết tuyên dơng gia đình hiếu học -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp Nội dung công việc Quý4: -Tổ chức Hội nghị tuyên dơng Gia đình hiếu học -Cùng TTHTCĐ tổ chức tổng kết năm hoạt động TTHTCĐ (ngày 15/10 năm trớc đến 15/10 năm sau), tự phân loại trung tâm theo quy định tỉnh -Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 -Tổ chức đạo Chi hội làm tốt công tác tổng kết năm -Tham gia với t cách thành viên để làm tốt công tác tổng kết năm cuả xã -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp -Tháng 8+9/2008 -Tháng 8/2008 -Tháng 9/2008 -Tháng 9/2008 -Tháng 9/2008 Thời gian hoàn thành -Tháng 10/2008 -Tháng 10/2008 -Th¸ng 11/2008 -Th¸ng 12/2008 -Th¸ng 12/2008 -Th¸ng 12/2008 II C¸c giải pháp chủ yếu Tranh thủ lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã Hội cấp trên, phối hợp ban ngành đoàn thể ®èi víi ho¹t ®éng héi Tham mu tÝch cùc cho Đảng, quyền công tác phát triển hội Tập trung củng cố tổ chức chi hội sở trờng học làng, đa hoạt động chi hội sở ngày có hiệu cao Đặc biệt quan tâm vận ®éng hÕt sè trỴ ®é ti líp, häc sinh bá häc trë l¹i líp TÝch cùc thùc hiƯn vận động Hai khôngdo ngành Giáo dục phát động để không ngừng nâng cao chất lợng ngành học Tổ chức tốt lớp học TTHTCĐ Coi trọng xây dựng GĐHH, Khu dân c, dòng họ hiếu học Xây dựng sử dụng quỹ khuyến học theo điều lệ hội Phấn đấu xây dựng chi hội có số tiền quỹ từ 1.000.000 đ trở lên năm Duy trì thờng xuyên chế độ thông tin báo cáo chiều cấp hội, Ban chấp hành hội họp quý lần Các đồng chí UV BCH hội, chi hội trởng chi hội khuyến học làng, trờng học trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực mục tiêu nhiệm vụ đề năm 2008 Nơi nhận: giao An -TT ĐU-HĐND-UBND-MTTQ xã (b/c) -TT Hun héi (b/c) -C¸c UV BCH, c¸c Chi héi -Lu HKH TM Bch hội Khuyến học xã Chủ tịch Phạm Văn Toàn ... Chi hội làm tốt công tác tổng kết năm -Tham gia với t cách thành viên để làm tốt công tác tổng kết năm cuả xã -Tổng hợp báo cáo nộp Hội cấp -Tháng 8+9 /2008 -Tháng 8 /2008 -Tháng 9 /2008 -Tháng 9 /2008. .. 9 /2008 Thời gian hoàn thành -Tháng 10 /2008 -Tháng 10 /2008 -Tháng 11 /2008 -Tháng 12 /2008 -Tháng 12 /2008 -Tháng 12 /2008 II Các giải pháp chủ yếu Tranh thủ lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã Hội. .. hội, Ban chấp hành hội họp quý lần Các đồng chí UV BCH hội, chi hội trởng chi hội khuyến học làng, trờng học trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực mục tiêu nhiệm vụ đề năm 2008 Nơi nhận: giao
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008 , CHƯƠNG TRÌNH CÔNG tác hội KHUYẾN học xã năm 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay