CHƯƠNG TRÌNH BUỔI lễ CHIA KHÓ VÙNG CAO NGÀNH GIÁO dục THANH hóa

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

UBND HUYỆN LANG CHÁNH CHƯƠNG TRÌNH Buỗi Lễ chia khó Ngành GDĐT huyện Nông Cống Triệu Sơn cho Ngành GDĐT huyện Lang Chánh năm học 2017-2018 Ngày 31/8/2017 TT Nội dung Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phát biểu chia khó đại diện đơn vị chia khó Trao nhận quà chia khó Phát biểu cảm ơn đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh Ký kết nghĩa đơn vị trường học huyện kết nghĩa Bế mạc buổi lễ Người thực Đ/c Lê Minh Thư – TP GDĐT Lãnh đạo huyện Đ/c Lê Minh Thư – TP GDĐT BAN TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH BUỔI lễ CHIA KHÓ VÙNG CAO NGÀNH GIÁO dục THANH hóa , CHƯƠNG TRÌNH BUỔI lễ CHIA KHÓ VÙNG CAO NGÀNH GIÁO dục THANH hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay