LUYỆN tập NÂNG CAO đại số 7

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:51

... x – y = a) M = 7x – 7y + 4ax – 4ay– b) N = x(x2 + y2) – y(x2 + y2) + BÀI 29: Tính giá trị biểu thức A = 4x4 + 7x2y2 + 3y4 + 5y2 với x2 + y2 = BÀI 30: a) Tính giá trị biểu thức 7x2– 2x + x cho... Q(x) = ax + b Xác định hệ số a, b biết: a) Q(0) = –8, Q(–2) = –2  1   b) Q  − ÷ = 5, Q(3) = –15 BÀI 26: Tính tổng S = ab + abc + ba − bac ? BÀI 27: Chứng minh tổng số lẻ liên tiếp chia hết... N*, ta có: a) 8.2n + 2n+1 có tận chữ số b) 3n+3 – 2.3n + 2n+5 – 7. 2n chia hết cho 25 c) 4n+3 + 4n+2 – 4n+1 – 4n chia hết cho 300 BÀI 33: Tính giá trị biểu thức 7x2– 2x + x cho x2 + x = BÀI 34: Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN tập NÂNG CAO đại số 7, LUYỆN tập NÂNG CAO đại số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay