Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng

22 63 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:14

BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI LƯU HUỲNH BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI LƯU HUỲNH HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG Từ cấu hình eletron độ âm điện, xác định tính chất hóa học đặc trưng oxi, lưu huỳnh Viết PƯHH minh họa Xác định số oxi hóa S H2S SO2, từ cho biết tính chất hóa học đặc trưng H2S, SO2 Viết PƯHH minh họa H2SO4 đặc có tính chất hóa học đặc trưng gì? Giải thích Viết PƯHH minh họa Nêu tính chất axit H2SO4 loãng? Viết PƯHH minh họa CHUỖI PHẢN ỨNG NHẬN BIẾT, TÁCH CÁC CHẤT DẠNG DẠNG SO2, H2S TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM NaOH, KOH BÀI TOÁN VỀ AXIT H2SO4 DẠNG DẠNG CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP PHẦN BÀI TẬP Các tập cá nhân 05 Hãy phân biệt dung dịch không màu: Na2SO4, BaCl2, NaCl phương pháp hóa học (chỉ dùng thuốc thử) Giải Na2SO4, BaCl2, NaCl dd H2SO4(l) Kết tủa trắng BaCl2 Không tượng Na2SO4, NaCl   PTHH: H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl dd BaCl2   Kết tủa trắng Na2SO4 Không tượng NaCl 07 Tại tiệm photocopy lại cần phải ý đến việc thơng gió? Trả lời: Khi máy photocopy làm việc thường xảy tượng phóng điện cao áp sinh khí ozon theo phản ứng: 3O22O3 Với lượng ozon khơng khí có tác dụng diệt khuẩn, diệt vi trùng Nhưng lượng ozon lại vượt qua giới hạn cho phép gây tổn hại cho não, giảm khả miễn dịch, gây trí nhớ 08 Trong phòng thí nghiệm, oxi điều chế cách phân hủy hợp chất giàu oxi bền nhiệt KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn) a Có thể thu khí oxi phương pháp nào? Giải thích? b Các tượng xảy thí nghiệm c Viết PƯHH xảy HẾT 1:00 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 23 24 25 26 19 20 13 14 15 16 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 27 28 21 22 17 18 12 11 GIỜ PHẦN BÀI TẬP Các tập nhóm đơi gg 02 HẾT 1:00 59 53 54 55 56 49 50 43 44 45 46 39 40 33 34 35 36 30 09 03 04 05 06 57 58 51 52 47 48 41 42 37 38 31 32 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 07 08 01 02 11 GIỜ ST T Nội dung Đ Không thể điều chế O2 từ H2O2 phòng   1  thí nghiệm Cây xanh nhà máy sản xuất khí oxi từ CO2   X 2  H2O tác dụng ánh sáng mặt trời H2SO4 đặc tác dụng với tất kim   loại, phi kim nguội đun nóng Oxi nguyên tố phi kim có tính oxi hố   4  mạnh Có thể dùng bình sắt nguyên chất để   5  chứa H2SO4 với điều kiện chứa H2SO4 X đặc, nguội S   X     X     X Cho 7,47 g oleum A (H2SO4.nSO3) vào nước thu dung 09 dịch axit Người ta phải dùng 180 ml dung dịch KOH 1M để trung hòa hết dung dịch axit Công thức A là: A H2SO4.5SO3 B HH22SO SO44.3SO 3SO33 C H2SO4.4SO3 D H2SO4.2SO3 Giải nKOH  0,18.1 0,18mol H2SO4  2KOH �� � K 2SO4  2H2O nKOH � nH SO   0,09mol H2SO4.nSO3  nH2O �� �(n 1)H2SO4 7,47 0,09 � nA   98 80n n  � n Vậ y CT củ a A làH2SO4.5SO3 PHẦN BÀI TẬP Các tập nhóm đơng 13 HẾT 2:59 3:00 2:53 2:54 2:55 2:56 2:49 2:50 2:43 2:44 2:45 2:46 2:39 2:40 2:33 2:34 2:35 2:36 2:30 2:09 2:03 2:04 2:05 2:06 1:59 2:00 1:53 1:54 1:55 1:56 1:49 1:50 1:43 1:44 1:45 1:46 1:39 1:40 1:33 1:34 1:35 1:36 1:30 1:09 1:03 1:04 1:05 1:06 1:00 2:57 2:58 2:51 2:52 2:47 2:48 2:41 2:42 2:37 2:38 2:31 2:32 2:29 2:23 2:24 2:25 2:26 2:19 2:20 2:13 2:14 2:15 2:16 2:10 2:07 2:08 2:01 2:02 1:57 1:58 1:51 1:52 1:47 1:48 1:41 1:42 1:37 1:38 1:31 1:32 1:29 1:23 1:24 1:25 1:26 1:19 1:20 1:13 1:14 1:15 1:16 1:10 1:07 1:08 1:01 1:02 2:27 2:28 2:21 2:22 2:17 2:18 2:12 1:27 1:28 1:21 1:22 1:17 1:18 1:12 2:11 1:11 59 53 54 55 56 49 50 43 44 45 46 39 40 33 34 35 36 30 09 03 04 05 06 57 58 51 52 47 48 41 42 37 38 31 32 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 07 08 01 02 11 GIỜ Viết phương trình phản ứng hóa học hồn thành sơ đồ sau: 04 FeS2 (1) SO2 (2) HCl (3) H2S (4) H2SO4 (6) Cl2 (7) KClO3 (8) O2 (5) Na2SO4 FeS2 (1) SO2 (2) HCl (3) H2S (4) H2SO4 (6) Cl2 KClO3 (8) O2 t0 � 2Fe2O3 + 8SO2 (1)4FeS2 + 11O2 �� (2) SO2 + Cl2 + 2H2O H2SO4 + 2HCl G Giải: (7) (3) 2HCl + FeS ⟶ FeCl2 + H2S (4) H2S + CuSO4 ⟶ CuS + H2SO4 (5)H2SO4 + 2NaOH ⟶ Na2SO4 + 2H2O t0 � MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O (6)4HCl(đ) + MnO2 �� t0 � 5KCl + KClO3 + 3H2O (7)3Cl2 + 6KOHđ �� t0 MnO2 � 2KCl + 3O2↑ (8)2KClO3 ��� (5) Na2SO4 06 Cho 11 g hỗn hợp A gồm Fe Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 10,08 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất) (đktc) Hấp thụ tồn lượng khí sinh vào 288 g dung dịch NaOH 10% thu dung dịch B a Viết PƯHH xảy b Tính % khối lượng chất hỗn hợp A c Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch B HẾT 2:59 3:00 2:53 2:54 2:55 2:56 2:49 2:50 2:43 2:44 2:45 2:46 2:39 2:40 2:33 2:34 2:35 2:36 2:30 2:09 2:03 2:04 2:05 2:06 1:59 2:00 1:53 1:54 1:55 1:56 1:49 1:50 1:43 1:44 1:45 1:46 1:39 1:40 1:33 1:34 1:35 1:36 1:30 1:09 1:03 1:04 1:05 1:06 1:00 2:57 2:58 2:51 2:52 2:47 2:48 2:41 2:42 2:37 2:38 2:31 2:32 2:29 2:23 2:24 2:25 2:26 2:19 2:20 2:13 2:14 2:15 2:16 2:10 2:07 2:08 2:01 2:02 1:57 1:58 1:51 1:52 1:47 1:48 1:41 1:42 1:37 1:38 1:31 1:32 1:29 1:23 1:24 1:25 1:26 1:19 1:20 1:13 1:14 1:15 1:16 1:10 1:07 1:08 1:01 1:02 2:27 2:28 2:21 2:22 2:17 2:18 2:12 1:27 1:28 1:21 1:22 1:17 1:18 1:12 2:11 1:11 59 53 54 55 56 49 50 43 44 45 46 39 40 33 34 35 36 30 09 03 04 05 06 57 58 51 52 47 48 41 42 37 38 31 32 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 07 08 01 02 11 GIỜ Giải: a PTHH 2Fe + 6H2SO4 đ 2Al + 6H2SO4 đ t0 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (1) �� � t0 �� � Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2) SO2 + NaOH NaHSO3 b SO2 + 2NaOHNa2SO3 + H2O (3) G � �nFe  amol � 56a  27b  11(I) � �nAl  bmol 2 10,08 nhhA  nSO � a  b   0,3(II) 3 22,4 (4) � 0,1.56 � %mFe  100%  50,91% a  0,1mol � Từ(I) và(II) ta tính � �� 11 �b  0,2mol � %mAl  100% 50,91%  49, 09% � mdd.C% 288.10 nNaOH    0,72mol 100%.40 100.40 nNaOH 0,72 T   1,6 nSO 0,45 � NaHSO3  xmol � � tạo muố i � Na2SO3  ymol � � � bả o n nguyê n tốS: x+y=0,45 x  0,18 mol �� � bả o n nguyê n tốNa: x+2y=0,72 y  0,27mol � � G Giải: c mddB  mSO  mddNaOH  0,45.64  288  316,8g 0,18.104 C%NaHSO  100%  5,91% 316,8 0,27.126 C%Na SO  100%  10,74% 316,8 Ô CHỮ 10 I D R O S U N F U A H A L O G E N D O N T A K H I V O X I C u Ô H U I 1.Tên loại khí có mùi trứng thối 2.Tên gọi nguyên tố thuộc nhóm VII Một đồng vị lưu huỳnh 4.Tên gọi khác khí đinitơ oxit (N2O) Khí trì sống 6.Ngun tố có số hiệu nguyên tử Z=29 NHIỆM VỤ VỀ NHÀ Hệ thống kiến thức, tập vào Hoàn thành tập hợp đồng Chuẩn bị ...BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG Từ cấu hình eletron độ âm điện, xác định tính chất hóa học đặc trưng oxi, lưu huỳnh Viết PƯHH minh họa Xác định số oxi hóa S H2S... nhóm VII Một đồng vị lưu huỳnh 4.Tên gọi khác khí đinitơ oxit (N2O) Khí trì sống 6.Ngun tố có số hiệu nguyên tử Z=29 NHIỆM VỤ VỀ NHÀ Hệ thống kiến thức, tập vào Hoàn thành tập hợp đồng Chuẩn bị... dịch, gây trí nhớ 08 Trong phòng thí nghiệm, oxi điều chế cách phân hủy hợp chất giàu oxi bền nhiệt KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn) a Có thể thu khí oxi phương pháp nào? Giải thích? b Các tượng xảy thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng, Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay