Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh

101 33 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:51

Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại những thành tựu đáng kể cho giáo dục nước ta. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, chất lượng giáo dục vẫn còn nhiều bất cập. Các văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước và của ngành đều khẳng định: giáo dục đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả, chưa đáp ứng kịp những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Một trong những nguyên nhân đã được chỉ ra một cách khá nhất quán là: công tác quản lý giáo dục đào tạo có những mặt yếu kém, bất cập; có nhiều thiếu sót trong việc quản lý chương trình, nội dung và chất lượng; thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo... Nhiều ý kiến cho rằng, công tác quản lý giáo dục ở nước ta vẫn còn nặng về quản lý hành chính, vấn đề quản lý chất lượng (QLCL) giáo dục đào tạo chưa thực sự được quan tâm đúng đắn. Trong quản lý giáo dục đại học, việc quản lý chất lượng vẫn theo kinh nghiệm truyền thống, chưa được soi sáng bằng một tư tưởng quản lý khoa học và bằng một hệ thống các phương pháp, quy trình quản lý chất lượng mang tính khoa học và có hiệu quả. Hơn một trăm năm qua, các chiến lược QLCL hiện đại đã được hình thành, khẳng định, hoàn thiện và trở thành một hệ thống lý thuyết quản lý tiên tiến (cả về mặt lý thuyết lẫn thực tế) ở Nhật, Mỹ và các nước phát triển khác. Ra đời cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỷ XVIII), các phương pháp QLCL đã được hoàn thiện từng bước và phát triển thành một khoa học. Hệ tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 và phương pháp Quản lý chất lượng tổng thể là những sản phẩm của khoa học QLCL hiện đại, đồng thời là những chiến lược quản lý và đang được ứng dụng rộng khắp trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý hành chính xã hội.Trong thời đại ngày nay, thời đại phát triển siêu tốc của khoa học công nghệ và cạnh tranh quyết liệt trong môi trường toàn cầu hóa, khi vấn đề chất lượng là yêu cầu khắc nghiệt, là đòi hỏi ngày càng gay gắt của xã hội, là sự sống còn của bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức thì việc nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học QLCL nhằm nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm ngày càng trở nên có ý nghĩa. Chính vì vậy tác giả đã lấy đề tài cho luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh”. Đây là đề tài thực sự có tính cấp thiết, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với những lý thuyết và phương pháp luận để trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh có một sự chuẩn bị thật tốt, nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng đào tạo. ... tạo chất lượng đào tạo Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công. .. đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, thành công, hạn chế chủ yếu cơng tác đào tạo Từ đưa quan điểm số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh. .. pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Đây đề tài thực có tính cấp thiết, nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay