Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh

101 7 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:51

Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại những thành tựu đáng kể cho giáo dục nước ta. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, chất lượng giáo dục vẫn còn nhiều bất cập. Các văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước và của ngành đều khẳng định: giáo dục đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả, chưa đáp ứng kịp những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Một trong những nguyên nhân đã được chỉ ra một cách khá nhất quán là: công tác quản lý giáo dục đào tạo có những mặt yếu kém, bất cập; có nhiều thiếu sót trong việc quản lý chương trình, nội dung và chất lượng; thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo... Nhiều ý kiến cho rằng, công tác quản lý giáo dục ở nước ta vẫn còn nặng về quản lý hành chính, vấn đề quản lý chất lượng (QLCL) giáo dục đào tạo chưa thực sự được quan tâm đúng đắn. Trong quản lý giáo dục đại học, việc quản lý chất lượng vẫn theo kinh nghiệm truyền thống, chưa được soi sáng bằng một tư tưởng quản lý khoa học và bằng một hệ thống các phương pháp, quy trình quản lý chất lượng mang tính khoa học và có hiệu quả. Hơn một trăm năm qua, các chiến lược QLCL hiện đại đã được hình thành, khẳng định, hoàn thiện và trở thành một hệ thống lý thuyết quản lý tiên tiến (cả về mặt lý thuyết lẫn thực tế) ở Nhật, Mỹ và các nước phát triển khác. Ra đời cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỷ XVIII), các phương pháp QLCL đã được hoàn thiện từng bước và phát triển thành một khoa học. Hệ tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 và phương pháp Quản lý chất lượng tổng thể là những sản phẩm của khoa học QLCL hiện đại, đồng thời là những chiến lược quản lý và đang được ứng dụng rộng khắp trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý hành chính xã hội.Trong thời đại ngày nay, thời đại phát triển siêu tốc của khoa học công nghệ và cạnh tranh quyết liệt trong môi trường toàn cầu hóa, khi vấn đề chất lượng là yêu cầu khắc nghiệt, là đòi hỏi ngày càng gay gắt của xã hội, là sự sống còn của bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức thì việc nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của khoa học QLCL nhằm nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm ngày càng trở nên có ý nghĩa. Chính vì vậy tác giả đã lấy đề tài cho luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh”. Đây là đề tài thực sự có tính cấp thiết, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với những lý thuyết và phương pháp luận để trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh có một sự chuẩn bị thật tốt, nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng đào tạo. MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Tổng điểm 84 PHÒNG CTHS 84 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTĐT CBQL NVSP ĐHCN Quảng Ninh GV QT & DVC DN TDLĐ ĐTĐG LĐ Chương trình đào tạo Cán quản lý Nghiệp vụ sư phạm Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Giáo viên Quản trị dịch vụ công Doanh nghiệp Tuyển dụng lao động Điều tra đánh giá Lao động DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ quan niệm chất lượng đào tạo………………………… …… Hình 1.2 Phác họa sơ đồ mơ hình Company Wide Quality Control…… …… Hình 1.3 Mơ hình vận dụng TQM vào nâng cao chất lượng đào tạo…… ………8 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh…… 23 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công đổi đất nước đem lại thành tựu đáng kể cho giáo dục nước ta Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng giáo dục nhiều bất cập Các văn kiện thức Đảng, Nhà nước ngành khẳng định: giáo dục - đào tạo nước ta nhiều yếu kém, bất cập quy mô, cấu, chất lượng hiệu quả, chưa đáp ứng kịp đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực công đổi kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước theo định hướng XHCN Một nguyên nhân cách quán là: công tác quản lý giáo dục - đào tạo có mặt yếu kém, bất cập; có nhiều thiếu sót việc quản lý chương trình, nội dung chất lượng; thiếu biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo Nhiều ý kiến cho rằng, công tác quản lý giáo dục nước ta nặng quản lý hành chính, vấn đề quản lý chất lượng (QLCL) giáo dục đào tạo chưa thực quan tâm đắn Trong quản lý giáo dục đại học, việc quản lý chất lượng theo kinh nghiệm truyền thống, chưa soi sáng tư tưởng quản lý khoa học hệ thống phương pháp, quy trình quản lý chất lượng mang tính khoa học có hiệu Hơn trăm năm qua, chiến lược QLCL đại hình thành, khẳng định, hồn thiện trở thành hệ thống lý thuyết quản lý tiên tiến (cả mặt lý thuyết lẫn thực tế) Nhật, Mỹ nước phát triển khác Ra đời cách mạng công nghiệp lần thứ (thế kỷ XVIII), phương pháp QLCL hoàn thiện bước phát triển thành khoa học Hệ tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 phương pháp Quản lý chất lượng tổng thể sản phẩm khoa học QLCL đại, đồng thời chiến lược quản lý ứng dụng rộng khắp lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý hành chính- xã hội Trong thời đại ngày nay, thời đại phát triển siêu tốc khoa học - công nghệ cạnh tranh liệt mơi trường tồn cầu hóa, vấn đề chất lượng yêu cầu khắc nghiệt, đòi hỏi ngày gay gắt xã hội, sống doanh nghiệp, tổ chức việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học QLCL nhằm nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm ngày trở nên có ý nghĩa Chính tác giả lấy đề tài cho luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh” Đây đề tài thực có tính cấp thiết, nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với lý thuyết phương pháp luận để trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh có chuẩn bị thật tốt, nâng cao lực hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp chất lượng đào tạo Mục đích đề tài Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, thành công, hạn chế chủ yếu công tác đào tạo Từ đưa quan điểm số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Q trình cơng tác đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh theo báo cáo thực trạng công tác đào tạo, chất lượng đội ngũ nhân viên, cán giảng dạy, sở vật chất trường Phân tích chúng tìm ngun nhân, vạch giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng hoạt động trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu: Công tác đào tạo Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với hội thách thức nhà trường năm tới Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp hệ thống, để nghiên cứu công tác đào tạo cách toàn diện Cụ thể là: - Thu thập số liệu thống kê để đánh giá thực trạng công tác đào tạo thời gian qua - Nghiên cứu lý luận công tác đào tạo từ trước đến - Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo sở tìm nguyên nhân, vạch giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác đào tạo Ngồi sử dụng phương pháp thống kê, đối sách, phân tích tổng hợp, phương pháp khảo sát, vấn thực tế để thu thập liệu sơ cấp phương pháp dự báo Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Ý nghĩa khoa học: Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, vận dụng lý luận học thuyết kinh tế quản trị chất lượng, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất… để phận tích, đánh giá yếu tố để phát triển chất lượng yếu tố đầu vào có yếu tố người – đào tạo Mặt khác luận văn trình bày cách hệ thống lý luận quản trị chất lượng công tác đào tạo, vận dụng phù hợp với trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Lần áp dụng lý thuyết quản trị chất lượng cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài phân tích cách hệ thống cơng tác đào tạo năm qua trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh giúp ban lãnh đạo quan tâm đến cơng tác phân tích có phương pháp phân tích khoa học cơng tác đào tạo Nội dung nghiên cứu Kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan lý luận đào tạo chất lượng đào tạo Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Kết luận kiến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 1.1 Tổng quan lý luận chất lượng đào tạo 1.1.1 Chất lượng đào tạo a Khái niệm Đào tạo q trình hoạt động có mục đích, có tổ chức nhằm hình thành q trình có hệ thống tri thức, kỹ năng, thái độ để hoàn thiện nhân cách cho cá nhân, tạo tiền đề cho họ vào đời hành nghề, có suất hiệu Chất lượng đào tạo yếu tố quan trọng hàng đầu, khơng mang tính định phát triển nhà trường, nghiệp giáo dục đào tạo, mà cao nữa, định đến phát triển kinh tế, đất nước Vì vậy, trọng đến vấn đề chất lượng giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo coi ‘‘ quốc sách ’’ hàng đầu, thân nhà trường nơi trực tiếp thực hoạt động đào tạo khơng thể nằm ngồi quy luật đó- lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm cơng tác đào tạo Tuy nhiên, để có sản phẩm đào tạo có chất lượng cần phải hiểu chất lượng đào tạo Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác chất lượng đào tạo, cụ thể : - Chất lượng đào tạo kết trình đào tạo phản ánh đặc trưng phẩm chất, giá trị nhân cách giá trị sức lao động hay lực hành nghề người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình đào tạo theo ngành nghề cụ thể - Chất lượng giáo dục chất lượng thực mục tiêu giáo dục Chất lượng giáo dục vấn đề mang tính lịch sử - cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể (khách quan - chủ quan, bên - bên ngồi, quy mơ - điều kiện, đầu đầu vào) Nhu cầu xã hội Kết đào tạo phù hợp nhu cầu sử dụng đạt chất lượng Kết đào tạo Kết đào tạo khớp với mục tiêu đào tạo Hình 1-1: Sơ đồ quan niệm chất lượng đào tạo Trong lĩnh vực đào tạo, chất lượng đào tạo với đặc trưng sản phẩm "con người" thể phẩm chất, giá trị nhân cách giá trị sức lao động hay lực hành nghề người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo ngành đào tạo hệ thống đào tạo Với yêu cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực thị trường lao động, quan niệm chất lượng đào tạo nhà trường không gắn điều kiện đảm bảo định từ bên như: sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trung tâm thư viện mà phải kiểm chứng qua trình sử dụng thực tiễn sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường sức lao động b Những nhân tố ảnh tới chất lượng đào tạo: Có thể khẳng định có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, nhân tố chia thành nhóm sau : * Chất lượng hoạt động nhà trường - Chất lượng trình dạy học : - Chất lượng đội ngũ giáo viên / giảng viên - Chất lượng công tác quản lý - Truyền thống bầu khơng khí đạo đức nhà trường - Mối quan hệ gia đình – nhà trường xã hội * Chất lượng tập thể học sinh mặt sinh học xã hội * Môi trường xã hội : bao gồm môi trường kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc, gia đình cộng đồng Các nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo thật hiểu rõ biết vận dụng vào trình dạy học ngược lại Bên cạnh thân nhân tố vừa đối lập vừa cộng hưởng tác động lên chất lượng đào tạo 1.1.2 Khái niêṃ về TQM “TQM - Đó tiếp cận quản lý tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào tham gia tất thành viên nó, nhằm đạt đƣợc thành công lâu dài nhờ thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng đem lại lợi ích cho thành viên tổ chức toàn xã hội” a Một số quan niệm mơ hình triển khai TQM Trình bày quan niệm W.E.Deming, J.Juran P.Crosby; giới thiệu mơ hình “Company Wide Quality Control” Nhật Bản; mơ hình “Total Quality” Mỹ; mơ hình “The Components of Total Quality” “Quality Circle” GDĐH Châu Âu LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG, CAM KẾT VÀ QUYẾT TÂM CHUNG CÁC NHÓM CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG NHU CẤU KHÁCH HÀNG ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG CHUYÊN GIA Hình 1.1 Phác họa sơ đồ mơ hình Company Wide Quality Control b Nguyên tắc áp dụng TQM vào chất lượng đào tạo Giới thiệu phân tíchLÝ cácDỰA nguyên tắc:SỰ chất lượng tổng thể; định hướng QUẢN TRÊN KIỆN khách hàng; tiếp cận q trình ; lơi đội ngũ; tiếp cận hệ thống; định dựa kiện CÔNG THỐNG KÊcủa tổ chức áp dụng TQM KAIZEN c Yếu CỤ tố môi trường  Yếu tố đặc trưng môi trường bên tổ chức áp dụng TQM Hình 1.2 Phác họa sơ đồ mơ hình Company Wide Quality Control Yếu tố mơi trường mang tính xã hội ảnh hưởng đến việc áp dụng TQM Khái NỀN TẢNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG quát yếu tố đặc trưng điển hình mơi trường bên tổ chức áp dụng TQM; phân tích số đặc thù khác tiếp cận chất lượng có tác động phổ biến đến việc áp dụng TQM hai khu vực giới: Phương Đơng (điển hình Nhật Bản) Phương Tây (Châu Âu Hoa Kỳ) b Mơ hình vận dụng TQM vào chất lượng đào tạo trường ĐH Luâṇ giả đường lưạ choṇ triển khai TQM vào trường ĐH 83 nhà trường giao Chấp hành tốt nội quy nhà trường Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định Tổ Q.lý KTX Mỗi lần bị nhắc nhở trừ điểm; lập biên trừ điểm 5 Hàng kỳ phải khai báo tạm trú quy định Cuối kỳ phải có xác nhận cơng an phường ý thức, kỷ luật địa phương nơi cư trú Đóng tiền học phí, nhà ở, khoản quyên góp đầy đủ kịp thời Cộng mục II III/ Đánh giá ý thức kết tham gia hoạt động CT - XH - VHVN - TDTT Phòng chống TNXH (6 tiêu chí ) Tham gia đầy đủ, chất lượng buổi lao động giữ gin vệ sinh mơi trường Tích cực tham gia hoạt động CT- XH phòng chống TNXH Tác phong, lối sống giản dị lành mạnh có văn hố,quan hệ tình bạn, tình u sáng Phát hiện, báo cáo kịp thời tượng tiêu cực, đặc biệt ma tuý, cờ bạc, mại dâm Trưởng thành học tập rèn luyện kết nạp đồn, học cảm tình đảng, đoàn viên xuất sắc, kết nạp Đảng Là thành viên lớp (chi đoàn) tặng danh hiệu cấp trường trở lên Đạt giải hoạt động CT - XH - VHVN - TDTT phòng chống TNXH cấp trường, cấp thành phố trở lên Khơng có giấyxác nhận khơng tính điểm Nộp chậm khơng tính điểm 20 điểm Khơng có dẫn chứng 1đ 3 Khơng có dẫn chứng điểm Khơng có dẫn chứng điểm 2/4 Cộng mục III IV/ Đánh giá phẩm chất công dân quan hệ với cộng đồng (5 tiêu chí ) Chấp hành tốt sách , pháp luật nhà nước Mạnh dạn đấu tranh với biểu tiêu cực để bảo vệ đoàn kết lớp, trường Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội 15 điểm Khơng có dẫn chứng điểm 84 Tham gia tích cực hồn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền Tham gia có hiệu hoạt động nhân đạo, từ thiện Có tinh thần hành động cưu mang giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn xác nhận tập thể Có mối quan hệ tốt lớp, trường Khơng gây đồn kết, thân có ảnh hưởng tốt với tập thể, tích cực xây dựng phòng trở thành đơn vị điển hình kiểu mẫu Tham gia vào hoạt động VHVN - TDTT từ cấp trường trở lên Cộng mục IV Khơng có dẫn chứng điểm Khơng có dẫn chứng điểm Khơng có dẫn chứng điêm V/ Đánh giá ý thức kết tham gia phụ trách lớp, đoàn thể, tổ chức khác trường (10điểm) Nếu cán lớp vào kết qủa thi đua tập thể theo quy định bảng đây: Tập thể có phong trào học tập rèn luyện xuất sắc Tập thể có phong trào học tập rèn luyện tốt Tập thể có phong trào học tập rèn luyện Tập thể có phong trào học tập rèn luyện trung bình Lớp trưởng, bí thư 10 Cấp phó, uỷ viên Tổ trưởng, cờ đỏ Loại Chức vụ Tổng điểm Quảng Ninh, ngày .tháng năm 200 PHÒNG CTHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG HỌC SINH PHỤ LỤC II Mã số phiếu: 85 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP QUẢNG NINH Ngày thu thập thơng tin: ./ / Phương pháp thu thập thông tin: Điện thoại  Email  Phỏng vấn trực tiếp  Phần – Thông tin chung cá nhân cung cấp thông tin Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam  Nữ  Trình độ học vấn: Tiến sĩ  Thạc sĩ  Kỹ sư  Cử nhân  Khác  Phòng ban: Chức vụ (nếu có): Điện thoại: Email: Phần – Đánh giá chất lượng đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh 1.Mong quý ông (bà) dành chút thời gian để điền vào bảng vấn cách đánh dấu “X” vào câu trả lời tương ứng với mức độ đánh giá quý ông (bà) theo nội dung: 86 Mức độ đánh giá TT Nội dung vấn Cơng tác tổ chức quản lý trường Tính phù hợp mục tiêu đào tạo khả nhận thức học sinh, yêu cầu Kém TB Khá Tốt Rất tốt nghề nghiệp, hoạt động giảng dạy Tính phù hợp chất lượng đào tạo với mục tiêu đào tạo Chất lượng giáo trình tài liệu mơn học Hiệu phương pháp dạy học Năng lực chuyên môn giáo viên Công tác đầu tư cho sở vật chất Công tác quản lý sinh viên Công tác thi, kiểm tra kiến thức sinh viên Ý kiến quý ông (bà) công tác đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh năm tới: Xin chân thành cảm ơn hợp tác! Quảng Ninh, ngày tháng năm Người cung cấp thông tin (Ký & ghi rõ họ tên) Mã số phiếu: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Ngày thu thập thông tin: ./ / 87 Phương pháp thu thập thông tin: Điện thoại  Email  Phỏng vấn trực tiếp  Phần – Thông tin chung cá nhân cung cấp thông tin Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam  Nữ  Ngành nghề đào tạo: Chuyên ngành: Chức vụ(nếu có): Sinh viên năm: Thứ  Thứ  Thứ  Thứ  Điện thoại: Email: Phần – Đánh giá chất lượng đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh 1.Mong quý ông (bà) dành chút thời gian để điền vào bảng vấn cách đánh dấu “X” vào câu trả lời tương ứng với mức độ đánh giá quý ông (bà) theo nội dung: Mức độ đánh giá TT Nội dung vấn Cơng tác bố trí mơn học năm Tính phù hợp mục tiêu đào tạo khả nhận thức học sinh, yêu cầu 10 nghề nghiệp, hoạt động giảng dạy Tính cân đối lý thuyết thực hành chương trình đào tạo Chương trình đào tạo cung cấp kỹ cho người học Chất lượng giáo trình, tài liệu mơn học Hiệu phương pháp dạy học Mức độ sử dụng phương tiện dạy học giáo viên Mức độ cập nhật thông tin vào giảng Chất lượng phòng học lý thuyết Số lượng chất lượng thiết bị phòng thực Kém TB Khá Tốt Rất tốt 88 11 12 13 hành Số lượng chất lượng phòng thư viện Cơng tác xét điểm rèn luyện sinh viên Công tác thi, kiểm tra chất lượng học tập sinh viên Ý kiến quý ông (bà) công tác đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh năm tới: Xin chân thành cảm ơn hợp tác! Quảng Ninh, ngày tháng năm Người cung cấp thông tin (Ký & ghi rõ họ tên) Mã số phiếu: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Ngày thu thập thông tin: ./ / Phương pháp thu thập thông tin: Điện thoại  Email  Phỏng vấn trực tiếp  Phần – Thông tin chung quan/ tổ chức cung cấp thông tin Tên đơn vị/ tổ chức: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Đơn vị/ tổ chức thuộc thành phần/ngành nào? 89 Quản lý Nhà nước  Khu vực viện nghiên cứu, trường đại học  Khu vực kinh tế Nhà nước  Khu vực kinh tế tư nhân  Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi  Các tổ chức quốc tế  Thành phần khác  Đơn vị/ tổ chức thuộc lĩnh vực/ ngành nào? Nông – Lâm – Thủy sản  Công nghiệp – Xây dựng  Thương mại, du lịch, khách sạn – nhà hàng  Giao thông, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc  Tài tín dụng  Giáo dục, y tế, KH&CN, KD tài sản, dịch vụ tư vấn  Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội nhân văn  Quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng  Các lĩnh vực khác  Tổng số nhân lực: Nhỏ 30  30 - 100 100 – 300  Trên 300  Năm thành lập: Phần – Đánh giá chất lượng đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh Mong quý ông (bà) dành chút thời gian để điền vào bảng vấn cách đánh dấu “X” vào câu trả lời tương ứng với mức độ đánh giá quý ông (bà) theo nội dung Và cho ý kiến nhận xét lao động doanh nghiệp đồng chí sinh viên trường đào tạo Mức độ đánh giá TT Nội dung vấn Tính phù hợp mục tiêu đào tạo khả nhận thức học sinh, yêu cầu nghề nghiệp, hoạt động giảng dạy Chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng doanh nghiệp Kiến thức lý thuyết chuyên môn làm việc Kỹ thực hành Chủ động sáng tạo công việc Biết sử dụng vi tính, ngoại ngữ Biết lắng nghe học hỏi người khác, cần cù, chịu khó Kém TB Khá Tốt Rất tốt 90 10 11 Biết phối hợp với đồng nghiệp cơng việc Có tính trung thực tinh thần trách nhiệm công việc Chấp hành kỷ luật lao động Các kỹ khác (tiếp nhận xử lý thông tin nhanh, tham gia hoạt động xã hội) Ý kiến đơn vị/tổ chức công tác đào tạo trường ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh năm tới: Xin chân thành cảm ơn hợp tác! Quảng Ninh, ngày tháng năm Người cung cấp thông tin (Ký & ghi rõ họ tên) Trên sở tiêu chí đánh giá Phiếu thăm dò ý kiến lấy thông tin đối tượng cung cấp thông tin với tiêu chí khác Tuy nhiên tiêu chí xây dựng thang đo đồng ý, hài lòng, thỏa mãn với mức độ: - Hồn tồn khơng đồng ý Mức - Khơng đồng ý Mức - Đồng ý phần Mức - Đồng ý Mức - Hoàn toàn đồng ý Mức Mỗi tiêu chí diễn đạt hình thức câu hỏi quy ước đánh giá thang đo với mức độ hài lòng khác nhau, mức độ hài lòng tương ứng với mức điểm đánh giá cụ thể Giá trị trung bình thang đo = Tính theo giá trị khoảng cách (Maximum-minimum)/n = (5-1)/5=0.8 mức đánh giá Với thang đo mức độ cho biết mức đánh sau: - – 0,8 Kém - 0,81 – 1,6 Trung Bình - 1,61 – 2,4 Khá - 2,41 – 3,2 Tốt - 3,21 – 4,0 Rất tốt 91 PHỤ LỤC III DANH SÁCH CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU TÊN CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LĐ DO TRƯỜNG ĐÀO TẠO STT TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Khai thác, chế biến đá làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng Khai thác chế biến T.Lỗ Sơn Đường sét Khai thác tận thu, chế biến Công ty CP khai thác, Thống Nhất, X Bauxít Khai thác cát, đất đồi chế biến khoáng sản Phú Thứ, H Kinh Tận thu loại khoáng sản Hải Dương Mơn, Tỉnh Hải kèm q trình khai thác Dương (nếu có), sửa chữa khí - điện Xây dựng cơng trình: dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (đá, đất, phụ gia sản T.Lỗ Sơn Đường xuất xi măng) Mua bán vật liệu Hồng Quang, X xây dựng San lấp mặt Công ty CP Phú Phú Thứ, H Kinh công trình Xây dựng cơng trình Cường Mơn, Tỉnh Hải cơng nghiệp, dân dụng, giao Dương thông, thủy lợi Vận tải dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy, đường nội địa Công ty CP Đông Phố Phúc Lâm, Khai thác, chế biến, mua bán Phong TT An Lưu, H khống sản (đất, đá, than, cát) Kinh Mơn, Tỉnh Vận tải hàng hóa đường Hải Dương biển, đường sông, đường Bốc xúc đất đá San lấp mặt mặt Sản xuất, mua bán mặt hàng khí Tư vấn, thiết kế cơng trình đường dây trạm biến áp từ 35 KV trở xuống, điện động lực, điện chiếu sáng Xây dựng cơng trình ĐỊA CHỈ 92 Công ty CP vật liệu xây dựng Thái Thụy Xóm 1, X Thái Thủy, H Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình Cơng ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Thành An 213, Tổ 23 Đường Lê Q Đơn, P Bồ Xun, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình đường dây, trạm biến điện từ 35 KV trở xuống, điện động lực điện chiếu sáng Đại lý mua bán xăng dầu, gas Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch không nung): (tiêu dùng nội địa xuất khẩu) Mua bán vật liệu xây dựng phụ gia dùng sản xuất xi măng Vận tải hành khách đường Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa Kinh doanh trạm rửa xe tự động Sản xuất gạch ngói nung loại Sản xuất kinh doanh vôi, bột đá, bột matit, xi măng Xây dựng cơng trình dân dụng Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi Xây dựng cơng trình cấp nước Lắp đặt trang thiết bị cho cơng trình xây dựng Mua bán gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng kiến trúc Kinh doanh vật liệu xây dựng Vận tải hàng hóa xe tải liên tỉnh Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, kho vận Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu Xây dựng lắp đặt điện hạ 35 KV trở xuống Các dịch vụ kiến trúc xây dựng Các dịch vụ kết cấu Thiết kế hệ thống kỹ thuật có liên quan đến cơng trình Các dịch vụ kiến 93 trúc cảnh quan Dịch vụ tư vấn thiết kế khác Dịch vụ hỗ trợ xây dựng Công ty TNHH xây dựng Thanh Long Cơng ty CP tập đồn Hạ Long Công ty CP đầu tư cảng Cái Lân Công ty TNHH MTV than Hạ Long Vinacomin 25A Phố Hoàng Diệu, P Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Tổ 9, khu , Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi Trang trí nội thất Mua bán vật liệu xây dựng Đầu tư dự án, cơng trình Lập dự án, xây dựng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, dân dụng, công nghiệp sở hạ tầng Lập quy hoạch, tư vấn thiết kế kiến trúc cơng trình Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản Dịch vụ xuất nhập hàng hoá tổng hợp Kinh doanh bến bãi, kho cảng Kinh doanh, khai thác cảng Kinh doanh dịch vụ xếp dỡ, bảo quản, đóng gói giao nhận hàng hoá Kinh doanh dịch vụ Số 01 đường Cái lưu kho, bãi Vận tải, dịch vụ Lân - phường Bãi đại lý vận tải hàng hoá đường Cháy - thành phố bộ, đường thuỷ, đường biển, đại Hạ Long - tỉnh lý tàu biển Dịch vụ khai thuê Quảng Ninh hải quan, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, vệ sinh tàu biển Xuất nhập hàng hố Khu thị phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Khai thác chế biến kinh doanh than cá lại khoáng sản khác Tư vấn thiết kế thi cơng, xây lắp cơng trình giao thơng đường bộ, 94 Ninh 10 11 12 Công ty CP Vigalacera Hạ Long Hà Khẩu – P Hà Khẩu – TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Tổng công ty Đông Bắc Tổ 3, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Công ty CP sản xuất & thương mại than ng Bí 48A - Phường Trưng Vương ng Bí - Quảng Ninh cầu đường Thi cơng, xây lắp cơng trình mỏ cơng trình cơng nghiệp, luyện kim, giao thông thủy lợi, dân dụng, kết cấu thép thiết bị công nghiệp khác Vận tải đường sắt, đường thủy, đường ống Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm khí, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép thiết bị công nghiệp khác Mua bán xuất nhập khẩu, vật tư, thiết bị hàng hóa Sản xuất hàng bảo hộ lao động Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư, kinh doanh kinh doanh bất động sản: Dịch vụ giải pháp đồng bộ: Khai thác thu gom than cứng Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Chi tiết: Khai thác quặng bơ xít, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa phân vào đâu, Khai thác quặng kim loại quý Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Xây dựng cơng trình cơng ích Sửa chữa máy móc, thiết bị Bán bn kim loại quặng kim loại Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Sản xuất, chế biến kinh doanh than Bốc xúc, vận chuyển than đất đá Vận tải đường thuỷ, đường Sản xuất 95 kinh doanh Vật liệu xây dựng Thi công xây lắp cơng trình cơng nghiệp dân dụng Kinh doanh cảng lẻ Kinh doanh, XNK vật, thiết bị, phụ tùng, hàng hố 13 14 15 Cơng ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin Phường Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Phường Hà Tu TP Hạ Long Quảng Ninh Số 799 - Lê Thánh Tông Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Khai thác chế biến tiêu thụ than Khai thác, chế biến kinh doanh than loại khống sản khác Xây dựng cơng trình mỏ, công nghiệp, dân dụng san lấp mặt Chế tạo, sửa chữa, gia công thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, sản phẩm khí Vận tải đường thuỷ, đường bộ, đường sắt Quản lý, khai thác cảng bến thuỷ nội địa Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh dự án điện Khai thác, chế biến kinh doanh Than & tài nguyên khoáng sản khác Xây dựng cơng trình mỏ, cơng trình cơng nghiệp dân dụng Vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt Sửa chữa thiết bị điện máy chuyên dùng, phương tiện vận tải đường sắt, thuỷ, Gia công kết cấu kim loại, chế tạo sản phẩm khí sản 96 16 17 18 19 Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin Công ty kho vận cảng Cẩm Phả Vinacomin phẩm đúc Thiết kế, chế tạo thiết bị phụ tùng máy mỏ, thiết bị nâng tải, thiết bị chịu áp lực Khai thác, chế biến kinh doanh Than & tài nguyên Số Phố Tân Lập khoáng sản khác Xây dựng cơng trình mỏ, cơng trình cơng – Phường Hà nghiệp dân dụng Sản xuất, Lầm – Tp Hạ kinh doanh vật liệu xây dựng; Long – Tỉnh Đầu tư kinh doanh dự án Quảng Ninh điện Đường Lý Thường Kiệt, Cửa Ông, Cẩm phả, Quảng Ninh Thôn Quỳnh Trung, X Đại Công ty TNHH Trung Yên, TP Hạ Kiên Long, Tỉnh Quảng Ninh Công ty CP xây dựng Thôn Nam Trung, Tiếp nhận than thương phẩm loại từ Công ty sản xuất vùng Cẩm phả Giao than thương phẩm cho khách hàng theo kế hoạch hợp đồng VINACOMIN Quản lý khai thác Cảng Cẩm phả (bao gồm Cảng Cửa Ơng 02 bến chuyển tải Hòn Nét ABay) Quản lý khai thác Cảng lẻ gồm: Cụm Cảng Km6; Cụm Cảng Cầu 20; Cụm Cảng Khe dây, Cụm Cảng Hố Chất Bắc Mơng Dương Tổ chức vận chuyển bốc xếp than hàng hoá khác Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi (quy mô vừa nhỏ) Xây dựng dân dụng, công 97 20 phát triển Đức Thịnh P Nam Khê, TX ng Bí, Tỉnh Quảng Ninh Cơng ty CP Vĩnh Tiến Khu Vĩnh Phú Đường Tuệ Tĩnh, TT Mạo Khê, H Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh nghiệp, giao thơng, cầu cống cơng trình phụ trợ khác phục vụ giao thông, thủy lợi, sở hạ tầng san lấp mặt Kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, nghề mộc, trang trí nội ngoại thất Vận tải dịch vụ vận tải Kinh doanh, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng Sản xuất gạch nung San lấp mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng (quy mô vừa nhỏ), dịch vụ vận tải Khai thác kinh doanh đất sét làm gạch Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, dịch vụ cưới hỏi, tang lễ, văn hóa thể thao Kinh doanh đồ nhựa, hàng giả da, may bạt Kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, vôi, đá, gạch, cát, sứ vệ sinh ... tạo chất lượng đào tạo Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công. .. đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, thành công, hạn chế chủ yếu cơng tác đào tạo Từ đưa quan điểm số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh. .. pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh Đây đề tài thực có tính cấp thiết, nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay