Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

115 39 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:37

Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước luôn luôn cần thiết phải có nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản của những tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước. Để đáp ứng nguồn kinh phí đó Nhà nước phải tạo ra các nguồn thu để đảm bảo, đó là các nguồn thu từ các loại thuế và các nguồn khác. Tất cả quá trình thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đó của Nhà nước đều phải được phản ánh qua NSNN.NSNN là khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tài chính của mỗi quốc gia, là nguồn lực vật chất để Nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy quản lý và thực thi các nhiệm vụ phát triển KT XH của đất nước. Với bất cứ một quốc gia nào, NSNN cũng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chính phủ các nước luôn tạo lập cơ chế và có biện pháp để không ngừng tăng cường tiềm lực của NSNN và sử dụng nó một cách tiết kiệm có hiệu quả. NSNN cấp huyện, xã là một bộ phận cấu thành NSNN và là công cụ để chính quyền cấp huyện, xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.Huyện Viengphukha là một huyện miền núi thuộc tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào. Huyện có trên 85% diện tích là đồi núi, trong huyện có 46 làng, các làng phân bố không tập trung, nghề nghiệp chính của người dân là làm ruộng, làm nương, trồng trọt, chăn nuôi do đó kinh tế xã hội còn kém phát triển, sở hạ tầng còn hạn chế, khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cùng với quá trình đổi mới kinh tế đất nước, huyện Viengphukha đã không ngừng thay đổi và phát triển KT XH, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện phần nào. Để đạt được những thành tựu đó không thể không kể tới sự đóng góp của công tác quản lý NSNN, nhờ có sự đổi mới và đạt được nhiều tiến bộ trong công tác quản lý ngân sách của huyện đã tạo ra tiềm lực tài chính là cơ sở để phát triển KT – XH của huyện.Tuy vậy, qua tìm hiểu thực tế cho thấy công tác quản lý NSNN tại huyện Viengphukha vẫn còn nhiều bất cập như: còn để sót một số khoản thu; chi ngân sách còn lãng phí, dàn trải chưa tiết kiệm; hiệu quả các đơn vị dự toán ngân sách gò bó vào chính sách chế độ, tiêu chuẩn định mức nhưng lại không bị ràng buộc về hiệu quả sử dụng ngân sách được giao; tính năng động và tích cực của đơn vị sử dụng ngân sách chưa phát huy, tâm lý ỷ lại trông chờ vào NSNN còn phổ biến; đội ngũ cán bộ quản lý NSNN của huyện còn hạn chế về chuyên môn, chậm đổi mới nên dẫn đến nhiều sai sót trong quản lý… Điều đó ảnh hưởng không tốt đến việc huy động và khai thác các nguồn lực cho đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và giải quyết được các vấn đề xã hội. Xuất phát từ đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm luận văn tốt nghiệp với mục đích góp phần hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện tại huyện Viengphukha nói riêng và NSNN tại Lào nói chung. 1 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CHDCND Lào Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào HĐND Hội đồng Nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội NS Ngân sách NSĐP Ngân sách Địa phương NSTW Ngân sách Trung ương NSNN Ngân sách Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Tên bảng Trang DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Tên hình Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển Nhà nước luôn cần thiết phải có nguồn lực tài đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư xây dựng tổ chức, quan, đơn vị thuộc máy quản lý Nhà nước Để đáp ứng nguồn kinh phí Nhà nước phải tạo nguồn thu để đảm bảo, nguồn thu từ loại thuế nguồn khác Tất trình thu nộp sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước phải phản ánh qua NSNN NSNN khâu tài tập trung giữ vị trí chủ đạo hệ thống tài quốc gia, nguồn lực vật chất để Nhà nước trì hoạt động máy quản lý thực thi nhiệm vụ phát triển KT - XH đất nước Với quốc gia nào, NSNN ln giữ vị trí đặc biệt quan trọng Vì vậy, Chính phủ nước ln tạo lập chế có biện pháp để khơng ngừng tăng cường tiềm lực NSNN sử dụng cách tiết kiệm có hiệu NSNN cấp huyện, xã phận cấu thành NSNN cơng cụ để quyền cấp huyện, xã thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Huyện Viengphukha huyện miền núi thuộc tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào Huyện có 85% diện tích đồi núi, huyện có 46 làng, làng phân bố khơng tập trung, nghề nghiệp người dân làm ruộng, làm nương, trồng trọt, chăn ni kinh tế - xã hội phát triển, sở hạ tầng hạn chế, khó khăn việc thu hút vốn đầu tư từ bên Tuy nhiên, năm gần với trình đổi kinh tế đất nước, huyện Viengphukha không ngừng thay đổi phát triển KT - XH, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện phần Để đạt thành tựu khơng thể khơng kể tới đóng góp cơng tác quản lý NSNN, nhờ có đổi đạt nhiều tiến công tác quản lý ngân sách huyện tạo tiềm lực tài sở để phát triển KT – XH huyện Tuy vậy, qua tìm hiểu thực tế cho thấy công tác quản lý NSNN huyện Viengphukha nhiều bất cập như: để sót số khoản thu; chi ngân sách lãng phí, dàn trải chưa tiết kiệm; hiệu đơn vị dự toán ngân sách gò bó vào sách chế độ, tiêu chuẩn định mức lại không bị ràng buộc hiệu sử dụng ngân sách giao; tính động tích cực đơn vị sử dụng ngân sách chưa phát huy, tâm lý ỷ lại trông chờ vào NSNN phổ biến; đội ngũ cán quản lý NSNN huyện hạn chế chun mơn, chậm đổi nên dẫn đến nhiều sai sót quản lý… Điều ảnh hưởng khơng tốt đến việc huy động khai thác nguồn lực cho đầu tư nhằm đạt mục tiêu phát triển giải vấn đề xã hội Xuất phát từ đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm luận văn tốt nghiệp với mục đích góp phần hồn thiện cơng tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha nói riêng NSNN Lào nói chung Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn đưa số giải pháp tăng cường công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào nhằm nâng cao hiệu cơng tác thu – chi NSNN huyện, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội huyện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý NSNN cấp huyện yếu tố tác động đến công tác quản lý NSNN cấp huyện Tập trung vào vấn đề: từ khâu lập dự toán, quản lý thu chi NSNN, toán NSNN kiểm tra, giám sát thu chi NSNN để tìm giải pháp hồn thiện khâu quản lý thu, chi NSNN cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào, tài liệu thu thập để phục vụ cho công tác nghiên cứu từ năm 2013 đến 2015 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, làm rõ số vấn đề: - Những lý luận liên quan đến công tác quản lý NSNN cấp huyện - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào để từ hạn chế, bất cập công tác huyện - Trên sở đánh giá hạn chế bất cập trên, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha huyện nói chung Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng xuyên suốt đề tài phương pháp vật biện chứng Dựa vào phương pháp này, khoản thu, chi NSNN xem hệ thống ln biến đổi, vận động cần quan tâm đổi Đồng thời, sử dụng phương pháp quy nạp, phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh dựa lý thuyết quản lý nhà nước quản lý kinh tế, kinh tế học vĩ mô, vi mơ, kinh tế ngành như: Lý thuyết tài - tiền tệ, Ngân hàng, Thuế, Kho bạc, Thống kê kinh tế,… Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa lý luận cơng tác quản lý NSNN nói chung quản lý NSNN cấp huyện nói riêng - Ý nghĩa thực tiễn: Các kết phân tích lựa chọn giải pháp tăng cường công tác quản lý NSNN cấp huyện nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo có giá trị cho huyện Viengphukha huyện khác việc tăng cường công tác quản lý NSNN cấp huyện Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Tổng quan lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan lý luận quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước NSNN phạm trù kinh tế, lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Nhà nước hàng hóa, tiền tệ Nhà nước với tư cách quan quyền lực thực trì phát triển xã hội thường quy định khoản thu mang tính bắt buộc đối tượng xã hội phải đóng góp để đảm bảo chi tiêu cho máy Nhà nước, quân đội, cảnh sát, giáo dục Trải qua nhiều giai đoạn phát triển chế độ xã hội, nhiều khái niệm NSNN đề cập theo góc độ khác Một số khái niệm NSNN kể đến sau: NSNN văn kiện lập pháp hay đạo luật chứa đựng hay có kèm theo bảng kê khai khoản thu chi dự liệu cho thời gian đó, khuôn mẫu mà quan lập pháp, hành pháp quan hành phụ thuộc phải tuân theo [16] NSNN kế hoạch thu chi tài hàng năm Nhà nước xét duyệt theo trình tự pháp định [17] NSNN dự tốn (bản ghi) cân đối hàng năm thu, chi cho quan quyền Nhà nước [8] 101 mục tiêu lành mạnh hố tài quốc gia Cần phải hạn chế khoản chi sai, không chế độ, sách Để làm điều đó, Phòng Tài phải phối kết hợp tốt với phòng, ban chuyên môn, đơn vị sử dụng ngân sách làm rõ khoản chi để tránh việc chi nhầm, bỏ sót chi thừa Ba là, đổi quy trình chi ngân sách: Theo hướng tăng tính chủ động chi NSNN cho đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, hướng tới đơn vị sử dụng ngân sách chủ động bố trí xếp nhiệm vụ chi đảm bảo trì hoạt động hồn thành nhiệm vụ giao, trực tiếp giao dịch với Kho bạc Nhà nước để thanh, toán, Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ kiểm sốt chi tốn cho khách hàng Bốn là, phân cấp nhiệm vụ chi cấp ngân sách: Trước hết, cần kiểm tra, rà sốt lại tồn quy định phân cấp quản lý kinh tế - xã hội hành để xác định rõ nhiệm vụ quản lý lĩnh vực cấp quyền Trên sở thực việc sửa đổi chế phân cấp nhiệm vụ chi phù hợp với nhiệm vụ giao Năm là, xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp Để có hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu NSNN phù hợp với điều kiện thực tế cần thực tốt yêu cầu sau: - Xác định bước xoá bỏ định mức, tiêu chuẩn chi lạc hậu không phù hợp với điều kiện tại; ban hành định mức, tiêu chuẩn chi tiêu có tính khoa học khả thi cần thiết cho quản lý tài chính, ngân sách thời kỳ - Tỉnh nên ban hành chế độ, sách, tiêu chuẩn, định mức chủ yếu, quan trọng thống phạm vi tồn quốc, tuỳ tình hình địa phương định định mức phân 102 bổ ngân sách sở khung tỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế vùng, miền Các định mức phải tính theo đối tượng phục vụ cụ thể Song để đảm bảo tính thống hệ thống tài Quốc gia, ngồi chế độ tỉnh phân cấp, địa phương quy định chế độ chi riêng sở không trái với quy định chung, phù hợp với điều kiện đặc thù chi ngành, lĩnh vực địa phương, đủ nguồn thực hiện, có tính khả thi, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương c Chú trọng chất lượng cơng tác tốn NSNN Các đơn vị thụ hưởng NS chịu trách nhiệm lập tốn NSNN đơn vị, đối chiếu khớp với nguồn kinh phí Kho bạc Nhà nước cấp phát, lập biểu mẫu theo qui định gửi quan tài tổng hợp thẩm tra phê duyệt Số liệu toán phải đảm bảo trung thực, xác, phản ánh nội dung thu - chi theo mục lục NSNN phải lập thời gian qui định Tổng toán NS cấp huyện, xã phải chịu thẩm tra phê duyệt HĐND cấp huyện cấp làng, xã Thực chế độ kiểm toán bắt buộc tất đơn vị sử dụng NS Xây dựng thể chế giám sát tài chí nh đồng bộ, trọng hoạt động giám sát đoàn thể quần chúng, nhân dân hoạt động tự giám sát, kiểm tra tài đơn vị sở Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm tra, phê duyệt tốn đơn vị dự toán đơn vị dự tốn trực thuộc; phòng chun quản phòng Tài huyện tốn đơn vị dự toán, toán NS cấp Các cán chuyên quản phải thường xuyên bám sát đơn vị giao phụ trách để hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn sai 103 sót, giúp đỡ đơn vị trình thực chi tiêu NS để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm xảy Cần có chế qui định rõ chế độ trách nhiệm cán chuyên quản xảy sai sót đơn vị giao phụ trách, cán chuyên quản phải chịu trách nhiệm số liệu kiểm tra, phê duyệt tốn 3.2.4 Giải pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, tra, kiểm tốn giám sát tài Thơng qua biện pháp quản lý chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước cần hồn thiện xây dựng chuẩn qui trình nghiệp vụ nhằm quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo dự toán duyệt, đảm bảo theo chế độ tiêu chuẩn định mức, kiên từ chối khoản chi khơng chế độ, khơng có dự tốn, tiếp tục khẳng định vai trò Kho bạc Nhà nước việc thực phối hợp thu kiểm soát chi NSNN quản lý quĩ NSNN, giám sát đơn vị thực chấp hành dự toán NSNN Giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chống lãng phí sử dụng kinh phí NS Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giám sát HĐND cấp huyện, cấp làng xã, NSNN nói chung NSĐP phương nói riêng Cần nâng tỷ trọng đại biểu HĐND chuyên trách giúp việc lĩnh vực NSNN, tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chuyên nghiệp để NS Tăng cường giám sát cán công nhân viên, nhân dân nhằm thúc đẩy tiết kiệm chi, chống lãng phí, tham nhũng lĩnh vực tài Thực nghiêm chỉnh qui định cơng khai tài cấp NS huyện, làng, xã, đơn vị dự toán, tổ chức NSNN hỗ trợ, cơng khai khoản 104 đóng góp dân, công khai phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN … Thực đổi phương thức cơng khai tài chính, cải cách thủ tục tạo điều kiện tối đa cho người cung cấp thông tin nắm nhanh gọn, xác thơng tin kể nguồn tài kết việc sử dụng nguồn tài 3.2.5 Giải pháp 5: Tăng cường cơng khai ngân sách Công khai ngân sách nội dung quan trọng tiến trình cải cách ngân sách nhằm đánh giá, kiểm tra, quản lý ngân sách cách khách quan, năm vừa qua nhà nước ban hành nhiều văn pháp lý việc hướng dẫn đạo cơng tác cơng khai tài Hàng năm huyện làm tốt công tác công khai tài theo quy định đảm bảo cơng khai, minh bạch, tạo điều kiện cho công tác quản lý NSNN hiệu quả, luật Tuy nhiên, để thực tốt quy định công khai cần thực tốt nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tổ chức, cá nhân phân công trách nhiệm công khai ngân sách cấp phải thực thấy cần thiết lợi ích cơng khai NSNN, từ tổ chức thực cơng khai theo quy định Thứ hai, phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ mình, quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra việc thực cơng khai ngân sách; tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân giám sát việc thực cơng tác cơng khai tài Tun truyền cho cán công nhân viên, tầng lớp nhân dân thấy lợi ích phải có trách nhiệm việc giám sát 105 việc thực quản lý, công khai ngân sách quan địa phương Thứ ba, phải có hình thức xử phạt nghiêm minh tổ chức, cá nhân không tổ chức, thực quy định công khai ngân sách Thứ tư, việc ban hành định cơng khai tài với việc thực quy chế dân chủ sở thể đường lối Đảng dân biết, dân làm, dân kiểm tra; Thực công bằng, dân chủ cơng tác quản lý NSNN, góp phần thực sách tiết kiệm, chống lãng phí đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu 3.2.6 Giải pháp 6: Thực tin học hóa hệ thống tài Hiện đại hóa hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý NSNN ngành Tài - thuế - Kho bạc Nhà nước để đảm bảo có sở liệu đồng bộ, truy cập, khai thác sử dụng chung liệu tài chính, ngân sách Đầu tư hệ thống trang thiết bị phần cứng đảm bảo đại, tốc độ xử lý cao thuận tiện sử dụng, điều hành Nâng cao hiệu công tác quản lý NSNN tất yếu, đòi hỏi thực tiễn khách quan trình hội nhập phát triển đất nước Các quan quản lý NSNN cần hiểu rõ bước nhanh chóng nâng cao chất lượng quản lý điều hành NSNN Tuy nhiên, không quan quản lý NSNN cấp, để thực tốt cơng tác khó khăn đòi hỏi phải có tham gia tồn hệ thống trị, quan chức tồn thể nhân dân 106 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Để làm tốt công tác quản lý NSNN cấp, tăng thêm hiệu hoạt động quản lý ngân sách, Nhà nước cần hoàn thiện số vấn đề chế quản lý NSNN như: - Về chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách: Một là, thu ngân sách, cần phải phân biệt rõ tính chất khoản thu phát sinh địa bàn để áp dụng chế phương thức quản lý cho phù hợp theo nguyên tắc vừa đảm bảo tính chất khoản thu ngân sách vừa đơn giản, thuận lợi cho công tác quản lý, ghi chép sổ sách cán quản lý ngân sách Theo nguyên tắc này, khoản thu theo luật định, thiết phải phản ánh vào tài khoản thu NSNN Hai là, chi ngân sách giữ vai trò quan trọng khơng nhiệm vụ thu ngân sách Thực chi đúng, chi đủ, chi kịp thời tạo điều kiện cho việc ổn định kinh tế - xã hội, trật tự an ninh địa bàn, góp phần quản lý NSNN dân chủ, cơng khai, cơng xã hội Để đạt mục đích chi ngân sách cần giải hai vấn đề: + Có chế độ chi tiêu tài phù hợp cho nhiệm vụ chi, để tránh tình trạng chi tiêu tuỳ tiện, cần ban hành văn quy định cụ thể chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chi lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hố thơng tin, có quản lý toán kiểm tra, giám sát 107 + Ban hành văn quy phạm pháp luật cụ thể nhằm thực chế độ giao quyền tự chủ tài cho tồn đơn vị sử dụng NSNN Ba là, hoàn thiện chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách theo hướng rõ ràng, ổn định, phù hợp tình hình Cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp quyền địa phương cần ổn định lâu dài, bước giao quyền tự chủ cho quyền cấp, đặc biệt trọng chế cho phép địa phương, sở mở rộng thêm nguồn thu tuỳ theo khả đặc thù mình, phù hợp với quy định pháp luật Cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi nên thực sau: Về phân cấp nguồn thu, Luật NSNN xác định cụ thể việc phân cấp khoản thu cấp ngân sách hưởng 100%, nguồn thu điều tiết Tuy nhiên, hạn chế việc phân cấp cho thấy cần phải hoàn thiện chế theo hướng: + Đối với nguồn thu ngân sách cấp hưởng 100%: Đây coi nguồn thu chủ yếu cấp ngân sách, vậy, cần phân cấp mạnh nguồn thu cho ngân sách cấp để giúp ngân sách cấp chủ động quản lý ngân sách Mở rộng danh mục đối tượng thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại để đáp ứng nhu cầu chi sở khuyến khích quan tâm tới nguồn thu + Đối với nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cấp ngân sách: Thực giảm số lượng khoản thu phân chia cấp ngân sách để bước tăng cường nguồn thu cho ngân sách cấp 108 - Về chế bổ sung cho ngân sách địa phương: Đối với chế bổ sung có mục tiêu cần phải vào số yêu cầu: Đảm nhận nhiệm vụ quan Nhà nước cấp giao cho, mức thu nhập bình quân đầu người; Căn vào số th u (thuế) bình quân đầu người, có tổng thu ngân sách địa phương địa phương; vào sách phát triển vùng động lực, khuyến khích tạo điều kiện cho địa phương xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương đặc biệt khó khăn Riêng địa phương có nguồn thu khá, có khả đảm bảo chi thường xuyên phần chi đầu tư phát triển Nhà nước xem xét bổ sung phần cho cơng trình trọng điểm với quy mơ lớn, đồng thời khuyến khích khai thác để thu hồi vốn - Về quy trình ngân sách địa phương cần cải cách theo hướng bước tăng cường tính độc lập tương đối địa phương: Muốn đảm bảo tính độc lập tương đối địa phương việc lập, định dự toán, phân bổ phê chuẩn tốn ngân sách địa phương, ngồi việc quy định Quốc Hội định phân bổ dự toán NSTW, HĐND định phân bổ dự toán ngân sách địa phương theo quy định luật, địa phương phải chấp hành, tạo điều kiện cho địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực thu, chi NSNN nhằm đảm bảo nhiệm vụ theo quy định 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Luangnamtha Trong thời gian tới, UBND tỉnh Luangnamtha cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc quản lý Ngân sách địa phương nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng theo chế độ, 109 sách nhà nước hành, tạo điều kiện cho việc vận dụng địa phương thuận tiện 3.3.3 Kiến nghị với UBND huyện Viengphukha UBND huyện Viengphukha cần bám sát với tình hình thực tế địa phương để lập kế hoạch thu, chi ngân Cân đối nguồn thu để xây dựng kế hoạch chi ngân sách cách hợp lý, tránh gây lãng phí, chi tiêu không hiệu UBND huyện nên ban hành văn phối hợp ngành, cấp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh để thất thoát khoản thu ngân sách Thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật ngân sách văn hướng dẫn thực luật Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp huyện Đầu tư trang thiết bị, đồng hóa hệ thống máy móc, phần mềm kế tốn đơn vị dự tốn tồn huyện Thực chế độ tra, kiểm tra tài có hiệu Kết luận chương Trên sở lý luận quản lý NSNN cấp huyện đề cập chương thực trạng, bất cập công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha đề cập phân tích chương 2, sang chương Luận văn tác giả tiến hành phân tích đề số giải pháp để tăng cường công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào Ở nội dung này, tác giả cố gắng giải số vấn đề bất cập cơng tác quản lý NSNN cấp huyện nói chung huyện Viengphukha nói riêng Tác giả đề xuất số kiến nghị với Nhà nước, tỉnh Luangnamtha, huyện Viengphukha để có thay đổi theo hướng tích cực từ hồn thiện nâng cao chất lượng công tác quản lý NSNN cấp huyện, nhằm đạt kết hiệu cao góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước 110 Với giải pháp tác giả hi vọng giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha nói riêng cơng tác quản lý NSNN cấp huyện nói chung 111 KẾT LUẬN Cơng tác quản lý NSNN cấp huyện nói chung huyện Viengphukha nói riêng nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cấp quyền từ tỉnh đến sở trọng coi nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội địa phương, góp phần tích cực cơng xây dựng q hương giàu mạnh Quản lý NSNN cấp quyền từ Trung ương đến địa phương phụ thuộc nhiều vào y ếu tố như: Hiến pháp; pháp luật; cácchính sách vĩ mơ Nhà nước: chế phân cấp quản lý hành chính: phân cấp nhiệm vụ thu, chi NS; hội nhập kinh tế quốc tế; nhận thức cấp quyền vai trò NS; điều hành, quản lý công cụ, phương tiệnquản lý sử dụng; trình độ nhận thức công chức, người dân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế Qua trình cơng tác tìm hiểu thực tế huyện Viengphukha tác giả nhận thấy công tác quản lý NSNN huyện nhiều bất cập làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội huyện Trên sở mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, luận văn đạt kết sau: Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác quản lý NSNN nói chung cơng tác quản lý NSNN cấp huyện nói riêng nói riêng Phân tích thực trạng cơng tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha từ ưu điểm bất cập công tác Trên sở bất cập phân tích trên, luận văn đề số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý NSNN cấp huyện huyện Viengphukha nói riêng cơng tác quản lý NSNN nói chung Ngồi ra, tác giả đề xuất số kiến nghị với Nhà nước, tỉnh 112 Luangnamtha, huyện Viengphukha nhằm nâng cao chất lượng công tác qunr lý NSNN từ Trung ương tới địa phương 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Hoàng Anh (2006), Các quy định quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị hành nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Bùi Mạnh Cường (2012), Nâng cao hiệu đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Đỗ Thị Kim Dung (2014), Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Phạm Hải Hà (2015), Quản lý ngân sách nhà nước thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách Nhà nước, Nxb Thống Kê, Hà Nội F.Baudhuin (1962), Tài cơng, dịch trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Phô Thi San Sa May (2014), Quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Sa La Văn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 114 11 Nguyễn Minh Phong (2013), “Nâng cao hiệu đầu tư công từ NSNN”, Tạp chí Tài chính, số 5, tr.7 12 Khetlivone Touphaythoune (2009), Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Kaysone Phomvihan tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào, Luận văn thạc sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 13 Phòng Tài huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (2015), Bác cáo thu chi ngân sách năm 2015 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 14 Phòng Tài thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (2015), Báo cáo thu chi ngân sách năm 2015 huyện thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 15 Phạm Văn Vang (2013), Đổi chế phân bổ sử dụng NSNN cho hoạt động khoa học xã hội, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam 16 Viện nghiên cứu phổ biến tri thức Bách Khoa (1998), Đại từ điển kinh tế thị trường, NXB Trẻ, Hà Nội 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN (2002), Luật ngân sách Nhà nước 2002 luật số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 18 Báo điện tử Quảng Ninh (2016), Truy cập lúc 10h30 ngày 10/04/2016 http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/tai-chinh/201512/nam-2015-nhungthanh-tuu-noi-bat-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-bai-3-kinh-nghiem-tuha-long-2291843/44444 19 Báo điện tử Lào Cai (2016), Truy cập lúc 11h00 ngày 10/04/2016 http://baolaocai.vn/kinh-te/thu-ngan-sach-nha-nuoc-kinh-nghiem-tu-huyen-ngheomuong-khuong-z3n19306.htm Tiếng Lào: 20 Phòng Tài huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo xây dựng dự toán thu chi NSNN năm ngân sách (2011 - 2012, 115 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 - 2015), huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha 21 Phòng Tài Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Báo cáo thực Luật NSNN phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương giai đoạn 2012-2015 22 Bộ Tài (2010), Hướng dẫn số 745/Tài chính, Quy định chi tiêu hành Nhà nước 23 Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2006), Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi năm 2006, Luật số 02/QH, CHDCND Lào 24 Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2005), Luật kiểm toán Nhà nước 2005 25 Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2008), Luật chi ngân sách hành Nhà nước (sửa đổi bổ sung năm 2008) 26 Phủ Thủ tướng (2008), Nghị định số 25/TT Tổ chức thực luật NSNN 2006 ... quan lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. .. pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 9 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ... tài: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm luận văn tốt nghiệp với mục đích góp phần hồn thiện cơng tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay