Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam

78 40 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:37

Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nói chung và đối với sự nghiệp giáo dục nói riêng. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp giáo dục chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, “nguồn tài nguyên” vô giá, vô tận của đất nước, phải có cách nghĩ, cách nhìn mới về vai trò động lực và mục tiêu của con người trong sự nghiệp giáo dục từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố con người, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển giáo dục bền vững, hiệu quả và lâu dài.Thực tế công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, vừa tăng về số lượng (năm 1986, số lượng lao động là 1,2 triệu người, hiện tại là hơn 1,7 triệu người) vừa nâng lên về chất lượng (một bộ phận lao động đã có năng lực, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại). Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập, đội ngũ nhân lực còn bộc lộ những bất cập. Điều đó được thể hiện không chỉ về kỹ năng quản lý yếu, thiếu tính nhạy bén thị trường, mà còn thể hiện ở tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao, một bộ phận nhân lực còn có những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức. Nói riêng trong lĩnh vực giáo dục, đội ngũ cán bộ viên chức vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ những người không đủ trình độ chuyên môn, kỹ thuật để có thể giảng dạy và phục vụ giảng dạy.Ngày nay, chất lượng đội ngũ nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển giáo dục. Giáo dục có được kết quả thắng lợi, đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên sau này ra trường sẽ trở thành công dân tốt cho đất nước thì điều cơ bản phải có được đội ngũ nhân lực vững vàng về chuyên môn, thành thạo về nghiệp vụ. Vì tính cấp thiết này mà tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam”. 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố định phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói chung nghiệp giáo dục nói riêng Do đó, để thực thắng lợi mục tiêu chiến lược nghiệp giáo dục cần nhận thức cách sâu sắc, đầy đủ giá trị to lớn có ý nghĩa định nhân tố người, chủ thể sáng tạo, “nguồn tài nguyên” vô giá, vô tận đất nước, phải có cách nghĩ, cách nhìn vai trò động lực mục tiêu người nghiệp giáo dục từ xây dựng chương trình, kế hoạch chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố người, tạo động lực mạnh mẽ cho nghiệp phát triển giáo dục bền vững, hiệu lâu dài Thực tế công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thời gian qua đạt số kết tích cực, vừa tăng số lượng (năm 1986, số lượng lao động 1,2 triệu người, 1,7 triệu người) vừa nâng lên chất lượng (một phận lao động có lực, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi hành chuyên nghiệp, đại) Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển hội nhập, đội ngũ nhân lực bộc lộ bất cập Điều thể khơng kỹ quản lý yếu, thiếu tính nhạy bén thị trường, mà thể tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao, phận nhân lực có biểu suy thối phẩm chất, đạo đức Nói riêng lĩnh vực giáo dục, đội ngũ cán viên chức tồn phận khơng nhỏ người khơng đủ trình độ chun mơn, kỹ thuật để giảng dạy phục vụ giảng dạy Ngày nay, chất lượng đội ngũ nhân lực có ý nghĩa quan trọng phát triển giáo dục Giáo dục có kết thắng lợi, đào tạo nhiều hệ sinh viên sau trường trở thành công dân tốt cho đất nước điều phải có đội ngũ nhân lực vững vàng chuyên mơn, thành thạo nghiệp vụ Vì tính cấp thiết mà tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam” 2 Mục đích đề tài - Xây dựng cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực - Từ giải pháp đề xuất, chất lượng đội ngũ nhân lực nhà trường ngày nâng cao để Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ngày phát triển tương lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn chất lượng đội ngũ nhân lực thuộc tổ chức đào tạo, bệnh viện, viện nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Chất lượng đội ngũ nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Về thời gian: Số liệu thu thập phục vụ nghiên cứu giai đoạn 20072012 Phương pháp nghiên cứu Hệ thống phương pháp sử dụng bao gồm phương pháp: Điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh để làm rõ vấn đề - Cụ thể phương pháp điều tra: Sử dụng phương pháp vấn nhằm thu thập thông tin cần thiết - Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích: Từ thơng tin có nhờ phương pháp điều tra, tác giả thống kê tổng hợp số liệu theo lĩnh vực, nội dung cụ thể sau tiến hành phân tích số liệu cách chi tiết khoa học - Phương pháp so sánh: Từ kết có tác giả tiến hành so sánh với số liệu từ thời kỳ trước để đưa nhận xét cách xác vấn đề cần nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chất lượng nhân lực đơn vị đào tạo ngành Y tế Chương 2: Thực trạng chất lượng nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO NGÀNH Y TẾ 1.1 Khái niệm nhân lực, chất lượng nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực - Nhân lực bao gồm tất tiềm người tổ chức hay xã hội (kể thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức tất thành viên doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử giá trị đạo đức để thành lập, trì phát triển doanh nghiệp - Khái niệm nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực nguồn lực người, có quan hệ chặt chẽ với dân số, phận quan trọng dân số, vai trò tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Tùy theo cách tiếp cận khái niệm nguồn nhân lực khác nhau, đó, quy mơ nguồn nhân lực khác Với cách tiếp cận dựa vào khả lao động người: Nguồn nhân lực khả lao động xã hội, tồn người có thể phát triển bình thường có khả lao động Trong tính tốn dự báo nguồn nhân lực quốc gia địa phương gồm hai phận: Những người độ tuổi lao động có khả lao động người ngồi độ tuổi lao động thực tế có tham gia lao động Với cách tiếp cận dựa vào trạng thái hoạt động kinh tế người: Nguồn nhân lực gồm toàn người hoạt động ngành kinh tế, văn hóa, xã hội… Với cách tiếp cận dựa vào khả lao động người giới hạn tuổi lao động: Nguồn nhân lực gồm toàn người độ tuổi lao động, có khả lao động khơng kể đến trạng thái có việc làm hay khơng Với khái niệm quy mơ nguồn nhân lực nguồn lao động Với cách tiếp cận dựa vào độ tuổi lao động trạng thái không hoạt động kinh tế: Nguồn nhân lực dự trữ gồm người độ tuổi lao động chưa tham gia lao động lý khác bao gồm người làm công việc nhà cho gia đình (nội trợ), học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, đội xuất ngũ, lao động hợp tác với nước hết hạn hợp đồng nước, người hưởng lợi tức người khác đối tượng Với cách phân biệt khái niệm giúp cho nhà hoạch định sách có biện pháp khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực Nguồn nhân lực xem xét nghiên cứu theo số lượng chất lượng Số lượng nguồn nhân lực thể quy mô nguồn nhân lực tốc độ tăng nguồn nhân lực hàng năm Chất lượng nguồn nhân lực thể mối quan hệ yếu tố cấu thành nên chất bên nguồn nhân lực, biểu thơng qua tiêu thức: Sức khỏe, trình độ học vấn, trình độ chun mơn lành nghề, cấu đội ngũ, …Chất lượng nguồn nhân lực trình độ phát triển kinh tế xã hội sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực phủ quốc gia định - Vai trò nguồn nhân lực: Theo nhà kinh tế người Anh - William Petty cho lao động cha, đất đai mẹ cải vật chất, C.Mác cho người yếu tố số LLSX Trong truyền thống Việt Nam xác định ''Hiền tài nguyên khí quốc gia" Nhà tương lai học người Mỹ - Avill Toffer nhấn mạnh vai trò lao động tri thức Theo ông ta "Tiền bạc tiêu hết, quyền lực mất, có trí tuệ người sử dụng khơng khơng mà lớn lên" (Power Shift - Thăng trầm quyền lực - AvillToffer) Thứ nhất: Nguồn nhân lực định trình tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Nguồn nhân lực, nguồn lao động nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác Giữa nguồn lực người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất kỹ thuật, khoa học cơng nghệ… có mối quan hệ nhân với nhau, nguồn nhân lực xem lực nội sinh chi phối trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia So với nguồn lực khác, nguồn nhân lực với yếu tố hàng đầu trí tuệ, chất xám có ưu bật chỗ không bị cạn kiệt biết bồi dưỡng, khai thác sử dụng hợp lý, nguồn lực khác dù nhiều đến đâu yếu tố có hạn phát huy tác dụng kết hợp với nguồn nhân lực cách có hiệu Vì người với tư cách nguồn nhân lực, chủ thể sáng tạo, yếu tố thân trình lao động sản xuất, trung tâm nội lực Ngày quốc gia khơng giàu tài ngun, điều kiện thiên nhiên khơng thuận lợi kinh tế tăng trưởng nhanh phát triển bền vững hội đủ bốn điều kiện sau: Một là, quốc gia biết đề đường lối kinh tế đắn Hai là, quốc gia biết tổ chức thực thắng lợi đường lối Ba là, quốc gia có đội ngũ cơng nhân kỹ thuật tay nghề cao đơng đảo Bốn là, quốc gia có nhà doanh nghiệp tài ba Thứ hai: Nguồn nhân lực yếu tố định thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công phổ biến sang sử dụng cách phổ biến sức lao động đào tạo với công nghệ tiên tiến, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại nhằm tạo suất lao động xã hội cao Đối với nước ta q trình tất yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Khi đất nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa rút ngắn, tiếp cận kinh tế tri thức điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, u cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trí lực có ý nghĩa định tới thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phát triển bền vững Đảng ta xác định phải lấy việc phát huy chất lượng nguồn nhân lực làm yếu tố cho phát triển nhanh chóng bền vững, hiệu lâu dài Thứ ba: Nguồn nhân lực điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ tư: Nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế, nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn Nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam báo gồm công chức viên chức Tác giả xin làm rõ vài nét công chức viên chức: Công chức người tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh quan Nhà nước (trong tập trung vào quan hành chính) để thực thi hoạt động công vụ hưởng lương khoản thu nhập từ ngân sách Nhà nước Công chức quốc gia thường công dân, người có quốc tịch nước sở thường nằm biên chế Phạm vi làm việc công chức quan Nhà nước, nhiên pháp luật nhiều nước quy định cơng chức làm việc không quan Nhà nước Luật Cán bộ, cơng chức Việt Nam năm 2008 có quy định rằng: Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan Nhà nước; Tổ chức trị – xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Cơ quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân Việt Nam mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; Trong máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Trong máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Nhà nước; Trong máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Nhà nước tổ chức trị – xã hội Viên chức cơng dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định Pháp luật *) Phân biệt công chức viên chức Bảng 1.1: Bảng so sánh công chức, viên chức Công chức - Vận hành quyền lực Nhà nước, làm Viên chức - Thực chức xã hội, trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý - Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển, bổ nghiệp vụ - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, ký nhiệm, có định quan Nhà hợp đồng làm việc nước có thẩm quyền thuộc biên chế - Lương: Hưởng lương từ ngân sách - Lương: Một phần từ ngân sách, lại Nhà nước theo ngạch, bậc - Nơi làm việc: Cơ quan Nhà nước, tổ nguồn thu nghiệp - Nơi làm việc: Đơn vị nghiệp đơn chức cơng tác xã hội (Thành đồn, vị nghiệp tổ chức xã hội Thành ủy) (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ quy định Nhà nước) 1.1.2 Khái niệm chất lượng nhân lực Theo Từ điển tiếng Việt "chất lượng" hiểu nghĩa chung "cái tạo nên phẩm chất, giá trị người, vật, việc" [36, tr.44] Đối với người sống thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa: Chất lượng cá nhân hiểu tổng hợp phẩm chất định sức khỏe, trí tụê khoa học, chun mơn nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, ý chí, niềm tin, lực, ln gắn bó với tập thể, với cộng đồng tham gia cách tích cực vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước yêu cầu chất lượng nhân lực cao - đòi hỏi người có trình độ phẩm chất theo yêu cầu nêu người phải gương mẫu, tiên phong lý luận thực tiễn, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, giữ vững tiêu chuẩn tư cách người cán Mỗi cá nhân không tồn cách biệt lập mà phải đặt chỉnh thể thống đội ngũ tập thể Vì vậy, quan niệm chất lượng nhân lực phải đặt mối quan hệ biện chứng chất lượng cán với chất lượng đội ngũ Chất lượng đội ngũ tập hợp giản đơn số lượng mà tổng hợp sức mạnh toàn đội ngũ Sức mạnh bắt nguồn từ phẩm chất vốn có bên nhân lực tăng lên gấp bội tính thống tổ chức, giáo dục, đào tạo, phân công, quản lý, kỷ luật Như vậy, yếu tố cấu thành chất lượng đội ngũ nhân lực khơng bao gồm mặt, khía cạnh đó, mà bao gồm hệ thống, kết cấu chỉnh thể toàn diện từ chất lượng cán (đây yếu tố nhất, tiên nhất) cấu số lượng nam nữ, độ tuổi, thành phần đội ngũ với việc bồi dưỡng, giáo dục, phân công, quản lý kiểm tra giám sát thực nghiêm nguyên tắc tổ chức hoạt động đơn vị Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, cần phải giải tốt mối quan hệ chất lượng với số lượng nhân lực Chỉ hai mặt quan hệ hài hòa, tác động hữu với tạo nên sức mạnh đồng đội ngũ Trong thực tế cần phải chống hai khuynh hướng, khuynh hướng thứ chạy theo số lượng, trọng đến chất lượng dẫn đến cán nhiều số lượng hoạt động không hiệu Khuynh hướng thứ hai, cầu tồn chất lượng khơng quan tâm đến số lượng Khuynh hướng nguyên nhân quan trọng làm cho tuổi đời bình quân đội ngũ nhân lực ngày cao, hẫng hụt hệ Trong giai đoạn cần hết phải coi trọng chất lượng nhân lực sở bảo đảm số lượng hợp lý Từ đặc điểm khái niệm: Chất lượng đội ngũ nhân lực hệ thống phẩm chất, giá trị kết cấu chỉnh thể toàn diện thể qua phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lực, khả hồn thành nhiệm vụ nhân lực cấu, số lượng, độ tuổi, thành phần đội ngũ nhân lực 10 1.1.3 Tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y tế 1.1.3.1 Khái niệm Y học cổ truyền Y học đại Y tế Việt Nam Y học khoa học nghệ thuật chữa bệnh, bao gồm nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe nhằm trì, hồi phục thể từ việc phòng ngừa chữa bệnh Y học đại (YHHĐ) ứng dụng ngành khoa học sức khỏe, y sinh học, công nghệ y học để chuẩn đoán chữa trị bệnh tật thuốc men, phẫu thuật phương pháp trị liệu khác Từ "y học" tiếng Anh "medicine" có nguồn gốc từ tiếng Latin "ars medicina", nghĩa "nghệ thuật chữa bệnh" Y học cổ truyền (YHCT) phương pháp phòng chữa bệnh khơng dùng thuốc YHCT Việt Nam có nhiều loại thuốc quý, nhiều thuốc hay nhiều kinh nghiệm chữa bệnh dân gian đồng bào dân tộc trải qua thực tiễn hàng ngàn năm đến nguyên giá trị chữa bệnh, cứu người Đặc biệt, thuốc bồi bổ thể nhiều người sử dụng, góp phần nâng cao thể trạng, phát triển giống nòi người Việt Nam Hơn nữa, nhiều phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc châm cứu, bấm huyệt, khí cơng, dưỡng sinh không người dân Việt Nam ưa chuộng sử dụng chữa bệnh mà người dân nhiều nước giới tin tưởng ưa thích, trở thành phương pháp chữa bệnh độc đáo giới Trong nhiều năm qua, Việt Nam bước lồng ghép YHCT vào hệ thống Y tế quốc gia, phát huy vai trò to lớn YHCT Đường lối phát triển YHCT Việt Nam khẳng định quán nhiều năm qua là: Kế thừa, phát huy, phát triển YHCT, kết hợp với YHHĐ, xây dựng YHCT Việt Nam khoa học dân tộc đại chúng Hơn 60 năm qua, kiên trì thực đường lối phát triển YHCT Chính phủ, Ngành Y tế Việt Nam đạt số thành tựu quan trọng lĩnh vực YHCT Việt Nam xây dựng mạng lưới công tác YHCT từ Trung ương đến sở Về hệ thống quản lý nhà nước, Bộ Y tế có Vụ Y học cổ truyền; Sở Y tế có phòng chun viên theo dõi cơng tác YHCT Hiện nay, nước có viện bệnh viện đầu ngành YHCT 54 bệnh viện YHCT 64 sơ, tài liệu lớp riêng để đảm bảo công tác bảo quản tốt, khoa học, dễ khai thác, sử dụng, tránh thất thoát, rách nát.v.v - Đối với việc tuyển chọn viên chức nhà trường cần thực theo quy định pháp luật, nên sử dụng đội ngũ viên chức sẵn có để tránh tốn không cần thiết - Cuối nhà trường nên thường xuyên khuyến khích giảng viên, sinh viên làm nghiên cứu khoa học để mang lại tài liệu khoa học quan trọng đồng thời tạo nhiều hội cho họ tìm hiểu vấn đề sâu rộng 3.3.2 Đối với Bộ Y tế Thứ nhất, Nghị TW Khoá VIII rõ:” Học tập quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, Đảng viên Mọi cán cơng chức phải có kế hoạch thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn lực hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng đạo đức cách mạng Tinh thần kết học tập lý luận trị tiêu chuẩn để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ” [3, tr.89] Do đó, cơng tác y bác sỹ phải góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập học viên nghiêm túc, có chất lượng, xây dựng củng cố nếp học tập theo nội quy, quy chế Bộ Y tế Thứ hai, công tác cán bộ, công chức, viên chức y bác sỹ phải góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công chức, chất lượng giảng dạy học tập Trong Nghị TW5 - Khoá IX, Đảng ta đề chủ trương quan trọng đào tạo, bồi dưỡng cán phải “ chấn chỉnh hình thức đào tạo chức, nâng cao chất lượng giảng dạy học tập, thực nghiêm túc quy định đánh giá kết học tập” [4, tr.144] Vì thế, lúc hết, cán bộ, công chức, viên chức cần có tinh thần trách nhiệm cao việc đảm bảo kế hoạch học tập lãnh đạo duyệt Đồng thời, phải tích cực bám lớp, trì trật tự, nếp học tập, đảm bảo sĩ số lớp, chủ động phối hợp với giảng viên để nâng cao kiến thức, kỹ Phải kiên đấu tranh với biểu tiêu cực công tác 65 Thứ ba, Bộ Y tế phải quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, viên chức ngành, giúp họ sử dụng tốt khoảng thời gian học tập không nghiên cứu nâng cao kiến thức lý luận, kiến thức chun mơn mà khoảng thời gian tu dưỡng rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật phẩm chất đạo đức cách mạng người cán đảng viên Muốn vậy, cán đầu ngành phải người tiên phong, gương mẫu việc chấp hành giấc, việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, văn minh, khoa học phong cách làm việc, phải thật “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí cơng vơ tư” lời Bác Hồ dạy Thứ tư, phải hướng đến phương pháp giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu thời đại, học tập thường xuyên, học suốt đời, học để làm việc, lời Bác Hồ dạy: “Học để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, phụng Tổ quốc nhân loại” [2, tr.684] Với định hướng gắn lý luận với thực tiễn, học đôi với hành nên cần tăng cường tính chủ động viên chức tăng thời gian tự nghiên cứu tài liệu nghiên cứu thực tế, đáp ứng yêu cầu mà Đảng ta đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán “có chế độ khuyến khích bắt buộc việc tự học, tự nghiên cứu” [3, tr.85] Thứ năm, từ bây giờ, công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng nhân lực phải có điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng tập trung hố cơng tác đào tạo, chun mơn hố, chun nghiệp hoá cho phù hợp Thứ sáu, YHCT ngành lâu đời gắn liền với phát triển đất nước, đóng góp to lớn cho y học nước nhà Bộ Y tế cần phải nâng cao vai trò thực tế ngành YHCT việc đào tạo đội ngũ y bác sỹ, cán quản lý hay sinh viên theo học trường YHCT Các giải pháp chủ yếu Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhân lực: Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhân lực quan y tế thực đồng bộ, nhân lực quản lý theo phần mềm quản lý Đa số cán bộ, viên chức làm việc hiệu môi trường mạng Internet sử dụng hộp thư 66 điện tử giải công việc Hầu hết quan, đơn vị thực việc đạo, phân công giải công việc thông qua phần mềm OMS, áp dụng đồng thời hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 để cung cấp thông tin số dịch vụ công trực tuyến cho người dân Cần quan tâm tới công tác nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho cán hồn thành tốt nhiệm vụ Cần phải thấy rằng, công tác liên quan đến y dược trách nhiệm chung tồn thể cán bộ, cơng chức, viên chức y tế, đặc biệt quan trọng vai trò lãnh, đạo cấp Thời gian qua quan tâm đạo, động viên vật chất lẫn tinh thần lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo Bộ Y tế nguồn động lực kích thích, thúc đẩy cán bộ, viên chức hồn thành ngày tốt cơng việc giao Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày cao công tác khám chữa bệnh phương pháp cổ truyền thời gian tới chắn đòi hỏi phải có quan tậm nhiều đến cơng tác Công tác trách nhiệm riêng cán viên chức mà ln cần có ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, cần có chế khen thưởng kỷ luật kịp thời, cơng nghiêm minh đưa công tác vào nề nếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt điều kiện Tăng cường vai trò trách nhiệm Bộ Y tế trường học quản lý, theo dõi, giúp đỡ cán viên chức công tác họ Bộ Y tế cần có phận cán chuyên theo dõi công tác viên chức Sự phân công phải cụ thể quyền hạn trách nhiệm cần thể chế hoá Quy chế làm việc Bộ Cần tham mưu đề xuất cho lãnh đạo nhà trường biện pháp chế tài cụ thể vi phạm quy chế giảng dạy, học tập điều kiện áp dụng để giúp công chức đảm bảo hiệu lực công tác Cần trọng vấn đề học tập, trao đổi kinh nghiệm Trường y học tỉnh tiếp thu, kế thừa phù hợp với đặc điểm tình hình cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Đặc biệt số trường có truyền thống, có nhiều kinh nghiệm quản lý, có nề nếp học tập tốt ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Huế… Hiên nay, việc học tập, trao đổi kinh nghiệm quan tâm 67 bước đầu thu thập số tài liệu quan trọng mức độ ứng dụng hạn chế Nhiều kinh nghiệm quý trường thể hàng loạt văn bản, biểu mẫu sưu tầm cần sớm vận dụng: Cần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế tạo sở pháp lý đầy đủ, chắn cho công tác cán Cụ thể là: Sớm sửa đổi, bổ sung nội quy viên chức, cụ thể hoá nội quy làm việc viên chức ngành, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, sổ sách.v.v Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, viên chức Công tác phụ thuộc phần lớn vào ý thức trách nhiệm công việc viên chức việc thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cán y tế Vì thế, cần xây dựng ban hành Bản quy định riêng công tác nhân lực Bộ Y tế, quy định rõ vị trí vai trò viên chức, quyền hạn trách nhiệm viên chức hoạt động cụ thể Chi tiết hoá chế độ, quy trình làm việc, quyền hạn, trách nhiệm viên chức việc khen thưởng, kỷ luật viên chức ngành Cần xây dựng chế phối hợp chặt chẽ, hiệu với khoa, phòng, đơn vị hữu quan để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc công việc Các khoa chuyên môn cần có phối hợp chặt chẽ việc theo dõi, đánh giá mặt công tác công chức thuộc quyền quản lý khoa Phải tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ viên chức khoa hoàn thành tốt công tác Đồng thời, cần coi mức độ chất lượng hiệu thực nhiệm vụ công tác tiêu chí đánh giá thi đua viên chức Cần xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực số lượng chất lượng, đáp ứng ngày tốt yêu cầu công tác tình hình Muốn vậy, phải làm tốt việc sau đây: Cần nhận thức vị trí vai trò viên chức cơng tác viênchức đặt yêu cầu cụ thể viên chức Cần thiết phải có sàng lọc, phân loại viên chức theo thực tế lực kết cơng tác để có kế hoạch xếp, bố trí, phân cơng cho phù hợp với u cầu cơng cơng việc, vị trí Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức v.v Bản thân cán bộ, 68 viên chức phân công làm công tác phải không ngừng phấn đấu, nỗ lực cố gắng mình, vượt khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ giao 69 KẾT LUẬN Y học Việt Nam đạt số thành tựu ngang tầm với y học khu vực giới Ngành y tế Việt Nam ngày quốc tế đánh giá cao, đặc biệt sách y tế dành cho người nghèo cận nghèo triển khai hiệu Mạng lưới y tế xã, thôn mô hình nhiều nước học tập Việt Nam bốn nước có y học cổ truyền lớn giới bao gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản YHCT niềm tự hào y học Việt Nam Nổi bật có cơng trình kết hợp thuốc y học cổ truyền với khâu triệt mạch trĩ hướng dẫn siêu âm Doppler Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Cơng trình ứng dụng kỹ thuật điện châm, thủy châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật, ung thư vòm họng giai đoạn cuối… Bệnh viện Châm cứu Trung ương Trong tiến trình phát triển, hội nhập YHCT với nước khu vực giới, Học viện bước đại hóa sở giữ vững sắc YHCT, kết hợp tinh hoa hai YHCT YHHĐ góp phần phục vụ cho sức khỏe cộng đồng ngày tốt Để Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam trở thành địa đáng tin cậy, nơi phát huy ứng dụng đơng y khơng cách hữu hiệu việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực Học viện Họ nòng cốt, lực lượng làm nên thành cơng y học Việt Nam đột phá nhiều để khẳng định y học nước nhà 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Quyết định QĐ45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28/02/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Thị Lý (2003), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã trước yêu cầu đổi mới, Luận văn Thạc sĩ, Đại học quốc gia, Hà Nội Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 NXB Chính trị quốc gia Số trang: 259 Kích thước: 13x19 cm Luật Gia Quốc Cường Luật Viên chức 2010 NXB Hồng Đức Số trang: 104 Kích thước: 13 x 19 cm Những quy định y đức - Ban hành kèm theo định 2088/ BYT – QĐ ngày 06/11/1996 Bộ trưởng Bộ Y tế) Nguyễn Thế Vịnh - Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ (2007) Đề tài khoa học cấp Bộ: Xây dựng đội ngũ cán sở theo Nghị Trung ương (khoá IX), Hà Nội Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên) (2001), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2010), Hướng dẫn thực đề cương luận văn thạc sĩ 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2011), Quy định đào tạo tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 71 11 Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2009), http://www.humg.edu.vn/vi/daotao/dao-tao-sau-dai-hoc/cac-bieu-mau/1535-mau-lam-e-cng-va-trinh-bayluan-vn-thac-si, Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ 72 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Nhóm tác giả: Ths Bùi Thị Mai; KS Phương Hữu Từng (Đại học Mỏ địa chất Hà Nội) KS Nguyễn Đăng Quang (Bộ Công An) CN Bùi Thị Quyên (Công ty CP Đầu tư phát triển báo chí HDD Việt Nam) KS Mai Hùng Cường, KS Nguyễn Văn Hồn (Cơng ty Xăng dầu B12) Hoạt động quản trị nhân lực giới học kinh nghiệm cho Việt Nam (Báo Công nghiệp số tháng 9/2012) 73 PHỤ LỤC Phiếu điều tra ý kiến sinh viên Họ tên Giới tính Lớp Phạm Minh Vương Nam Y3B 74 Với tư cách sinh viên (SV) nhà trường, anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin ý kiến bên Những đánh giá đóng góp quý báu anh/chị sở để nhà trường tiến hành cải cách chương trình phương pháp giảng dạy nhằm bước nâng cao chất lượng đào tạo Danh sách câu hỏi thăm dò ý kiến (Mức độ 1= Hoàn toàn đồng ý, Mức độ 2= Đồng ý, Mức độ 3= Khơng đồng ý, Mức độ 4= Hồn tồn khơng đồng ý) STT Câu hỏi Lĩnh vực 1: Chương trình đào tạo (CTĐT) CTĐT có mục tiêu rõ ràng phù hợp với yêu cầu xã hội X CTĐT có khối lượng phù hợp so với thời lượng quy X định 20 CTĐT cung cấp cho SV đủ kiến thức cần thiết cập nhật CTĐT giúp SV phát triển kỹ cần thiết cho nghề X X nghiệp 22 CTĐT đáp ứng mục tiêu đào tạo đề Tỷ lệ phân bố lý thuyết thực hành hợp lý X X Lĩnh vực 2: Giảng viên (GV) phương pháp giảng dạy 10 11 12 Bài giảng rõ ràng, dễ tiếp thu, có liên hệ thực tế cập nhật Áp dụng tốt phương pháp giảng dạy để truyền đạt kiến X X thức Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ SV Đảm bảo lên lớp kế hoạch giảng dạy Có giáo trình hay tài liệu học tập cho SV Đánh giá kết học tập theo lực SV X X X X Lĩnh vực 3: Tổ chức đào tạo 13 14 15 16 17 18 Qui chế, CTĐT kế hoạch ĐT phổ biến kịp thời cho SV Tổ chức thi cử nghiêm túc, công Kết học tập SV niêm yết cơng khai 33 Phòng học trang thiết bị đáp ứng tốt cho giảng lý thuyết Phòng TN trang thiết bị đáp ứng tốt cho giảng thực hành 35 Cơng tác hành Khoa, Trường tạo thuận lợi cho X X X X X X 75 SV 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Cán –Viên chức khối Phục vụ có thái độ phục vụ tốt SV Thư viện có đủ tư liệu tham khảo cho môn học Lĩnh vực 4: Sinh hoạt đời sống Hoạt động Đồn có tác dụng tốt đến phát triển nhân cách X SV Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ SV Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao SV Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe SV 43 Lĩnh vực 5: Nhận xét chung Chất lượng đào tạo hoàn toàn phù hợp với nhu cầu xã hội Mơi trường học tập trường hồn tồn tốt Mối quan hệ thầy-trò thời gian học tập thật tốt X X X X X X X X Ý kiến khác PHỤ LỤC Phiếu điều tra ý kiến bệnh nhân BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BV TUỆ TĨNH A Một số thông tin bệnh nhân Năm sinh: Trần Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Nghề nghiệp: Công nhân hưu Điạ chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Lần đến khám bệnh lần thứ: B Tổ chức dịch vụ khám chữa bệnh 76 Được hướng dẫn rõ ràng Có X Khơng Nếu khơng, vui lòng cho biết sao? …………………………………… Qui trình khám chữa bệnh thuận tiện cho bệnh nhân Có X Khơng Nếu khơng, vui lòng cho biết sao? …………………………………… Thời gian chờ đợi (xin ước lượng phút): 3.1 Thời gian chờ để lấy số thứ tự .5p 3.2 Thời gian chờ để mua sổ khám bệnh 3p 3.3 Thời gian chờ để đóng tiền .3p 3.4 Thời gian chờ để vào khám (từ lúc ngồi trước phòng BS đến lúc vào khám) 10p 3.5 Thời gian từ lúc đưa đơn thuốc đến lấy thuốc 15p 3.6 Thời gian chờ để làm xét nghiệm .7p 3.7 Thời gian chờ để nhập viện .20p 3.8 Thời gian chờ để BS khám sau nhập viện .10p C Tinh thần, thái độ phục vụ nhân viên (lời nói, cử chỉ, ân cần tận tình chỉ dẫn…) Thái độ nhân viên (NV) bảo vệ: Tốt Trung bình X Chưa Thái độ NV nơi tiếp đón: Tốt X Trung bình Chưa Trung bình X Chưa Thái độ điều dưỡng: Tốt Thái độ BS khám bệnh: Tốt X Trung bình Chưa Thái độ NV xét nghiệm: Tốt X Trung bình Chưa Thái độ NV bán thuốc: Tốt Trung bình X Chưa 77 Thái độ NV thu tiền (khám bệnh) : Tốt Trung bình X Chưa 10 Thái độ NV thu tiền (bán thuốc): Tốt X Trung bình Chưa 11 Thái độ BS khoa LS (câu hỏi dành cho người bệnh nằm viện): Tốt X Trung bình Chưa 12 Khi cần hỏi, có nhân viên BV dẩn: tận tình, rõ ràng: Có X Khơng 13 Ơng/bà có nhân viên khám bệnh giải thích tình trạng bệnh phương pháp điều trị khơng? Có X Khơng 14 Ơng bà có bị gây phiền hà, sách nhiểu khơng? Có X Khơng 15 Ơng/bà có bị gợi ý hay ám q biếu/tiền bạc khơng? Có Khơng X 16 Ơng/bà đánh giá chung thái độ giao tiếp phục vụ CBCNV BVDL: Tốt X Trung bình Chưa 17 Mức độ hài lòng chung ơng /bà chất lượng điều trị, chăm sóc phục vụ thời gian đến khám bệnh/nằm viện: Rất hài lòng Hài lòng.X Khơng hài lòng D Cơ sở hạ tầng tiện nghi phục vụ 18 Phòng chờ (thơng thống, quạt mát, ghế ngồi…): Tốt X Trung bình Chưa 19 Trong chờ đợi, truyền thông giáo dục sức khỏe: Tốt Trung bình X Chưa 20 Dịch vụ có giải trí cho trẻ em, vị thành niên: Tốt Trung bình X Chưa 78 Đ Một số đề nghị khác bệnh nhân Khi vào khám bệnh, mong muốn cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Tuệ Tĩnh làm việc nhanh gọn hơn, rút ngắn thủ tục rườm rà để người khám bệnh nhiều thời gian chờ đợi ... tài - X y dựng cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực - Từ giải pháp đề xuất, chất lượng đội ngũ nhân lực nhà trường ng y nâng cao để Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ng y phát... luận chất lượng nhân lực đơn vị đào tạo ngành Y tế Chương 2: Thực trạng chất lượng nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Học viện. .. HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam, Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay