Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam

78 68 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:37

Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nói chung và đối với sự nghiệp giáo dục nói riêng. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp giáo dục chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, “nguồn tài nguyên” vô giá, vô tận của đất nước, phải có cách nghĩ, cách nhìn mới về vai trò động lực và mục tiêu của con người trong sự nghiệp giáo dục từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố con người, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển giáo dục bền vững, hiệu quả và lâu dài.Thực tế công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, vừa tăng về số lượng (năm 1986, số lượng lao động là 1,2 triệu người, hiện tại là hơn 1,7 triệu người) vừa nâng lên về chất lượng (một bộ phận lao động đã có năng lực, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại). Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập, đội ngũ nhân lực còn bộc lộ những bất cập. Điều đó được thể hiện không chỉ về kỹ năng quản lý yếu, thiếu tính nhạy bén thị trường, mà còn thể hiện ở tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao, một bộ phận nhân lực còn có những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức. Nói riêng trong lĩnh vực giáo dục, đội ngũ cán bộ viên chức vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ những người không đủ trình độ chuyên môn, kỹ thuật để có thể giảng dạy và phục vụ giảng dạy.Ngày nay, chất lượng đội ngũ nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển giáo dục. Giáo dục có được kết quả thắng lợi, đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên sau này ra trường sẽ trở thành công dân tốt cho đất nước thì điều cơ bản phải có được đội ngũ nhân lực vững vàng về chuyên môn, thành thạo về nghiệp vụ. Vì tính cấp thiết này mà tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam”. ... tài - X y dựng cho giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực - Từ giải pháp đề xuất, chất lượng đội ngũ nhân lực nhà trường ng y nâng cao để Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ng y phát... luận chất lượng nhân lực đơn vị đào tạo ngành Y tế Chương 2: Thực trạng chất lượng nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Học viện. .. HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam, Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại học viện y dược học cổ truyền việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay