VAI TRÒ QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:11

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I-HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘIVAI TRÒ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.Quốc hội Việt Nam hoạt động lập pháp 2 Vai trò đại biểu Quốc hội hoạt động lập pháp II- PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ QUYỀN LẬP PHÁP CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.Hoạt động đề xuất sáng kiến pháp luật trình kiến nghị luật, pháp lệnh Hoạt động tham gia định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Hoạt động tham gia soạn thảo dự án luật, pháp lệnh 4.Hoạt động tham gia thẩm tra dự án luật, pháp lệnh Hoạt động tham gia thảo luận thông qua luật, pháp lệnh III THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THAM GIA XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH .7 1.Thực trạng quyền lập pháp đại biểu Quốc hội nước ta .7 Giải pháp KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .9 LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, Đảng Nhà nước thực đường lối xây dựng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Quốc hội nơi thể cao quyền lực nhân dân, có vị trí đặc biệt quan trọng máy nhà nước nói riêng hệ thống trị nói chung Việt Nam Pháp luật cơng cụ Quốc hội ban hành để thể chế hóa đường lối, sách Đảng vào việc đảm bảo lợi ích nhân dân Trong đó, hoạt động đại biểu Quốc hội hoạt động lập pháp đóng vai trò quan trọng, làm tảng cho trình xây dựng luật ban hành luật Đại biểu Quốc hội người nhân dân tín nhiệm, đưa phiếu bầu cử bầu lên.Vì đại biểu người đại diện nhân dân, đưa ý kiến nhân dân vào văn luật NỘI DUNG I-HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘIVAI TRÒ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.Quốc hội Việt Nam hoạt động lập pháp Người phát triển thuyết phân quyền lên đỉnh cao nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp S.Montesquieu (1689 – 1775) Montesquieu kịch liệt phê phán chế độ quân chủ chuyên chế Pháp lúc giờ, lên án việc vua nắm toàn quyền lực tay dẫn tới độc đoán, lạm quyền Thuyết tam quyền phân lập đời: yêu cầu ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải thuộc ba quan khác Ở Việt Nam, ý thức việc cần phải có quan tối cao thực quyền lập pháp Quốc hội Chức lập pháp chức chủ yếu Quốc hội quy định Hiến pháp Hiến pháp năm 1946: Điều 22-23 quy định: “ Nghị viện nhân dân giải vấn đề chung cho toàn quốc, đặt pháp luật, biểu ngân sách, chuẩn y điều ước mà phủ ký với nước ngồi” Hiến pháp năm 1959: Điều 44 quy đinh: “Quốc hội quan có quyền lập pháp nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa” Hiến pháp năm 1980: Điều 82 quy định: “Quốc hội quan có quyền lập hiến lập pháp.” Hiến pháp năm 1992: Điều 83 quy định: “Quốc hội quan có quyền lập hiến lập pháp.” Hiến pháp 2013: Khoản Điều 70 quy định quyền hạn nhiệm vụ Quốc hội: “ Làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp; làm luật sửa đổi luật” Quốc hội quan nhân dân bầu, quan có hiệu lực pháp lí cao nhà nước Quốc hội chịu trách nhiệm trước nhân dân, luật pháp Quốc hội ban hành phái thể ý chí, nghuyện vọng nhân dân Hoạt động lập pháp Quốc hội tạo sở pháp lí cho việc phục vụ cơng đổi tồn diện đất nước hội nhập kinh tế quốc tế nước ta theo hướng ngày sâu rộng, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập quốc tế, bảo đảm thực quyền người, quyền tự do, dân chủ cơng dân, góp phần thúc đẩy, phát triển hồn thiện đất nước Vai trò đại biểu Quốc hội hoạt động lập pháp Quyền lập pháp quyền làm luật, xây dựng luật ban hành văn luật áp dụng tất lĩnh vực đời sống xã hội Quyền lập pháp Quốc hội tiến hành Cơ quan lập pháp kiểu hội đồng thảo luận đại diện có quyền thơng qua luật Đây ba quan gồm lập pháp, hành pháppháp thể chế trị tam quyền phân lập Đại biểu Quốc hội Việt Nam người cử tri Việt Nam trực tiếp bầu theo ngun tắc phổ thơng, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín Các đại biểu bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu trước cử tri nước Thơng qua đại biểu thông qua Quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực để định đoạt vấn đề đất nước Đại biểu quốc hội người đại diện cho nhân dân, nhân dân tin tưởng trao quyền, thay mặt nhân dân định vấn đề quan trọng đất nước Việc lập pháp Quốc hội bao gồm nhiều giai đoạn, với phân công, phối hợp nhiều quan có thẩm quyền, đại biểu Quốc hội quy định có trách nhiệm phần riêng biệt Việc xem xét nghiên cứu trình lập pháp đại biểu Quốc hội trình cần thiết.Khơng đánh giá khả làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội thời kì mà có nhìn tồn diện bao qt hơn, góp mặt tích cực hạn chế quy trình lập pháp Quốc hội II- PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ QUYỀN LẬP PHÁP CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 1.Hoạt động đề xuất sáng kiến pháp luật trình kiến nghị luật, pháp lệnh “Điều 23 – Luật bạn hành văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 : Đề nghị, kiến nghị luật, pháp lệnh” quy định rõ công việc, cách tiền hành quan có chức trách việc trình dự kiến luật Với khoản có ghi: “ đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật quy định điều 87 Hiến pháp ”; bên cạnh văn quy định rõ ràng “ phải nêu rõ cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản, quan điểm, sách bản, nội dung văn bản; dự kiến nguồn lực, ” Đề nghị xây dựng pháp luật, pháp lệnh thể văn bản, phải chứa đựng nội dung như: tư tưởng đạo đường lối Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thiếu sót Luật ban hành Mặc dù theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, chủ thể đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải gửi đề nghị cho Chính phủ để Chính phủ phát biểu ý kiến Tuy nhiên, thực tế, chủ thể khơng gửi đề nghị cho Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị muộn nên Chính phủ khơng thể góp ý kiến Lí quy định Luật chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dài hạn, khó khả thi, khơng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng, đòi hỏi phải có điều chỉnh kịp thời VBQPPL dự án văn QPPL đề nghị khơng cần thiết tình hình Hoạt động tham gia định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Luật pháp lệnh Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội VBQPPL chứa đựng chủ trương, sách lớn, mà điều chỉnh toàn quan hệ tất lĩnh vực đời sống xã hội.Quá trình nhằm đặt nhiệm vụ, kế hoạch, pháp lệnh thời gian cụ thể, cho nhiệm kì cho năm cơng tác cho kì họp Quốc hội Thông qua bước kế hoạch hóa cơng tác xây dựng luật, pháp lệnh nhà nước ta, không làm cho chủ trương, đường lối Đảng, ý chí nguyện vọng nhân dân thể chế hóa thành pháp luật cách thống có kế hoạch, khoa học, khả thi, phù hợp với điều kiện đất nước ( ghi rõ khoản điều 22- Luật ban hành VBQPPL); mà góp phần xác định thứ tự ưu tiên cơng tác chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh Qua đảm bảo hồn thiện nhanh chóng vấn đề quan trọng mật thiết xã hội, tạo tính chủ động cơng tác xây dựng pháp luật Có thể thấy hoạt động đại biểu Quốc hội hoạt động quan trọng trình lập pháp Trong nhiệm kì Quốc hội khóa X, Quốc hội lần thơng qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kì Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức chủ động việc soạn thảo, thẩm tra, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh Mặc dù từ mong muốn chủ quan việc điều chỉnh quan hệ xã hội đa dạng kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa thay đổi, nên chương trình thông qua phải điều chỉnh hàng năm có tính khả thi chưa cao Ví dụ như: Chiều ngày 29/7/2016, Quốc hội khóa XIV biểu thông qua Nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với 467/471 đại biểu tham gia biểu tán thành, 94,53% tổng số đại biểu Quốc hội Bên cạnh đó,theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, chủ thể đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải gửi đề nghị cho Chính phủ để Chính phủ phát biểu ý kiến Tuy nhiên, thực tế, chủ thể không gửi đề nghị cho Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị muộn nên Chính phủ khơng thể góp ý kiến Lí quy định Luật chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dài hạn, khó khả thi, khơng phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng, đòi hỏi phải có điều chỉnh kịp thời VBQPPL dự án văn QPPL đề nghị khơng cần thiết tình hình Hoạt động tham gia soạn thảo dự án luật, pháp lệnh Hoạt động Đại biểu Quốc hội ghi nhận Mục 2: Soạn thảo luật, nghị Quốc hội, Pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Luật ban hành VBQPPL năm 2015 Đây coi sở pháp lý quan trọng việc triển khai hoạt động soạn thảo luật, pháp lệnh Tuy nhiện, hầu hết dự án luật nước ta Chính phủ trình Vì quan hành pháp đơn vị dễ nhìn nhận thấy thiếu sót pháp luật, nên Chính phủ buộc phải đề xuất với Quốc hội sửa luật Nên việc tham gia Đại biểu Quốc hội giai đoạn soạn thảo luật, pháp lệnh hạn chế Ví dụ như: Cụ thể, ngày 27/10/2016 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý ngoại thương Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý ngoại thương.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)… 4.Hoạt động tham gia thẩm tra dự án luật, pháp lệnh Luật ban hành VBQPPL năm 2015, điều 41 nêu rõ: Thẩm tra Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội Đại biểu Quốc hội thành viên Ủy ban thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực thẩm tra dự án Đối với đại biểu Quốc hội thành viên Hồi đồng dân tộc Ủy ban, đại biểu hoạt động tích cực hồn thành trách nhiệm Hoạt động thẩm tra thực thông qua phiên họp toàn thể gửi dự thảo luật đến thành viên Ủy ban yêu cầu tham gia ý kiến Sau đó, ý kiến tập hợp, tổng hợp, xây dựng báo cáo thẩm tra gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội Đại biểu Quốc hội không thành viên Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội không phân công thẩm tra dự án luật Việc quy định tạo lãng phí lớn, mà phải đối mặt với việc: muốn tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách cho quan Quốc hội để tăng cường lực lượng nâng cao hiệu hoạt động Quốc hội Hoạt động tham gia thảo luận thông qua luật, pháp lệnh Hoạt động thảo luận, xem xét cho ý kiến thông qua dự án luật, pháp lệnh nói hoạt động quan trọng Quốc hội Đại biểu thơng qua hoạt động để phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhân dân ý kiến nội dung mà dự thảo đề cập tới Tại phiên họp xem xét cho ý kiến thảo luận thông qua dự án luật, vấn đề ngày có xu hướng đại biểu quan tâm đề cập nhiều hơn, thâm chí có sôi nổi, chẳng hạn dự án luật đăng kí bất động sản, Luật kinh doanh Bất động sản, Luật thuế thu nhập cá nhân,… Các ý kiến đại biểu Quốc hội vấn đề liên quan đến lợi ích người dân ngày có tính thực tế Các giải pháp cho vấn đề dành quan tâm đặc biết đại biểu, nghiên cứu, đề xuất trực tiếp, cụ thể Luật biểu thông qua luật Quốc hội nêu rõ điều 85, Hiến pháp 2013 quy định rõ ràng “Luật, nghị Quốc hội phải nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành;… Luật, pháp lệnh phải công bố chậm nất mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh,” Việc cho thấy phiểu biểu thông qua đại biểu Quốc hội quan trọng việc định việc ban hành Luật Để hồn thành tốt vai trò mình, đại biểu Quốc hội cần có khối kiến thức pháp lí cần thiết phải hiểu tính cấp thiết, quan trọng điều Luật với nhân dân Tránh trường hợp Luật thông qua lại không khả thi, phù hợp với dân, không đáp ứng nguyện vọng người dân III THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THAM GIA XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH 1.Thực trạng quyền lập pháp đại biểu Quốc hội nước ta Như khẳng định, hoạt động xây dựng dự án luật, pháp lệnh có vị trí quan trọng trình lập pháp Chất lượng dự án ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng luật, pháp lệnh Nếu dự án xây dựng tốt có dự thảo, pháp lệnh phản ánh thực trạng xã hội, giải hướng vấn đề xúc xã hội đặt Một dự án đựơc thơng qua nhanh chóng Quốc hội (đối với dự án luật) Ủy ban thường vụ Quốc hội (đối với dự án pháp lệnh) Điều giảm chi phí vật chất thời gian họp Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Nhưng điều lớn luật, pháp lệnh phù hợp với tình hình thực tế có tính khả thi cao Một thành cơng quan trọng đố việc Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách với nội dung chủ yếu xem xét, thảo luận cho ý kiến trước trình trước Quốc hội dự án luật Việc góp phần rút ngắn khoảng thời gian thảo luận hội trường, thúc đẩy trình thơng qua luật Quốc hội nhanh Việc triển khai xây dựng Luật trưng cầu ý dân thực tế góp phần vào việc phát huy dân chủ nhân dân, tăng cường tính thực tế Luật ban hành, góp phần nâng cao tình lâu dài, khả thi điều Luật thông qua Mặc dù vậy, hoạt động đại biểu Quốc hội vướng phải số vấn đề sau: Thứ nhất, thông qua kỳ họp, đa số dự án luật, pháp lệnh Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình lên Quốc hội Các đại biểu Quốc hội thực tế có đề xuất kiến nghị luật Tuy nhiên đề xuất thường phát biểu nêu lên việc cần thiết phải có luật, pháp lệnh mà chưa thấy kiến nghị trình bày có lập luận chưa thực theo trình tự quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Thứ hai, việc đại biểu Quốc hội thực quyền trình dự án luật, pháp lệnh Trong khóa Quốc hội trước có đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh hồn tồn cá biệt: Quốc hội khóa VIII có đại biểu Huỳnh Ngọc Điển trình dự án luật thuế sử dụng đất nơng nghiệp với luật Chính phủ trình dự án dừng lại giai đoạn thẩm tra mà chưa đưa thảo luận thơng qua trước Quốc hội Cũng có đại biểu Quốc hội khóa IX trình dự án luật cho Quốc hội Như vậy, nói giai đoạn việc xây dựng dự án luật, pháp lệnh vai trò đại biểu Quốc hội hạn chế Vai trò có việc đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến biểu chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Như phân tích vai trò, tầm quan trọng quyền sáng kiến lập pháp, thực tiễn đại biểu Quốc hội chưa sử dụng quyền Giải pháp Để phát huy quyền trình dự án luật, kiến nghị luật, xem xét thông qua luật kì họp Quốc hội đạt hiểu quả, đại biểu Quốc hội cần phải có giải pháp sau đây: Một là, đại biểu Quốc hội cần nắm vững chủ trương, đường lối sách Đảng, khơng có trình độ chun mơn cao mà phải hiểu biết nhiều lĩnh vực xã hội, đặc biệt phải nắm vấn đề khoa học pháp lí Đại biểu phải ln ln có thái độ làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao Hai là, cần phải coi trọng việc nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự án luật thời gian hai kì họp, giúp cho đại biểu Quốc hội nắm vững thông tin phục vụ cho việc thảo luận, chỉnh lý, xem xét, thông qua dự án luật kỳ họp Quốc hội Ba là, thảo luận phiên họp tồn thể, đại biểu ln có nhu cầu phát biểu để bày tỏ quan điểm dự án luật Đồng thời cần bổ sung nội quy kì họp Quốc hội, quy định thời gian phát biểu tối đa đại biểu Quốc hội dự án luật Nhằm tiết kiệm thời gian phiên họp để đại biểu lựa chọn vấn đề quan trọng cần trình bày phiên họp Hiện nay, tài liệu gửi đến cho đại biểu Quốc hội thường dự án toàn văn, khơng bao gồm tài liệu khác có liên quan đến trình chuẩn bị dự án nên đại biểu Quốc hội trở nên bị động nghiên cứu tài liệu, gây khó khăn việc hiểu nội dung tài liệu Để nâng cao hiệu kì họp Quốc hội, vào chất lượng dự án Quốc hội thơng qua, việc thơng tin gửi tài
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP, VAI TRÒ QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay