Thiết kế mô hình và mô phỏng động lực học robot công nghiệp 3 bậc tự do

89 110 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:09

Thiết kế mô hình và mô phỏng động lực học robot công nghiệp 3 bậc tự do Giải bài toán động học Giải bài toán động học ngược Giải bài toán động lực học Mô phỏng động học thuận, động học ngược, động lực học. Thiết kế quỹ đạo..... ... ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT CÔNG NGHIỆP BẬC TỰ DO 3. 1 Bài toán động học Nghiên cứu động học robot bước sở cho việc thiết kế robot, từ giải tốn điều khiển robot theo quỹ đạo Động học robot. .. nghiệp Nội dung chủ yếu chương xây dựng mơ hình 3D robot bậc tự RRR dựa phần mềm Catia đồng mô hình Matlab Chương III “Xây dựng phương trình động học động lực học cho robot công nghiệp bậc tự. .. (khớp động loại 5) số bậc tự với số khâu động Đối với cấu hở, số bậc tự tổng số bậc tự khớp động Số bậc tự robot định đến tính linh hoạt robot trình làm việc Số bậc tự lớn robot linh hoạt, nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình và mô phỏng động lực học robot công nghiệp 3 bậc tự do, Thiết kế mô hình và mô phỏng động lực học robot công nghiệp 3 bậc tự do, CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ROBOT, 2 Các định nghĩa về robot công nghiệp, CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D ROBOT CÔNG NGHIỆP 3 BẬC TỰ DO, 2 Xây dựng mô hình, 3 Đồng bộ mô hình trên Matlab, CHƯƠNG III : XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT CÔNG NGHIỆP 3 BẬC TỰ DO, 1 Bài toán động học, 2 Bài toán động lực học robot, CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG ROBOT CÔNG NGHIỆP 3 BẬC TỰ DO, 2 Xây dựng chương trình mô phỏng động học robot, CHƯƠNG V: THIẾT KẾ QUỸ ĐẠO RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP, 1 Cơ sở thiết kế quỹ đạo, 2 Thiết kế quỹ đạo cho robot công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay