VẤN ĐÁP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

34 20 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:03

Phân tích vai trò khoa học Lý luận chung NN PL khoa học pháp lý chuyên ngành LLC NN PL nghiên cứu NN PL cách toàn diện nhất, khái quát nhất, nhằm tạo tiền đề tư tưởng khoa học cho ngành khoa học pháp lí khác nghiên cứu sâu cụ thể vấn đề NN PL Trong hệ thống khoa học pháp lý, LLC NN PL môn khoa học pháp lý sở, tảng, có nhiệm vụ phân tích sâu săc, khoa học toàn diện thực tiễn NN PL để đưa kết luận, luận điêm khoa học làm sở cho việc nghiên cứu KH pháp lý khác Các KH pháp lý chuyên ngành nghiên cứu đối tượng ln dựa quan điểm chung đc LLC NN PL giải thích kết luận Các K.niệm LLC NN xấy dựng ngành khoa học pháp lí chuyên ngành khác sử dụng công cụ quan trọng để nghiên cứu đối tượng Những kiến thức mà LLC NN PL cung cấp góp phần quan trọng vào việc: đảm bảo thông quan điểm, nguyên tắc vấn đề chung, khoa học pháp lí; làm phong phú thêm hệ thống tri thức khoa học LLC NN PL Tóm lại, Lý luận NN PL có vị trí đặc biệt khoa học pháp lý Bởi xác định đặc tính đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mơn khoa học trị - pháp lý khác Các nguyên tắc, phạm trù lý luận NN PL sở để ngành khoa học pháp lý khác xây dựng làm phong phú thêm tri thức khoa học ngành Do vậy, lý luận NN PL khoa học có vai trò phương pháp luận ngành khoa học pháp lý khác Phân tích K.niệm NN Phân tích đặc trưng NN NN tượng XH đa dạng phức tạp, nhiều ngành khoa học nghiên cứu nhiều góc độ khác nên tùy theo góc độ nghiên cứu khác nhau, lực nhân thức khác nhau, quan điểm lợi ích, trị khác mà có nhiều quan niệm NN Đ.nghĩa: NN tổ chức QL đặc biệt XH, gồm lớp người tách khỏi XH để chuyên thực thi QL, nhằm tổ chức quản lí XH, phục vụ lợi ích chung tồn XH lợi ích lực lượng cầm quyền XH Các đặc trưng NN là: - NN thiết lập QL cơng đặc biệt: Để tồn trì hoạt động, NN cần có QL QLNN khả NN khiến cá nhân, tổ chức XH phải phục tùng ý chí NN NN chủ thể QL QL có sức mạnh tác dụng chung đến tồn XH → Đó lý QLNN QL cơng QLNN QL đặc biệt QL thuộc giai cấp thống trị XH, có khả dịnh, chi phối tới toàn đời sống XH, tác động đến lĩnh vực XH có chế bảo đảm việc thực QL - NN phân chia quản lý dân cư theo lãnh thổ: NN phân chia lãnh thổ thành đon vị hành thực việc quản lý dân cư theo lãnh thổ Đơn vị hành phần lãnh thổ quốc gia, có dân cư sinh sống, có điều kiện lđ sx đặc trưng Trên đơn vị hành ấy, NN áp đặt tổ chức quyền địa phương thay mặt quyền TW để tiện cho việc quản lý dân cư Người dân không phân biệt huyết thống, dân tộc, giới tính, tín ngưỡng tơn giáo, sống đơn vị hành định thực quyền nghĩa vụ trước quyền theo nơi họ cư trú - NN thực thi chủ quyền quốc gia: NN tổ chức có đủ tư cách khả đại diện thức hợp pháp quốc gia, thay mặt cho quốc gia, dân tộc thực bảo vệ chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia mang nội dung trị pháp lý, thể quyền định tối cao độc lập, tự vấn đề đối nội đối ngoại, khơng phụ thuộc vào cá nhân cá nhân, tổ chức nước NN khác, tổ chức quốc tế Trong XH k có dân chủ, chủ quyền quốc gia thuộc nhà nướ Trong điều kiện XH có dân chủ, chủ quyền quốc gia thuộc nhân dân, nhân dân ủy quyền cho NN thực bảo vệ chủ quyền quốc gia - NN ban hành PL quản lý NN PL NN tồn mối quan hệ chặt chẽ với PL PL hệ thống quy tắc xử chung mang tính bắt buộc cá nhân, tổ chức XH, phương tiện đặc biệt quan trọng để tổ chức quản lý XH NN tổ chức có quyền ban hành PL, cá nhân, tổ chức XH có nghĩa vụ tơn trọng thực PL nghiêm chỉnh - NN quy định thực hiệ việc thu thuế, phát hành tiền Thuế khoản tiền hay vật mà người dân buộc phải nộp cho NN theo quy định PL, nguồn thu chủ yếu ngân sách quốc gia NN cần tài để ni dưỡng máy Chỉ NN có quyền quy định thu thuế NN tổ chức có tư cách đại diện thức cho tồn XH NN phát hành tiền làm phương tiện trao đổi sản xuất, phân phôi, tiêu dùng cải đời sống Phân biệt NN với tổ chức XH khác Tiêu chí K.niệm Q U Pham vi tác động Y Ề Nguồn gốc N L Ự Bộmáythực thi Cách quản lý Chủ quyền quốc gia Cơng cụ quản lý Việc thu thuế/ phí Ví dụ Phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nguồn gốc NN Bằng phương pháp vật biện chứng, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin xây dựng luận thuyết mới, toàn diện nguồn gốc NN NN tượng XH mang tính lịch sử, NN xuất XH phát triển đến giai đoạn định, XH xuất chế dộ tư hữu phân chia thành giai cấp đối kháng Theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, chế độ cộng sản nguyên thủy thời kì chưa có NN Trải qua q trình phát triển lâu dài, tác động nhiều yếu tố, người dần liên kết lại với thành thị tộc, lạc,… gồm người cúng huyết thống, sinh sống nơi Cơ sở kinh tế: Dựa chế độ sở hữu tập thể tư liệu sản xuất, lao động chung, phân công lao động tự nhiên phân phối bình quân, phù hợp với trình độ phát triển thấp lực lượng lao động sản xuất Trong thị tộc k có người giàu kẻ nghèo, quan hệ người với người bình đẳng, tự lượng sản phẩm làm nhu cầu nên k có sản phẩm, cải để dành Trong chế độ cộng sản nguyên thủy có QL QL mang tính XH QL cơng cộng thị tộc thuộc toàn thể thị tộc, bảo vệ lợi ích chung cộng đồng, thực thi Hội đồng thị tộc kết hợp với uy tín người đứng đầu thị tộc Những người k có đặc quyền, đặc lợi nào, họ chung sống, lao động hưởng thụ thành viên khác thị tộc Tổ chức thị tộc, lạc tồn thời kì lịch sử định, dần dần, tác động nhiều yếu tố, thối hóa tan rã, nhường chỗ cho hình thức NN Có hai nguyên nhân dẫn đến tan rã chế độ cộng sản nguyên thủy: kinh tế, XH - Về kinh tế: phát triển công cụ lao động kinh nghiệm sản xuất đc tích lũy q trình lđ, làm tăng suất lđ, tăng lượng sản phẩm, xuất cải dư thừa, mầm mồng chế độ tư hữu Phân tích K.niệm kiểu NN Theo quan điểm Chủ nghĩa Mac-Lenin thay kiểu NN q trình lịch sử tự nhiên, diễn cách từ kiểu NN thấp đến kiểu NN cao Đối với nước cụ thể điều kiện khách quan bỏ qua kiểu NN định Ví dụ nước Mỹ khơng có kiểu NN Chủ nơ Phong kiến mà từ đời hợp chủng quốc Hoa Kì NN tư sản Nguyên nhân sâu xa thay kiểu NN theo quan điểm CNML mâu thuẫn quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất phương thức sản xuất XH Khi mâu thuẫn giải phương thức sản xuất đc thiết lập, với có kiểu kiến trúc thượng tầng tương ứng với kiểu NN Do kế thừa phát huy điểm mạnh nên kiểu NN sau ln tiến kiểu NN trước, xây dựng sở quan hệ sản xuất phù hợp trình độ lực lượng sản xuất phát triển hơn, sở XH NN rộng rãi hơn, xung đột giai cấp dần gay gắt Có nhiều đường đưa đến thay kiểu NN như: cách mạng XH hình thức khởi nghĩa vũ trang, cải cách XH cách tồn diện triệt để, kiểu quan hệ sản xuất tiến dần thay kiểu quan hệ sản xuất cũ Ở đây, quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất giữ vai trò định Phân tích tính giai cấp NN NN đời, tồn phát triển XH XH có giai cấp nên có tính giai cấp sâu sắc Tính giai cấp NN thể chỗ: NN máy chuyên thực thống trị giai cấp giai cấp khác, tức công cụ để thực hiện, củng cố bảo vệ lợi ích, quyền địa vị thống trị giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền XH Sự thống trị XH biểu lĩnh vực kinh tế, trị tư tưởng: + Về kinh tế: giai cấp thống trị vốn có ưu sẵn mặt kinh tế, họ nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất cải vật chất xã hội Để xác lập quyền lực mặt kinh tế, giai cấp thống trị đưa quy định để khẳng định sở hữu tư liệu sản xuất xã hội => buộc giai cấp khác xã hội phải phụ thuộc vào mặt kinh tế + Về trị: Để bảo vệ quyền thống trị kinh tế mình, lực lượng cầm quyền phải dùng máy NN để trấn áp phản kháng, chống đối lực lượng XH khác NN trở thành máy cưỡng chế đặc biệt, thành công cụ tay lực lượng cầm quyền để bảo vệ lợi ích kinh tế lực lượng Đồng thời, thơng qua NN, giai cấp thống trị biến ý chí thành PL, tức thành quy định có giá trị bắt buộc phải tơn trọng thực tồn XH, nhờ bắt giai cấp, lực lượng XH khác phục tùng ý chí Làm vậy, lực lượng cầm quyền thực thống trị trị trở thành chủ thể QL trị Như vậy, nhờ có NN, lực lượng cầm quyền thực quyền thống trị kinh tế lẫn trị + Về tư tưởng: để bảo vệ củng cố quyền thống trị mình, lực lượng cầm quyền phải thực thống trị tư tưởng Thơng qua NN, lực lượng cầm quyền nắm, quản lí sử dụng phương tiện thơng tin đại chúng, sở văn hóa, giáo dục, dùng sở phương tiện tác động đến đời sống tinh thần toàn XH, làm cho hệ tư tưởng giữ vị trí thống trị XH nhằm tạo phục tùng tự giác giai cấp khác quyền thống trị Do NN trở thành cơng cụ xác lập bảo vệ hệ tư tưởng thống trị XH Tóm lại, góc độ tính giai cấp, NN công cụ, máy đặc biệt nằm tay lực lượng cầm quyền để bảo vệ lợi ích kinh tế, để thực thống trị trị thực tác động tư tưởng lực lượng toàn XH Phân tích tính XH NN - Tính XH NN thể chỗ, máy để tổ chức, điều hành quản lí XH nhằm thiết lập, củng cố giữ gìn trật tự ổn định XH, để bảo vệ lợi ích chung cộng đồng, phát triển chung XH - Với tư cách tổ chức QL cơng, đại diện thức cho tồn quốc gia dân tộc tất mối quan hệ đối nội đối ngoại, NN phải giải nhiều vấn đề nảy sinh XH lợi ích chung phát triển toàn XH - Trong chừng mực định, NN phải đóng vai trò trọng tài nhằm dung hòa lợi ích giai cấp, tầng lớp, lực lượng XH, nhằm bảo vệ lợi ích chung cộng đồng Tuy lực lượng XH tổ chức song tồn lực lượng trị mới, NN lại có tính độc lập tương lực lượng XH giao phó trách nhiệm cho nó, tựa hồ đứng giai câp, lực lượng XH để điều hành quản lí XH - NN có nhiều hoạt động lợi ích cộng đồng như: xây dựng phát triển giáo dục, y tế, xây dựng sở hạ tầng, cơng trình phúc lợi XH: đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện,…: tổ chức, điều hành quản lí dịch vụ cơng… - NN ban hành tổ chức thực sách kinh tế để điều tiết kinh tế, đầu tư khuyến khích phát triển khoa học, kĩ thuật, công nghệ, tạo lập ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề thiết yếu cho ổn định phát triển XH NN ban hành tổ chức thực sách XH để tạo bảo vệ công XH - NN máy cưỡng chế để bảo vệ cơng lí, cơng XH, bảo vệ trật tự chung lĩnh vực đời sống như: bảo vệ trật tự an ninh, an toàn XH, bảo đảm trật tự an tồn giao thơng thơng tin liên lạc, bảo vệ môi trường sống, chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc… - NN công cụ để giữ gìn phát triển tài sản văn hóa tinh thần chung XH, giá trị đạo đức, truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc Tóm lại, tính giai cấp tính XH thuộc tính chung tất NN, song mức độ thể hai tính chất mối tương quan hai tính chất q trình hoạt động NN khác NN khac Phân tích đặc điểm thể tính XH NN cộng hòa XH chủ nghĩa Việt Nam -Tính XH thể phương thức xây dựng thực QLNN thông qua bầu cử, việc bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu HĐND cấp tiến hành theo ngun tắc bình đẳng, phổ thơng, trực tiếp bỏ phiếu kín - Đồng thời, với việc bầu cử xây dựng hệ thống quan NN tính XH NN thể hoạt động cơng khai hệ thống quan NN dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - Tính XH rộng rãi NN thể tham gia đông đảo nhân dân vào quản lí cơng việc NN, NN phải dựa vào tổ chức đoàn thể nhân dân để thực QL quản lí XH - Tính XH thể mục đích, phương châm hành động người, phục vụ người - Tính XH NN thể sách XH, NN chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, người già yếu cô đơn, không nơi nương tựa; NN mở rộng xây dựng sở khám chữa bệnh, thực sách xóa đói giảm nghèo,đặc biệt quan tâm gia đình có cơng với cách mạng, gia đình sách 10 Trình bày hiểu biết anh (chị) NN “của nhân dân, nhân dân, nhân dân” - Cơ sở kinh tế quan hệ xản xuất xây dựng dựa chế độ sở hữu nhiều hình thức thực sách xây dựng phát triển kinh tế thị trg nhiều thành phần - Cơ sở XH: - NN “của dân, dân, dân” NN đc tổ chức hoạt động với tinh thần đề cao chủ quyền nhân dân, vấn đề quan trọng đất nước nhân dân định NN coi ng giá trị cao XH, phấn đấu lợi ích hạnh phúc ng theo tinh thần “ tất cho ng, tất ng” - Là NN mà QLNN thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt lẫn nháu CQNN vc thực quyền LP,HP,TP -Là NN thực nguyên tắc bình đẳng quan hệ NN công dân, NN công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền ng, quyền cơng dân trị, dân sự, KTVHXH 11 Phân tích K.niệm chức NN Trình bày phương thức thực chức NN Chức từ ghét, đó, “chức” thứ bậc trật tự định, tương ứng với thứ bậc phần việc riêng thuộc đối tượng đó, “năng” khả làm phần việc thuộc đối tượng định Như vậy, chức thuật nhũ dùng để phần việc thuộc đối tượng định đối tượn có khả thực tế để làm việc → Từ đó, suy ra, chức NN mặt hoạt động NN, phù hợp với chất, mục đích, nhiệm vụ NN đc xác định điều kiện kinh tế XH đất nước giai đoạn phát triển Khi nhắc đến chức NN phải phân biệt với nhiệm vụ NN vai trò NN Nói đến nhiệm vụ NN nói đến cơng việc mà NN phải làm mục đích thời gian định Tùy theo tính chất chúng mà nhiệm vụ NN chia làm loại: nhiệm vụ bản, chiến lược hay lâu dài nhiệm vụ cụ thể, cấp bách hay trước mắt Nhiệm vụ có vai trò định việc xác định thực chức năng, nhiệm vụ cụ thể lại xác định thực nhằm thực chức Đối với vai trò NN, nói đến cơng dụng, tác dụng NN, vai trò NN hay chức NN có ý nghĩa gần Tuy nhiên, vai trò NN đc dùng để nói tới tầm quan trọng NN, ví dụ vai trò NN XH, Để thực tốt chức mình, đòi hỏi NN phải sử dụng hình thức khác nhau, có phương thức là: xây dựng PL, tổ chức thực PL bảo vệ PL Đời sống XH vốn vô đa dạng, phức tạp, vậy, để tổ chức quản lý XH, cần phải có hệ thơng PL hoàn thiện, xác định rõ việc đc làm, k đc làm, phải làm cho cá nhân, tổ chức Trong qua hoạt động xây dựng PL, hệ thống PL đc bước hình thành hồn thiện Khi thực chức NN lĩnh vực khác nhau, cần thiết pphải có quy định chung, thơng để bảo đảm cho mặt hoạt động NN đc dồng bọ, nhịp nhàng, hiệu nước PL sau đc ban hành khod tự đời sống nên NN phải tiến hành hđ cần thiết nhằm tổ chức cho chủ thể XH thực quy định PL, chẳng hạn, NN tiến hành phổ biến PL cho ngừoi dân, giải thích, tuyên truyển, khuyến khích tính tích cực họ, tháo gỡ khó khăn vướng mặc q tình thực PL Có vậy, mong muốn, u cầu, đòi hỏi NN thực đc cách hiệu Trong trình thực PL, việc VPPL khó tránh khỏi Vì vậy, NN phải thực hoạt động nhằm xử lý ng vi phạm, giáo dục cải tạo, răn đe, nhằm đảm bảo tính tơn nghiêm PL, bảo đảm yêu cầu NN đc thực nghiêm chỉnh, triệt để, xác 12 Phân tích K.niệm máy NN Cho ví dụ Trình bày mối liên hệ máy NN với chức NN *BMNN hệ thống CQNN từ TW đến ĐP, tổ chức hđ theo quy định PL để thực chức năng, nhiệm vụ NN (tại phải chia thành CQNN: Đẩy mạnh việc chuyên môn hóa; lãnh thổ rộng lớn, chia nhỏ để quản lý; số lượng ng làm việc CQNN lớn, cần chia nhỏ để quản lý CQNN) Hệ thống tức gồm có nhiều thành phần, phận mà phận, thành phần có tổ chức, đc xếp có logic, có tương tác thuận chiều chúng, hợp tác thực chung mục đích thống có tính thích ứng BMNN có đặc điểm sau: 1.BMNN hệ thống CQNN: CQNN Hệ thống CQNN: + CQNN có thẩm quyền riêng biệt để thực nhiệm vụ, chức quyền hạn mđ chung nhằm thực QLNN + trình hoạt động CQNN tương trợ lẫn để phối hợp hoạt động thành thể thống 2.BMNN tổ chức hoạt động theo nguyên tắc định ghi nhận HP PL Nguyễn tắc tổ chức hoạt động BMNN ngun lí, tư tưởng đạo có tính then chốt, xuất phát điểm làm sở cho toàn trình tổ chức hoạt động BMNN BMNN tập trung nhiều CQNN khác để cao chất lượng làm việc, CQ cần phải tuân theo nguyên tắc định đảm bảo thống nhất, phối hợp nhịp nhàng CQ => phát huy mạnh hiệu hđ Nguyên tắc tổ chức hđ NN khác khác 3.BMNN thực chức nhiệm cụ NN * Mối liên hệ BMNN chức NN: - Chức NN thực thông qua BMNN, NN cần thực chức NN thành lập quan để thực chức Vì vậy, quy mơ, cấu, cách thức tổ chức hoạt động quan BMNN chịu chi phối chức NN - Nhờ có BMNN, QLNN đc thể & phát huy hiệu lực, CNNN đc triển khai Vì việc lựa chọn mơ hình BMNN nhận thức đầy đủ y/tố có ảnh hg & t/động đến BMNN có ý nghĩa quan trọng 13 Phân tích K.niệm quan NN - CQNN phận cấu thành nên NN, bao gồm số lượng ng định, đc tổ chức hđ theo quy định PL, nhân danh NN thực QLNN 1.Là phận NN CQNN phận then chốt, thiết yếu NN Mỗi CQNN bao gồm slg người định 2.CQNN NN thành lập Tùy thuộc vào chức nhiệm vụ NN, cớ chế tổ chức thực QLNN, cách nhìn nhận đánh giá thiết kế BMNN mà NN thành lập mới, sáp nhập, chia tách hay xóa bỏ CQ BMNN 3.Tổ chức hđ CQNN PL quy định NN ban hành HP PL quy định rõ trình tự thành lập, cách thức tổ chức, nd, hình thức vai trò, nv, quyền hạn, phương pháp hđ CQ BMNN 4.CQNN có chức quyền hạn PL quy định 5.Mỗi CQNN trao quyền đặc biệt để thực chức năng, nhiệm vụ giao Toàn NV, quyền hạn mà CQNN thực phải thực thẩm quyền CQ CQNN nhân danh NN để thực thẩm quyền QLNN tác động lên lĩnh vực bao trùm lên tất CQNN 6.CQNN hđ dựa vốn từ ngân sách nhà nước Mọi kinh phí cho việc hđ, việc trả lg cho ng hđ CQNN lấy từ ngân sách nhà nước 14 Phân biệt quan NN với quan tổ chức XH khác, cho ví dụ tiêu chí Đ.nghĩa Nguồn gốc hình thành Cơ cấu tổ chức hoạt động Thẩm quyền Biện pháp bảo đảm Chức Kinh phí hđ Ví dụ 15 Phân loại quan NN, cho ví dụ Thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ Chức Thời gian hđ Con đường hình thành, tính chất, chức 16 Phân tích nguyên tắc phân chia QLNN tổ chức hoạt động máy NN Hiện nay, tư tưởng phân chia QLNN thể chế hóa thành PL trở thành nguyên tắc bản, quan trọng hoạt động tổ chức hoạt động máy NN tư sản giới Các hình thức phân chia QL: *Phân quyền ngang: - QLNN phân chia thành quyền LP.HP.TP đc trao cho CQNN khác nhau, thực cách độc lập, CQ thực quyền Điều đảm bảo k có CQ nắm giữ trọn vẹn QLNN, k có CQ đc lấn sang hđ CQ khác Thực chất phân chia QL việc phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn CQNN, việc phân chia đc thực dựa PL - Giữa CQ LP, HP,TP có kiềm chế, đối trọng, chế ước lẫn theo phương châm k có quan nằm ngồi kiểm sốt, giám sát CQ khác Điều làm ngăn ngừa tình trạng lạm quyền, chun quyền, độc đốn, thiếu trách nhiệm việc thực QLNN, qua bảo đảm quyền lợi ích đáng, hợp pháp cá nhân, tổ chức XH Tuy nhiên, kiểm soát, giám sát lẫn CQ LP, HP,TP thể phối hợp với nhằm tạo nên thống QLNN *Phân quyền dọc: Phân quyền dọc chia quan NN trung ương với quan địa phương, NN liên bang với NN thành viên, cấp quyền địa phương với Chính phân quyền mà QLNN trung ương bị hạn chế Đến lượt mình, QL quan địa phương – phủ địa phương lại bị phân chia thành lập pháp địa phương hành pháp địa phương Nội dung chủ yếu tư tưởng phân quyền dọc sau: - Tồn hệ thống quan QLNN dân bầu cấp địa phương, song song với máy NN trung ương - Có phân cơng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn cụ thể quyền trung ương quyền địa phương lĩnh vực cụ thể; mà chủ yếu quyền trung ương giải vấn đề cơng, lợi ích cộng đồng XH, vấn đề: chủ quyền lãnh thổ, dịch vụ cơng, ; quyền địa phương phụ trách vấn đề phát triển kinh tế - XH, giáo dục, văn hóa địa phương, ngồi chủ động tiến hành hợp tác, giao lưu với địa phương khác tổ chức quốc tế quyền hạn Tổ chức hoạt động cấp quyền nhiệm vụ quyền hạn tương đối độc lập với Chính quyền trung ương khơng có quyền điều hành, đạo quyền địa phương, mà xây dựng chủ trương sách, tạo dựng khn khổ pháp lý, kiểm tra, giám sát hoạt động quyền cấp dưới, phạm vi quyền địa phương Tòa án Hành xét xử độc lập + Về thành lập thay thế: PL NN ban hành, thừa nhân Nói cách khác, đường đề hình thành nên PL NN đóng vai trò định tới dự tồn PL Nếu k có NN k có PL Ngồi ra, nội dung, quan niệm, tư tưởng PL phụ thuộc nhiều vàp ý chí NN Thực tế lịch sử chứng minh, NN PL ấy, NN bị thay PL bị thay hình thức PL khác + Về tổ chức thực hiện: PL dù có đời k đc thựuc thi tồn vơ nghĩa BẰng ưu vượt trội mình, NN đứng bảo vệ bảo đảm PL đc thực thi thực tế Không dùng biện pháp giáo dục định hướng, NN sử dụng BP cưỡng chế, buộc chủ thể liên quan phải tuân theo PL, đảm bảo PL đc thực thi đời sống 44 Phân tích K.niệm hình thức PL Trình bày khái quát hình thức PL ĐN: hình thức pháp lý thể ý chí NN, làm cho ý chí nhà nước trở thành quy phạm bắt buộc chung, khách quan Việc khiến cho ý chí PL k ý chí cá nhân mà trở thành ý chí CQNN Hình thức PL phương thức thể hình thức tồn PL, bao gồm hình thúc bên bên ngồi: - Hình thức bên PL cấu bên nó, mối liên hệ yếu tố cấu thành PL - Hình thức bên PL dáng vẻ bên ngoài, dạng tồn nó, hình thức chứa đựng thể ND PL Chủ yếu tập quán pháp, tiền lệ pháp, VBQPPL 45 Phân tích K.niệm nguồn PL Trình bày khái quát loại nguồn chủ yếu PL - KN: tất yếu tố chức đựng cung cấp pháp lý để chủ thể thực hành vi thực tế pháp lý cho hđ quan NN, nhà chức trách có thẩm quyền chủ thể khác XH 46 Phân tích K.niệm văn qui phạm PL, cho ví dụ - KN: Là VB chủ thể có thẩm quyền ban hành thoe trình tự, thủ tục, hình thức PL quy định, có chức đựng quy tắc xử chung để điều chỉnh mqh XH 47 Phân tích ưu điểm hạn chế tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn qui phạm PL Tập quán pháp Là tập quán cộ K.niệm Ưu điểm Tập quán pháp xuất phát góp phần tích cực vào việ Thêm vào đó,việc sử dụng tồn dang bất th Nhược điểm 49 Phân tích ưu văn qui phạm PL so với loại nguồn khác PL./Tại văn qui phạm PL loại nguồn quan trọng PL Việt Nam -PL biểu dạng chủ yếu là:tập quán pháp,tiền lệ pháp VBQPPL *Tiền lệ pháp:Là hình thức PL tồn dạng phán chủ thể có thẩm quyền giải vụ việc cụ thể NN thừa nhận làm khuôn mẫu cho việc giải vụ việc tương tự sau *Tập quán pháp:là hình thức PL tồn dạng phong tục tập quán đc lan truyền đời sống xãhội,đc NN thừa nhận thành qui tắc xử mang tính bắt buộc XH *VBQPPL:VBQPPL văn CQNN ban hành phối hợp ban hành bảo đảm thực ban hành theo trình tự thủ tục định,trong có chứa đựng quy tắc xử chung,có hình thức, nội dung phù hợp với thâm quyền quan ban hành,được thực nhiều lần để điều chỉnh quan hệ XH lợi ích cộng đồng -Ưu điểm VBQPPL so với tập quán pháp,tiền lệ pháp *Là hình thức PL thành văn nên dễ hiểu,dễ sử dụng,áp dụng thực tế chủ thể khác khả đem lại hiệu PL cao *Được hình thành trực tiếp từ hoạt động sáng tạo PL,vì khả phù hợp vs thực tiễn khách quan,khả cụ thể hóa ý chí NN cách thuận lợi sát thục *Có q trình hình thành,sửa đổi,hủy bỏ nhanh so với tập quán pháp,tiền lệ pháp từ đáp ứng kịp thời nhu cầu điều chỉnh QHXH *Có vai trò quan trọng tạo sở pháp lí cho việc tổ chức,hoạt động BMNN, hoạt động tổ chức trị -XH xử cá nhân =>Tất ưu điểm VBQPPL đủ khả khắc phục tất hạn chế tập quán pháp,tiền lệ pháp 50 Phân tích hiệu lực theo thời gian văn qui phạm PL Việt Nam - Hiệu lực theo thời gian VBQPPL tác động ảnh hưởng VB lên QHXH khoảng thời gian định đc xác định thời điểm phát sinh thời điểm chấm dứt hiệu lực VB - Thời điểm phát sinh hiệu lực VBQPPL thời điểm từ VB đc áp dụng để điều chỉnh QHXH Ý nghĩa nó: Biết đc VB đc áp dụng; biết đc QHXH xảy thời điểm chịu tác động 48 - Để đảm bảo tính minh bạch PL, tránh tranh cãi k cần thiết, PLVN thường xác định thởi điểm phát sinh hiệu lực VB VBQPPL - PL ấn định khoảng thời gian tối thiểu kể từ ban hành phát sinh hiệu lực để tạo khoảng thời gian cần thiết cho việc phổ biến ND VB tới đối tượng chịu tác động, chuẩn bị đk cần thiết tinh thần thực VB,… - VB CQNN TW ban hành k đc sớm 45 ngày, cấp tỉnh k sớm 10, huyện/ xã ngày - Một số TH VB có hiệu lực trc (hồi tố: TH VBQPPL phát sinh hiệu lực đc áp dụng để điều chỉnh QHXH xảy trc thời điểm phát sinh hiệu lực nó).→ hạn chế, áp dụng vs VB CQTW TH thật cần thiết - Thời điểm chấm dứt hiệu lực VBQPPL thời điểm mà từ VB k tác động đên QHXH xảy sau thời điểm - xảy khi: bị tuyên bố hết hiệu lực, bị bãi bỏ, bị thay thês VB khác CQ ban hành CQ cấo - VB có hiệu lực bị đình để CQ có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến, hợp pháp Khoảng thời gian đình đc gọi tạm ngưng hiệu lực Trong thời gian VB k có hiệu lực, k đc áp dụng, kể QHXH xảy trc thời điểm bị tạm ngưng 51 Phân tích hiệu lực theo không gian; hiệu lực theo đối tượng văn qui phạm PL Việt Nam 51 Phân tích K.niệm qui phạm PL, cho ví dụ QPPL quy tắc xử chung…nhất định (giống PL) - QPPL loại QPXH, quy tắc xử người, dẫn họ cách xử (đc,k,phải,ntn) đk hcảnh., đồng thời hậu bất lợi họ thực k vi phạm - đc ban hành k phải cho tổ chức hay cá nhân cụ thể mà cho all tchức cá nhân tham gia vfp QHXH mà điều chỉnh - QPPL k hình thành cách tự nhiên mà đc hình thành dựa vào ý chí NN, ý chí ng làm - QPPL tác động nhiều lần, tgian tương đối dài cho dến bị thay hiệu lực - No tiêu chuẩn xác định giới hạn đánh giá hành vi người Căn vào QPPL, xác định đc h.vi hợp pháp, k hợp pháp, hđ mang tính pháp lý, hđ k - QPPL CQNN ban hành bảo đảm thực nên ln thể ý chí NN - Nội dung QPPL thường thể mặt: cho phép bắt buộc, tức quyền nghĩa vụ plý chủ thể tgia QHXH đchỉnh 53 Phân tích cấu qui phạm PL, cho ví dụ Trình bày cách thức thể qui phạm PL văn qui phạm PL, cho ví dụ 53 Phân tích K.niệm quan hệ PL, cho ví dụ Quan hệ PL quan hệ XH đc PL điều chỉnh bên tham gia QHPL có quyền nghĩa vụ pháp lý đc NN bảo đảm thực Đặc điểm: - QHPL QH XH có ý chí: + Ý chí NN: Thơng qua QPPL, NN thể ý chí qua việc đặt cho bên tham gia họ làm gì, k đc làm gì, phải làm Đây cách thức cư xử mà họ buộc phải tuân theo tham gia quan hệ PL + Ý chí chủ thể: đc thể thông qua việc tiến hành hđ định sở cách thức xử mà quy phạm nêu, họ đc thực hành vi định phù hợp vs PL phù hợp vs mong muốn họ - Các bên tham gia QHPL có quyền nghĩa vụ pháp lý đc NN bảo đảm thực QHPL tạo quuyền nghĩa vụ chủ thể chủ thể tham gia vào quan hệ tức tham gia vào quan hệ XH điểu chỉnh chủ thể hưởng quyền phải gánh vác nghĩa vụ định Những quyền nghĩa vụ chủ thể NN đảm bảo thực - Quan hệ PL xuất sở QPPL Quan hệ PL quan hệ XH QPPL điểu chỉnh Như vậy, quan hệ XH trở thành quan hệ PL có QPPL tác động lên quan hệ vật hiểu: Quan hệ PL hình thức pháp lý quan hệ XH - Quan hệ PL có tính giai cấp quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vào quan hệ PL NN quy định thừa nhận bảo đảm thực theo chiều hướng phù hợp với mục đích NN mà trước tiên giai cấp thống trị 56 Phân tích K.niệm chủ thể quan hệ PL, cho ví dụ Chủ thể QHPL bên……có quyền… NN bảo đảm thực Đặc trưng quan QHPL tính xác định chủ thể: NN quy định loại chủ thể ddc tham gia vào QHPl xác định đk để tổ chức, cá nhân trở thành chủ thể QHPL Năng lực chủ thể đk PL quy định cá nhân, tổ chức để họ tham gia vàp QHPL, bao gồm: lực PL lực hành vi PL (Câu 57) 57 Phân tích K.niệm lực chủ thể quan hệ PL Năng lực chủ thể đk…… *Năng lực PL: khả có quyền có nghĩa vụ pháp lý NN quy định cho cá nhân, tổ chức định Đây khả mà PL quy định cho cá nhân, tổ chức đc tham gia QHPL nào, thể quy định đk khác chủ thể Với lực PL, chủ thể tham gia QHPL cách thụ động, k thể tạo ra, k thể tự thực quyền nghĩa vụ pháp lý 53 *Năng lực hành vi PL: khả mà NN thừa nhận cho cá nhân, tổ chức, hành vi co thể xác lập thực quyền nghĩa vụ pháp lí Đây khả cá nhân, tổ chức tự thân thực quyền nghĩa vụ pháp lý NN quy định Một ng đc coi có năg lực hành vi pháp luật họ biết xác lập hành vi quan hệ Pl cụ thể, có khả năg độc lập chịu trách nhiệm Năng lực hành vi PL đc xem xét phương diện chủ yếu độ tuổi, khả nhân thức tình trạng sk 58 Phân tích điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể chủ động quan hệ PL 58 Phân tích K.niệm nội dung quan hệ PL, cho ví dụ Nội dung quan hệ PL đc tạo quyền nghĩa vụ chủ thể PL quy định, bao gồm quyền chủ thể nghĩa vụ chủ thể 1.Quyền chủ thể khả năg cthể đc xử theo cách thức PL quy định, bao gồm knăng: - Có thể tự thực hành động định ( tự xử sự) Chủ thể hành động tiến hành cách xử mà PL quy định nhằm đạt đc lợi ích Vd: quyền bán, tặng tài sản mình, - Có thể ycầu cthể bên QHPL phải thực hành vi để đáp ứng vc thực quyền chấm dứt hành vi định cho hành vi cản trở vc thực hiệ quyền nvụ plý Vd: bán có quyền nhận tiền, nghĩa vụ người mua phải trả tiền, ng bán có quyền yêu cầu người mua phải trả tiền, - Yêu cầu CQNN có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại 2.Nghĩa vụ chủ thể cách cư xử mà chủ thể buộc phải thực theo qđịnh PL nhằm đáp ứng việc thực quyền chủ thể khác, bao gồm cần thiết phải xử sau: - PHhải tiến hanh số hđ định vd: trả tiền mua hàng, - Phải kiềm chế k đc thực số hđ định vd: bán nhà k ngơi nhà - phải chịu trách nhiệm pháp lý xử k vs qđịnh PL => quyền nghĩa vụ pháp lí ln đối lưu vs nhau, quyền bên nghĩa vụ pháp lí bên 60 Phân tích K.niệm kiện pháp lý Phân loại kiện pháp lý, cho ví dụ Sự kiện pháp lý kiện thực tế mà chúng xảy đc PL gắn với việc pháp sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ PL Việc xác định kiện kiện pháp lý thời điểm xảy có ý nghĩa quan trọng, pháp lý xác định thời điểm quan hệ PL phát sinh thay đổi chấm dứt, thời điểm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ bên thực tế Phân loại: Tiêu chuản ý chí Số lượng kiện thực tế tạo thành kiện pháp lý Phân tích hình thức thực PL, cho ví dụ hình thức thực PL - Thực PL hđ có mục đích làm cho quy định PL trở thành hành vi thực tế, hợp pháp chủ thể PL - Các hình thức thực PL: + Tuân thủ PL: hình thức thực PL, chủ thể PL kiềm chế khơng tiến hành hđ mà PL cấm VD: Anh A chị B vợ chồng, có xích mích nên cãi to Mặc dù chị B cãi láo nhiều anh A kiềm chế k đánh chị PL cấm bạo lực gia đình + Thi hành PL hình thức thực PL, chủ thể PL tiến hành hđ mà PL buộc phải làm VD: Cơ A có đặt mua hàng mạng hàng đc mang đến hàng k có sai sót, A có nghĩa vụ toán tiề mua hàng nhận hàng theo thỏa thuận với ng bán + Sử dụng PL hình thức thực PL, mà chủ thể PL tiến hành hđ mà PL cho phép VD: Cô A mua hàng mạng, nhận hàng về, nhận thấy có sai sót, lừa dối từ bên bán hàng, A dừng việc tốn lại chờ bên bán hàng giải thích + Áp dụng PL hình thức thực PL CQNN, nhà chức trách có thẩm quyền tổ chức XH đc NN trao quyền VD: Các CQ quyền địa phương nhận giải khiếu nại nhân dân 62 Phân tích K.niệm áp dụng PL, cho ví dụ ĐN: Áp dụng NN hoạt động quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm cá biệt hóa QPPL thành quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể, cá nhân, tổ chức TH cụ thể Đặc điểm: *Hoạt động mang tính NN: (câu 63) *Được tiến hành theo trình tự, thủ tục PL quy định 61 Các định chủ thể có thẩm quyền ban hành trình áp dụng PL, có ảnh hưởng lớn đến lợi ích đối tượng áp dụng Do vậy, để đảm bảo tính đắn, xác q trình áp dụng PL, hoạt động tiến hành cách tùy tiện mà phải tuân theo trình tự, thủ tục sở điều kiện chặt chẽ PL quy định *ADPL hđ cá biệt hóa QPPL trường hợp cụ thể: QPPL quy tắc xử chung, đc đặt k phải dành cho cá nhân, tổ chức cụ thể cá biệt mà danh cho nhóm đối tượng nhát định Vì vậy, áp dụng PL, chủ thể có thẩm quyền cần đưa cách cư sử cụ thể cho đối tượng bị áp dụng PL, xác định họ đc làm gì, k đc làm gì, phải làm cách rõ ràng, cụ thể * Áp dụng PL có tính sáng tạo Các vụ việc sống diễn đa dạng phức tạp, PL thường k mơ tả tỉ mỉ tình tiết vụ việc, ngược lại thường dự liệu điều kiện, hồn cảnh có tính chất phổ biến, điển hình Do vậy, áp dụng PL, chủ thể có thẩm quyền cần nghiên cứu kĩ tình tiết, đối chiếu với quy định PL để tìm cách áp dụng phù hợp Thậm chí có nhiều trường hợp thực tế đòi hỏi quan có thểm quyền phải giải k có quy định PL áp dụng Điều đòi hỏi chủ thể có thẩm quyền phải có ý thức cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng thời linh hoạt, sáng tạo để giải vụ việc xảy thực tế sống cách đắn 63 Phân tích tính QLNN hoạt động áp dụng PL - Nó quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định PL tiến hành Khi ADPL, chủ thể có thẩm quyền nhân danh QLNN, sử dụng QLNN để ban hành mệnh lệnh, định có giá trị bắt buộc phải tôn trọng thực tổ chức cá nhân có liên quan Các mệnh lệnh, định thể ý chí đơn phương chủ thể có thẩm quyền AD mà khơng phụ thuộc vào ý chí đối tượng AD NN đảm bảo thực - ADPL có tính tổ chức cao vừa hình thức thực PL vừa hình thức NN tổ chức cho chủ thể thực quy định PL nên hoạt động phải tiến hành theo điều kiện, trình tự, thủ tục chặt chẽ PL quy định -ADPL có tính bắt buộc với chủ thể bị áp dụng chủ thể có liên quan Dù việc áp dụng PL đc tiến hành theo ý chí NN hay ý chí chủ thể bị áp dụng định áp dụng chủ thể có thẩm quyền ban hành; định áp dụng PL mang tính bắt buộc phải thực chủ thể có liên quan; trường hợp cần thiết, NN cưỡng chế thi hành định áp dung PL 64 So sánh VBQPPL với văn ADPL, cho ví dụ loại văn *Đ.nghĩa - Văn QPPL: văn quan NN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, có quy tắc xử chung, NN đảm bảo thực nhằm điều chỉnh quan hệ XH theo định hướng XH chủ nghĩa - Văn áp dụng PL: văn chủ thể có thẩm quyền áp dụng PL ban hành sở QPPL, xác định rõ quyền nghĩa vụ pháp lý cá nhân, tổ chức cụ thể biện pháp cưỡng chế NN chủ thể bị áp dụng - Điểm giống nhau: + Về hình thức, chúng đc thể dạng văn + Được ban hành quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định PL ban hành + Đều có giá trị bắt buộc phải tôn trọng thực tổ chức cá nhân có liên quan + Đều ban hành theo trình tự, thủ tục PL quy định + Đều NN bảo đảm thực biện pháp mang tính QLNN + Đều dùng để điều chỉnh quan hệ XH Tiêu chí Nguồn gốc Ban hành CQ Nội dung Chứa đựng qu Chủ thể chịu tác dụng Mọi chủ thể Trình tự, thủ tục ban hành Được ban hành th Tính chất Là sở ban hàn Tần suất áp dụng Áp dụng cho nhiề Hình thức thể Luật, pháp lệnh,… Ví dụ Luật Hành Chính 65 Phân tích K.niệm giải thích PL Phân biệt giải thích PL thức với giải thích PL khơng thức Tiếu chí Hđ c Chủ thể tiến hành Tiến hàn trao quy Đối tượng giải thích Chỉ VBQ Hình thức thể Thể Mục đích Áp dụng Tuân the Mang tín Tính chất - Có giá - Hết hi – 70 Phân tích K.niệm VPPL, cho ví dụ *Ví dụ: Bạn A B, 21 tuổi, sinh viên năm 3, trọ A chơi bời, cờ bạc, nợ nần nên túng thiếu tiền, đem thẻ sinh viên vay nợ Đến lúc người ta xiết nợ, A túng quá, lại k dám kể cho cha mẹ nên có ý định trộm đồ B cầm tạm Tối hơm đó, A cho thuốc ngủ vào đồ ăn B, sau B ngủ say A lấy trộm tiền xe B để cầm đồ Nhưng k may, hành vi A bị chủ nhà nghi ngờ phát *VPPL hành vi trái PL, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại quan hệ XH PL bảo vệ *Dấu hiệu: Từ Đ.nghĩa trên, ta nhận thấy tượng XH bị coi VPPL có dấu hiệu sau: - hành vi người: Hành vi cách xử ng đk, hoàn cảnh cụ thể, biểu lời nói, thao tác, cử định thiếu vắng thao tác cử lời nói VPPL trước hết phải hành vi người hoạt động quan NN, tổ chức XH Khơng có hành vi nguy hiểm người hơng có VPPL Hành vi biểu hành động không hành động chủ thể PL ➔PL không điều chỉnh suy nghĩ, đặc tính cá nhân khác người chúng không biểu thành hành vi cụ thể Dấu hiệu hành vi dấu hiệu thiếu xác định VPPL (hành vi: có dự tính trước kế hoạch, bỏ thuốc, trộm tiền, xe) - Trái PL : hành vi trái PL hành vi thực không với quy định PL, không làm việc mà PL yêu cầu, làm việc PL cấm, tiến hành hoạt động vượt giới hạn phạm vi cho phép PL Hành vi trái PL xâm hại tới quan hệ XH PL xác lập bảo vệ ➔Những PL khơng cấm, khơng xác lập bảo vệ dù có làm trái khơng bị coi VPPL Tính trái PL dấu hiệu thiếu xác định VPPL (các hành vi A hành vi PL cấm) - Có lỗi chủ thể: Lỗi trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực người hành vi trái PL họ hậu hành vi Nói chung, lỗi thái độ chủ thể hành vi hậu Nếu hành vi trái PL thực điều kiện hoàn cảnh khách quan mà chủ thể không cố ý ý thức được, để từ khơng thể lựa chọn điều khiển hành vi theo yêu cầu PL hành vi khơng coi có lỗi liên quan đến VPPL Hành vi trái PL mà chủ thể bị buộc phải thực điều kiện bất khả kháng khơng bị coi VPPL Một người có lỗi thực hành vi trái PL kết lựa chọn, định thực chủ thể có đủ điều kiện để lựa chọn, định thực xử khác phù hợp với quy định PL ➔Các hành vi trái PL mà phải có lỗi coi VPPL 66 (A lựa chọn cách giải khác để phù hợp vs PL, A vẫ chọn cách xử trái PL) - Chủ thể thực hành vi trái PL có lực trách nhiệm pháp lí: Năng lực trách nhiêm pháp lí khả phải chịu trách nhiệm pháp lí chủ thể hành vi mình, NN quy định PL PL quy định lực pháp lý cho người đạt độ tuổi định, có khả lý trí có tự ý chí Những hành vi trái PL thực chúng chủ thể khơng có chưa có lực trách nhiệm pháp lý theo quy định PL khơng bị coi VPPL (A có đủ lực hành vi PL 21 tuổi, trạnh thái hồn tồn tỉnh táo thực hành vi vi phạm) *Mặt khách quan VPPL là: toàn biểu bên giới khách quan, bao gồm hành vi trái PL, hậu hành vi yếu tố thời gian, địa điểm, cách thức thủ đoạn, công cụ, phương tiện VPPL (Thời gian, địa điểm: Buổi tối, Phòng trọ Hành vi trái PL: sử dụng thuốc ngủ, trộm tiền xe Hậu quả: Thiệt hại tài sản B Giữa hành vi hậu có mõi quan hệ nhân quả: Vì hành vi VPPL xảy trước, dẫn tới kết Thiệt hại đc gây hành vi trái PL Cách thức vi phạm: bỏ thuốc vào đồ ăn, trộm tiền xe) *Mặt chủ quan VPPL toàn diễn biến tâm lý chủ thể VPPL bao gồm lỗi, động cơ, mục đích - Lỗi: lỗi cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vô ý q tự tin, vơ ý cẩu thả - Động động lực bên thúc đẩy chủ thể thực hành vi VPPL - Mục đích: kết ý thức mà chủ thể VPPL đặt mong muốn đạt đc thực hành vi VPPL (- Lỗi: cố ý trực tiếp A nhận thức đc hành vi trái PL mong muốn điều xảy - Động cơ: Bị bọn cho vay xiết nợ nên cần tiền trả - Mục đích: Lấy tiền trả nợ) *Chủ thể VPPL cá nhân, tổ chức có lực, trách nhiệm pháp lý thực hành vi trái PL có lỗi Năng lực trách nhiệm pháp lý cá nhân xác định sở độ tuổi khả nhận thức điều khiển hành vi họ ( A – 21t – tình trạng sức khỏe, tâm lý bình thường – có lực trách nhiệm pháp lý) *Khách thể VPPL khách thể VPPL quan hệ XH PL bảo vệ bị hành vi VPPL xâm hại.( xâm phạm quyền sở hữu, xâm hại sức khỏe) 71 Phân tích yếu tố đánh giá mức độ nguy hiểm cho XH VPPL 71 Phân tích K.niệm trách nhiệm pháp lý, cho ví dụ *Trách nhiệm pháp lý bắt buộc gánh chịu hậu bất lợi đc PL quy định chế tài QPPL chủ thể VPPL, chẳng hạn vc ng phạm tội phải chịu hình phạt tù tội mà họ vi phạm *Đặc điểm: - Trách nhiệm pháp lý gắn liền với VPPL Những hành vi gây thiệt hại định cho XH không bị coi vi phạm, chẳng hạn hành vi gây thiệt hại tình cấp thiết, phòng vệ đáng k làm phát sinh trách nhiệm pháp lý - Trách nhiệm pháp lý ln mang tính bất lợi chủ thể phải gánh chịu Chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu thiệt hại định quyền, tự do, tài sản, tinh thần, sk, thâm chí kể tính mạng họ - Trách nhiệm pháp lý loại nghĩa vụ pháp lý đặc biệt, phát sinh có VPPL.Chủ thể gánh chịu trách nhiệm pháp lý buộc thực cư xử định trc chủ thể khác, NN, cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích bị xâm phạm - Trách nhiệm pháp lý gắn liền với biện pháp cưỡng chế NN quy định phần chế tài QPPL Bên cạnh đó, chủ thể VPPL có quyền yêu cầu quan NN, nhà chức trách có thẩm quyền, chủ thể PL trao quyền truy cứu trách nhiệm pháp lí phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định PL bảo vệ quyền lợi đáng chủ thể - Trách nhiệm pháp lý thể thái độ phản ứng NN XH chủ thể VPPL NN với tư cách ng trì bảo vệ trật tự XH phải có biện pháp để lên án, trừng trị ngăn chặn chủ thể có hành vi VPPL, gây thiệt hại cho XH 73 Phân tích K.niệm truy cứu trách nhiệm pháp lý, cho ví dụ Đ.nghĩa: hđ thể QLNN CQNN hay nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành nhằm cá biệt hóa phận chế tài QPPL chủ thể VPPL Đặc điểm: - Truy cứu trách nhiệm pháp lý hđ có tính QLNN: ( câu 74) - Cá biệt hóa phận chế tài QPPL - hđ có trình tự, thu tục chặt chẽ PL quy định (câu 75) - hđ đòi hỏi sáng tạo 74 Phân tích tính QLNN hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý - Hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý quan NN, nhà chức trách có thẩm quyền hay chủ thể PL trao quyền tiến hành phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn Nó thể việc quan NN nhà chức trách hay chủ thể có thẩm quyền tiến hành hoạt động cần thiết mà PL cho phép yêu cầu chủ thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý giải thích rõ hành vi buộc chủ thể vi phạm phải gánh chịu hậu bất lợi quy định QPPL - Hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý NN bảo đảm thực biện pháp định QPPL xác định - Hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý có tính bắt buộc chủ thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý Điều thể chỗ định truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ thể có thẩm quyền ban hành, mang tính bắt buộc phải thực chủ thể có liên quan - Hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý phải áp dụng dựa văn PL NN quy định theo trình tự, thủ tục mà PL quy định VD: xảy vụ án hình giết người cá nhân hay tổ chức thực hành vi phải bị truy cứu trách nhiệm pháp lí kể gđ nạn nhân k kiện, NN tự truy cứu đảm bảo tính nghiêm minh PL 75 Vì việc truy cứu trách nhiệm pháp lý phải tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ? Truy cứu trách nhiệm pháp lý thực chất áp dụng biện pháp cưỡng chế NN đưa đến hạu bất lợi nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng người cho chủ thể VPPL Vì vậy, PL ln quy định rõ ràng sở, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền nghĩa vụ chủ thể trình truy cứu trách nhiệm pháp lý để đảm bảo xác đắn hđ truy cứu trách nhiệm pháp lý, hạn chế hết mức sai lầm xáy ra, tránh tượng oan sai gây lòng dân, tránh tượng tùy tiện, bỏ lọt vi phạm Việc quy định rõ ràng khiến cho quan nhà chúc trách có thẩm quyền phải thực hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý cách thận trọng, trình tự PL quy định 76 Phân tích truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ thể VPPL Truy cứu trách nhiệm pháp lý hđ thể QLNN CQNN hay nhà chức trách có thẩm quyền nhằm cá biệt hóa phận chế tài QPPL chủ thể VPPL Căn truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ thể VPPL: - Căn pháp lý: tổng thể quy định PL đc chủ thể tiến hành xử dụng làm cho tất hđ trình truy cứu trach nhiệm pháp lý, bao gồm: + Các quy định PL: xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý + Các quy định PL: xác định hành vi bị coi VPPL biện pháp cưỡng chế dự kiến áp dụng, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, + Các quy định PL thời hiệu truy cứu trach nhiệm PL Thời hiệu truy cứu trách nhiệm PL khoảng thời gian định PL quy định mà thời gian đó, chủ thể VPPL bị truy cứu trách nhiệm pháp lý - Căn thực tế: VPPL xảy thực tế đc biểu thông qua yếu tố cấu thành VPPL: mặt khách quan, chủ quan, chủ thể, khách thể 77 Phân tích ý nghĩa việc xác định cấu thành VPPL hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý - Nhằm xác định người tội để truy cứu trách nhiệm pháp lý lựa chọn biện pháp cưỡng chế xác PL cải tạo chủ thể VPPL có hiệu cao - Thơng qua việc xác định cấu thành VPPL hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý nhắm đánh giá mức độ nguy hiểm cho XH hành vi VPPL giúp định hướng phần vi phạm để giảm mức độ nguy hiểm cho XH - Tìm hiểu yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật giúp làm việc tuân theo quy tắc sử xự chung chấp hành quy định PL Các mối quan hệ XH mà người tham gia PL bảo vệ để mang lại hạnh phúc cho nhân dân đảm bảo trật tự an ninh XH - Cụ thể giúp em có thêm nhận thức hơn, tổng quát hiên tượng tiêu cực (vi phạm pháp luật) xã hội, từ giúp em tiếp cận pháp luật, thực pháp luật góc độ sinh viên ngành luật 78 Phân tích K.niệm cấu ý thức PL - ĐN: Ý thức PL tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, tâm trạng, thái đơ, tình cảm ng PL tượng pháp lý khác, thể mối quan hệ người PL, đánh giá tính hợp pháp hay k hợp pháp hành vi chủ thể XH - Đặc điểm; + sở, tiền đề thiết yêu để tạo nên PL + Ý thức PL tồn XH quy định có tính độc lập tương tồn XH + có tính kế thừa sở chọn lọc số nhân tố YTPL trước + Có thể vượt lên trước tồn XH + có quan hệ tác động qua lại với hình thái ý thức XH khác tượng khác thượng tầng pháp lý - Cơ cấu PL: + Tư tưởng PL: Tư tưởng PL toàn quan điểm, tư tưởng, học thuyết, trường pháp lí luận PL Tư tưởng PL phận cấp độ lí luận có tính khái qt, tính hệ thống cao hình thành cách tự giác: • Soi sáng cho tâm lý PL, định hướng hành vi PL chủ thể PL • Phản ánh sâu sắc đk sinh hoạt vật chất XH, nhận thức tồn XH • Được xây dựng tảng tri thức pháp lý có tính kế thừa qua gđoạn ptr + Tâm lý PL: • Biểu tâm trạng, xúc cảm, thái độ ng PL tượng pháp lí khác Có thể mang tính tích cực tiêu cực 79 Phân tích yếu tố đánh giá ý thức PL chủ thể Ý thức PL tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, tâm trạng, thái độ, tình cảm người PL tượng pháp lý khác thể mối quan hệ người PL, đánh giá tính hợp pháp hay khơng hợp pháp hành vi chủ thể XH Các yếu tố đánh giá ý thức PL chủ thể - Sự hiểu biết PL chủ thể đó: Chúng ta thực tốt PL có hiểu biết PL, chủ thể quan tâm tìm hiểu nhiều PL cho thấy chủ thể có ý thức thực PL tốt Trên giới nước phát triển thường ý thức PL họ tốt đồng thời họ hiểu PL Hiểu biết PL cho thấy họ coi trọng PL, muốn thực hiên tốt nên họ tìm hiểu ngược lại thái độ coi thường PL không quan tâm đến PL đa số người ý thức PL khơng cao quan tâm tìm hiểu thụ động biết chút PL hình dân - Sự VPPL chủ thể đó: Chủ thể VPPL nhiều chứng tỏ ý thức PL họ - Sự thực PL Chính việc họ thực PL nào, ví dụ cơng dân có quyền bỏ phiếu họ không làm cho thấy họ không coi trọng PL - Những cảm xúc đánh giá trực tiếp Nói, phản ứng lại, bình luận, thể thái độ yêu ghét PL tơi gọi cảm xúc đánh giá trực tiếp Điều định trực tiếp đến ý thức PL chủ thể, họ đánh giá hợp lý họ thấy cần thiết họ thực tốt ngược lại 80 Phân tích vai trò ý thức PL hoạt động xây dựng thực PL Ý thức PL tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, tâm trạng, thái độ, tình cảm người PL tượng pháp lý khác thể mối quan hệ người PL, đánh giá tính hợp pháp hay khơng hợp pháp hành vi chủ thể XH *Xây dựng PL việc tạo quy định PL cụ thể, trình hoạt động phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, từ việc nhận thức thực trạng đời sống, nhận thức nhu cầu điều chỉnh PL, đến khái qt hóa, mơ hình hóa quan hệ XH tồn thành quy tắc xử cụ thể Ý thức XH đống vai trò quan trọng, tiền đề tư tưởng cho việc hình thành, phát triển hồn thiện hệ thống PL, cụ thể: - Góp phần nhận thức thấu đáo, đầy đủ sách PL yêu cầu việc điều chỉnh PL - Nâng cao khả thực việc quy phạm hóa ND điều chỉnh PL xá định chuẩn mực pháp lý phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế • - Bảo đảm cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống PL quy trình kĩ thuật pháp lý, hạn chế đc tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, phủ định lẫn thực tế - Bảo đảm hiệu quả,chất lượng hđ hẹ thông PL đặc biệt hđ pháp điển QPPL thực tế * Thực PL hành vi (hành động không hành động) hợp pháp chủ thể có lực hành vi PL Để việc thực PL có đc hiệu cao việc quan trọng phải hình thành lối sống theo PL Từ đó, người có đc tảng ý thức, nhận thức cao yêu cầu PL có thái độ tơn trọng tới PL thực thi quy định PL Để làm đc việc nàu ý thức PL đóng vai trò quan trọng, cụ thể: - Tiếp nhận chọn lọc lối sống công nghiệp, đại phù hợp với sắc dân tộc; hiểu biết, tôn trọng sử dụng PL làm thước đo tham gia QH hđ pháp lý - Loại trừ lối sống theo quan niệm đạo đức, phong tục tạp quán lạc hậu, xóa bỏ quan niệm sai lầm, làm cản trở, làm giảm hiệu việc thực thi PL - Không khoan nhượng với tượng VPPL, tích cực đấu tranh chống lại VPPL dựa nguyên tắc pháp chế thơng cơng bằng, bình đẩng trách nhiệm XH ... bán nhà k ngơi nhà - phải chịu trách nhiệm pháp lý xử k vs qđịnh PL => quyền nghĩa vụ pháp lí ln đối lưu vs nhau, quyền bên nghĩa vụ pháp lí bên 60 Phân tích K.niệm kiện pháp lý Phân loại kiện pháp. .. pháp lý, cho ví dụ Sự kiện pháp lý kiện thực tế mà chúng xảy đc PL gắn với việc pháp sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ PL Việc xác định kiện kiện pháp lý thời điểm xảy có ý nghĩa quan trọng, pháp lý. .. cứu trách nhiệm pháp lý hđ thể QLNN CQNN hay nhà chức trách có thẩm quyền nhằm cá biệt hóa phận chế tài QPPL chủ thể VPPL Căn truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ thể VPPL: - Căn pháp lý: tổng thể quy
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐÁP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, VẤN ĐÁP LÍ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay