Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng

69 52 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 20:46

... tượng E-learning Một số hình thức triển khai đào tạo E-learning, bao gồm: 15 - Đào tạo dựa công nghệ (TBT - Technology - Based Training) - Đào tạo dựa máy tính (CBT - Computer - Based Training) -. .. thành, phát triển E-learning; - Xu hướng phát triển E-learning giới tình hình triển khai ứng dụng E-learning Việt Nam; - Giới thiệu chuẩn đóng gói cho hệ thống E-learning E-learning mở khả tương... - Based Training) - Đào trực giá tuyến (Online Learning/Training) tạo Đánh - Đào tạo từ xa (Distance Learning) kết Các đối tượng sử dụng E-learning đa dạng, cụ thể: - Doanh nghiệp: sử dụng E-learning
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay