Tự học FREERTOS hệ điều hành thời gian thực

197 76 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 20:38

.1 Môi trường phát triển 3.2 FreeRTOS hệ thống Tài liệu tham khảo 3,3 FreeRTOS phương pháp gỡ lỗi 3.4 tóm tắt3.1 môi trường phát triển U IDE : hỗ trợ môi trường phát triển hai IDE, MDK và IAR L MDK4.7X hoặc MDK5.XX thể, MDK4.7X phiên bản sau không làm việc vì các phiên bản thấp không hỗ trợ STM32F429, và không hỗ trợ C biên soạn lồng nhau . l IAR sử dụng IAR7.5 cố định, nhưng do khả năng tương thích ngược của IAR, nên các phiên bản khác không hỗ trợ. u gỡ lỗi sử dụng JLINK, ULINK hoặc STLINK có thể được. u hỗ trợ ban phát triển MCU là STM32F429BIT6. ... configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned ngắn) 128) #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t) ( 17 * 1024 )) #define configMAX_TASK_NAME_LEN (16) #define configUSE_TRACE_FACILITY #define configUSE_16_BIT_TICKS... #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t) (30 * 1024)) #define configMAX_TASK_NAME_LEN (16) #define configUSE_TRACE_FACILITY #define configUSE_16_BIT_TICKS #define configIDLE_SHOULD_YIELD / * Định... configUSE_PREEMPTION #define configUSE_IDLE_HOOK configUSE_TICK_HOOK #define #define configCPU_CLOCK_HZ ((unsigned Long) 72000000) #define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t) 1000) configMAX_PRIORITIES
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học FREERTOS hệ điều hành thời gian thực, Tự học FREERTOS hệ điều hành thời gian thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay