Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục

87 52 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:29

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dụcMục tiêu:Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tình huống trong thanh tra giáo dục và đề xuất biện pháp sử dụng trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục nhằm góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành QLGD. Tính mới và sáng tạo:Dạy học bằng tình huống không phải là mới trong đào tạo đại học, tuy nhiên với một học phần yêu cầu tính thực hành cao như học phần Thanh tra giáo dục thì hệ thống bài tập tình huống cần thiết hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa, cần phải sử dụng các bài tập này như thế nào cho hiệu quả trong quá trình dạy học cũng là yêu cầu đặt ra. Chính vì vậy đề tài đã đề ra các mục tiêu trên để hướng đến nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho học phần này. ... information - Research topic: Developing and applying case studies in teaching Education Inspectation – Bachelor of Education Management - Code: C2014_29.63 - Team leader: MA Tran Thi Thinh - Supervising... chất lượng, kiểm tra - đánh giá vào công việc thực tiễn Kĩ hỗ trợ (kỹ mềm) Kỹ cá nhân - Có khả giải vấn đề - Có kỹ tư phê phán - Tư sáng tạo giải công việc Kỹ làm việc nhóm - Có khả lãnh đạo, hợp... yêu cầu kỹ thái độ bao gồm: (1) Về kiến thức - Vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin để giải thích tượng tự nhiên xã hội, thực tiễn công tác theo quan điểm vật biện chứng - Nghiên cứu vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, One article on Journal of Education Management: Tran Thi Thinh, Applying case study in teaching Bachelor of Education Management, Journal of Education Management, Special Volume, April 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay