Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:09

đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc Trường THPT Nguyễn Duy Thì **0*0** Thí sinh : Lớp : 12 A BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Sơ đồ khối hệ thống thông tin viễn thông phần thu thông tin gồm: A khối B khối C khối D khối Tín hiệu vào mạch khuếch đại công suất máy tăng âm là: A Tín hiệu cao tần B Tín hiệu âm tần C Tín hiệu trung tần D Tín hiệu ngoại sai Khối máy tăng âm thực nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát loa? A Khối mạch khuếch đại công suất B Khối mạch tiền khuếch đại C Khối mạch âm sắc D Khối mạch khuếch đại trung gian Các khối máy thu hình gồm: A khối B khối C 7khối D khối Chọn đáp án khái niệm hệ thống điện quốc gia A Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện hộ tiêu thụ điện toàn quốc B Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện hộ tiêu thụ điện miền Bắc C Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện hộ tiêu thụ điện miền Trung D Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện, hộ tiêu thụ điện miền Nam Lưới điện quốc gia có chức năng: A Hạ áp B Gồm: đường dây dẫn, trạm điện liên kết lại C Làm tăng áp D Truyền tải phân phối điện từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ Lưới điện truyền tải có cấp điện áp A 60KV B 35KV C 66KV D 22KV Chức lưới điện quốc gia là: A Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến lưới điện B Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến nơi tiêu thụ C Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm biến áp D Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm đóng cắt Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ mạng điện mà: A Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên B Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống C Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW D Công suất tiêu thụ khoảng vài kW đến vài chục kW 10 Khái niệm mạch điện xoay chiều ba pha: A Là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha tải ba pha B Là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn tải C Là mạch điện gồm nguồn tải ba pha D Là mạch điện gồm nguồn dây dẫn ba pha 11 Máy biến áp là: A Máy điện dùng biến đổi điện áp giữ nguyên tần số dòng điện B Máy điện dùng biến đổi điện áp tần số dòng điện C Máy biến đổi tần số giữ nguyên điện áp D Máy biến đổi dòng điện 12 Cách nối dây biến áp ba pha làm cho hệ số biến áp dây lớn nhất: A Nối Y/ B Nối Y/Y C Nối /Y D Nối / 13 130: Khi tải nối có dây trung tính, dây pha bị đứt điện áp đặt lên tải pha lại nào: A Khơng đổi B Giảm xuống C Tăng lên D Bằng 14 Tải ba pha gồm ba bóng đèn đèn có ghi 220V - 100W nối vào nguồn ba pha có Ud = 380v; IP Id giá trị sau đây: A IP = 0, 5A ; Id = 0,45A B IP = 0,35A ; Id = 0,45A C IP = 0,45A ; Id = 0,45A D IP = 0,75A ; Id = 0,5A 15 Tải ba pha đối xứng nối hình thì: A Id = IP ; Ud = UP C Id = IP ; Ud = UP 16 Chọn câu sai: A Nối tam giác U d  U p , nối hình I d  I p B Nối hình I d  3I p , nối tam giác U d  U p B Id = IP ; Ud = UP D Id = IP ; Ud = UP C Nối tam giác I d  3I p , cách mắc hình I d  I p D Nối hình U d  3U p , nối tam giác U d  U p 17 Động không đồng ba pha hoạt động có: A Tốc độ quay rôto nhỏ tốc độ quay từ trường B Tốc độ quay Rôto lớn tốc độ quay từ trường C Tốc độ quay rôto tốc độ quay từ trường D Tốc độ quay rôto không phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường 18 Góc lệch pha sđđ dây quấn máy biến áp ba pha là: 3 2 3 A B C D Tất sai 19 Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380 V Vậy 380V điện áp sau đây: A Điện áp dây pha dây trung tính B Điện áp điểm đầu A điểm cuối X pha C Điện áp điểm đầu A điểm trung tính O D Điện áp hai dây pha 20 Hãy giải thích nguồn điện ba pha thường được nối hình có dây trung tính ? A Tạo hai cấp điện áp khác B Thuận tiện cho việc sử dụng thiết bị điện điện C Giữ cho điện áp pha tải ổn định D Cả ba ý 21 Với tần số f = 50 Hz P = tốc độ từ trường là: A n1 = 1000 vòng/phút B n1 = 2000 vòng/phút C n1 = 1500 vòng/phút D n1 = 750 vòng/phút 22 Lõi thép máy biến áp gồm nhiều thép kỹ thuật điện mỏng, sơn cách điện, ghép chặt lại nhằm A Giảm dòng điện phu cô lõi thép B Đảm bảo độ bền cho thép C Chống rò điện từ lõi vỏ máy D Cả phương án 23 Điểm giống chủ yếu máy biến áp máy phát điện là: A Cùng máy điện xoay chiều có lõi thép dây quấn B Cùng máy điện động C Cùng máy điện tĩnh D Khi hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ lực điện từ 24 Góc lệch pha sđđ dây quấn máy biến áp ba pha là: 3 2 3 A B C D Tất sai 25 Một máy biến áp pha, pha dây quấn sơ cấp máy biến áp có 1500 vòng, dây quấn thứ cấp 50 vòng Dây quấn máy biến áp được nối theo kiểu ∆/Y o, được cấp nguồn điện pha dây có điện áp 380/220V Hệ số biến áp dây hệ số biến áp pha giá trị sau đây: A Kp=30 Kd=17,3 B Kp=17,3 Kd=30 C Kp=35 Kd=17,3 D Kp=35 Kd=17 26 Hộp đấu dây vỏ động điện xoay chiều ba pha có cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc: A Thay đổi cách đấu dây theo điện áp lưới điện B Thay đổi chiều quay động C Cả ba phương án D Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo động 27 Trên nhãn động không đồng ba pha có ghi /Y; 220V/380V; 3000 vòng/phút; cos = 1,2 đại lượng ghi sai: A Hệ số công suất B Điện áp định mức C Tốc độ quay rơto D Khơng có đại lượng ghi sai 28 Hộp đấu dây vỏ động điện xoay chiều ba pha có cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc: A Thay đổi cách đấu dây theo điện áp lưới điện B Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo động C Thay đổi chiều quay động D Thay đổi cách đấu dây theo điện áp lưới điện, cấu tạo động cơ, thay đổi chiều quay động 29 Động điện bị cháy ? A Điện áp nguồn điện cao hay thấp so với điện áp định mức động B Điện áp nguồn điện áp định mức động C Điện áp nguồn lớn điện áp định mức động 10V D Điện áp nguồn nhỏ điện áp định mức động 10V 30 Một máy biến áp pha, pha dây quấn sơ cấp máy biến áp có 1500 vòng, dây quấn thứ cấp 50 vòng Dây quấn máy biến áp được nối theo kiểu ∆/Y o, được cấp nguồn điện pha dây có điện áp 380/220V Điện áp pha điện áp dây cuộn thứ cấp giá trị sau đây: A Up2=25V, Ud2=19.5 B Up2=12,7V, Ud2=21,99V C Up2=21,99, Ud2=12,7V D Up2=19,5V, Ud2=25V ... điện pha dây có điện áp 380 /22 0V Điện áp pha điện áp dây cuộn thứ cấp giá trị sau đây: A Up2 =25 V, Ud2=19.5 B Up2 = 12, 7V, Ud2 =21 ,99V C Up2 =21 ,99, Ud2 = 12, 7V D Up2=19,5V, Ud2 =25 V ... Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo động 27 Trên nhãn động không đồng ba pha có ghi /Y; 22 0V/380V; 3000 vòng/phút; cos = 1 ,2 đại lượng ghi sai: A Hệ số công suất B Điện áp định mức C Tốc độ... pha tải ổn định D Cả ba ý 21 Với tần số f = 50 Hz P = tốc độ từ trường là: A n1 = 1000 vòng/phút B n1 = 20 00 vòng/phút C n1 = 1500 vòng/phút D n1 = 750 vòng/phút 22 Lõi thép máy biến áp gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2, Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay