Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

52 52 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:08

Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm ... Ph h p th c a ion Sm3+ th y tinh BLN :Sm3+ 24 2.1.2 Ph phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN :Sm3+ .26 ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ m ng n n BLN 28 2.2.1 Th ng pha t p BLN :Sm3+, Ce3+ ... pha t p BLN: Sm3+, Tb3+ 29 2.3 Phân tích ng c a s ng pha t p lên tính ch t quang c t 3+ hi m Sm th y tinh borate- ki m 30 2.3.1 Ph phát quang c a ion Sm3+, Ce3+ ng pha t p th y tinh. .. tính ch t quang c a ion n n th y tinh BLN Tên khóa lu n: Nghiên c u ch t quang c ng c a s ng pha t p lên tính t hi m Sm3+ th y tinh borate ki m 1 M c tiêu c a khóa lu n - Nghiên c u ph quang h
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay