Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

52 21 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:08

Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate KiềmNghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T NHIÊN TR N TH KHÓA LU N T T NGHI P NGHIÊN C U NG C A S NG PHA T P LÊN TÍNH CH T QUANG C T HI M Sm3+ TRONG TH Y TINH BORATE - KI M NGÀNH H IH M V T LÝ H o: Chính quy Khóa h c: 2013 2017 QU NG BÌNH, 2017 I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T NHIÊN TR N TH KHÓA LU N T T NGHI P NGHIÊN C U NG C A S NG PHA T P LÊN TÍNH CH T QUANG C T HI M Sm3+ TRONG TH Y TINH BORATE - KI M NGÀNH H GI IH M V T LÝ H o: Chính quy Khóa h c: 2013 2017 NG D N: PGS.TS TR N NG C QU NG BÌNH, 2017 L IC T c h t, em xin chân thành g i l i c i quý th i h c Qu ng Bình, khoa Khoa h c T ng u ki em su t trình h c t p, nghiên c u hồn thành khóa lu n c bi t, em xin bày t lòng bi PGS.TS Tr n Ng c c v n t n th y giáo ng d em, truy n t cho em nh ng ki n th c quan tr ng, s h c tinh th n h c i có cơng to l n cho s hồn thành c a khóa lu n t t nghi p cg il ic n th y giáo - Th.S Hồng S Tài, ph trách phòng thí nghi m V t lý, q th y giáo ph trách phòng thí nghi m Hóa h c ng d n t u ki n thu n l i nh t cho em q trình nghiên c u hồn thành khóa lu n Và cu i cùng, em xin g i l i c t p th l ih ng viên tinh th m V t lý K55- i thân, b n bè i h c Qu em su t trình h c t p hồn thành khóa lu n t t nghi p Kính chúc quý th n bè s c kh e thành cơng! Qu ng Bình Sinh viên Tr n Th M CL C M U NG QUAN LÝ THUY T 1.1 Hi ng phát quang 1.1.1 Khái ni m hi ng phát quang 1.1.2 Phân lo i hi ng phát quang 1.2 Tâm quang h c 1.2.1 Phân lo i tính ch t c a tâm quang h c 1.2.2 Các tâm quang h c m ng n n 1.2.3 Các tâm quang h c thu c nhóm kim lo i chuy n ti p 1.2.4 Các tâm quang h c thu t hi m (RE+) 1.2.5 Nhóm tâm màu 1.3 Lý thuy t v trình truy ng 1.3.1 Quá trình truy ng gi a tâm khác 1.3.2 Quá trình truy ng gi a tâm gi ng 12 1.4 Lý thuy t v th y tinh 14 1.4.1 Khái ni m chung v v t li u th y tinh 14 1.4.2 Các tính ch t c a th y tinh 15 t o th y tinh 17 y 17 1.5.2 - gel 18 1.6 Lý thuy t v t hi m 19 1.6.1 Khái ni m chung v t hi m 19 1.6.2 Tính ch t ng d ng c t hi m 20 1.6.3 Lý thuy t v nguyên t t hi m Sm 20 NG C A S NG PHA T P LÊN 3+ TÍNH CH T QUANG C T HI M Sm TRONG TH Y TINH BORATE-KI M 24 p Sm3+ 24 2.1.1 Ph h p th c a ion Sm3+ th y tinh BLN:Sm3+ 24 2.1.2 Ph phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN:Sm3+ .26 ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ m ng n n BLN 28 2.2.1 Th ng pha t p BLN:Sm3+, Ce3+ 28 2.2.2 Th ng pha t p BLN: Sm3+, Tb3+ 29 2.3 Phân tích ng c a s ng pha t p lên tính ch t quang c t 3+ hi m Sm th y tinh borate-ki m 30 2.3.1 Ph phát quang c a ion Sm3+, Ce3+ ng pha t p th y tinh BLN 30 2.3.2 Ph phát quang c a ion Tb3+, Sm3+ ng pha t p th y tinh BLN 31 2.4 Gi t màu 33 p ion Sm3+ 33 ng pha t p ion Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ m ng n n BLN 34 K T LU N 41 42 DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÍ HI U Các ch vi t t t LED - t phát quang (lingt-emiting diode) W-LED - t phá quang ánh sáng tr ng (white LED) RE t hi m (Rare Earth) BLN Borate-ki m (B2O3, Li2CO3, Na2CO3) CIE Gi t màu (Commisson Internationale de UV Vùng t ngo i IR Vùng h ng ngo i UV-VIS Vùng t ngo i - Kh ki n Các kí hi u E ng kích ho t G T gi T N c sóng H s gi n n nhi t STT b ng Tên b ng n t tr Trang B ng 1.1 C n c a ion RE hóa tr B ng 1.2 Các h s Baillih B ng 1.3 Các h s c B ng 2.1 c sóng (nm); s sóng (cm-1 ng v nh ph h p th c a Sm3+ (trong vùng t ngo i nhìn th y) B ng 2.2 C 16 tính h s gi n n nhi t phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN 16 25 ng 31 ng 32 pha t p Sm3+, Ce3+ B ng 2.3 phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN pha t p Sm3+, Tb3+ B ng 2.4 T màu (x,y,z) t l R/G/B c a th 3+ Sm ,Ce3+ ng pha t p 36 B ng 2.5 T màu (x,y,z) t l R/G/B c a th 3+ Sm ,Tb3+ ng pha t p 40 DANH M C HÌNH NH STT hình Tên hình Trang Hình 1.1 Q trình kích thích Hình 1.2 S truy 10 Hình 1.3 S ng gi a tâm S A có kho ng cách R tách m ng c a ion 22 t hi m Hình 1.4 Hình 2.1 23 Ph h p th c a ion Sm3+ th y tinh borate kim lo i ki m 24 vùng t ngo i - nhìn th y ng c a ion Sm3+ chuy n d i h p th Hình 2.2 Gi Hình 2.3 Ph quang phát quang c a ion Sm3+ thu tinh 25 26 BLN:1.0Sm3+ ng c a ion Sm3+ chuy n d i b c x Hình 2.4 27 Hình 2.5 Ph h p th c a ion Sm3+ Ce3+ th y tinh BLN 28 Hình 2.6 Ph phát quang c a Sm3+, Ce3+ 29 ng pha t p th y tinh BLN Hình 2.7 Ph phát quang c a Tb3+ Sm3+ ng pha t p th y tinh 29 BLN Hình 2.8 Ph phát quang c a Sm3+, Ce3+ ng pha t p th y tinh 30 BLN Hình 2.9 v in Hình 2.10 ng pha t p Tb3+, Sm3+ Ph phát quang c a h th 0,75Tb3+,xSm3+ (x = 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75) ng pha t p Tb3+ , Sm3+ Ph phát quang c a h th v in 31 32 1Sm3+ yTb3+ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5) Hình 2.11 T màu CIE c a th p Sm3+ 33 Hình 2.12 T màu CIE c a th ng pha t p Ce3+ Sm3+ 35 Hình 2.13 T màu CIE c a th y tinh BLN:0,75Tb3+,xSm3+ 38 Hình 2.14 T màu CIE c a th y tinh BLN:1Sm3+ Tb3+ (y = 0,5; 0,75; 39 1; 1,25) ph thu c n t p Sm3+ M Hi ng U ng phát quang t t hi m (rare-earth: RE) m t c quan tâm nghiên c u ng d ng th c t c a v t li u quang chi u sáng, khu c tìm ki m v t li u cho linh ki n quang ngu n sáng ho ng vùng ánh sáng nhìn th y (white LED) v i yêu c u ngày cao v s ng r c quan tâm nghiên c Th y tinh lo i v t li u d ch t o, d t o dáng, d pha t p ch t v i n u ch nh thành ph n, d bi n thiên m t d i r ng, d thu m u kh i Vì v y th y tinh l a ch u cho nghiên c Th y tinh borate - ki m (BLN) th y tinh oxit tính ch ch y th c bi t c su t hi m cao t hi th s c c nghiên c u nhi u nh t s m nóng ng pha t hi m th y tinh borate - ki m s gây t ng c t ng lên tính ch t quang c a ng tr c ti phát quang ph màu V i m c tiêu ch t o v t li u cho ngu n sáng LED tr ng, vi c nghiên c u công ngh , thành ph n t l t p t ng nh t cho công vi c Vì v y chúng tơi l a ch n h v t li u th y tinh borate - ki m pha t p ion t hi phát tri n nghiên c u cho khóa lu n Samarium (Sm) m t s nguyên t t hi m tiêu bi u Trong tr ng thái ion hoá tr (Sm3+ i l p 4f5 h p ch ng không l c che ch n b i hai l p b c 5s2 5p6, v nguyên t l p 4f) b t hi m khác, d ch chuy n c ng c ng tinh th m ng n n n t quang h c (thu c ng pha t p v i Cerium (Ce) ph h p th c a Sm3+ n m vùng b c x c a Ce3+ Vì v y, s phát quang c a Sm3+ s có nhi ch i Trong khóa lu n này, l a t hi m Sm3+ nghiên c u ng c a trình pha t p lên tính ch t quang c a ion n n th y tinh BLN Tên khóa lu n: Nghiên c u ch t quang c ng c a s ng pha t p lên tính t hi m Sm3+ th y tinh borate ki m 1 M c tiêu c a khóa lu n - Nghiên c u ph quang h c: ph h p th , ph phát quang, t t hi m Sm3+ th y tinh borate - ki m ng pha t p - Nghiên c u gi t màu ng pha t p t hi m Sm3+ th y tinh borate - ki m m vi nghiên c u Th c hi n nghiên c n h v t li u ch t o, c th nghiên c u tính ch t quang h c c a s ng pha t p lên tính ch t quang c t hi m Sm3+ th y tinh borate - ki m u S d nghiên c u lí thuy th c nghi m vi c: Nghiên c u tính ch t quang c a v t li u thông qua ph h p th , ph quang phát quang gi t màu c a m u v t li u N i dung nghiên c u - Nghiên c u tính ch t quang c a v t li u ch th , phát quang ) Nghiên c u trình truy u ch nh n t hi m Sm3+ (h p ng gi a ion t pha t p nghiên c u v gi t v t li u có hi u su t phát quang t màu nh m t o c vùng ph (vùng ánh sáng tr ng) -T ph u, vi t báo cáo, t ch c seminar v k t qu nghiên c u, tính ch t quang c a m u ch t o C u trúc c a khóa lu n Ngồi ph n m u, k t lu n, danh m c hình nh, b ng bi u, tài li u tham kh o c u trúc c a khóa lu n g m : 1: T ng quan lý thuy t 2: Phân tích c ng c a s t hi m Sm3+ th y tinh borate ng pha t p lên tính ch t quang ki m m c 7F5 l p 4f có ngu n g c t không m ng c n, d i ph có ngu n g c t 487nm ng c n K t qu cho th y h th y tinh t n t i lo i tâm phát quang Tb3+ Sm3+ s phát quang c c l p v i ng pha t p Sm3+ Tb3+ t ng h p hai b c x B c x c a th n m vùng ánh sáng tr ng (t 2.3 Phân tích - cam ng c a s n màu vàng - xanh cây) ng pha t p lên tính ch t quang c a ion t hi m Sm3+ th y tinh borate-ki m 2.3.1 Ph phát quang c a ion Sm3+, Ce3+ ng pha t p th y tinh BLN Hình 2.8 ph quang phát quang c a h th y tinh BLN Sm3+ nhi phòng v ng pha t p Ce3+ c sóng kích thích 350 nm Hình 2.8 Ph phát quang c a Sm3+, Ce3+ theo n ng pha t p th y tinh BLN mol Ta th y r ng d i phát quang t 375 nm - 500 nm v i c a chuy n d i 4f - 5d c a ion Ce3+ i n d i c a electron t tr ng thái kích thích 5d1 (2D3/2, 2D5/2) v tr 430 nm n 4f1(2F5/2, F7/2) D i phát x t 500nm - 710nm c a ion Sm3+ v i v ch h cho chuy n d i b c x t F9/2 Hj (j=5/2, 7/2, 9/2, 11/2, 13/2 15/2) K t qu cho th y h th y tinh t n t i lo i tâm phát quang Ce3+ Sm3+ s phát quang c a tâm ph thu c l n 30 phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN B ng 2.2: C ng pha t p Sm3+, Ce3+ phát quang M u T l nh nh nh BLN:0.5Ce3+, 0.25Sm3+ 6,5.103 12,2.103 4,7.103 1,4:2,6:1 BLN:0.5Ce3+, 0.5Sm3+ 8,6.103 16,4.103 8,5.103 1:1,9:1 BLN:0.5Ce3+, 0.75Sm3+ 11.103 21,7.103 9,3.103 1,2:2,3:1 BLN:0.5Ce3+, 1.0Sm3+ 12.103 24,8.103 10,1.103 1,2:2,5:1 phát quang c a ion Sm3+ t c sóng 562 nm, phát quang c a ion Sm3+ thay 599nm, 646 nm Theo b ng 2.2, ta th i theo n pha t p có m u Xét theo t l nh, th y r ng có s truy ng không gi ng nhau, ph thu c vào s chuy n d i c phát quang m nh nh t BLN:0.5Ce3+, 1.0Sm3+ Tôi cho r BLN Sm3+, Ce3+ in ây t l t ng pha t p ng pha t p th y tinh BLN Sm3+ ng pha t p Tb3+, Hình 2.9 mơ t ph phát quang c a h th Sm3+ v i n m u pha t p Sm3+ có m u 2.3.2 Ph phát quang c a ion Tb3+, Sm3+ * Theo n phát quang t i 0,75Tb3+,xSm3+ (x = 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75) Hìnhphát 2.9.quang P Tb3+, 720 Sm3+n Ph c a ion Sm3+ g m d i phát x (t 550 nm Ph phát quang c a ion Sm3+ g m d i phát x (t 550 nm c 3+ a ion Sm , d i phát x ng v 720 nm) c n t t m c 4G5/2 xu ng m c 6Hx gi i phóng b i q trình h i ph c c 31 ch chuy n 4G5/2 nh t V trí xu t hi n c H7/2 l n i b c x c a ion Sm3+ không ch u s ng t ph c a Tb3+ phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN B ng 2.3: C ng pha t p Sm3+, Tb3+ theo n Sm3+ phát quang M u nh nh nh BLN:0.75Tb3+, 1Sm3+ 1,4.105 3,0.105 1,2.105 BLN:0.75Tb3+, 1.25Sm3+ 1,2.105 2,5.105 0,9.105 BLN:0.75Tb3+, 0.75Sm3+ 0,9.105 2,1.105 0,7.105 BLN:0.75Tb3+, 1.5Sm3+ 0,8.105 1,7.105 0,6.105 BLN:0.75Tb3+, 1.75Sm3+ 0,6.105 1,5.105 0,5.105 phát quang c a ion Sm3+ t Xé phát quang c a ion Sm3+ thay 599nm, 646 nm b ng 2.3 Ta th i theo n c sóng 562 nm, pha t p có m u Th y r nh nh t m u BLN:0.75Tb3+, 1Sm3+ Tôi cho r ng pha t p BLN Sm3+, Tb3+ t phát quang t i in l pha t p Sm3+ có m u *Theo n Tb3+ ng pha t p Tb3+, Hình 2.10 mơ t ph phát quang c a h th Sm3+ v i n 1Sm3+yTb3+ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5) 3+ Hình 2.10 1Sm3+yTb3+ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5) 32 , Sm3+ 3+ 3+ 5 D4 7 D4 Fj (j = 3; 4; F5 i b c x c a ion Tb3+ khơng ch u s V trí xu t hi n c ph c a Sm3+ ng t 3+ 599nm, 646 nm có giá K t qu cho th y h th y tinh t n t i lo i tâm phát quang Tb3+ Sm3+ s phát quang c 2.4 Gi t c l p v i màu p ion Sm3+ 2.4.1 Hình 2.11 t p Sm3+ ph màu CIE c a th y tinh t p Sm3+ có m t m u Ta th y r ng to thu c n b cx c tính tốn cho giá tr ng v i n x y màu c a t p 0.1, 0.25, 0.5, 1.0 2.0%mol, ph n m vùng ánh sáng màu thu c r t l c a d i phát quang Hình 2.11 T 599 nm màu CIE c a th ph thu c n t p Sm3+ có m t m u 33 ph p Sm3+ 2.4.2 T ng pha t p ion Sm3+ ng pha t p Ce3+ Sm3+ màu CIE c a th a) 0,5Sm3+;0,25Ce3+ Coordinates x, y, z x = 0.4480194 y = 0.3106484 z = 0.2413322 **************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 110 Index B = 113 b) 0,5Sm3+;0,5Ce3+ Coordinates x, y, z x = 0.3016092 y = 0.1898899 z = 0.5085008 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 168 Index G = 101 Index B = 255 c) 0,5Sm3+;0,75Ce3+ Coordinates x, y, z x = 0.3188755 y = 0.2041311 z = 0.4769933 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 197 Index G = 111 Index B = 255 34 d) 0,5Sm3+;1.0Ce3+ Coordinates x, y, z x = 0.3436592 y = 0.2245726 z = 0.4317682 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 243 Index G = 127 Index B = 255 e) 0,5Sm3+;1.25Ce3+ Coordinates x, y, z x = 0.3802192 y = 0.2547272 z = 0.3650536 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 122 Index B = 199 Hình 2.12 T Hình 2.12 a, b, c, d, e t thu c n ng pha t p Ce3+ Sm3+ màu CIE c a th màu CIE c a th y tinh BLN: Sm3+,Ce3+ ph t p Ce3+ có m t m u T i giá tr x = 0.25, ch y u ánh Ce3+ có giá tr c ch y u ánh Ce3+ có giá tr Ce3+ lên giá tr x =1.25 ta th 35 nv B ng 2.4: T màu (x,y,z) t l R/G/B c a th y tinh ng pha t p Sm3+,Ce3+ Ký hi u m u 3+ 3+ BLN:0.5Sm , 0.25Ce 3+ 3+ BLN:0.5Sm , 0.5Ce 3+ 3+ BLN:0.5Sm , 0.75Ce 3+ 3+ BLN:0.5Sm , 1.0Ce 3+ 3+ BLN:0.5Sm , 1.25Ce x y z R G B R:G:B 0.4480194 0.3106484 0.2413322 255 110 113 2:1:1 0.3016092 0.1898899 0.5085008 168 101 255 1,6:1:2,5 0.3188755 0.2041311 0.4769933 197 111 255 1,8:1:2,3 0.3436592 0.2245726 0.4317682 243 127 255 2:1:2 0.3802192 0.2547272 0.3650536 255 122 199 2,1:1:1,6 c bi t t l t ng ng v i t l màu Red:Green:Blue 255:255:255 Theo b ng 2.4, n n ng pha t p Ce3+ có m t m u, ta th y r ng màu c a b c x cho th y n ng t ct l b cx tr ng pha t p 0,5 %mol Sm3+ %mol Ce3+ v i t l R:G:B 2:1:2 Tôi cho r ng ây n t u ng pha t p BLN: Sm3+,Ce3+ th y tinh ng pha t p Ce3+ Sm3+ b c x y k t qu cho th y v t li c kích thích m t cách hi u qu b i ánh sáng t ngo i ho c t ngo i g n, r t thích h k thu t chi u sáng hi n th T màu CIE c a th *Theo n ch t ng s d ng c bi t ng pha t p Tb3+ Sm3+ Sm3+ a)0,75Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4289773 y = 0.5041797 z = 0.0668430 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 244 Index B = 46 36 b)1Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4158147 y = 0.5121400 z = 0.0720453 **************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 243 Index G = 255 Index B = 50 c)1,25Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4028999 y = 0.5199504 z = 0.0771497 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 220 Index G = 255 Index B = 51 d)1,5Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.3904318 y = 0.5274906 z = 0.0820776 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 200 Index G = 255 Index B = 52 37 e)1,75Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.3785819 y = 0.5346570 z = 0.0867611 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 181 Index G = 255 Index B = 54 ,75Tb3+,xSm3+ Hình 2.13 3+ (x = 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75 Sm3+ gi in Sm3+ n màu có s Sm3+ ti p t màu xa v trí t ng n n 1,75 %mol Có th th y hình 2.13b t x = 0.4158147; y = 0.5121400 ng v i Sm3+ có n *Theo n i, c th : n %mol t v trí t t t t có t 1%mol Tb3+ a)1Sm3+;0,5Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4636074 y = 0.4832368 z = 0.0531559 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 194 Index B = 33 38 b)1Sm3+;0,75Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4479204 y = 0.4927236 z = 0.0573559 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 215 Index B = 38 c)1,0Sm3+;1,0Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4758702 y = 0.4758207 z = 0.0483091 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 180 Index B = 29 d)1Sm3+;1,25Tb3+ Coordinates x, y, z x = 0.4966470 y = 0.4632557 z = 0.0400973 *************** Color RGB (Red, Green, Blue) Index R = 255 Index G = 158 Index B = 23 1Sm3+yTb3+ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25) Hình 2.14 Sm3+ 39 Hình 2.14 mơ t t K in màu CIE c a th y tinh BLN:1Sm3+yTb3+ (y = 0,5; Tb3+ gi Tb3+ n t i, c th : n 0,75 %mol t Tb3+ ti p t trí t màu có s ng nv ng t n 1,5 %mol t a màu xa v trí t Có th th y hình 2.14b t 3+ ng v i Tb có n t có t x = 0.4479204; y = 0.4927236 0,75%mol ng pha t p Sm3+ Tb3+ t ng h p hai b c x B c x c a th n m vùng ánh sáng tr ng (t B ng 2.5: T - cam n màu vàng - xanh cây) màu (x,y,z) t l R/G/B c a th y tinh ng pha t p Sm3+,Tb3+ Ký hi u m u X y z R G B R:G:B BLN:0.75Tb3+, 0.75Sm3+ 0.4158147 0.5121400 0.0720453 255 244 46 6:5:1 BLN:0.75Tb3+, 1Sm3+ 0.4289773 0.5041797 0.0668430 243 255 50 5:5:1 BLN:0.75Tb3+, 1.25Sm3+ 0.4028999 0.5199504 0.0771497 220 255 51 4:5:1 BLN:0.75Tb3+, 1.5Sm3+ 0.3904318 0.5274906 0.0820776 200 255 52 4:5:1 BLN:0.75Tb3+, 1.75Sm3+ 0.3785819 0.5346570 0.0867611 181 255 54 3:5:1 BLN:1Sm3+, 0.5Tb3+ 0.4636074 0.4832368 0.0531559 255 194 33 8:6:1 BLN:1Sm3+, 0.75Tb3+ 0.4479204 0.4927236 0.0593559 255 215 38 7:6:1 BLN:1Sm3+, 1Tb3+ 0.4758702 0.4758207 0.0483091 255 180 29 9:6:1 BLN:1Sm3+, 1.25Tb3+ 0.4966470 0.4632557 0.0400973 255 158 23 11:7:1 3+ : 3+ hai - xanh 3+ , Tb3+ Do tinh Borate vàng xanh %mol Tb3+ %mol Sm3+ Tb3+ Sm3+ , 40 K T LU N V i m c tiêu c a khóa lu n: Nghiên c u ng c a s ng pha t p t hi m Sm3+ th y tinh borate - ki m sau lên tính ch t quang c trình tìm hi u nghiên c u, khóa lu n t s k t qu sau: c ph h p th ph phát quang c a ion Sm3+ p ng pha t p Tb3+,Sm3+ Ce3+, Sm3+ th ch c bi t t ph c a s Nghiên c ng pha t p m u th y tinh BLN t hi m Sm3+ m u c tính ch t quang c th ng pha t p T ng c a s c m t s tích c nh n xét v vi c ng pha t p lên tính ch t quang c t hi m Sm3+ phát quang c a ion Sm3+ th y th y tinh borate - ki m L p b ng ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ T t l cn phát quang cho hi u su t phát quang l n nh t Tìm hi u phân tích gi t màu CIE c a hai m u th y tinh ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ L p b ng t R/G/B c a th y tinh màu (x,y,z) t l ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ theo n ch t có m t m u T cn t t p t cho t l b c x thích h p cho vi c t o b c x kép (hai màu) thích h ch t t i ng s d ng k thu t chi u sáng hi n th , ng c bi t Thơng qua khóa lu n, hi t o v t li u th th c m t cách sâu s ch nghiên c u tính ch t c a v t li u c bi t c ng c lý thuy t phát quang, lý thuy t quang ph c a t hi m ph c v cho trình h c t p nghiên c u m 41 [1] Tr n Ng c, Bài gi ng Nhi t phát quangthuy t ng d ng i h c Qu ng Bình [2] Tr n Ng c (2012), Bài gi ng v lý thuy t th y tinh i h c Qu ng Bình [3] Tr n Ng c, Bài gi ng Ph hu nh quang i h c Qu ng Bình ng, (2013), Ch t o nghiên c u tính ch t quang c a th y tinh [4] Võ Vi borat kim lo i ki m pha t p Sm3+, Lu c V t lý, Vi n V t lý, Hà N i ), Lý thuy t Judd - Ofelt Quang ph v t li u [5] ch t hi m, proceedings of the 2nd international Workshop on Spectroscopy and its application - Da Nang, Viet Nam Quang ph c [6] n t v t r n, Vi n khoa h c v t li u, Hà N i [7] Ofelt G.S (1962), Intensities of crystal spectra of rate earth ions, J.Chem.Phys 37, p511 - p520 [8] T Ngoc, (2015), IJEIT, Vol 4, Issue 10, p152 - p154 [9] Nguy n M Vai trò c a tâm khuy t t t trình nhi t quang phát quang c a m t s v t li u phát quang ch hi m, Lu n án Phó Ti t c Toán - Lý, Vi n V t lý, Trung tâm Khoa h c T nhiên Công ngh Qu c gia [10]Tran Ngoc, Phan Van Do (2013), Energy transfer studies of Sm3+ ions doped borate glass, International conference Spectrocopy and applications, p287 - p292 42 L u c a riêng tơi, ng cơng b b t kì cơng trình khác Các s li u k t qu nghiên c u nêu khóa lu n trung th c Qu ng Bình Tác gi khóa lu n Tr n Th XÁC NH N C A GI NG D N (Ký, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A PH N BI N (Ký, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A PH N BI N (Ký, ghi rõ h tên) ... Ph h p th c a ion Sm3+ th y tinh BLN :Sm3+ 24 2.1.2 Ph phát quang c a ion Sm3+ th y tinh BLN :Sm3+ .26 ng pha t p Sm3+, Ce3+ Sm3+, Tb3+ m ng n n BLN 28 2.2.1 Th ng pha t p BLN :Sm3+, Ce3+ ... pha t p BLN: Sm3+, Tb3+ 29 2.3 Phân tích ng c a s ng pha t p lên tính ch t quang c t 3+ hi m Sm th y tinh borate- ki m 30 2.3.1 Ph phát quang c a ion Sm3+, Ce3+ ng pha t p th y tinh. .. tính ch t quang c a ion n n th y tinh BLN Tên khóa lu n: Nghiên c u ch t quang c ng c a s ng pha t p lên tính t hi m Sm3+ th y tinh borate ki m 1 M c tiêu c a khóa lu n - Nghiên c u ph quang h
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp lên tính chất quang của ion đất hiếm Sm3+ trong thuỷ tinh Borate Kiềm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay