Loi giai chi tiet de minh hoa mon tieng anh nam 2018

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:08

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2018 Thực hiện: Ban Chuyên môn Tuyensinh247.com Mã đề: 001 Question Question Question Question Question A D B C D Question 11 Question 12 Question 13 Question 14 Question 15 B B A B B Question 21 Question 22 Question 23 Question 24 Question 25 B B A C C Question 31 Question 32 Question 33 Question 34 Question 35 B A A D B Question 41 Question 42 Question 43 Question 44 Question 45 A A B C A Question B Question 16 A Question 26 B Question 36 C Question 46 B Question Question Question Question 10 A B B C Question 17 Question 18 Question 19 Question 20 D A B A Question 27 Question 28 Question 29 Question 30 C A C D Question 37 Question 38 Question 39 Question 40 A D C B Question 47 Question 48 Question 49 Question 50 B B C D Question Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: legal /ˈliːɡl/ diverse /daɪˈvɜːs/ polite /pəˈlaɪt/ complete /kəmˈpliːt/ Câu A trọng âm lại trọng âm Đáp án: A Question Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: interview /ˈɪntəvjuː/ compliment /ˈkɒmplɪmənt/ sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/ represent /ˌreprɪˈzent/ Câu D trọng âm lại trọng âm Đáp án: D Question Kiến thức: Cách phát âm “-oo” Giải thích: mood /muːd/ flood /flʌd/ spoon /spuːn/ moon /muːn/ Phần gạch chân câu B phát âm /ʌ/ lại /uː/ Đáp án: B Question Kiến thức: Cách phát âm “-s” Giải thích: “-s” phát âm là: - /s/ âm tận trước /p/, /k/, /f/, /θ/ >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! - /z/ tận nguyên âm phụ âm lại listen /ˈlɪsn/ review /rɪˈvjuː/ protect /prəˈtekt/ enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ Phần gạch chân câu C phát âm /s/ lại phát âm /z/ Đáp án: C Question Kiến thức: Câu điều kiện loại Giải thích: Câu điều kiện loại để diễn tả điều khơng có thật If + S + Ved/ V2, S + would/ could + Vo Tạm dịch: Nếu anh trẻ hơn, anh tham gia thi chạy chuyên nghiệp Đáp án: D Question Kiến thức: Sự hòa hợp q khứ đơn q khứ hồn thành Giải thích: Cấu trúc S + had Ved/ V3 before S + Ved/ V2 Tạm dịch: Những đứa trẻ ngủ trước bố mẹ chúng làm Đáp án: B Question Kiến thức: Dạng động từ sau “refuse” Giải thích: Cấu trúc refuse + to Vo Tạm dịch: Linda từ chối tham gia vào buổi biểu diễn âm nhạc cố bị ốm Đáp án: A Question Kiến thức: Câu hỏi Giải thích: Cấu trúc câu hỏi S + V (phủ định), trợ động từ + S (khẳng định)? Trong mệnh đề đầu có “little” mang nghĩa phủ định Tạm dịch: Nhiều tháng khu vực có mưa, khơng? Đáp án: B Question Kiến thức: Động từ khuyết thiếu Giải thích: Động từ khuyết thiếu dùng diễn tả khả xảy khứ must have had: có lẽ có should have had: nên có needn’t have had: khơng cần có mightn’t have had: khơng thể có Tạm dịch: David bị trục xuất visa hết hạn Anh nên làm giấy thông hành (visa) Đáp án: B Question 10 Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ Giải thích: Khi câu có chủ ngữ (The proposal ) động từ (has received) động từ phía sau chủ ngữ mệnh đề quan hệ Tạm dịch: Bản kiến nghị mà nhà môi trường đề xuất trồng nhiều nhận chấp thuận từ ủy ban Câu đầy đủ: The proposal which was suggested by the environmentalists to grow more trees has received approval from the council >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! => Rút gọn lại: The proposal suggested by the environmentalists to grow more trees has received approval from the council Đáp án: C Question 11 Kiến thức: Từ loại Giải thích: Sau tính từ sở hữu (their) cần danh từ creative (a): sáng tạo creativity (n): sáng tạo create (v): sáng tạo creatively (adv): cách sáng tạo Tạm dịch: Việc học dựa dự án cung cấp hội tuyệt vời cho học sinh phát triển sáng tạo chúng Đáp án: B Question 12 Kiến thức: Sự kết hợp từ, cụm từ Giải thích: Cụm từ have influence on : có ảnh hưởng đến Tạm dịch: Những phim bạo lực có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em Đáp án: B Question 13 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: receptive (a): dễ tiếp thu acceptable (a): chấp nhận permissive (a): cho phép, chấp nhận applicable (a): áp dụng Tạm dịch: Một nhà lãnh đạo giỏi không nên bảo thủ, mà thay vào tiếp thu ý tưởng Đáp án: A Question 14 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: Light-hearted (a): dễ tính, hoạt bát Like-minded (a): tư tưởng, ý kiến Even-handed (a): công bằng, không thiên vị Open-minded (a): cởi mở Tạm dịch: Những người có ý kiến người có sở thích, đam mê, hay quan điểm Đáp án: B Question 15 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: devoted to (v): cống hiến, tận tụy added (v) sth to sth: thêm vào committed (v): cam kết, thừa nhận admitted (v): thừa nhận Tạm dịch: Đứa bé khơng có khó khăn đọc thơ; thằng bé thuộc lòng (ghi nhớ đầu) Đáp án: B Question 16 Kiến thức: Cụm động từ Giải thích: looked up = (of business, somebody’s situation, etc.) to become better: trở nên tốt đẹp gone on: tiếp tục >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! taken up: bắt đầu turned on: bật lên Tạm dịch: Sau tổn thương thất bại, việc cuối tốt đẹp với Todd anh vào vòng chung kết trận đấu Đáp án: A Question 17 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: daunting (a): làm chán nản interesting (a): thú vị memorable (a): dễ nhớ, đáng nhớ serious (a): nghiêm trọng depressing (a): chán nản => daunting = depressing Tạm dịch: Những ngày đại học dễ gây chán nản, với kiên trì thái độ tích cực, tân sinh viên sớm thích nghi với mơi trường Đáp án: D Question 18 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: jeopardize: nguy hiểm, hủy hoại harm to: gây hại cho give rise to: làm tăng set fire to: đốt lửa make way for: nhường chỗ cho => jeopardize = harm to Tạm dịch: Nạn phá rừng gây nguy hiểm nghiêm trọng đến môi trường sống nhiều loài khu vực Đáp án: A Question 19 Kiến thức: Từ trái nghĩa Giải thích: penalized: phạt punished: bị trừng phạt motivated: động viên rewarded: khen thưởng discouraged: nản lòng => penalized >< rewarded Tạm dịch: Trong kiểm tra viết này, thí sinh khơng bị phạt lỗi nhỏ Đáp án: B Question 20 Kiến thức: Từ trái nghĩa Giải thích: >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! bury the hatchet: giảng hòa become enemies: trở thành kẻ thù give up weapons: bỏ vũ khí become friends: trở thành bạn reach an agreement: thỏa thuận => bury the hatchet >< become enemies Tạm dịch: Sau xung đột kéo dài họ giải quyết, hai gia đình định giảng hòa Đáp án: A Question 21 Kiến thức: Ngơn ngữ giao tiếp Giải thích: John: Bạn có muốn uống sau học khơng ? Mary: Vâng, tơi thích Đáp án: B Question 22 Kiến thức: Ngơn ngữ giao tiếp Giải thích: Cấu trúc câu: there is/ it is / it is doubtless + no doubt + that … Khơng nghi ngờ Paul Daisy thảo luận sống tương lai Paul: Tôi tin du lịch không gian trở nên hợp lý với nhiều người tương lai Daisy: Khơng nghi ngờ điều Đáp án: B Question 23 Kiến thức: Từ vựng prolong (v): kéo dài (thời gian) stretch (v) : duỗi lengthen (v): làm dài expand (v): mở rộng To prolong our lives: kéo dài thời gian sống Đáp án: A Question 24 Kiến thức: Giới từ Giải thích: Cụm từ: concentrated on sth: tập trung vào việc Tạm dịch: Việc nghiên cứu tập trung vào môi trường xã hội… Đáp án: C >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! Question 25 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: expectancy (n): triển vọng insurance: bảo hiểm assurance: bảo đảm expectation: mong đợi Cụm từ: life expectancy: tuổi thọ Đáp án: C Question 26 Kiến thức: Đại từ quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ đứng sau giới từ 'to' thường thay cho từ đóng vai trò tân ngữ => whom Đáp án: B Question 27 C Kiến thức: Liên từ Giải thích: Otherwise: Mặt khác Moreover: Hơn For example: Ví dụ However: Tuy nhiên Tạm dịch: Sự căng thẳng xu hướng suy thoái giảm hành vi tổn hại đến sức khỏe, chẳng hạn hút thuốc uống rượu bia, xảy thường xuyên Hơn nữa, mạng lưới hỗ trợ chúng tôi, thời điểm tai họa nói riêng, nâng cao tâm trạng cảm xúc giá trị thân đưa chiến lược hữu ích để đối phó với thử thách cá nhân khó khăn Đáp án: C Dịch đọc: Những người bạn tốt Các nhà tâm lý học từ lâu biết có tập hợp bạn bè yêu quý quan trọng phúc lợi tinh thần Một nghiên cứu gần nhà nghiên cứu Úc kết luận bạn bè giúp kéo dài tuổi thọ Nghiên cứu tập trung môi trường xã hội, sức khỏe lối sống nói chung 1.477 người 70 tuổi Người tham gia hỏi liên hệ với người bạn, trẻ nhỏ, người thân người quen Các nhà nghiên cứu ngạc nhiên biết tình bạn kéo di tuổi thọ tuyệt tiếp xúc với trẻ nhỏ mói quan hệ khác Lợi ích người bạn chuyển tới thành phố khác độc lập yếu tố tình hình kinh tế xã hội, sức khỏe lối sống Theo nhà khoa học, khả >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! có mối quan hệ với người, với người mà có ảnh hưởng quan trọng tích cực đến sức khỏe thể chất tinh thần.Sự căng thẳng xu hướng suy thoái giảm hành vi tổn hại đến sức khỏe, chẳng hạn hút thuốc uống rượu bia, xảy thường xuyên Hơn nữa, mạng lưới hỗ trợ chúng tôi, thời điểm tai họa nói riêng, nâng cao tâm trạng cảm xúc giá trị thân đưa chiến lược hữu ích để đối phó với thử thách cá nhân khó khăn Question 28 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Nội dung văn gì? A Các loại sách khác C Đọc cách rèn luyện não B Các cách đọc khác D Đọc sách hoạt động thú vị Thông tin: The pleasure derived from this activity is common to all kinds of reading But different types of books give us different types of pleasure Tạm dịch: Niềm vui bắt nguồn từ hoạt động thuộc tất cách đọc sách Nhưng loại sách khác cho niềm vui khác Đáp án: A Question 29 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Theo đoạn 1, điều sau KHƠNG đúng? A Người bình thường nghĩ triết học khoa học khó B Đọc tốn học giải trí tinh thần cho nhà toán học C Các nhà triết học nhà khoa học không đọc cho vui D Một người tiên tiến thích đọc sách nhiều Thông tin: The ordinary man may think that subjects like philosophy or science are very difficult and that if philosophers and scientists read these subjects, it is not for pleasure But this is not true Tạm dịch: Người bình thường nghĩ chủ đề triết học khoa học khó khăn với triết gia nhà khoa học, đọc sách để vui Nhưng điều không Đáp án: C Question 30 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! Kiến thức: Từ vựng Giải thích: derived: nhận được, lấy bought: mua differed: khác obtained: thu được, đạt established: thành lập => derived = obtained Đáp án: D Question 31 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Từ "nó"trong đoạn thay cho: A sống C Một hội B Thế giới D Một niềm vui Thông tin: Novels contain pictures of imaginary people in imaginary situations, and give us an opportunity of escaping into a new world very much like our world and yet different from it Tạm dịch: Tiểu thuyết tranh người tưởng tượng tình tưởng tượng, cho hội để thoát vào giới giống giới nơi khác giới Đáp án: B Question 32 Kiến thức: Từ vựng Giải thích: immense: rộng lớn, tốt great: tốt, tuyệt vời personal: cá nhân limited: giới hạn controlled: kiếm soát Đáp án: A Question 33 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Theo đoạn văn, sách du lịch, tiểu sử hồi ký _ >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! A Những tiểu thuyết tuyệt vời C Ít phổ biến tiểu thuyết B Những câu chuyện kể nơi tiếng D Có giá trị tiểu thuyết Thơng tin: Some of these books are as wonderful as novels, and they have an added value that they are true Tạm dịch: Một số sách tuyệt vời tiểu thuyết, chúng dần tăng giá trị thực Đáp án: A Question 34 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Theo đoạn 4, ý sau hấp dẫn với người yêu sách? A Một nghề nghiệp hàng ngày C Xứ sở thần tiên B Một người đàn ơng có học thức thơng thường D Một sách u thích Thơng tin: To book-lovers, nothing is more fascinating than a favorite book Tạm dịch: Với người u sách, khơng có hấp dẫn sách yêu thích Đáp án: D Question 35 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Đoạn văn chủ yếu thảo luận điều gì? A Bản chất giáo dục toàn giới thời đại B Hệ thống giáo dục đại học Pháp Đức C Nguồn gốc hệ thống giáo dục đại học Châu Âu D Ảnh hưởng Pháp Đức hệ thống giáo dục nước khác Đáp án: B Question 36 Kiến thức: Đoc hiểu, từ vựng Giải thích: Từ “uniformity” đoạn gần nghãi với _ uniformity (n): thống discrepancy (n): khác biệt proximity (n): trạng thái gần similarity (n): tương đồng uniqueness (n): độc đáo => uniformity= similarity >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! Dẫn chứng: The uniformity in curriculum throughout the country leaves each university with little to distinguish itself Hence, many students prefer to go to Paris, where there are better accommodations and more cultural amenities for them Đáp án: C Question 37 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Từ "their" đoạn đề cập đến. _ A trường học C kiểm tra B trường đại học D chi nhánh Dẫn chứng: Most of these schools are not affiliated with the universities, although they too recruit their students by giving competitive examinations to candidates Đáp án: A Question 38 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Câu sau học vị tú tài Pháp KHÔNG nêu đoạn 3? A Hầu hết số họ liên kết với trường đại học B Họ có tiếng đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật tiên tiến C Bằng cấp họ công nhận tốt cấp trường đại học D Họ cung cấp chỗ tốt tiện nghi so với trường đại học Dẫn chứng: Another difference is the existence in France of prestigious higher educational institutions known as grandes écoles, which provide advanced professional and technical training Most of these schools are not affiliated with the universities, although they too recruit their students by giving competitive examinations to candidates The grandes écoles provide rigorous training in all branches of applied science and technology, and their diplomas have a somewhat higher standing than the ordinary licence Đáp án: D Question 39 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Theo đoạn văn, hiệu trưởng trường đại học khu vực Đức bầu 10 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! 10 A nhân viên trường đại học C quan chức phủ khu vực B quan chức phủ quốc gia D nhân viên trường đại học khác Dẫn chứng: In Germany, the regional universities have autonomy in determining their curriculum under the direction of rectors elected from within Đáp án: C Question 40 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Theo đoạn 4, điều làm cho sinh viên Đức theo học trường đại học khác thời gian học đại học? A Đội ngũ trường đại học trở nên linh động bận rộn B Các chương trình đào tạo trường đại học mang lại tính linh hoạt tự lựa chọn cao C Học phí học đại học giữ mức hợp lý cho tất học sinh D Yêu cầu nhập học trường đại học Đức khơng đòi hỏi nhiều Dẫn chứng: his high degree of mobility means that schemes of study and examination are marked by a freedom and individuality unknown in France Đáp án: B Question 41 Kiến thức: Đọc hiểu, từ vựng Giải thích: Từ "emblem" đoạn cuối có nghĩa gần với _ Emblem (n): biểu tương, tượng trưng A Các đại diện C Cấu trúc B Các hướng D Các đại biểu  emblem = representative Dẫn chứng: The German were the first to stress the importance of universities as research facilities, and they also created a sense of them as emblems of a national mind Đáp án: A Question 42 Kiến thức: Đọc hiểu Giải thích: Câu sau suy từ đoạn văn? 11 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! 11 A Học Pháp Đức lựa chọn tốt cho người lứa tuổi quốc tịch B Thông thường phải nhiều thời gian để hồn thành khóa học đại học Pháp Đức C Các trường đại học Đức quản lý hiệu trường đại học Pháp D Mức độ phân cấp giáo dục đại học Đức lớn so với Pháp Đáp án: A Dịch đọc Hệ thống giáo dục bậc cao có nguồn gốc châu Âu vào thời Trung Cổ trường đại học thành lập Trong thời đại, chất giáo dục đại học giới, xét mức độ đó, xác định hình mẫu nước có tính ảnh hưởng Pháp Đức Cả Pháp Đức có hệ thống giáo dục bậc cao quan nhà nước quản lý Yêu cầu đầu vào cho sinh viên tương tự hai nước Ở Pháp, kiểm tra gọi học vị tú tài đưa kết thúc chương trình trung học Giáo dục đại học Pháp miễn phí mở cửa cho tất sinh viên vượt qua học vị tú tài Vượt qua kỳ thi cho phép học sinh tiếp tục học cao ba bốn năm đạt đại học gọi chứng Pháp Tuy nhiên, có khác biệt hai hệ thống hai quốc gia Các khu học Pháp, gọi học viện, đạo Hiệu trưởng, người định phủ quốc gia phụ trách trường đại học quận Sự thống chương trình giảng dạy nước khiến cho trường đại học có điểm khác biệt Do đó, nhiều sinh viên thích đến Paris, nơi có chỗ tốt tiện nghi văn hóa cho họ Một điểm khác biệt Pháp, tồn sở giáo dục đại học có uy tín biết đến trường, cung cấp đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật tiên tiến Hầu hết trường không liên kết với trường đại học, họ tuyển sinh viên họ cách cho thi cử cạnh tranh ứng cử viên Họ đào tạo chặt chẽ tất ngành khoa học ứng dụng công nghệ, cấp họ có chỗ đứng cao so với chứng thông thường Ở Đức, trường đại học khu vực có quyền tự chủ việc xác định chương trình giảng dạy họ đạo hiệu trưởng bầu khu vực Sinh viên Đức thay đổi trường đại học theo sở thích mạnh trường đại học Thật vậy, lẽ tất yếu sinh viên tham dự hai, ba, chí bốn trường đại học khác q trình học đại học họ, đa số giáo sư trường đại học cụ thể dạy bốn năm trường khác Mức độ linh động cao có nghĩa đề án nghiên cứu kiểm tra đánh dấu tự cá nhân, điều mà không xuất Pháp Pháp Đức ảnh hưởng lớn đến hệ thống giáo dục đại học giới Người Pháp, thông qua ảnh hưởng thuộc địa nhà truyền giáo, giới thiệu nhiều khía cạnh hệ thống họ tới nước khác Người Đức người nhấn mạnh tầm quan trọng trường đại học sở nghiên cứu, họ tạo nên nhận thức chúng biểu tượng tâm hồn dân tộc Question 43 12 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! 12 Kiến thức: Chia động từ Giải thích: Each of…: mỗi/… => động từ sau chia số were => was Tạm dịch: Mọi thành viên lớp giáo viên chủ nhiệm mời đến dự bữa tiệc Đáp án: B Question 44 Kiến thức: Đại từ quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ “when” dùng để thay cho cụm trạng ngữ thời gian that => when Tạm dịch: Theo lịch sử vận hội Châu Á lần thứ tổ chức Nhật Bản mà quần vơt, bóng bàn khúc cầu bổ sung Đáp án: C Question 45 Kiến thức: Cấu trúc câu Giải thích: Although/ Though +S+V…= In spite of/ Despite +N/V-ing…: … formally => they were formally Tạm dịch: Mặc dù họ bạn thân, họ lại trowtr nên xa lạ với số hiểu lầm đáng tiếc Đáp án: A Question 46 Kiến thức: Câu đồng nghĩa Giải thích: Harry khơng hút thuốc A Harry hút thuốc nhiều C Harry không hút nhiều thuốc B Harry hút nhiều thuốc D Harry hút nhiều thuốc 13 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! 13 Đáp án: B Question 47 Kiến thức: Câu đồng nghĩa Giải thích: “ Tớ gọi cho cậu tớ đến sân bay.”, cậu nói với tơi A Cậu ta phản đối việc gọi cho cậu ta đến sân bay B Cậu ta hứa gọi cho cậu ta đến sân bay C Cậu ta phủ nhận việc gọi cho cậu ta đến sân bay D Cậu ta nhắc nhở gọi cho cậu cậu ta đến sân bay Đáp án: B Question 48 Kiến thức: Câu đồng nghĩa Giải thích: Mọi người nghĩ tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố gia tăng số lượng xe tư nhân A Tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố phải chịu trách nhiệm cho gia tăng số lượng xe tư nhân B Số lượng ngày tăng xe ô tô tư nhân cho tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố C Sự gia tăng số lượng xe tư nhân tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố D Tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố cho làm tăng số lượng xe tư nhân Đáp án: B Question 49 Kiến thức: Nối câu Giải thích: Cơ gái trẻ có nhiều kinh nghiệm vè điều dưỡng Cơ làm tình nguyện viên bệnh viện nhiều năm A Trước làm tình nguyện viên bệnh viện nhiều năm, bé có kinh nghiệm điều dưỡng B Dù làm việc tình nguyện viên bệnh viện nhiều năm, gái trẻ có nhiều kinh nghiệm điều dưỡng C Đã làm tình nguyện viên bệnh viện nhiều năm, bé có kinh nghiệm điều dưỡng D Với nhiều kinh nghiệm điều dưỡng, gái trẻ làm việc tình nguyện viên bệnh viện nhiều năm Đáp án: C Question 50 Kiến thức: Nối câu Giải thích: Hardly…when …= No sooner …than…: khi…thì… Peter nói với chúng tơi việc anh rời trường Cậu làm điều cậu đến buổi họp A Chỉ sau rời khỏi trường, Peter báo cho biết cậu đến buổihọp B Mãi Peter nói với chúng tơi rời khỏi trường đến họp C Ngay Peter thông báo với việc cậu ta rời trường cậu ta đến dự buổi họp D Ngay Peter tới dự buổi họp cậu nói với chúng tơi việc cậuta rời khỏi trường Đáp án: D ... Giải thích: Light-hearted (a): dễ tính, hoạt bát Like-minded (a): tư tưởng, ý kiến Even-handed (a): công bằng, không thiên vị Open-minded (a): cởi mở Tạm dịch: Những người có ý kiến người có... triết học khoa học khó khăn với triết gia nhà khoa học, đọc sách để vui Nhưng điều không Đáp án: C Question 30 >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh - Sử... known as grandes écoles, which provide advanced professional and technical training Most of these schools are not affiliated with the universities, although they too recruit their students by giving
- Xem thêm -

Xem thêm: Loi giai chi tiet de minh hoa mon tieng anh nam 2018 , Loi giai chi tiet de minh hoa mon tieng anh nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay