Thế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh (Khóa luận tốt nghiệp)

84 19 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:06

Thế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật ÁnhThế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh L IC hồn thành khóa lu n này, v i tình c m chân thành em xin trân tr ng c i h c Qu ng Bình, gi n tình gi ng d m Ti u h c - M m ng viên, khích l t p, nghiên c u Em xin g i l i c ng d n gi ng viên - TS Nguy n Th hoàn thành khóa lu n Xin c u ki em trình h c nhi ng viên em g o em trình nghiên c u Xin c ng viên ng h em su t th i gian h c t p, nghiên c u hồn thành khóa lu n u ki n v th c nghiên c u c a b n thân h n ch nên khóa lu n khơng tránh kh ki u sót, r a q th y, giáo b c hoàn ch Xin chân thành c Qu ng Bình, ngày 30 tháng Tác gi ng Th Thu i c ý L u c a tơi th c hi s ng d n c a gi ng viên i TS Nguy n Th Nga Các tài li u, nh ng nh n nh khóa lu n hồn tồn trung th c Tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v n i dung khoa h c c a cơng trình Qu ng Bình, ngày 30 thán Tác gi khóa lu n ng Th Thu ii M CL C L IC i L ii M C L C iii DANH M C B NG KÍ HI U v PH N M U 1 Lí ch tài L ch s nghiên c u v M u ng ph m vi nghiên c u 5 Nhi m v u tài C u trúc c tài N I D NG V C THI U NHI VÀ TÁC GI NGUY N NH T ÁNH c thi u nhi 1.1.1 Khái ni m mc c thi u nhi Vi t Nam 1.1.3 Q trính hình thành, phát tri n c c thi u nhi Vi t Nam 11 1.2 Nhân v c th gi i nhân v t 16 1.2.1 Nhân v c 16 1.2.2 Th gi i nhân v t 17 1.3 Nguy n Nh t Ánh a thi u nhi 18 1.3.1 Cu i s nghi p 18 1.3.2 m sáng tác c a Nguy n Nh t Ánh 24 1.3.3 Tác ph m Kính v n hoa 27 GI I NHÂN V T TU M KÍNH V N HOA C A NGUY N NH T ÁNH 35 2.1 Tên g i tu 35 2.1.1 Tên khai sinh 35 2.1.2 Tên ng 36 2.2 Tính cách tu 38 iii 2.2.1 H n nhiên, sáng, giàu lòng nhân 38 2.2.2 ng, t ch 40 2.2.3 V a tr v i l n 43 2.2.4 Nhi u t t x u 46 2.3 ng tu 47 2.3.1 ng t phát 48 2.3.2 ng mang tính ch 49 2.4 N i tâm tu 50 2.4.1 N i tâm b c phát 51 2.4.2 N i tâm có chi u sâu 52 , GI U TU TRONG TÁC PH M KÍNH V N HOA C A NGUY N NH T ÁNH 56 3.1 Không gian tu 56 3.1.1 ng h c 56 3.1.2 59 3.1.3 62 3.2 Ngôn ng nhân v t tu 65 3.2.1 Ngôn ng i tho i 65 3.2.2 Ngôn ng c tho i 68 3.3 Gi u tu 70 3.3.1 Gi u h n nhiên 71 3.3.2 Gi u tr 74 K T LU N 76 TÀI LI U THAM KH O 78 iv DANH M C B NG KÍ HI U Kí hi u Chú gi i [27;tr18] Trích d n t tài li u tham kh o 27 trang 18 v PH N M U Lí Thi u nhi m n hình thành phát tri n nhân cách mang tính ng cu im d c thi u nhi m t công vi i B i v y giáo i v i s hình thành phát tri n nhân cách c a l a tu i c thi u k XX m i xu t hi n th u tác gi , tác ph m o b ng, Ph m H Gi i, Thy Ng c, Tr ng, Nguy n Nh t Ánh, Nguy n Ng c Thu n Qua nh y cu c s ng v c tái hi u, màu s c kì n th gi i c a nh ng câu chuy n c tích c m t b u tr m áp V i nh cho tr c vi t tài c c kì quan tr ng Tác ph c có tác d ng giáo d c r t l n vi c hình thành nhân cách, tâm h n tr , có v trí quan tr ng trình d y h c riêng giáo d c tr trình ti ng Vi t ti u h Vi t Nam th gi ti p nh n c ng tác ph cd ng tác ph m tr n v n ho n c a tác gi u mang phong cách tr p v i tâm lí c gi nh tu i nh m giáo d c cho em nh ng giá tr nhân ng thi ph Ti u h c nói c thi u nhi v p, nh ng hi u bi t v xã h i Tác n v i em tr c ti p (khi em t h c), v a gián ti p, tích c c: thơng qua vai trò trung gian, qua s g i ý, g i m c m t nh ng công c ng d n, c thi giáo d ng h c, l p h ng Ti u h c c bi t v i s ng c ng i s d n d t c a giáo v n, công c nh n th c, v ng th a a nh c gi c bi t h c sinh Trong s tác gi i vi t cho thi u nhi n i b t nh t tác gi Nguy n Nh t Ánh Nguy n Nh t Ánh m tân không ng ng v m i n l c cách thu t M i tác ph m c a ông u mang t i m t ng m i m c V i gi c nh nhàng ngh thu t phân tích tâm lý sâu s c nh th c s h p d a ông t ng tr c gi không ch tr em mà c v i nh Nguy n Nh t Ánh th u hi u tâm lí tr t cách tinh t phong c a ông nh c gi c m th y vui v , g sót nh c tác ph m S r t thi u n b truy n Kính v n hoa n Nguy n Nh t Ánh mà không k B truy n Kính v n hoa thành cơng l n c a tác gi v i vi c xây d ng th gi i nhân v s v tu i c t, ch y u nhân v t tr ng T p truy nh i s ng c a em v i nhi u hoàn c Nguy n Nh t Ánh i tâm lí c a l a tu i m i l n m t cách không th tinh t Nghiên c u v tác gi Nguy n Nh t Ánh tác ph m c n u cơng trình l n nh Chúng tơi xu t phát t tình u m n tr khâm ph a tác gi , yêu thích nh ng sáng tác c quy tài Th gi i tu nh l a ch Nguy n Nh t Ánh m Kính v n hoa c a nghiên c u nh ng ti p c n m i, góc nhìn m i v th gi i tu l cc c Vi t c vi t cho thi u nhi nói riêng Trong trình nghiên c c ti p xúc, tham kh o m t s tài li u sau: Tên tu i c a Nguy n Nh t Ánh m t lo t tác ph m c a ông xu t hi n nhi u báo, t cu n sách nghiên c u v n t , c thi u nhi Vi tài li u không tr c ti c h t tính ch tài li c nh ng uv n ph m mang c thi u nhi, s c thi u nhi t cơng trình Vi t Nam hai tác gi Vân Thanh Nguyên An biên so n Hai tác gi t m gi i thi u m t lo t vi t v c thi u nhi Vi có nhi u c a tác gi B Qu c n Nguy n Nh t Ánh tác ph m c a ơng Kính v n hoa vi t cho thi nh H c h t, ph i k n cơng trình Truy n a nhà phê bình Lã Th B c Lý Tác gi i m i quan ni m v i m xây d ng nhân v t, gi n ngh thu hàng lo t thông tin, hàng lo t s u tr n thu ki n n i ti p xoay quanh nhân v y cá tính s ng cá tính khơng b c l ng m mà t bi u hi n b ng ngôn ng ng h t s c s ng ng Vân Thanh, nhà nghiên c c thi u nhi, T Truy n c a Nguy n Nh t Ánh có kh t ng nh tình c m n ng h u c a tác gi i v i l a tu i tr tôn tr ph i ch ib i tu ng thành, Nguy n Nh ng bi t bao gian lao, v t v anh l i không h t v l a tu i này, ng chua chát, m a mai, oán h i Anh mu n truy n cho em lòng tin vào cu c s ng ngh l tm tin yêu cu c s ng ngh l c tính t Lòng p c a thi u n Nh t Ánh truy n t i qua câu chuy n c a m t cách g i thi u nhi nh t Tác gi hi n m i quan tâm c a v i Nguy n Nh t Ánh tác ph m c a ông qua cơng trình Th gi i ngh thu t truy n Nguy n Nh t Ánh (Lu c Ng Vi t Nam hi ih c m Hà N hi u th gi i ngh thu t truy n Nguy n Nh m ngh thu t truy n Nguy n Nh t Ánh, ngh thu t xây d v t, ngh thu t t ch c c t truy n, v ng nhân th i gian không gian ngh thu t tác ph m truy n c a Nguy n Nh t Ánh Lu m truy n Nguy n Nh t Ánh Th y, chuyên ngành Lí lu a h c viên Bùi Th Thu i h c Khoa h c xã h i nhân c chuyên ngành lí lu cb iv y lí lu n ti mà tác gi Nguy n Nh t Ánh t ng sáng tác c a i b t lên nh m l n c a truy n Nguy n Nh t Ánh Bên c nh n ph m trên, vi t v Nguy n Nh t Ánh tác ph m c a ơng xu t hi ng, Ti n phong ch nh t, Ti n phong, Tu i tr , Sài Gòn gi ng, M p chí Th gi i m i, Ki n th t n nt i phóng online, Vietnamnet, t v b truy n Kính v n hoaKính v n hoa - Phép l gi ng ng, Tu ngh s 23 ngày 8/6/1996); Kính v nh (nhi u tác gi , ng, 2005) , Nguy n Nh t Ánh Kính v n hoa nhà xu t b Liên, Báo Ti Nhà n Quang L p nh n xét v tác ph m c a Nguy n Nh t Ánh Có th nói m i cu n sách c a Nguy n báo Tu i tr Nh i chuy n tàu v tu u toa, m i toa m i b t ng m i thú v m i háo h c m i say mê, làm ta b c ng i l tu a Nguy n Nh t l n, tin m i l n Nguy n Nh khó lòng b qua m t t T nh l c anh háo h á, nh hi ng n Nh y s quan tâm c iv in tl c gi , gi i n Nh t Ánh không h nh C ng hi n c a c thi u nhi v Vì v y cơng trình nghiên c u v Nguy n Nh t Ánh v Khóa lu [18;tr1] i nh ng cơng trình nghiên c u cơng phu c a tác gi nghiên c i ta iv p t c c th c hi n quan tr ng cho n c thi u nhi nói chung th h tr Vi t Nam nói riêng - Kh a Nguy n Nh t Ánh n c vi t cho thi - Tìm hi c Vi t Nam nói chung m n i b t c a th gi i nhân v t tu m Kính v n hoa c a Nguy n Nh t Ánh - Tìm hi u m t s c s c ngh thu t th hi n th gi i tu ph m Kính v n hoa c a Nguy n Nh t Ánh m Kính v n tài t p trung vào vi c tìm hi u th gi i tu hoa c a Nguy n Nh t Ánh tài: B truy n Kính v n hoa c a tác gi Nguy n Nh t Ánh (Nhà Ph xu t b ng, 2005) Ngồi khóa lu n tham kh o thêm m t s tác ph m khác c a nhà t s tài li u tham kh o, vi t internet trình th c hi n tài v i m o s so sánh c n thi t t o s tài, d n ch ng minh ch ng Trong ph m vi có h n c a m t khóa lu n, tơi t p trung nghiên c u nh ng n - Khái quát v - c thi u nhi tác gi Nguy n Nh t Ánh c lí lu n v nhân v - Khai thác th gi i tu ng tâm h n tr cách thâm nh c th gi i nhân v t Kính v n hoa làm n i b t lên s phong , cách kh c h i s ng c a th gi i tu ng, n i tâm, th a tác gi a hoa cà phê, nghe ti ng su i ch ng c câu cá b t c ao Các nhân v t tu i t c Nguy n Nh t Ánh th vào m t không gian t thú v b ích Qua nh nh ng chuy n du l ch v i nh u bí n, kì thú h p d n nhân v t tu i c th a s d nd hi n Nguy n Nh c v v i tu suy ng m, c m nh n khám phá Ngôn ng nhân v t m n quan tr c nhà d ng nh m th hi n cu c s ng cá tính nhân v t Trong tác ph m, nhà cá th hóa ngơn ng nhân v t b ng nhi u cách: nh n m câu, ghép t , l t c bi t c a nhân v t, cho nhân v t l p l i nh ng t , câu mà nhân v t thích nói k c t ngo i qu c t r214] Ngôn ng nhân v t m t ph n vơ quan tr ng góp ph n bi u hi n tính cách nhân v o h p d n cho tác ph m Trong Kính v n hoa, em tu hi n l i nói Ngơn t dung d , d hi thâm ý, th hi n s h n nhiên, nhí nh nh tâm h n tr nh ng câu chuy nói, truy n Nguy n Nh t Ánh c k v i th ngơn ng l kì, dí d l , khó hi u Truy n Nguy n Nh t Ánh thu hút t t c m xa i m t ph n ngôn ng tr Trong nhi u tác ph m, ngôn ng truy n k th ngôn ng c a tr con, mà iv i l n ngơn ng tr Kính v n hoa có th chia thành hai lo i ngôn Ngôn ng nhân v t tu ng : ngôn ng c tho t th ngo i ng i tho i Là phát ngôn tr c ti p mang tính cá th hóa cao c a nhân v t Qua nh ng l i tho i có th hi u, n m b nhân v t Trong Kính v n hoa c tâm lý, tính cách c a m i i tho i chi m t l l n, l 65 i k chuy n ch mang tính ch t d n chuy n h i tho i vi c phát tri n c t truy n, chi ph i di n bi n c a chuy n rõ Nh i tho i (trò chuy n, bàn b c, cãi c ) c a c u h c trò h nên s c h p d c c a tác ph m Dí d n làm ic n Nguy n Nh t Ánh khơng h suy gi m tính giáo d c, m t nh ng y u t quan tr ng làm nên giá tr th t s c a truy n thi u nhi B ng nh ng n h c dành cho tr v c th hi n sáng rõ qua nh v t Ngôn ng tr c th hi n sinh ho t c a b n tr , nh ng cu c giao ti xã h c th hi n h ng i tho i i s ng ng, nhà a n h i tho i tính ch a l i k , l i bình lu ng t ng cách em s d ng bi n pháp tu t c bi t so sánh, n d , nhân hoá l nhi a nhân c b t qua s k t h i tho i nhân v Chuy tung n: i qu ng chân lên u Th y B i Linh ch u lép, l n t i: - d ch n tù tì, Lan Ki ch ng th làm m i tháng b n n i! - N i! -B n, nghe v y li n nghinh m t cãi l i - Khơng n i! - Có h c d n làm khơng n i có! H i qu n nghi - H c d h c gi i! B i Linh không ch u thua: - C l p có th khơng làm n Ki u ch n ch c làm n i! [3;tr222] Chính cu i tho i gi a Lâm B i Linh l n lòng t c a Qúy ròm n i lên quy th cho m c M t s tranh cãi h t s c h khơng h có n ý sâu xa Qua cu c tranh cãi này, có th th m tâm lí c a tr t gi n d , h n nhiên, sáng 66 i n kì l , c i tho Thơng qua ngơn ng dung l c không ch cc t cn i c a nhân v i tho i Cô giáo Trinh c, gi a H nh Quý t ng th y: - Quý Long có bi t t i sáng cô Trinh trông r u r u v y khơng? Q ròm nh ch mép: - Ch c t - duyên! Nh H t - Có H nh vơ dun có Q ròm cãi l i B n ngh h c g n m t tu n, sáng m bi u vô l p, mà c mà H nh h i? Nh H n câu h i c c c c a mình, li n m m i làm hồ:- hén! [2;tr342] Trong cu i tho i nh ng l i ch c ngo o c a Quý ròm v s bò viên c a nh H cs v t Quý ròm, s h c, tinh ngh ch c a nhân a nh H nh i tho i gi a Quý ròm em gái nh Di p: - - Q ròm nhìn em, ân c n nói Nh Di p l u:- Em no r i! n c nhìn vào chén cháo tay em, h gi ng:- No mà no! Mày m a chén mà! - y no! [4;tr126] Khi th a em gái c a b b nh c n ph i anh o g ng khuyên nh nh Di i tho i cho có th th iv ng b m c a Cách nói th hi n s quan tâm - t s trách móc nh nhàng n nhiên, ngây ngô c a nh Di p i tho i t u a c s quan tâm, lo l ng c a Quý không khác nhân v t tu c a Quý, l c b i b s c kh e, Con m ma u xìu ch ng lo! Tao v t lóe lên n Nó quay sang Ti u Long: t cách! 67 Ti u Long h i h p: - Cách gì? - H i nh H nh! Ti u Long h - m: - - Gi ng Quý ròm bí m t - tao s h i nh H nh câu th n kia! Ch c ch n bi t! Ti i kh y: - thành ph h ? - Mày ng c quá! - Q ròm nheo m t - C n qi ph i v thành ph n huy n g - há! V n tho i v cho nó! [2;tr279] Ngôn ng cu i tho i ng n g Quý ròm Ti u Long Qua nh cc a i tho c có th th nhi u chân dung v tính cách c a nhân v c thơng minh, nhanh trí, lém l nh Q m t Ti u Long ngây ngô, h n nhiên L i tho i truy n Nguy n Nh t Ánh r t t ph i th ch không th i không th nh, ng c S tung h n cu i b truy m tính cách m i nhân v t tr t tình hu ng truy n ngôn ng c Nguy n Nh t Ánh m t cách say mê c gi l n/nh i y v h n nhiên c a nhân v t L tt th c m nh n m c hi n nhiên i c có h t b t ng ng c a nhân v t nguyên nhân 3.2.2 c tho i n c hi L i phát ngơn c a nhân v t nói v mình, th hi n tr c ti p trình tâm lý, n i tâm, mô ph ng c m xúc, i dòng ch y tr c ti p c a Vi c dùng th c tho i n i tâm m kh c h a tính cách nhân v t Vì v n ph i có s am hi u sâu s c quy lu t phát tri n tâm lý c c tho i n i tâm, nhân v t có d p b c l nh ng góc khu t th m kín c s c h u hi u ng, ph c t p, th nên th i s ng tâm h n, nhân v t tr nên c th y c b n ch t, th gi i tâm h n, trí tu nh ng di n bi n tâm lí c a nhân v t 68 c tho ng xu t hi n nhân v t mâu thu n v i hoàn c nh Nh ng ti ng nói bên nhân v t, nh u nhân v tình hu ng c th l thu c tàng hình M nh l i h t c Quý ròm bí m t ch i c chanh xá x Sau u ng tr m l thu c, c nên gi ng, qu trêu tr c ông anh bà ch n chu c gi i thoát cho Mèo Con Cu i cùng, t r i, ch ng có th thu c tàng b y tàng hình v l , M nh h t ho ng hình s t! Ch tồn b a thơi! Hố t t c nh ng trò tồn gi v Anh Q gi v tàng hình Anh Long ch H nh gi v ph ho R i m i i gi v b quên l thu c t ut i cho u ng thu c xong, ơng anh bà ch l i gi v khơng nhìn th m nh m i nh a anh ch [3;tr508] Lúc l a M x u h khơng mu n nói cho bi t Trong t p thi s H ng ru cl H tt a u tay c a c ch c l c ý xá ng gian nan v t v th c! V y mà nh H nh d a mu n phát s t! Con nh m ng có ng vi i s c nh nh H nh không ph it n làu bàu n a c th m trách móc c i v i nh H nh hù d a Trong t p Theo d , Khi th y b n c a th ng Tùng mang nh ng M nh th m nh : - B n h c trò chi c c thành ph l n c có khác! - C p sách c n M nh mê t i c p s thêu góc, trơng vơ s m t chi c c p gi ng h ng Ngày mai s kêu anh Quý ch ym c T i b n l p th y ôm chi c c p c g i lé m t! T bám ri t l chi c c p sách có thêu hình u M nh n ch 69 n câu chuy n c a b n Quý ròm n a chi c c th y M nh r t thích n có m khoe v i b n bè Khi th y Hi u b t g p nh ng dòng ch nh b ng, th y li n g n d trêu ch c T n t quét d y gi n d Ch m ph i ánh m t c a th y, Lâm tác gi c a hình v bôi bác v b ng t nguy n r u xu ng, gu! Khi nhân lúc th y nói b chuy n v i th ng T n, n u v ch y lên lau b ng có ph i m i chuy êm xi r i kh , th ph mu n [3;tr141] trách móc b n thân, khơng làm ði u ðó s m hõn S sám h i c a Lâm phù h p v i tâm lí m t m t c u h c sinh làm vi c x u b t g p ánh m t gi n d c a th y Lúc c t gi ch y riêng Hi ng li c b a ng i g n y l n m p máy mơi tính h i nh ng r i cu i m ch t mi ng Bi t h i bây gi ? Ch ng l h i t i b a Hi n Hòa khơng b ch y? H i t i b a Hi n Hòa khơng b t tai? H i t i ng quân b a Hi h i Hi n Hòa Nh ? Cu ng khơng mh Hi n Hòa s bu n! Hôm qua mèo b c t tai, ch c Hi -tin th y tiu ngh ng lòng tr c n Ch c Hi n Hòa khơng mu n mèo b c t m t tai r i b c t thêm m t tai n a Vì v y mà Hi n Hòa b m b ng ng Hi n Hòa hèn hi n hòa ghê! gi i thích cho vi c Hi n Hòa khơng b ch y nghe hát h v ng Hi c tho i n ng c m m tâm h n c a tr M c dù Kính v n hoa xu t hi n nh ng l n giúp Nguy n Nh t Ánh khám nhân v t T c tho i n c chi u sâu bên c a c có th hi u sâu s c toàn di n v b n ch t, tâm h n nh ng di n bi n tâm lý c a nhân v t 3.3 70 Theo cu n T n thu t ng c Gi cc , tình c m, l p i v i hi l c miêu t th hi n i tên, dùng t , s c m th xa g u tình c m, cách , thành kính hay su ng sã,ng i ca hay châm bi m [14;tr134] Gi u m t y u t n c a phong cách ngh thu t M t nhà c m t gi nh n th y chi c có th , v th ng ngôn ng , c m h ng sáng t o c Gi i ngh u m t nh n tr ng tâm nghiên c u v ngh thu t t s c a tác ph Gi c u y g n li n v s u ng tình hay ph b tg pm tc mh tâm tr ng c a tác gi Nó b c l i r t rõ ràng Chính v y, o sâu s c c k , t c m nh n hoàn toàn thu c v c m nh n khác nhau, có th khơng c th c a tác ph m c, m i có m t u c m xúc cho riêng mình, thu c v Kính v n hoa c a Nguy n Nh t Ánh có kh tình c m n ng h u c a tác gi i v i em ib i m i l a tu yêu quý tôn tr ng Nguy n Nh t Ánh cho nh ng h c gi n d , sâu l ng b ng nh ng hình m t gi t chút vui nh n, b ng nh sáng Xen gi a nh ng l i k mang nhìn tr ng tr nh tr ng c m th tác ph m, v ti p c n th gi i tr m tâm sinh lý l a tu i t nh ng sân Kính v n hoa Ch t h n nhiên c c miêu t b ng gi ng h n nhiên ng ng c th hi n qua nh ng chi ti t, hình nh, qua c l p l i nhi u l n tác ph chi ti t c c am v s ng Mèo Con tin ng m t cách h n nhiên vào vi c gi i thích a ba nó, th y bu n m 71 o Th n Tiên tít ngồi xa, gi a bi c y k hoa d th o, su i làm b ng s a, b ng bánh nh ng ng n núi toàn kem [3;497] Và nh i t t s m mu v ih c th cv i t t, v o Th n Tiên khơng có m t Chính M chung ch c ch ] Thuy n c a ba m gi a bi ] V y mà cho Mèo Con trú n phòng mình, khơng mu n x u h n u b n Q ròm l thu c tàng hình phát giác ra, M nh l i h m t ch t c chanh xá x Sau u ng tr m l thu c, c i vơ hình chu c Q ròm bí trò nh ng, qu trêu tr c ông anh bà ch n c gi i thoát cho Mèo Con Cu i cùng, b y tàng hình v l , M nh h t ho ch t r i, ch ng có th thu c tàng hình s t! Ch tồn b a thơi! Hố t t c nh ng trò tồn gi v Anh Quý gi v tàng hình Anh Long ch H nh gi v ph ho R im i gi v b quên l thu ut u ng thu c xong, ông anh bà ch l i gi ] Qua gi nhiên, ngây ngơ c a m khơng nhìn th y u c a M nh c m nh a tr tin vào nh Quà t ng ba l n m t câu chuy nhiên B ng gi v i cho c s h n c ch ng ki n c k ch y u b ng gi ng uh n u này, tác gi miêu t xác s h n h ng c a nhân v t nhà Tùng nhà c t t, vi nh n quà tro c ng h n nhiên l i k v chuy n vi Tùng k ng m th chuy a r i c làm sao, ngoan ngoãn l i ba m , l i dì Khuê ch H nà m l m, t i s ơng già Noel h t nh ng chuy n t t c a T u bi n m t vài chuy n Ch ng h n t t i bi ng, th c tình Tùng c kh c ph ] 72 t qu ch c Gi ng h n nhiên th s m l i miêu t tâm tr ng h i h ông già Noel không nh a Tùng n lo khơng rõ ơng già Noel có bi t chuy n chúa bi ng nhác hay khơng Tùng c tình khơng nh u t vi ym i vi c nhà cho ch H nh Khi nghe b o ông già Noel không thích nh ng tr i, Tùng lo ngáy Nó nh d c , s n sang n im tr i [8;tr118] Cái ch t h c b c l l sún v chuy n không bao gi g p ông già Noel: - !- Tùng c n môi ông già Noel không mu n tr trơng th y Bao gi ơng t m ib u t ng quà - Ch c th ! i cho cg u có l ơng y s b n tr qu y r y Tr chúa l n x n N c ông y, th th n ng tình: - L n a! Th y b n nhanh nh u ph ho nh - th , hai ơng nhóc thi lên án tr con, quên m nhí nh Gi ng h n nhiên ng tốt lên t ng chung c a toàn b câu chuy Cháu c a bà, Ti s o nhân t o m tay, h n nhiên khoe v i bà s o bé l m l trúng s i di n viên bà khơng nh ] ; Trúng s i có hồn c c, c ng ti n c nh m l c; C xe ng a k bí, c nhóm cho bao k ho ch khơng th c hi Q ròm bí m t o di n Lê Hồng, b n c a ba nh H Có th nói, gi u h n nhiên ng t nh ng y u t giúp cho Nguy n Nh t Ánh l t t xác tâm tính c a b n tr th gi i tr t ng l ch t h n nhiên ng m vào t ng câu nói, ng chi ti t, hình nh s ki 73 p ng, t ch c không m n n h u v n r t tr m i nhân v t Xen gi a gi u h n nhiên, ng ng gi u tr Khơng ph i có nh nh nh c th hi n qua cách nói chuy n: L n Ti u Long không S tr l nh u n a Mà th dài: - Nó thích m t g u bông! - G u bông? - Q ròm tròn xoe m t t kính ! - Gi ng Ti u Long bu n bu n - Nó thích g u bơng bày c a hàng Sao Mai! Quý ròm ch p m t: - Nh Oanh b o v i mày v y h ? - Nó khơng b cv ng h i tao o g u v n n m t kính, m ng l m, m c dù bi t ch ng bao gi c g u ng bu n lây n i bu n c a b n, gi ng Ti u Long v n tr m tr m: - T y ơm chi c g i, n ng n u "Ng g u ngoan c a ch ", tao bu n không ch c Vì v y tao quy t tâm ki m ti n mua g u cho nó, s m t t Tao s nh m g ub [1;tr20] Ti u Long tr bi t nh Oanh r t thích g ng th c Ti u Long bu n khơng mu n làm n a Su t ngày có th c g u bơng Tình c m anh em nhà Ti u Long th t i ph i ghen t a em c a b c mang m t v m t Nh H nh Ti u bu n cách nói chuy n v i b n bè mang b m t tr Long t t nhiên khơng rõ s tình Th y Q ròm vô l p ng i m i l n, Ti u Long ng th h ? Quý ròm v n không t i th ng T ng, ch bu n i: - B a mày không h Ti u Long r :- ! Th y Quý ròm v uv i i, Ti u Long l i nói:- Hay mày i t i th - Tao ch thích c ! - Q ròm t nhiên cáu k nh - Tao ch thích ng ng c a Quý 74 a em gái c a Gi ròm lo l c có th c m nh yv m tm c tâm tr ng, th s quan tâm em gái c a Quý ròm ng khuyên Hi ng m n Hòa quay l i Nó nhìn ng l p l i i nh ng khơng nói Hi n Hào l u: - Hi n Hòa thích ng kh i gi Hi hát n ng kh t s p s Nh ng Hi l t nhìn c a s , gi ng th ng tr i ng c - ng vào tai Nó l i ng c ng nói gì, làm Hi n Hòa v n ng i tr ng Ch ng nói không Gi ng r t lo l ng, không bi Hi u c a Hi n Hòa n n x y b n c a Còn ng có tâm tr c ng Nó bu i nh u ng ng n hoàn c nh c y m Kính v n u th gi i tu hoa c a Nguy n Nh t Ánh thông qua y u t n: không gian tu ng gi c hoàn thi n nhân cách c ng, u tu c nhà i ng khơng gian g n bó g nh t v i thi u v nh ng k ni m kh g n li n v i nh u nh hay k ni m khó quên Sau cùng, lý gi i ngôn ng c a nhân v t v i hai d ng th c tho am i hàng ngày c a chúng d ng gi , ngôn c nh a tr i tho i c bi u hi n qua l i nói c nói Cách u h n nhiên tr y màu s c 75 o m t th gi i tu K T LU N c thi u nhi m t b ph n không th tách r i c a n t c M i sau phát tri n mu c dân ph c thi c cho n n i dung l n hình th c th hi n T s c dân t c c v ng c a ch th thi u nhi Vi t Nam phát tri n v i s phong phú v c tài, th lo i phong cách ngh thu t Nguy n Nh t Ánh m t bút n i b t n i Vi n n t cho thi u nhi có nhi tb c thi u u sách nh t Vi t Nam th ng kê s ng sách mà tác gi nhi u v s ng, tác ph m c a Nguy n Nh t Ánh nh c bi t s t t i s k l c Không ch nc ob c nhi u gi i c ng t bút l c a Nguy n Nh t v i tr v trí c a m c iv a tr t a tu nh ng tri th ct pt tc u bí n, chia s b n bè Nguy n Nh m t i trái tim tu i trái tim c a nh ng ng c m, chân thành Tác ph m Kính i t ng tr nh b ng m v n hoa c a Nguy n Nh t Ánh b sách dài k u tiên vi t v i s ng sinh ho t thi u nhi Vi t Nam M i câu chuy n tác ph m mang tính ch t hài c k v nh ng câu chuy n vui bu n gi i h c trò c nh ng h c cu c s ng sâu s Nguy n Nh t c a mình, ơng nhìn cu c s ng v i m t tâm h n tr o c a m a tr o m t th gi i tu i y màu s c, h p d n Qua vi c miêu t tên g tâm tu nhiên, v i v mu n c n Nh ng n i y nh p tinh ch t c a tâm h n th gi i tr i gi ig i v i loài v nb c 76 n p c a tình yêu gi a Nguy n Nh ng không gian tu em m i quan h v ngôn ng gi n bó ch t ch v i ng ,b n bè xã h i, v i i tho i g n li n v i ngôn ng b c l th gi i n i tâm bên u s k t h p gi a h n nhiên s tr y màu s m ib vui v , s o m t th gi i tu i c l c vào th gi i tu y p ti u c m th y i l c quan gi n ph i r n c a em, c nh ng hồn c tình c m chân thành c a l a tu i thi u nhi Nguy n Nh s ng v i c m xúc tu v t tr c m nh v c s ng t nhân cách, m t cá nhân môi t xã h i, ch u s ng nhi i nhân ng, ng, nhi u chi u S c m nh n mang màu s c sáng, h m c a tr em vi t Vì th , Kính v n hoa vi t v tu i h n ph m t l a tu i c th M i m t th h u có th c gi cs g pg , u, say mê nh M c dù b , nh ng ý ki t nhi u c g ng nh c r t nhi u s giúp i gian kh tài ch c ch n s có nhi u h n ch , thi u sót Hi v ng r phát tri tài chi ti t hồn thi 77 a b n thân có h n TÀI LI U THAM KH O 1.Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p 1), ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p 4), ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p 5), ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p 7), ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p ng, H Nguy n Nh t Ánh (2012), Kính V n Hoa (T p 9), ng, H i Qu 10 Nguy n Nh t Ánh (2005), ng, T Tr 11 Nguy n Nh t Ánh (2002), M t bi c, Nxb Tr , H nh , Nxb Tr , H 12 Nguy n Nh t Ánh (2002), n (2005), D y h c tác ph Nxb Giáo d c, Hà N c dành cho thi u nhi, t) 14 Lê Th Di p (2014), Lu u nhi c a Nguy n Ng c Thu c Vi t Nam 15 Lê Bá Hán (2000) T n thu t ng c i h c Qu c gia, Hà N i ng (Ch biên) (1998), Tâm lí h c l a tu i tâm lí h ph m, Nxb Giáo d c, H ng (1996), Kính V n Hoa phép l gi ng, Tu n s 23 18.Nguy n Quang L p (2011), Ông bán vé v tu , NXB Tr , TP HCM Nguy n Nh t Ánh Kính V n Hoa, Báo Ti n phong u ch biên (2002), Lý lu 21 Lã Th B c Lý (2000), Truy n vi t cho thi i h c Qu c gia Hà N i 78 c, Nxb Giáo d c, Hà N i , Nxb 22 Lê Minh Qu c (1991), Nguy n Nh t Ánh Th h ng thành sau 1975, Báo Ph N s 33 23 Lê Minh Qu c biên so n (2012), Nguy n Nh t Ánh th gi i tu Hồng t bé ng (1996), Lí lu 24 Tr c, Nxb H i 25 Vân Thanh (1998), Nguy n Nh T a em, c s c thi u nhi: ghi nh n 26 Tr n Qu c Toàn (2011), Tham lu ki n ngh i H i th c TP.HCM h TP>HCM t ch c m truy n Nguy n Nh t Ánh, Lu 27 Bùi Th Thu Th y (2011), th c, chuyên ngành Lý lu h c Khoa h c Xã h c, Mã s i h c Qu c gia Hà N i 28.Vân Thanh Nguyên An biên so n (2002), h c thi u nhi Vi t Nam, Nxb T n bách khoa 29 Vi n ngôn ng h c (1992) T 30 Nhi u tác gi n Ti ng Vi t, Nxb giáo d c k XX, t p 8, Nxb, H 31 www.sggp.org.vn/giaoluutructuyen/nam2004/thang12/25161 32 https://vi-vn.facebook.com/pages/ Nguy n-Nh t-Ánh/463906520401 33.http://imgs.khuyenmai.zing.vn/files/tailieu/khoa-hoc-xa-hoi/ngon-nguhoc/giao_trinh_van_hoc_1_p2_917.pdf 79 i ... Nguy n Nh t Ánh a thi u nhi 18 1.3.1 Cu i s nghi p 18 1.3.2 m sáng tác c a Nguy n Nh t Ánh 24 1.3.3 Tác ph m Kính v n hoa 27 GI I NHÂN V T TU M KÍNH V N HOA C A NGUY... Kính v n hoa c a Nguy n Nh t Ánh m Kính v n tài t p trung vào vi c tìm hi u th gi i tu hoa c a Nguy n Nh t Ánh tài: B truy n Kính v n hoa c a tác gi Nguy n Nh t Ánh (Nhà Ph xu t b ng, 2005) Ngồi... u v tác gi Nguy n Nh t Ánh tác ph m c n u cơng trình l n nh Chúng xu t phát t tình yêu m n tr khâm ph a tác gi , yêu thích nh ng sáng tác c quy tài Th gi i tu nh l a ch Nguy n Nh t Ánh m Kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh (Khóa luận tốt nghiệp), Thế giới tuổi thơ trong tác phẩm Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay