DAP AN DE THI THPT QUOC GIA NAM 2018

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:05

OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐƯỢC BIÊN SOẠN BỞI CÔ TRANG B legal /'li:gəl/ hợp pháp, theo pháp luật diverse /dai'və:s/ gồm nhiều loại khác polite /pə'lait/ lễ phép, có lễ độ; lịch sự, lịch thiệp complete /kəm'pli:t/ đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn D interview /'intəvju: /sự gặp gỡ, gặp mặt; nói chuyện riêng Compliment/ 'kɔmplimənt /lời khen, lời ca tụng sacrifice /'sækrifais/ hy sinh represent /repri'zent/ tiêu biểu cho, tượng trưng cho B mood mu:d tâm trạng; tính khí, tâm tính, tính tình flood /flʌd/ Lũ lụt, nạn lụt spoon spu:n thìa moon /mu:n/ mặt trăng 4C Đáp án C phần gạch chân đọc “s” Các đáp án lại phần gạch chân đọc “z” 5.D Câu điều kiện loại 6B Quá khứ hoàn thành hành động xảy trước hành động khác khứ Dấu hiệu “before” 7.A Refuse to sth từ chối làm 8A Câu hỏi với there, there chuyển thành it phần hỏi Câu có little mang nghĩa phủ định nên đuôi phải mang nghĩa khẳng định 9B Should have +p2: nói việc đáng phải làm khứ Dịch: David bị trục xuất visa hạn Anh ta đáng nên hạn visa trước 10 C Rút gọn dạng bị động Dịch: Đề nghị trồng nhiều trình lên nhà mơi trường học 11.B Sau their phải cần danh từ Dịch: phương pháp học theo dự án cách tạo hội tuyệt vời cho học viên để phát triển sáng tạo họ 12 B Câu dựa vào nghĩa Dịch: Phim bạo lực có ảnh hưởng xấu đến trẻ em 13 A Receptive to sth: dễ tiếp thu Dịch Người lãnh đạo tốt người khơng bảo thủ mà dễ tiếp thu ý kiến 14.B Like-minded khuynh hướng, giống tính Light-hearted vui vẻ Open-minded cởi mở Even-handed công bằng, vô tư 15 C To commit sth to memory: ghi nhớ đó, học kĩ Dịch: Đứa trẻ khơng khó khăn đọc lại thơ Nó học kĩ 16 A To look up: củng cố, cải thiện OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ Dịch: Sau nhiều lần bị thương thất bại, thứ cuối trở nên tốt đẹp cho Todd đến vòng cuối đua 17 D Daunting = depressing chán nản 18 A jeopardize=do harn to: gây nguy hại 19 B penalize:phạt >< reward thưởng 20 A bury the hatchet làm lành>< become enermies trở thành kẻ thù 21 B Lời mời lịch thường bắt đầu would you like khơng có or 22 B There’s no doubt about that: Khơng nghi ngờ (Tỏ ý đồng tình) Dich: -Tơi nghĩ du hành không gian rẻ nhiều cho người tương lai -Khơng nghi ngờ 23.C to stretch someone’s life: sống tốt 24 C Concentrated on tập trung vào 25 C Life expectancy: tuổi thọ 26 B Từ thay tân ngữ 27 C Moreover dùng để tiếp nối ý trên, thêm vào 28 D Tồn đoạn nói đến niềm vui đọc sách “pleasure from reading” 29 C Trong câu “if philosophers and scientists read these subjects, it is not for pleasure But this is not true” 30 D Obtain: đạt Bought khứ buy: mua Establish thành lập Differ khác biệt 31 B Dựa vào ngữ cảnh: Novels contain pictures of imaginary people in imaginary situations, and give us an opportunity of escaping into a new world very much like our world and yet different from it ….cho hội để trốn vào giới giống với giới khác với 32 A Great=immense=lớn 33 C Dựa vào cụm từ “Next in order of popularity” tức loại phổ biến trước nhắc đến novels 34.D Dựa vào câu “To book-lovers, nothing is more fascinating than a favorite book.” 35 C Dựa vào câu đầu The system of higher education had its origin in Europe in the Middle Ages, when the first universities were established 36.C OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ Uniformity giống Proximity xấp xỉ Discrepancy khác Similarity giống Uniqueness đơn nhât 37.A Most of these schools are not affiliated with the universities, although they too recruit their students by giving competitive examinations to candidates Hầu hết trường không thuộc trường đại học, dù họ tuyển học sinh họ… 38.D A,B, C nhắc đến đoạn 39 A Dựa vào cụm “…selected from within” tức lựa chọn từ bên 40.B Dựa vào câu “This high degree of mobility means that schemes of study and examination are marked by a freedom and individuality unknown in France “ 41.A representative=emblem người đại diện 42 D Suy luận từ đoạn đoạn trường Đức tự định hiệu trưởng chương trình học 43 B Were sửa thành was hợp với every 44 C Sửa that thành which câu thay cho cụm từ 45 A Sửa formally (1 cách trang trọng) thành formerly (trước đây) 46 B Harry khơng hút nhiều = Harry hút nhiều 47 B “Tôi gọi cho bạn tới sân bay” nói= hứa gọi tơi tới sân bay 48 B People think that…= it is thought 49.C A,B,D không hợp thứ tự thời gian 50 D No sooner: OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thiệu: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ ... giới thi u: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thi u: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ Uniformity giống Proximity xấp xỉ Discrepancy... that…= it is thought 49.C A,B,D không hợp thứ tự thời gian 50 D No sooner: OẢI HƯƠNG FTU sưu tầm giới thi u: https://www.facebook.com/onthithptquocgiaquagmail/ ... lựa chọn từ bên 40.B Dựa vào câu “This high degree of mobility means that schemes of study and examination are marked by a freedom and individuality unknown in France “ 41.A representative=emblem
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN DE THI THPT QUOC GIA NAM 2018 , DAP AN DE THI THPT QUOC GIA NAM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay