BÀI DỰ THI LIÊN MÔN CỦA HỌC SINH ĐẠT GIẢI

25 49 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:56

... thành viên lớp 92 - Hoàng Thị Thắm - Hoàng Thị Hoài Dung b Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập thơng tin, tìm hiểu tư liệu liên quan: Tìm hiểu thơng tin qua sách báo, mạng xã hội - Thống kê: thống... biển vơ giá không vô tận * Với nhà trường: - Đưa vấn đề vào hoạt động giờ, thi tìm hiểu tìm hiểu nhận thức để nâng cao ý thức cho học sinh - Tổ chức thi tuyên truyền viên nhỏ tuổi tới địa bàn... biển vơ giá không vô tận * Với nhà trường: - Đưa vấn đề vào hoạt động giờ, thi tìm hiểu tìm hiểu nhận thức để nâng cao ý thức cho học sinh 21 - Tổ chức thi tuyên truyền viên nhỏ tuổi tới địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI DỰ THI LIÊN MÔN CỦA HỌC SINH ĐẠT GIẢI, BÀI DỰ THI LIÊN MÔN CỦA HỌC SINH ĐẠT GIẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay