Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

55 12 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:55

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng NG B NH NH TRUNG KH A LU N T T NGHI NG B NH KH A LU N T T NGHI nh Trung Chuyên ngành:Qu n l t i nguyên v ng c Anh L B nh v xu t c c gi i ph p th ch ng Nghiên c u i huy n L Thu ng cá nhân tôi, Sinh viên nh Trung M CL C PH N 1: M U 1.1 T NH C P THI T C 1.2 M T I CH NGHIÊN C U 1.3 N I DUNG NGHIÊN C U 1.4 NG NGHIÊN C U 1.5 TH I GIAN V PH M VI NGHIÊN C U 1.6 .2 PH N 2: N I DUNG 1.1 CV NGHIÊN C U .3 L LU N 1.1.1 .3 1.1.2.2 Bi u hi n bi i kh h u Vi t Nam .4 10 11 11 12 1.2 TH C TI N 13 15 2.1 M CHUNG C A V NG NGHIÊN C U 15 15 15 16 2.1.1.3 T nh h nh s d t 17 18 19 2.2 BI U HI N C A BI I KH H U T I HUY N L THU 20 2.3 TH C TR NG C A NG NH S N XU T L A B N HUY N L THU .24 24 2.3.2 Quy mô s n xu t l a b n Huy n L Thu 24 2.3.3 2.4 T L n L Thu 26 NG C A BI I KH H N HO NG S N XU T A B N HUY N L THU 27 nL Thu 27 29 30 2.5 GI I PH P TH CH NGHI V I BI I KH H U C I DÂN 32 32 33 PH N 35 3.1 K T LU N .35 3.2 KI N NGH 36 TTBQ UNDP WB ng b nh quân : DANH M C C C B NG BI U B trung b nh cho c i c a nhi v c c v ng kh h u v c B ng 2013-2015 17 B ng 2 n L Thu 19 B t B ng -2016 21 n L Thu 25 B u gi ng l a v B ng u gi ng l a H Thu 2016 27 B ng 2012-2015 28 B ng 8: T B ng 9: ng c a bi -2015 26 i kh h ng v ph t tri n c a l a29 30 DANH M C H NH NH H nh 1: B h nh ch nh huy n L Thu 15 T MT T I Kho lu n t t nghi p Nghiên c u i huy n L Thu th ch ng c th c hi n t th c t i nghiên c u c c v : - Bi u hi n c a bi ng c a bi n L Th y i kh h u t i Huy n L Thu - Th c tr ng c a ng nh s n xu t l -T L Thu ng B nh v xu t c c gi i ph p n th ng 05/2017 n i dung ch nh i kh h n ho a b n Huy n L thu ng s n xu t l a b n Huy n háp cơng trình phi cơng trình ác dân 2011 6,54 7,53 4,73 2012 7,47 8,34 6,36 2013 6,35 15,13 7,35 2014 7,44 16,57 15,30 2015 8,74 20,09 80,21 Tr m khuy th T )[13] - 2016 o ơn nên -5% Tì - C 31 - 30% Ngoài 2013, 2012 nguyên nhân 2.5 GI I PH P TH V I BI I KH H U C I DÂN 2.5 - nên t lý cho ng - - 32 - -2017 - - Nâng cao h nhãn 2.5 * Theo nghi * nâng cao giá tr -66 Trên 33 31/8 V u ki n kh h u th i ti t n ng n ng k o d i hay r t - k o d i dân c u ch nh l i th i v s n xu o th m n o gieo l th ch h p Tr nh c c hi ng th i ti t kh c nghi t n qu tr nh s n xu t *S d p phân b di n t ch canh t c theo SRI v t cao t 70 t /ha SRI) i n Thu - m 506ha i hi u qu kinh t v * c : K ãy có gió 34 PH N 3.1 K T LU N lúa g ng - Th c tr ng c a ng nh s n xu t l - Di n a b n Huy n L Thu : T Huyên L Thu - 2015 - d C n p d ng c c bi n ph p công tr nh c ng v i phi công tr nh, p d ng c c mô h nh m gi p c i thi t l a v mang l i hi u qu kinh t cao, c 35 3.2 KI N NGH lúa ngày H pT cX : H p t c x huy n t 36 [1]: Báo cáo [2] [3 [4 [5]: [6 [7 Nam [8]: [9 - 19 [10 2009, tr 3-5 [11 , trang 15 [12 trang 69 - 71 37 Nam 2005 2010 2015 38 G 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lúa Hoa màu CN NTTS 39 2005 2010 2015 o C % Mm Khơng khí 40 Có Khơng Có Có Khơng Khơng 41 42 nào? Ít o ôn thân ) 43 44 M THU 2017 45 ... nhiên, i khí quy mơ n Bình nói riêng dân hành trình Nghiên c u i huy n L Thu , Qu ng B nh v xu t c c gi i ph p th ch ng 1.2 M - CH NGHIÊN C U tình hì - Tìm hi - thích 1.3 N I DUNG NGHIÊN C U... 1.4 NG NGHIÊN C U 1.5 TH I GIAN V PH M VI NGHIÊN C U - Th t n 2016 1.6 thôn, xã nông c c c xã An Thu , xã phong thu xã h ng thu thu , Qu ng B nh Các th Exell PH N 2: N I DUNG 1.1 C CV NGHIÊN... 19 11 Nam 18 0,8 0,4 0,6 27 Trung bình 161 1,2 0,4 0,56 -5 -2 )[12] í có Minh có xu vào tháng 9, 10, 1991-2000 - m qua (1958 - - -2 [3] Bão Trung bình hàng có - và mùa nhi Nam Liên TNMT, 2003)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay