Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

55 52 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:55

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứngNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng ... nhiên, i khí quy mơ n Bình nói riêng dân hành trình Nghiên c u i huy n L Thu , Qu ng B nh v xu t c c gi i ph p th ch ng 1.2 M - CH NGHIÊN C U tình hì - Tìm hi - thích 1.3 N I DUNG NGHIÊN C U... 1.4 NG NGHIÊN C U 1.5 TH I GIAN V PH M VI NGHIÊN C U - Th t n 2016 1.6 thôn, xã nông c c c xã An Thu , xã phong thu xã h ng thu thu , Qu ng B nh Các th Exell PH N 2: N I DUNG 1.1 C CV NGHIÊN... 19 11 Nam 18 0,8 0,4 0,6 27 Trung bình 161 1,2 0,4 0,56 -5 -2 )[12] í có Minh có xu vào tháng 9, 10, 1991-2000 - m qua (1958 - - -2 [3] Bão Trung bình hàng có - và mùa nhi Nam Liên TNMT, 2003)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp thích ứng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay