Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

58 13 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:50

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình QU Th.s m Sinh viên - Lâm - tin gi I 1.1 1.2 1.3 .2 .2 II .4 2.1 2.1.5 Giao thông .6 2.1.6 - P .9 .10 .11 .12 2.2.6 16 19 21 2.1 2.1.1 21 phát sinh CTRSH 21 22 2.1.3 Quy trình thu gom .23 24 2.1.5 24 25 26 2.1.8 Phí thu gom 27 28 .28 2.2.2 Quá trình giám sát ch ng t i BCL chung ng H i - B Tr ch 31 2.3 2.3.2 CTRSH T TP 32 CTRSH .32 CTRSH 33 .33 35 .35 2.4 35 37 2.5 CHO CÔNG TÁC TP 37 37 .40 44 P .46 N 46 46 .47 :M : 11 12 13 14 .22 24 .24 25 - 2015 .26 .27 ng xuyên thu gom CTR c a công nhân v .33 công tác qu .34 - 10 22 .23 .24 26 - 2015 27 29 .30 39 42 43 TP: Thành p I 1.1 - Bình ng Tây Trong , trình phát h thành CTR , trình hà máy tái sinh, tái nói riêng - pháp Bình - 2.4 SH 2.4 , sách - Lu t b o v ng 2014 s 55/2014/QH13 Lu t g c qu n ch t th i (bao g c th i, khí th i) lu qu nh rõ t u n ch t th i t u 85 t u 103 iv i CTR lu ng CTR nguy h i CTR nguy h nh t i m c c t u 90 t u 94, CTR thông c quy nh t i m c t u 95 t u 98 - Ngh nh s -CP c a ph q nh v x ph t vi ph m cb ov ng Ngh nh g u i v i CTR ngh nh rõ t u 20 vi ph m nh v v ng; thu gom, v n chuy n, chôn, l p, x lý, th i rác th i sinh ho t ch t th i r n công nghi ng; v n chuy n nguyên li u, v t li u, hàng hóa gây ô nhi ng i v i CTR nguy h nh t i u 21, 22 23 - Ngh nh s -CP v qu n ch t th i ph li u Ngh nh g ut tc nh v qu n ch t th i bao g m ch t th i nguy h i, ch t th i r n sinh ho t, ch t th i r n công nghi ng, s n ph m th i l c th i, khí th i công nghi p ch t th c thù khác; b o v môi ng nh p kh u ph li u qu n ch t th i r n nguy h i t u 5t qu n ch t th i r n sinh ho t t u 15 t u 28 C qu n ch t th i r n công nghi ng t u 29 t u 35 b o v ng nh p kh u ph li u t u 55 t u 63 36/2015/TT-BTNMT v qu n ch t th i nguy h i m ut tc nh rõ v vi c phân lo i ch t th i nguy h u k thu t quy trình qu n ch t th i nguy h i - - 2.4.2 a) [18] g 35 c s d ng ch y u ch nh hành vi c a doanh nghi p, nhà doanh nghi p ngồi vi n thu ph i chi m t s ti gi m th y s ti n nhà doanh nghi p ph i chi r t l n nên nh n hành vi c a nhà doanh nghi p làm gi ng ch t th i xu ng Các lo i thu s d c bao g m thu b ng s n, thu thu nh p v i m t t l h ô nhi m thu n ph m t lo i thu xanh c thi t k nh ng lên vi c tiêu th s n ph m Ví d m t nh ng v l n nh t phát sinh ch t th i t vi c s túi nylon Nh ng túi kh , d dàng phát sinh ch t th i, tái s d ng tái ch ch t th i có th gây nhi m b gió th i t i nh ng v th i B T 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 nh v vi c n p thu cho túi nylon Nh nh n p thu cs d ng ngày m b) Phí ng Các lo c áp d c bao g m phí phát sinh ch t th i, phí thu gom ch t th i, phí nhi m t lo c qu n lí ch t th i r i s d ng P P i s d c chia làm lo i (tùy vào s thích áp d ng c a t ng qu c gia) p i s d ng có t l c d a m ch t th i p i s d ng c nh ( nh m i h h) i v i nh ng h , s chênh l ch v phí khơng ph i v n i v i h Tuy nhiên i v i nh p th p, vi c is d khuy n khích ho ng tái ch c n phát sinh ch t th ng th i không d ns th i b t h p pháp m t v h t s u thú v có th nh n th y is d c xem m t lo i phí mang tính ch t ch ng t m t thông qua vi c ch ng v t l phát sinh ch t th c u d ch v ch t th i r n i phát sinh ch t th i ph i tr m t kho n phí ch ng này, kho n phí có th c gi m n i phát sinh ch t th s ch ng minh r ng gánh n ng mà h có th gây th p kho Ví d TP H Chí Minh h t ti ng s ph ng m i tháng, h ng m kinh doanh nh , tr ng h có kh ng ch t th i r i 250 kg m t tháng s ch u m ng, t n 420 kg ch t th i r n ph i tr ng Các khu v ng CTR phát sinh t 420 kg tr lên s ch u m c phí ng Nh ng h nghèo có mã s s c mi n thu phí M c thu áp Thu 36 ng (t c không ph i ch t th i nguy h i d ng v i lo i ch t th i r acquy, c) H th t c c - hoàn tr vi c tái s d ng ch t th i r n t c c hoàn tr n i tiêu dùng ph i tr m t kho n ti n cho ch c a hàng mua s n ph tái ch , tái s d c ng ng trai thu tinh, n ti n s c hoàn l i n l thu tinh, a hàng ho c m m tái ch , tái s d ng Vi c ph t c c có th nh n l i ti t o chi phí cá nhân b sung c a vi c v i c a vi c không l yl c ti n M c ti n có th c hồn l i cho m th cho chi phí v t kho y, v i chi phí x th i cá nhân s gi m m c th c tái s d nm ct i Ngoài h th t c c hoàn tr t o m t th t ng tái s d ng 2.4 - Trang thi t b cho công tác thu gom, qu n x CTR nói chung CTR sinh ho t nói riêng b oh ng, lo i thùng rác, ch i, máy tính ) - - IS phòng, ban, ngành TR nói chung CTRSH nói riêng -Q - báo 2.5 T TP 2.5.1 CHO CÔNG TÁC CTRSH 37 n a) Ti n hành phân lo i t i ngu n, tuyên truy i dân bi t cách phân lo i rác th i sinh ho i b Th c hi n qu n ch t th i sinh ho t theo c 3R (reduce - gi m thi u, reuse - tái s d ng, recycle - tái ch ) thu [16] sau: Bã CTR compost Phân compost 38 Hình 13 TP i Q - Thu g gom CTRSH D :B y, xe bagac B nâng, xe ép rác, xe nén, 39 BCL - CTR c ép BCL - V ch n thu gom b trí l m h n cho h p nh t, quãng ng th i gian di chuy n c a công nhân ng n nh t, m ng t i i dân xung quanh nh t, h n ch dân u ki n - Cung c trang thi t b ph c v cho vi nh ng l i ích cho công nhân v sinh -T tránh vi c ch ng i c a công nhân t m h n ng xuyên ki m tra ch ng thu gom ch ng v sinh t i m h n C n s d ng dung d ch kh mùi, di t ru h n ch mùi gây khó ch ng thu gom vào nh ng ngày l , t t tránh tình tr ng ch t th i i dân ng BCL - , n V o ý CTR BCL ý CTRSH P - - 40 t - 300kg phân vi sinh 300 - 41 H h t Ki h c trung Ch m sinh h compost (PB-C) l soát ch nguyên li B sung ch ph N Ki t li thi b compost soát trình Compost Ra li thi b compost s ph compost Ki l soát ch sau compost Nghi Sàng T ch HC khó phân hu i Ngun li khống Ki l Ph soát ch s ph cu tr nguyên li bao, l u kho Hình 14 , 2015) 42 Bãi chôn l p r n nguy h i t ng H i B Tr ng h c ch a ch t th i n v n b b hoang Hình 15 (Ngày 04/03/2017 T i bãi chơn l ng H i B Tr ch ) h k khí, h tùy nghi, h hi u khí r t nhi u Các h x c r rác ch t th i ng Cơng trình ph tr u hành, tr m cân, tr hoàn, gara xe kho ng c p tr m tr ng Các camera theo dõi ho ng g n h t n ph i c i t o bãi chôn l t b c n thi t c) Nâng cao hi u qu x ch t th i r n sinh ho t - i v i nh ng ch t th i sinh ho th a, cây, ph th i nông nghi ng nh ng h n ng th c ph m + S d ng bi n pháp làm phân : ây bi n pháp c áp d ng ph bi n nhi u t nh thành c n c mang l i hi u qu r t cao x c h t th i + Có th s n xu t khí sinh h c t i h gia ình vào nh ng v thu ho ch, t n d ng ph th i ng ru ng, ch t th i ch n nuôi m t ph n ch t th i sinh ho t + Xây d ng nhà máy x làm phân Compost s d ng vào s n xu t nông nghi p ph c v nhân dân t nh thành nh v y s t n d ng c tri t ngu n ch t th i h u 43 i v i nh ng rác th i sinh ho t không tái ch c g n pháp x thích h p chơn l p ng H i - B Tr xu t m t s gi th BCL - Do s l n phun thu c di t ru i, kh khó ch n v n hành bãi rác c n ph ru i, kh iv i p nên t i BCL b c mùi l n phun thu c di t - M l p t p hu n k thu chuyên môn, nghi p v cho cán b , nhân viên chuyên trách v n hành qu n BCL - p thêm máy móc cơng ngh - Trang b xác nh t nb oh ng quan tr nâng cao hi u qu chôn l p ng cho cán b công nhân viên ng t i bãi chơn l p c k t qu ung CTRSH a) - vào b) - mang h 44 - trú, c) CTR - Xây d ng th c hi n chi n d ch truy n thông nâng cao nh n th c c ng ng ng h c, c kinh doanh Khuy n khích tham gia vào ho ng phân lo i t i ngu n, gi m thi u, tái ch tái s d ng ch t th i, h n ch s d ng túi ni long, không th i b a bãi - Phát huy t u qu c i chúng công tác nâng cao nh n th c v qu n ch t th i b o v ng ng vào c p h c v i n i dung th ng phù h p v i nh n th c c a t ng l a tu i ng d n th c hi n qu n ch t th i i dung qu n ch t th i vào n o, t p hu n qu n doanh nghi p, qu n Nhà c - Th c hi n ho m, sáng ki n giúp cho vi c qu n ch t th i t 45 3.1 SH t th ,6 - 0,7 MTV m -T 0% (2015 công ty TNHH MTV Mô -C sinh, c 3.2 K CTR - Công ty TNHH MTV m - c thêm nhà máy x 46 A [1 (2002), (2015), Báo [2] Công ty TNHH MTV m cáo tì [3] (2014), [4] , [5 [6 (2008), [7 [8 (2001), 1: [9] Tr (2015), [11] U ), [12] http:// www.sokhoahoccongnghe.Angiang.gov.vn [13] http:// www Nea.gov.vn [14] http:// www Vst.vista.gov.vn [15] http:// www Lrc.ctu.edu.vn [16] http:// www Cpv.gov.vn [17] https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%9Bi [18].http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-cong-cu-kinh-te-quan-ly-chat-thai-ran77571/ 2014 47 Khoa: Nông Lâm -** (DÀNH C lòng 1-2kg 2- vui lòng nêu rõ): Có Khơng Có Khơng Khoa: Nơng Lâm - -** (DÀNH CHO CÔNG NHÂN THU GOM RÁC) ) vui lòng Túi nilon 1- 3vui lòng nêu rõ Xe nén ép rác Có Khơng (vui lòng nêu rõ): vui lòng nêu rõ): ... 43 TP: Thành p I 1.1 - Bình ng Tây Trong , trình phát h thành CTR , trình hà máy tái sinh, tái nói riêng - pháp Bình 1.2 Áp d ng nh ng lý thuy t v qu n lý ch t th i r n vào ho ng qu n lý ch... ch t th i r n vào ho ng qu n lý ch t th i r n sinh ho t t i TP ng H i - t nh Qu ng Bình t xu t bi n pháp thu gom, phân lo i t i ngu t ng bi n pháp x lý hi u qu v a ti t ki a gi m thi u ô nhi m... li u có liên quan t tài t Ch y u t p trung vào d li u + + + + TP TP t - chuyên gia Tham kh o ý ki n c a cán b làm vi c công tác v ng t nh Qu Qu ng Bình ) u ngành, nh i tr c ti p liên quan (s
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay